13649.htm

CÍMSZÓ: Numerus clausus

SZÓCIKK: olvasztaná össze, következésképen ezidőszerint Magyarországon zsidó nemzetiségről beszélni nem lehet». Nyilvánvaló tehát, hogy a N. törvénybeiktatását megelőzőleg az emancipáció és recepciós törvényeket kellett volna hatálytalanítani. Ez azonban nem történt meg. A N. következtében a zsidó ifjúság százai kényszerültek külföldre s az első években különösen a német egyetemekre tódultak, de újabban Ausztria, Csehország, Belgium, Franciaország és Svájc egyetemem is sok a magyar zsidó egyetemi hallgató Segélyezésükre alakult meg a Központi Zsidó Diáksegítő Bizottság, mely társadalmi úton teremti elő a külföldön tanuló ifjúság támogatásához szükséges anyagi eszközöket és ez irányú akciójával már eddig is jelentős eredményeket ért el. A zsidó ifjak egy része tanulmányainak befejezése után visszatért Magyarországba, jóval nagyobb azonban azoknak a száma, akik diplomájuk nosztrifikálásának nehézségei, vagy egyéb okok miatt külföldön telepedtek le. A N. ellen mindjárt életbeléptetése után a sajtóban, de különösen a parlamentben éles harc indult meg. Ebben a harcban a képviselők közül Vázsonyi Vilmos, Sándor Pál, Rassay Károly, Bródy Ernő, Fábián Béla és általában az ellenzéki politikusok jártak elől. Több ízben nyilatkozott elítélőleg a N.-ról Apponyi Albert gróf is, sőt a kormánypárti politikusok között is számosan akadtak olyanok, akik nyíltan programjukra tűzték a N. eltörlését. A N. elleni harc külföldön is visszhangra talált, ahol a magyar zsidóság akciójától teljesen függetlenül, a Joint Foreigne Committee of the Jewish Board of Deputies and the Anglo-Jewish Associaton és az Alliance Israelite Universelle 1921 nov. havában előterjesztést intéztek a Nemzetek Szövetségéhez, melyben azt sérelmezték, hogy a N. egyrészt a törvény előtti egyenlőség elvét sérti, másrészt faji és nemzetiségi kisebbség gyanánt kezeli a magyar zsidókat, holott a zsidóság Magyarországon csak felekezeti kisebbséget jelent. A Nemzetek Szövetsége foglalkozott is a felterjesztésekkel, de különösebb eredmény nélkül. 1924-ben a N. ellensúlyozása céljából Sándor Pál kezdeményezésére felmerült egy zsidó egyetem felállításának a terve, ez a terv azonban meghiúsult. 1928-ban a közhangulat nyomására megtörtént a N. módosítása, amely azonban csak stiláris jellegű, miután a nemzetiségi kategorizálás helyébe a hallgatók szüleinek foglalkozási kategorizálását hozta be. A módosítás nem is eredményezett lényeges javulást, mert csupán a «nemzetiségi» megjelölést szüntette meg, de a zsidóság számára törvényileg biztosított tanszabadság visszaállításával adós maradt. (V: ö. Gábor Gyula dr. «A N. és a zsidó egyetem».) v. a.


Ez a címszó a Magyar Zsidó Lexikonban (1929, szerk. Újvári Péter) található. A felismertetett és korrektúrázott szövegben előfordulnak még hibák, úgyhogy a szócikk pontos szövegének és külalakjának megtekintéséhez nyissa meg a digitalizált oldalképet! Ez a(z) 3649. címszó a lexikon => 656. oldalán van. Az itt olvasható változat forrása: Nagy Péter Tibor: Az 1929-es magyar zsidó lexikon adatbázisa. Szociológiai adatbázisok No. 1. WJLF, Budapest, 2013

 

 

A további szöveg a keresőmotor hatékonyságának növelésére szolgál, nem elolvasásra.

