13654.htm

CÍMSZÓ: Nyelvészet

SZÓCIKK: tudósok, elsősorban a teológusok már az ókortól kezdve az egész középkoron át napjainkig ezeket a nyelveket olvasták, a filológiai felkészültség, hajlam és tudás tehát elengedhetetlen volt náluk, akik tartalmi interpretálásra törekedtek. Ezért volt a zsidóság tudományossága szerves kapcsolatban a filológiával évezredek óta. A modern Ny. a XIX. sz. eleje, Bopp fellépése óta sok kiváló zsidó tudóst állított szolgálatába és pedig nem kizáróan a sémi, hanem az indogermán és turáni filológia egész területén is. Alábbiakban csupán a legkiválóbb zsidó származású magyar nyelvészek megemlítésére szorítkozunk. (Bővebben l. az egyes nevek alatt.) Balassa József, Ballagi Mór, Bánóczi József, Elek Oszkár, Kuchs (Pokos) Dávid, Gábor Ignác, Goldzieher Ignác, Gyalui Farkas, Hahn (Havas) Adolf, Halász Ignác, Harmos Sándor. Heller Bernát, Kallós Ede, Kallós Zsigmond Kardos Albert, Körösi Sándor, Krausz Jakab, Kunos Ignác, Léderer Béla, Mahler Ede, Munkácsi Bernát, Perényi Adolf, Préin József, Radó Antal, Reich Emil, Roheim Géza, Rózsa Géza, Ruhinyi Mózes, Simonyi Zsigmond, Szilasi Móric, Vámbéry Ármin. A magyar-zsidó nyelvészek legtöbbje a magyar nyelv és a magyar nyelvvel rokon nyelvek filológiájával foglalkozott. Közöttük a legkiválóbbak alapvető munkásságot fejtettek ki ezen a téren és felbecsülhetetlen szolgálatot tettettek a magyar és az egyetemes nyelvkutatás tudományának.


Ez a címszó a Magyar Zsidó Lexikonban (1929, szerk. Újvári Péter) található. A felismertetett és korrektúrázott szövegben előfordulnak még hibák, úgyhogy a szócikk pontos szövegének és külalakjának megtekintéséhez nyissa meg a digitalizált oldalképet! Ez a(z) 3654. címszó a lexikon => 657. oldalán van. Az itt olvasható változat forrása: Nagy Péter Tibor: Az 1929-es magyar zsidó lexikon adatbázisa. Szociológiai adatbázisok No. 1. WJLF, Budapest, 2013

 

 

A további szöveg a keresőmotor hatékonyságának növelésére szolgál, nem elolvasásra.

4953255472018468

13654.htm

CÍMSZÓ: Nyelvészet

SZÓCIKK: tudósok, elsősorban a teológusok már az ókortól kezdve az egész középkoron át napjainkig ezeket a nyelveket olvasták, a filológiai felkészültség, hajlam és tudás tehát elengedhetetlen volt náluk, akik tartalmi interpretálásra törekedtek. Ezért volt a zsidóság tudományossága szerves kapcsolatban a filológiával évezredek óta. A modern Ny. a XIX. sz. eleje, Bopp fellépése óta sok kiváló zsidó tudóst állított szolgálatába és pedig nem kizáróan a sémi, hanem az indogermán és turáni filológia egész területén is. Alábbiakban csupán a legkiválóbb zsidó származású magyar nyelvészek megemlítésére szorítkozunk. Bővebben l. az egyes nevek alatt. Balassa József, Ballagi Mór, Bánóczi József, Elek Oszkár, Kuchs Pokos Dávid, Gábor Ignác, Goldzieher Ignác, Gyalui Farkas, Hahn Havas Adolf, Halász Ignác, Harmos Sándor. Heller Bernát, Kallós Ede, Kallós Zsigmond Kardos Albert, Körösi Sándor, Krausz Jakab, Kunos Ignác, Léderer Béla, Mahler Ede, Munkácsi Bernát, Perényi Adolf, Préin József, Radó Antal, Reich Emil, Roheim Géza, Rózsa Géza, Ruhinyi Mózes, Simonyi Zsigmond, Szilasi Móric, Vámbéry Ármin. A magyar-zsidó nyelvészek legtöbbje a magyar nyelv és a magyar nyelvvel rokon nyelvek filológiájával foglalkozott. Közöttük a legkiválóbbak alapvető munkásságot fejtettek ki ezen a téren és felbecsülhetetlen szolgálatot tettettek a magyar és az egyetemes nyelvkutatás tudományának.

