13646.htm

CÍMSZÓ: Nóti

SZEMÉLYNÉV: Nóti Károly

SZÓCIKK: Nóti Károly, író, szül. Tasnádon (Szilágy vm.) 1893. Középiskoláit a zilahi gimnáziumban végezte, utána Kolozsváron jogot hallgatott, majd újságírói pályára lépett. Éveken át több erdélyi lapnak volt a munkatársa, aztán Pestre került, a Magyar Hírlaphoz. Pesten rövidesen abbahagyta az újságírást és csak a színpadnak dolgozott. Egyfelvonásos vígjátékai és bohózatai hamarosan népszerűek lettek. 1926-ban nagy sikerrel mutatták be a Vígszínházban a Házibarát c vígjátékát, melyet Szenes Béla hátrahagyott darabtöredékéből írt. N. a híres országos erdélyi rabbidinasztia leszármazottja. Leányágon ükunokája Panet Ezékiel (1. o.) rabbinak.


Ez a címszó a Magyar Zsidó Lexikonban (1929, szerk. Újvári Péter) található. A felismertetett és korrektúrázott szövegben előfordulnak még hibák, úgyhogy a szócikk pontos szövegének és külalakjának megtekintéséhez nyissa meg a digitalizált oldalképet! Ez a(z) 3646. címszó a lexikon => 655. oldalán van. Az itt olvasható változat forrása: Nagy Péter Tibor: Az 1929-es magyar zsidó lexikon adatbázisa. Szociológiai adatbázisok No. 1. WJLF, Budapest, 2013

 

 

A további szöveg a keresőmotor hatékonyságának növelésére szolgál, nem elolvasásra.

4953255472018468

13646.htm

CÍMSZÓ: Nóti

SZEMÉLYNÉV: Nóti Károly

SZÓCIKK: Nóti Károly, író, szül. Tasnádon Szilágy vm. 1893. Középiskoláit a zilahi gimnáziumban végezte, utána Kolozsváron jogot hallgatott, majd újságírói pályára lépett. Éveken át több erdélyi lapnak volt a munkatársa, aztán Pestre került, a Magyar Hírlaphoz. Pesten rövidesen abbahagyta az újságírást és csak a színpadnak dolgozott. Egyfelvonásos vígjátékai és bohózatai hamarosan népszerűek lettek. 1926-ban nagy sikerrel mutatták be a Vígszínházban a Házibarát c vígjátékát, melyet Szenes Béla hátrahagyott darabtöredékéből írt. N. a híres országos erdélyi rabbidinasztia leszármazottja. Leányágon ükunokája Panet Ezékiel 1. o. rabbinak.

13646.ht

CÍMSZÓ Nót

SZEMÉLYNÉV Nót Károl

SZÓCIKK Nót Károly író szül Tasnádo Szilág vm 1893 Középiskolái zilah gimnáziumba végezte után Kolozsváro jogo hallgatott maj újságíró pályár lépett Éveke á töb erdély lapna vol munkatársa aztá Pestr került Magya Hírlaphoz Peste rövidese abbahagyt a újságírás é csa színpadna dolgozott Egyfelvonáso vígjátéka é bohózata hamarosa népszerűe lettek 1926-ba nag sikerre mutattá b Vígszínházba Házibará vígjátékát melye Szene Bél hátrahagyot darabtöredékébő írt N híre országo erdély rabbidinaszti leszármazottja Leányágo ükunokáj Pane Ezékie 1 o rabbinak

13646.h

CÍMSZ Nó

SZEMÉLYNÉ Nó Káro

SZÓCIK Nó Károl ír szü Tasnád Szilá v 189 Középiskolá zila gimnáziumb végezt utá Kolozsvár jog hallgatot ma újságír pályá lépet Évek tö erdél lapn vo munkatárs azt Pest kerül Magy Hírlapho Pest rövides abbahagy újságírá cs színpadn dolgozot Egyfelvonás vígjáték bohózat hamaros népszerű lette 1926-b na sikerr mutatt Vígszínházb Házibar vígjátéká mely Szen Bé hátrahagyo darabtöredékéb ír hír ország erdél rabbidinaszt leszármazottj Leányág ükunoká Pan Ezéki rabbina

13646.

CÍMS N

SZEMÉLYN N Kár

SZÓCI N Káro í sz Tasná Szil 18 Középiskol zil gimnázium végez ut Kolozsvá jo hallgato m újságí pály lépe Éve t erdé lap v munkatár az Pes kerü Mag Hírlaph Pes rövide abbahag újságír c színpad dolgozo Egyfelvoná vígjáté bohóza hamaro népszer lett 1926- n siker mutat Vígszínház Háziba vígjáték mel Sze B hátrahagy darabtöredéké í hí orszá erdé rabbidinasz leszármazott Leányá ükunok Pa Ezék rabbin

13646

CÍM

SZEMÉLY Ká

SZÓC Kár s Tasn Szi 1 Középisko zi gimnáziu vége u Kolozsv j hallgat újság pál lép Év erd la munkatá a Pe ker Ma Hírlap Pe rövid abbaha újságí színpa dolgoz Egyfelvon vígját bohóz hamar népsze let 1926 sike muta Vígszínhá Házib vígjáté me Sz hátrahag darabtöredék h orsz erd rabbidinas leszármazot Leány ükuno P Ezé rabbi

1364SZEMÉL K

SZÓ Ká Tas Sz Középisk z gimnázi vég Kolozs hallga újsá pá lé É er l munkat P ke M Hírla P rövi abbah újság színp dolgo Egyfelvo vígjá bohó hama népsz le 192 sik mut Vígszính Házi vígját m S hátraha darabtöredé ors er rabbidina leszármazo Leán ükun Ez rabb