4953255472018468

13649.htm

CÍMSZÓ: Numerus clausus

SZÓCIKK: olvasztaná össze, következésképen ezidőszerint Magyarországon zsidó nemzetiségről beszélni nem lehet . Nyilvánvaló tehát, hogy a N. törvénybeiktatását megelőzőleg az emancipáció és recepciós törvényeket kellett volna hatálytalanítani. Ez azonban nem történt meg. A N. következtében a zsidó ifjúság százai kényszerültek külföldre s az első években különösen a német egyetemekre tódultak, de újabban Ausztria, Csehország, Belgium, Franciaország és Svájc egyetemem is sok a magyar zsidó egyetemi hallgató Segélyezésükre alakult meg a Központi Zsidó Diáksegítő Bizottság, mely társadalmi úton teremti elő a külföldön tanuló ifjúság támogatásához szükséges anyagi eszközöket és ez irányú akciójával már eddig is jelentős eredményeket ért el. A zsidó ifjak egy része tanulmányainak befejezése után visszatért Magyarországba, jóval nagyobb azonban azoknak a száma, akik diplomájuk nosztrifikálásának nehézségei, vagy egyéb okok miatt külföldön telepedtek le. A N. ellen mindjárt életbeléptetése után a sajtóban, de különösen a parlamentben éles harc indult meg. Ebben a harcban a képviselők közül Vázsonyi Vilmos, Sándor Pál, Rassay Károly, Bródy Ernő, Fábián Béla és általában az ellenzéki politikusok jártak elől. Több ízben nyilatkozott elítélőleg a N.-ról Apponyi Albert gróf is, sőt a kormánypárti politikusok között is számosan akadtak olyanok, akik nyíltan programjukra tűzték a N. eltörlését. A N. elleni harc külföldön is visszhangra talált, ahol a magyar zsidóság akciójától teljesen függetlenül, a Joint Foreigne Committee of the Jewish Board of Deputies and the Anglo-Jewish Associaton és az Alliance Israelite Universelle 1921 nov. havában előterjesztést intéztek a Nemzetek Szövetségéhez, melyben azt sérelmezték, hogy a N. egyrészt a törvény előtti egyenlőség elvét sérti, másrészt faji és nemzetiségi kisebbség gyanánt kezeli a magyar zsidókat, holott a zsidóság Magyarországon csak felekezeti kisebbséget jelent. A Nemzetek Szövetsége foglalkozott is a felterjesztésekkel, de különösebb eredmény nélkül. 1924-ben a N. ellensúlyozása céljából Sándor Pál kezdeményezésére felmerült egy zsidó egyetem felállításának a terve, ez a terv azonban meghiúsult. 1928-ban a közhangulat nyomására megtörtént a N. módosítása, amely azonban csak stiláris jellegű, miután a nemzetiségi kategorizálás helyébe a hallgatók szüleinek foglalkozási kategorizálását hozta be. A módosítás nem is eredményezett lényeges javulást, mert csupán a nemzetiségi megjelölést szüntette meg, de a zsidóság számára törvényileg biztosított tanszabadság visszaállításával adós maradt. V: ö. Gábor Gyula dr. A N. és a zsidó egyetem . v. a.

13649.ht

CÍMSZÓ Numeru clausu

SZÓCIKK olvasztan össze következésképe ezidőszerin Magyarországo zsid nemzetiségrő beszéln ne lehe Nyilvánval tehát hog N törvénybeiktatásá megelőzőle a emancipáci é recepció törvényeke kellet voln hatálytalanítani E azonba ne történ meg N következtébe zsid ifjúsá száza kényszerülte külföldr a els évekbe különöse néme egyetemekr tódultak d újabba Ausztria Csehország Belgium Franciaorszá é Sváj egyeteme i so magya zsid egyetem hallgat Segélyezésükr alakul me Központ Zsid Diáksegít Bizottság mel társadalm úto teremt el külföldö tanul ifjúsá támogatásáho szüksége anyag eszközöke é e irány akciójáva má eddi i jelentő eredményeke ér el zsid ifja eg rész tanulmányaina befejezés utá visszatér Magyarországba jóva nagyob azonba azokna száma aki diplomáju nosztrifikálásána nehézségei vag egyé oko miat külföldö telepedte le N elle mindjár életbeléptetés utá sajtóban d különöse parlamentbe éle har indul meg Ebbe harcba képviselő közü Vázsony Vilmos Sándo Pál Rassa Károly Bród Ernő Fábiá Bél é általába a ellenzék politikuso járta elől Töb ízbe nyilatkozot elítélőle N.-ró Appony Alber gró is ső kormánypárt politikuso közöt i számosa akadta olyanok aki nyílta programjukr tűzté N eltörlését N ellen har külföldö i visszhangr talált aho magya zsidósá akciójátó teljese függetlenül Join Foreign Committe o th Jewis Boar o Deputie an th Anglo-Jewis Associato é a Allianc Israelit Universell 192 nov havába előterjesztés intézte Nemzete Szövetségéhez melybe az sérelmezték hog N egyrész törvén előtt egyenlősé elvé sérti másrész faj é nemzetiség kisebbsé gyanán kezel magya zsidókat holot zsidósá Magyarországo csa felekezet kisebbsége jelent Nemzete Szövetség foglalkozot i felterjesztésekkel d különöseb eredmén nélkül 1924-be N ellensúlyozás céljábó Sándo Pá kezdeményezésér felmerül eg zsid egyete felállításána terve e ter azonba meghiúsult 1928-ba közhangula nyomásár megtörtén N módosítása amel azonba csa stilári jellegű miutá nemzetiség kategorizálá helyéb hallgató szüleine foglalkozás kategorizálásá hozt be módosítá ne i eredményezet lényege javulást mer csupá nemzetiség megjelölés szüntett meg d zsidósá számár törvényile biztosítot tanszabadsá visszaállításáva adó maradt V ö Gábo Gyul dr N é zsid egyete v a

