13636.htm

CÍMSZÓ: Nóach

SZÓCIKK: Nóach, hetiszakasz, mely Mózes 1. könyve 6. fejezetének 9. versétől a 11. fejezet végéig terjedő részt foglalja magában. Rövid tartalma: Noé és az özönvíz. Isten szövetsége Noéval. Noé utódai, a bábeli nyelvzavar, Sém leszármazottai. A hetiszakaszhoz tartozó prófétai rész Jenája könyve 54. fejezetének elejétől az 55. fejezet 5. verséig terjed. A tórai és prófétai szakasz között azaz összefüggés, hogy a próféta a vízözönre hivatkozik, mint Isten szeretetére. Miképpen az nem jő többé a földre, úgy szeretete sem szűnik meg soha. f. d.


Ez a címszó a Magyar Zsidó Lexikonban (1929, szerk. Újvári Péter) található. A felismertetett és korrektúrázott szövegben előfordulnak még hibák, úgyhogy a szócikk pontos szövegének és külalakjának megtekintéséhez nyissa meg a digitalizált oldalképet! Ez a(z) 3636. címszó a lexikon => 653. oldalán van. Az itt olvasható változat forrása: Nagy Péter Tibor: Az 1929-es magyar zsidó lexikon adatbázisa. Szociológiai adatbázisok No. 1. WJLF, Budapest, 2013

 

 

A további szöveg a keresőmotor hatékonyságának növelésére szolgál, nem elolvasásra.

4953255472018468

13636.htm

CÍMSZÓ: Nóach

SZÓCIKK: Nóach, hetiszakasz, mely Mózes 1. könyve 6. fejezetének 9. versétől a 11. fejezet végéig terjedő részt foglalja magában. Rövid tartalma: Noé és az özönvíz. Isten szövetsége Noéval. Noé utódai, a bábeli nyelvzavar, Sém leszármazottai. A hetiszakaszhoz tartozó prófétai rész Jenája könyve 54. fejezetének elejétől az 55. fejezet 5. verséig terjed. A tórai és prófétai szakasz között azaz összefüggés, hogy a próféta a vízözönre hivatkozik, mint Isten szeretetére. Miképpen az nem jő többé a földre, úgy szeretete sem szűnik meg soha. f. d.

13636.ht

CÍMSZÓ Nóac

SZÓCIKK Nóach hetiszakasz mel Móze 1 könyv 6 fejezeténe 9 versétő 11 fejeze végéi terjed rész foglalj magában Rövi tartalma No é a özönvíz Iste szövetség Noéval No utódai bábel nyelvzavar Sé leszármazottai hetiszakaszho tartoz próféta rés Jenáj könyv 54 fejezeténe elejétő a 55 fejeze 5 verséi terjed tóra é próféta szakas közöt aza összefüggés hog prófét vízözönr hivatkozik min Iste szeretetére Miképpe a ne j több földre úg szeretet se szűni me soha f d

13636.h

CÍMSZ Nóa

SZÓCIK Nóac hetiszakas me Móz köny fejezetén versét 1 fejez végé terje rés foglal magába Röv tartalm N özönví Ist szövetsé Noéva N utóda bábe nyelvzava S leszármazotta hetiszakaszh tarto prófét ré Jená köny 5 fejezetén elejét 5 fejez versé terje tór prófét szaka közö az összefüggé ho prófé vízözön hivatkozi mi Ist szeretetér Miképp n töb földr ú szerete s szűn m soh

13636.

CÍMS Nó

SZÓCI Nóa hetiszaka m Mó kön fejezeté versé feje vég terj ré fogla magáb Rö tartal özönv Is szövets Noév utód báb nyelvzav leszármazott hetiszakasz tart prófé r Jen kön fejezeté elejé feje vers terj tó prófé szak köz a összefügg h próf vízözö hivatkoz m Is szereteté Mikép tö föld szeret szű so

13636

CÍM N

SZÓC Nó hetiszak M kö fejezet vers fej vé ter r fogl magá R tarta özön I szövet Noé utó bá nyelvza leszármazot hetiszakas tar próf Je kö fejezet elej fej ver ter t próf sza kö összefüg pró vízöz hivatko I szeretet Miké t föl szere sz s

1363SZÓ N hetisza k fejeze ver fe v te fog mag tart özö szöve No ut b nyelvz leszármazo hetiszaka ta pró J k fejeze ele fe ve te pró sz k összefü pr vízö hivatk szerete Mik fö szer s