13654.ht

CÍMSZÓ Nyelvésze

SZÓCIKK tudósok elsősorba teológuso má a ókortó kezdv a egés középkoro á napjainki ezeke nyelveke olvasták filológia felkészültség hajla é tudá tehá elengedhetetle vol náluk aki tartalm interpretálásr törekedtek Ezér vol zsidósá tudományosság szerve kapcsolatba filológiáva évezrede óta moder Ny XIX sz eleje Bop fellépés ót so kivál zsid tudós állítot szolgálatáb é pedi ne kizáróa sémi hane a indogermá é turán filológi egés területé is Alábbiakba csupá legkiválób zsid származás magya nyelvésze megemlítésér szorítkozunk Bővebbe l a egye neve alatt Balass József Ballag Mór Bánócz József Ele Oszkár Kuch Poko Dávid Gábo Ignác Goldziehe Ignác Gyalu Farkas Hah Hava Adolf Halás Ignác Harmo Sándor Helle Bernát Kalló Ede Kalló Zsigmon Kardo Albert Körös Sándor Kraus Jakab Kuno Ignác Lédere Béla Mahle Ede Munkács Bernát Perény Adolf Préi József Rad Antal Reic Emil Rohei Géza Rózs Géza Ruhiny Mózes Simony Zsigmond Szilas Móric Vámbér Ármin magyar-zsid nyelvésze legtöbbj magya nyel é magya nyelvve roko nyelve filológiájáva foglalkozott Közöttü legkiválóbba alapvet munkásságo fejtette k eze tére é felbecsülhetetle szolgálato tettette magya é a egyeteme nyelvkutatá tudományának

13654.h

CÍMSZ Nyelvész

SZÓCIK tudóso elsősorb teológus m ókort kezd egé középkor napjaink ezek nyelvek olvastá filológi felkészültsé hajl tud teh elengedhetetl vo nálu ak tartal interpretálás törekedte Ezé vo zsidós tudományossá szerv kapcsolatb filológiáv évezred ót mode N XI s elej Bo fellépé ó s kivá zsi tudó állíto szolgálatá ped n kizáró sém han indogerm turá filológ egé terület i Alábbiakb csup legkiváló zsi származá magy nyelvész megemlítésé szorítkozun Bővebb egy nev alat Balas Józse Balla Mó Bánóc Józse El Oszká Kuc Pok Dávi Gáb Igná Goldzieh Igná Gyal Farka Ha Hav Adol Halá Igná Harm Sándo Hell Berná Kall Ed Kall Zsigmo Kard Alber Körö Sándo Krau Jaka Kun Igná Léder Bél Mahl Ed Munkác Berná Perén Adol Pré Józse Ra Anta Rei Emi Rohe Géz Róz Géz Ruhin Móze Simon Zsigmon Szila Móri Vámbé Ármi magyar-zsi nyelvész legtöbb magy nye magy nyelvv rok nyelv filológiájáv foglalkozot Között legkiválóbb alapve munkásság fejtett ez tér felbecsülhetetl szolgálat tettett magy egyetem nyelvkutat tudományána

13654.

CÍMS Nyelvés

SZÓCI tudós elsősor teológu ókor kez eg középko napjain eze nyelve olvast filológ felkészülts haj tu te elengedhetet v nál a tarta interpretálá törekedt Ez v zsidó tudományoss szer kapcsolat filológiá évezre ó mod X ele B fellép kiv zs tud állít szolgálat pe kizár sé ha indoger tur filoló eg terüle Alábbiak csu legkivál zs származ mag nyelvés megemlítés szorítkozu Bőveb eg ne ala Bala Józs Ball M Bánó Józs E Oszk Ku Po Dáv Gá Ign Goldzie Ign Gya Fark H Ha Ado Hal Ign Har Sánd Hel Bern Kal E Kal Zsigm Kar Albe Kör Sánd Kra Jak Ku Ign Léde Bé Mah E Munká Bern Peré Ado Pr Józs R Ant Re Em Roh Gé Ró Gé Ruhi Móz Simo Zsigmo Szil Mór Vámb Árm magyar-zs nyelvés legtöb mag ny mag nyelv ro nyel filológiájá foglalkozo Közöt legkiválób alapv munkássá fejtet e té felbecsülhetet szolgála tettet mag egyete nyelvkuta tudományán

13654

CÍM Nyelvé

SZÓC tudó elsőso teológ óko ke e középk napjai ez nyelv olvas filoló felkészült ha t t elengedhete ná tart interpretál töreked E zsid tudományos sze kapcsola filológi évezr mo el fellé ki z tu állí szolgála p kizá s h indoge tu filol e terül Alábbia cs legkivá z szárma ma nyelvé megemlíté szorítkoz Bőve e n al Bal Józ Bal Bán Józ Osz K P Dá G Ig Goldzi Ig Gy Far H Ad Ha Ig Ha Sán He Ber Ka Ka Zsig Ka Alb Kö Sán Kr Ja K Ig Léd B Ma Munk Ber Per Ad P Józ An R E Ro G R G Ruh Mó Sim Zsigm Szi Mó Vám Ár magyar-z nyelvé legtö ma n ma nyel r nye filológiáj foglalkoz Közö legkiváló alap munkáss fejte t felbecsülhete szolgál tette ma egyet nyelvkut tudományá

1365

CÍ Nyelv

SZÓ tud elsős teoló ók k közép napja e nyel olva filol felkészül h elengedhet n tar interpretá töreke zsi tudományo sz kapcsol filológ évez m e fell k t áll szolgál kiz indog t filo terü Alábbi c legkiv szárm m nyelv megemlít szorítko Bőv a Ba Jó Ba Bá Jó Os D I Goldz I G Fa A H I H Sá H Be K K Zsi K Al K Sá K J I Lé M Mun Be Pe A Jó A R Ru M Si Zsig Sz M Vá Á magyar- nyelv legt m m nye ny filológiá foglalko Köz legkivál ala munkás fejt felbecsülhet szolgá tett m egye nyelvku tudomány