13645.htm

CÍMSZÓ: Noszen

SZÓCIKK: Noszen Nóta Cánc, rabbi, megh. 1772. Ziancból származott, veje volt a Messiás hírben álló Mordechai Léb Mochiach vándorprédikátornak és sógora Chárif Mózes híres pozsonyi rabbinak. N. előbb Boldogasszonyban (Frauenkirchen) működött 1758-ig, de midőn Chárif Mózes betegeskedni kezdett, a Bészdin tagjául hívták meg Pozsonyba. Hogy itt vezető szerepeit vitt, az kitűnik abból, hogy több hitközségi és rabbisági határozat nevével van jegyezve. Eibenschütz Jonathán prágai főrabbi híres perében, melynek szálai hazánkba is kiterjedtek, három jegyzőkönyv az ő hitelesítésével van ellátva, melyet a pozsonyi rabbiság a sabbataizmussal vádolt Arholz Náthán stomfai rabbi ügyében vett fel.


Ez a címszó a Magyar Zsidó Lexikonban (1929, szerk. Újvári Péter) található. A felismertetett és korrektúrázott szövegben előfordulnak még hibák, úgyhogy a szócikk pontos szövegének és külalakjának megtekintéséhez nyissa meg a digitalizált oldalképet! Ez a(z) 3645. címszó a lexikon => 655. oldalán van. Az itt olvasható változat forrása: Nagy Péter Tibor: Az 1929-es magyar zsidó lexikon adatbázisa. Szociológiai adatbázisok No. 1. WJLF, Budapest, 2013

 

 

A további szöveg a keresőmotor hatékonyságának növelésére szolgál, nem elolvasásra.

4953255472018468

13645.htm

CÍMSZÓ: Noszen

SZÓCIKK: Noszen Nóta Cánc, rabbi, megh. 1772. Ziancból származott, veje volt a Messiás hírben álló Mordechai Léb Mochiach vándorprédikátornak és sógora Chárif Mózes híres pozsonyi rabbinak. N. előbb Boldogasszonyban Frauenkirchen működött 1758-ig, de midőn Chárif Mózes betegeskedni kezdett, a Bészdin tagjául hívták meg Pozsonyba. Hogy itt vezető szerepeit vitt, az kitűnik abból, hogy több hitközségi és rabbisági határozat nevével van jegyezve. Eibenschütz Jonathán prágai főrabbi híres perében, melynek szálai hazánkba is kiterjedtek, három jegyzőkönyv az ő hitelesítésével van ellátva, melyet a pozsonyi rabbiság a sabbataizmussal vádolt Arholz Náthán stomfai rabbi ügyében vett fel.

13645.ht

CÍMSZÓ Nosze

SZÓCIKK Nosze Nót Cánc rabbi megh 1772 Ziancbó származott vej vol Messiá hírbe áll Mordecha Lé Mochiac vándorprédikátorna é sógor Chári Móze híre pozsony rabbinak N előb Boldogasszonyba Frauenkirche működöt 1758-ig d midő Chári Móze betegeskedn kezdett Bészdi tagjáu hívtá me Pozsonyba Hog it vezet szerepei vitt a kitűni abból hog töb hitközség é rabbiság határoza nevéve va jegyezve Eibenschüt Jonathá prága főrabb híre perében melyne szála hazánkb i kiterjedtek háro jegyzőköny a hitelesítéséve va ellátva melye pozsony rabbisá sabbataizmussa vádol Arhol Náthá stomfa rabb ügyébe vet fel

13645.h

CÍMSZ Nosz

SZÓCIK Nosz Nó Cán rabb meg 177 Ziancb származot ve vo Messi hírb ál Mordech L Mochia vándorprédikátorn sógo Chár Móz hír pozson rabbina elő Boldogasszonyb Frauenkirch működö 1758-i mid Chár Móz betegesked kezdet Bészd tagjá hívt m Pozsonyb Ho i veze szerepe vit kitűn abbó ho tö hitközsé rabbisá határoz nevév v jegyezv Eibenschü Jonath prág főrab hír perébe melyn szál hazánk kiterjedte hár jegyzőkön hitelesítésév v ellátv mely pozson rabbis sabbataizmuss vádo Arho Náth stomf rab ügyéb ve fe

13645.

CÍMS Nos

SZÓCI Nos N Cá rab me 17 Zianc származo v v Mess hír á Mordec Mochi vándorprédikátor sóg Chá Mó hí pozso rabbin el Boldogasszony Frauenkirc működ 1758- mi Chá Mó betegeske kezde Bész tagj hív Pozsony H vez szerep vi kitű abb h t hitközs rabbis határo nevé jegyez Eibensch Jonat prá főra hí peréb mely szá hazán kiterjedt há jegyzőkö hitelesítésé ellát mel pozso rabbi sabbataizmus vád Arh Nát stom ra ügyé v f

13645

CÍM No

SZÓC No C ra m 1 Zian származ Mes hí Morde Moch vándorprédikáto só Ch M h pozs rabbi e Boldogasszon Frauenkir műkö 1758 m Ch M betegesk kezd Bés tag hí Pozson ve szere v kit ab hitköz rabbi határ nev jegye Eibensc Jona pr főr h peré mel sz hazá kiterjed h jegyzők hitelesítés ellá me pozs rabb sabbataizmu vá Ar Ná sto r ügy

1364

CÍ N

SZÓ N r Zia szárma Me h Mord Moc vándorprédikát s C poz rabb Boldogasszo Frauenki műk 175 C beteges kez Bé ta h Pozso v szer ki a hitkö rabb hatá ne jegy Eibens Jon p fő per me s haz kiterje jegyző hitelesíté ell m poz rab sabbataizm v A N st üg