13652.htm

CÍMSZÓ: Nyári

SZEMÉLYNÉV: Nyári Sándor

SZÓCIKK: "Nyári Sándor, művészeti író, egyetemi tanár, szül. Zalaegerszegen 1861., megh. Budapesten 1915. Tanulmányait a bécsi, charlottenburgi műegyetemen és a lipcsei egyetemen végezte. Múzeumi szolgálatát a Nemzeti Múzeum régiségtárában mint asszisztens kezdte, utána az Országos Képtár segédőre, majd őre lett. A budapesti műegyetemen előbb mint magán-, majd rk. tanár művészettörténetet adott elő. 1892-ben ő fedezte föl a szász király birtokában Mányoki Ádámnak azóta híressé lett II. Rákóczi Ferenc- képét. Hazai és külföldi lapokban számos műtörténeti tanulmányt írt. Művei: Der Porträtmaler Johann Kupetzky, sein Leben und Werke; A kassai székesegyház; A. czenstochowai páloskolostor és magyar műemlékei; Brocky Károly festőművész élete és művei."


Ez a címszó a Magyar Zsidó Lexikonban (1929, szerk. Újvári Péter) található. A felismertetett és korrektúrázott szövegben előfordulnak még hibák, úgyhogy a szócikk pontos szövegének és külalakjának megtekintéséhez nyissa meg a digitalizált oldalképet! Ez a(z) 3652. címszó a lexikon => 656. oldalán van. Az itt olvasható változat forrása: Nagy Péter Tibor: Az 1929-es magyar zsidó lexikon adatbázisa. Szociológiai adatbázisok No. 1. WJLF, Budapest, 2013

 

 

A további szöveg a keresőmotor hatékonyságának növelésére szolgál, nem elolvasásra.

4953255472018468

13652.htm

CÍMSZÓ: Nyári

SZEMÉLYNÉV: Nyári Sándor

SZÓCIKK: Nyári Sándor, művészeti író, egyetemi tanár, szül. Zalaegerszegen 1861., megh. Budapesten 1915. Tanulmányait a bécsi, charlottenburgi műegyetemen és a lipcsei egyetemen végezte. Múzeumi szolgálatát a Nemzeti Múzeum régiségtárában mint asszisztens kezdte, utána az Országos Képtár segédőre, majd őre lett. A budapesti műegyetemen előbb mint magán-, majd rk. tanár művészettörténetet adott elő. 1892-ben ő fedezte föl a szász király birtokában Mányoki Ádámnak azóta híressé lett II. Rákóczi Ferenc- képét. Hazai és külföldi lapokban számos műtörténeti tanulmányt írt. Művei: Der Porträtmaler Johann Kupetzky, sein Leben und Werke; A kassai székesegyház; A. czenstochowai páloskolostor és magyar műemlékei; Brocky Károly festőművész élete és művei.

13652.ht

CÍMSZÓ Nyár

SZEMÉLYNÉV Nyár Sándo

SZÓCIKK Nyár Sándor művészet író egyetem tanár szül Zalaegerszege 1861. megh Budapeste 1915 Tanulmányai bécsi charlottenburg műegyeteme é lipcse egyeteme végezte Múzeum szolgálatá Nemzet Múzeu régiségtárába min assziszten kezdte után a Országo Képtá segédőre maj őr lett budapest műegyeteme előb min magán- maj rk taná művészettörténete adot elő 1892-be fedezt fö szás királ birtokába Mányok Ádámna azót híress let II Rákócz Ferenc képét Haza é külföld lapokba számo műtörténet tanulmány írt Művei De Porträtmale Johan Kupetzky sei Lebe un Werke kassa székesegyház A czenstochowa páloskolosto é magya műemlékei Brock Károl festőművés élet é művei

13652.h

CÍMSZ Nyá

SZEMÉLYNÉ Nyá Sánd

SZÓCIK Nyá Sándo művésze ír egyete taná szü Zalaegerszeg 1861 meg Budapest 191 Tanulmánya bécs charlottenbur műegyetem lipcs egyetem végezt Múzeu szolgálat Nemze Múze régiségtáráb mi assziszte kezdt utá Ország Képt segédőr ma ő let budapes műegyetem elő mi magán ma r tan művészettörténet ado el 1892-b fedez f szá kirá birtokáb Mányo Ádámn azó híres le I Rákóc Feren képé Haz külföl lapokb szám műtörténe tanulmán ír Műve D Porträtmal Joha Kupetzk se Leb u Werk kass székesegyhá czenstochow páloskolost magy műemléke Broc Káro festőművé éle műve

13652.

CÍMS Ny

SZEMÉLYN Ny Sán

SZÓCI Ny Sánd művész í egyet tan sz Zalaegersze 186 me Budapes 19 Tanulmány béc charlottenbu műegyete lipc egyete végez Múze szolgála Nemz Múz régiségtárá m assziszt kezd ut Orszá Kép segédő m le budape műegyete el m magá m ta művészettörténe ad e 1892- fede sz kir birtoká Mány Ádám az híre l Rákó Fere kép Ha külfö lapok szá műtörtén tanulmá í Műv Porträtma Joh Kupetz s Le Wer kas székesegyh czenstocho páloskolos mag műemlék Bro Kár festőműv él műv

13652

CÍM N

SZEMÉLY N Sá

SZÓC N Sán művés egye ta s Zalaegersz 18 m Budape 1 Tanulmán bé charlottenb műegyet lip egyet vége Múz szolgál Nem Mú régiségtár asszisz kez u Orsz Ké segéd l budap műegyet e mag t művészettörtén a 1892 fed s ki birtok Mán Ádá a hír Rák Fer ké H külf lapo sz műtörté tanulm Mű Porträtm Jo Kupet L We ka székesegy czenstoch páloskolo ma műemlé Br Ká festőmű é mű

1365SZEMÉL S

SZÓ Sá művé egy t Zalaegers 1 Budap Tanulmá b charlotten műegye li egye vég Mú szolgá Ne M régiségtá asszis ke Ors K segé buda műegye ma művészettörté 189 fe k birto Má Ád hí Rá Fe k kül lap s műtört tanul M Porträt J Kupe W k székeseg czenstoc páloskol m műeml B K festőm m