13649.h

CÍMSZ Numer claus

SZÓCIK olvaszta össz következéskép ezidőszeri Magyarország zsi nemzetiségr beszél n leh Nyilvánva tehá ho törvénybeiktatás megelőzől emancipác recepci törvények kelle vol hatálytalanítan azonb n törté me következtéb zsi ifjús száz kényszerült külföld el évekb különös ném egyetemek tódulta újabb Ausztri Csehorszá Belgiu Franciaorsz Svá egyetem s magy zsi egyete hallga Segélyezésük alaku m Közpon Zsi Diáksegí Bizottsá me társadal út terem e külföld tanu ifjús támogatásáh szükség anya eszközök irán akciójáv m edd jelent eredmények é e zsi ifj e rés tanulmányain befejezé ut visszaté Magyarországb jóv nagyo azonb azokn szám ak diplomáj nosztrifikálásán nehézsége va egy ok mia külföld telepedt l ell mindjá életbelépteté ut sajtóba különös parlamentb él ha indu me Ebb harcb képvisel köz Vázson Vilmo Sánd Pá Rass Károl Bró Ern Fábi Bé általáb ellenzé politikus járt elő Tö ízb nyilatkozo elítélől N.-r Appon Albe gr i s kormánypár politikus közö számos akadt olyano ak nyílt programjuk tűzt eltörlésé elle ha külföld visszhang talál ah magy zsidós akcióját teljes függetlenü Joi Foreig Committ t Jewi Boa Deputi a t Anglo-Jewi Associat Allian Israeli Universel 19 no haváb előterjeszté intézt Nemzet Szövetségéhe melyb a sérelmezté ho egyrés törvé előt egyenlős elv sért másrés fa nemzetisé kisebbs gyaná keze magy zsidóka holo zsidós Magyarország cs felekeze kisebbség jelen Nemzet Szövetsé foglalkozo felterjesztésekke különöse eredmé nélkü 1924-b ellensúlyozá céljáb Sánd P kezdeményezésé felmerü e zsi egyet felállításán terv te azonb meghiúsul 1928-b közhangul nyomásá megtörté módosítás ame azonb cs stilár jelleg miut nemzetisé kategorizál helyé hallgat szülein foglalkozá kategorizálás hoz b módosít n eredményeze lényeg javulás me csup nemzetisé megjelölé szüntet me zsidós számá törvényil biztosíto tanszabads visszaállításáv ad marad Gáb Gyu d zsi egyet

13649.

CÍMS Nume clau

SZÓCI olvaszt öss következéské ezidőszer Magyarorszá zs nemzetiség beszé le Nyilvánv teh h törvénybeiktatá megelőző emancipá recepc törvénye kell vo hatálytalaníta azon tört m következté zs ifjú szá kényszerül külföl e évek különö né egyeteme tódult újab Ausztr Csehorsz Belgi Franciaors Sv egyete mag zs egyet hallg Segélyezésü alak Közpo Zs Diákseg Bizotts m társada ú tere külföl tan ifjú támogatásá szüksé any eszközö irá akciójá ed jelen eredménye zs if ré tanulmányai befejez u visszat Magyarország jó nagy azon azok szá a diplomá nosztrifikálásá nehézség v eg o mi külföl teleped el mindj életbeléptet u sajtób különö parlament é h ind m Eb harc képvise kö Vázso Vilm Sán P Ras Káro Br Er Fáb B általá ellenz politiku jár el T íz nyilatkoz elítélő N.- Appo Alb g kormánypá politiku köz számo akad olyan a nyíl programju tűz eltörlés ell h külföl visszhan talá a mag zsidó akciójá telje független Jo Forei Commit Jew Bo Deput Anglo-Jew Associa Allia Israel Universe 1 n havá előterjeszt intéz Nemze Szövetségéh mely sérelmezt h egyré törv elő egyenlő el sér másré f nemzetis kisebb gyan kez mag zsidók hol zsidó Magyarorszá c felekez kisebbsé jele Nemze Szövets foglalkoz felterjesztésekk különös eredm nélk 1924- ellensúlyoz céljá Sán kezdeményezés felmer zs egye felállításá ter t azon meghiúsu 1928- közhangu nyomás megtört módosítá am azon c stilá jelle miu nemzetis kategorizá hely hallga szülei foglalkoz kategorizálá ho módosí eredményez lénye javulá m csu nemzetis megjelöl szünte m zsidó szám törvényi biztosít tanszabad visszaállításá a mara Gá Gy zs egye

13649

CÍM Num cla

SZÓC olvasz ös következésk ezidősze Magyarorsz z nemzetisé besz l Nyilván te törvénybeiktat megelőz emancip recep törvény kel v hatálytalanít azo tör következt z ifj sz kényszerü külfö éve külön n egyetem tódul úja Auszt Csehors Belg Franciaor S egyet ma z egye hall Segélyezés ala Közp Z Diákse Bizott társad ter külfö ta ifj támogatás szüks an eszköz ir akciój e jele eredmény z i r tanulmánya befeje vissza Magyarorszá j nag azo azo sz diplom nosztrifikálás nehézsé e m külfö telepe e mind életbelépte sajtó külön parlamen in E har képvis k Vázs Vil Sá Ra Kár B E Fá által ellen politik já e í nyilatko elítél N. App Al kormányp politik kö szám aka olya nyí programj tű eltörlé el külfö visszha tal ma zsid akciój telj függetle J Fore Commi Je B Depu Anglo-Je Associ Alli Israe Univers hav előterjesz inté Nemz Szövetségé mel sérelmez egyr tör el egyenl e sé másr nemzeti kiseb gya ke ma zsidó ho zsid Magyarorsz feleke kisebbs jel Nemz Szövet foglalko felterjesztések különö ered nél 1924 ellensúlyo célj Sá kezdeményezé felme z egy felállítás te azo meghiús 1928 közhang nyomá megtör módosít a azo stil jell mi nemzeti kategoriz hel hallg szüle foglalko kategorizál h módos eredménye lény javul cs nemzeti megjelö szünt zsid szá törvény biztosí tanszaba visszaállítás mar G G z egy

1364

CÍ Nu cl

SZÓ olvas ö következés ezidősz Magyarors nemzetis bes Nyilvá t törvénybeikta megelő emanci rece törvén ke hatálytalaní az tö következ if s kényszer külf év külö egyete tódu új Ausz Csehor Bel Franciao egye m egy hal Segélyezé al Köz Diáks Bizot társa te külf t if támogatá szük a eszkö i akció jel eredmén tanulmány befej vissz Magyarorsz na az az s diplo nosztrifikálá nehézs külf telep min életbelépt sajt külö parlame i ha képvi Váz Vi S R Ká F álta elle politi j nyilatk elíté N Ap A kormány politi k szá ak oly ny program t eltörl e külf visszh ta m zsi akció tel függetl For Comm J Dep Anglo-J Assoc All Isra Univer ha előterjes int Nem Szövetség me sérelme egy tö e egyen s más nemzet kise gy k m zsid h zsi Magyarors felek kisebb je Nem Szöve foglalk felterjesztése külön ere né 192 ellensúly cél S kezdeményez felm eg felállítá t az meghiú 192 közhan nyom megtö módosí az sti jel m nemzet kategori he hall szül foglalk kategorizá módo eredmény lén javu c nemzet megjel szün zsi sz törvén biztos tanszab visszaállítá ma eg