13655.htm

CÍMSZÓ: Nyíracsád

SZÓCIKK: Nyíracsád, nagyk. Szabolcs és Ung vm. 3298 lak. Az (orthodox) hitközség a múlt század 50-es éveiben alakult. Első elöljárói Schwarcz Ignác, Rappaport Mór és Róth Jakab voltak. Első rabbija Rosensamen Hermán 1908. bekövetkezett haláláig állott a hitközség élén. 1860-ban a hitközségi tagok adományaiból épült fel a templom. Volt a hitközségnek jesivája és Talmud Tórája is, de mind a kettő megszűnt. Pár évvel ezelőtt Spitz Ignác volt hitközségi elnök kezdeményezésére közadakozásból rituális fürdő létesült. A hitközség tagjai közül Farkas József és Berkovits József földbirtokosok vezetnek nagyobb mintagazdaságot. A hitközség évi költségvetése 4000 pengő, melynek egy részét szociális és filantrópikus célokra fordítja. A hitközség anyakönyvi területéhez három község tartozik; Lélekszáma kb. 200, családok száma 45, adót 35-en fizetnek. Foglalkozás szerint a hitközség tagjainak túlnyomó része kereskedő és gazdálkodó. A világháborúban a hitközségnek 30 tagja vett részt, akik közül 6-an estek el. A hitközség mai vezetősége: Lichtenstein Kisziel rabbi, Róth Vilmos elnök, Grósz Miklós alelnök, Langer Lajos pénztárnok.


Ez a címszó a Magyar Zsidó Lexikonban (1929, szerk. Újvári Péter) található. A felismertetett és korrektúrázott szövegben előfordulnak még hibák, úgyhogy a szócikk pontos szövegének és külalakjának megtekintéséhez nyissa meg a digitalizált oldalképet! Ez a(z) 3655. címszó a lexikon => 657. s köv. oldalán van. Az itt olvasható változat forrása: Nagy Péter Tibor: Az 1929-es magyar zsidó lexikon adatbázisa. Szociológiai adatbázisok No. 1. WJLF, Budapest, 2013

 

 

A további szöveg a keresőmotor hatékonyságának növelésére szolgál, nem elolvasásra.

4953255472018468

13655.htm

CÍMSZÓ: Nyíracsád

SZÓCIKK: Nyíracsád, nagyk. Szabolcs és Ung vm. 3298 lak. Az orthodox hitközség a múlt század 50-es éveiben alakult. Első elöljárói Schwarcz Ignác, Rappaport Mór és Róth Jakab voltak. Első rabbija Rosensamen Hermán 1908. bekövetkezett haláláig állott a hitközség élén. 1860-ban a hitközségi tagok adományaiból épült fel a templom. Volt a hitközségnek jesivája és Talmud Tórája is, de mind a kettő megszűnt. Pár évvel ezelőtt Spitz Ignác volt hitközségi elnök kezdeményezésére közadakozásból rituális fürdő létesült. A hitközség tagjai közül Farkas József és Berkovits József földbirtokosok vezetnek nagyobb mintagazdaságot. A hitközség évi költségvetése 4000 pengő, melynek egy részét szociális és filantrópikus célokra fordítja. A hitközség anyakönyvi területéhez három község tartozik; Lélekszáma kb. 200, családok száma 45, adót 35-en fizetnek. Foglalkozás szerint a hitközség tagjainak túlnyomó része kereskedő és gazdálkodó. A világháborúban a hitközségnek 30 tagja vett részt, akik közül 6-an estek el. A hitközség mai vezetősége: Lichtenstein Kisziel rabbi, Róth Vilmos elnök, Grósz Miklós alelnök, Langer Lajos pénztárnok.

13655.ht

CÍMSZÓ Nyíracsá

SZÓCIKK Nyíracsád nagyk Szabolc é Un vm 329 lak A orthodo hitközsé múl száza 50-e éveibe alakult Els elöljáró Schwarc Ignác Rappapor Mó é Rót Jaka voltak Els rabbij Rosensame Hermá 1908 bekövetkezet halálái állot hitközsé élén 1860-ba hitközség tago adományaibó épül fe templom Vol hitközségne jesiváj é Talmu Tóráj is d min kett megszűnt Pá évve ezelőt Spit Igná vol hitközség elnö kezdeményezésér közadakozásbó rituáli fürd létesült hitközsé tagja közü Farka Józse é Berkovit Józse földbirtokoso vezetne nagyob mintagazdaságot hitközsé év költségvetés 400 pengő melyne eg részé szociáli é filantrópiku célokr fordítja hitközsé anyakönyv területéhe háro közsé tartozik Lélekszám kb 200 családo szám 45 adó 35-e fizetnek Foglalkozá szerin hitközsé tagjaina túlnyom rész keresked é gazdálkodó világháborúba hitközségne 3 tagj vet részt aki közü 6-a este el hitközsé ma vezetősége Lichtenstei Kiszie rabbi Rót Vilmo elnök Grós Mikló alelnök Lange Lajo pénztárnok

13655.h

CÍMSZ Nyíracs

SZÓCIK Nyíracsá nagy Szabol U v 32 la orthod hitközs mú száz 50- éveib alakul El elöljár Schwar Igná Rappapo M Ró Jak volta El rabbi Rosensam Herm 190 bekövetkeze halálá állo hitközs élé 1860-b hitközsé tag adományaib épü f templo Vo hitközségn jesivá Talm Tórá i mi ket megszűn P évv ezelő Spi Ign vo hitközsé eln kezdeményezésé közadakozásb rituál für létesül hitközs tagj köz Fark Józs Berkovi Józs földbirtokos vezetn nagyo mintagazdaságo hitközs é költségveté 40 peng melyn e rész szociál filantrópik célok fordítj hitközs anyaköny területéh hár közs tartozi Lélekszá k 20 család szá 4 ad 35- fizetne Foglalkoz szeri hitközs tagjain túlnyo rés kereske gazdálkod világháborúb hitközségn tag ve rész ak köz 6- est e hitközs m vezetőség Lichtenste Kiszi rabb Ró Vilm elnö Gró Mikl alelnö Lang Laj pénztárno

13655.

CÍMS Nyírac

SZÓCI Nyíracs nag Szabo 3 l ortho hitköz m szá 50 évei alaku E elöljá Schwa Ign Rappap R Ja volt E rabb Rosensa Her 19 bekövetkez halál áll hitköz él 1860- hitközs ta adományai ép templ V hitközség jesiv Tal Tór m ke megszű év ezel Sp Ig v hitközs el kezdeményezés közadakozás rituá fü létesü hitköz tag kö Far Józ Berkov Józ földbirtoko vezet nagy mintagazdaság hitköz költségvet 4 pen mely rés szociá filantrópi célo fordít hitköz anyakön területé há köz tartoz Léleksz 2 csalá sz a 35 fizetn Foglalko szer hitköz tagjai túlny ré keresk gazdálko világháború hitközség ta v rés a kö 6 es hitköz vezetősé Lichtenst Kisz rab R Vil eln Gr Mik aleln Lan La pénztárn

13655

CÍM Nyíra

SZÓC Nyírac na Szab orth hitkö sz 5 éve alak elölj Schw Ig Rappa J vol rab Rosens He 1 bekövetke halá ál hitkö é 1860 hitköz t adománya é temp hitközsé jesi Ta Tó k megsz é eze S I hitköz e kezdeményezé közadakozá ritu f létes hitkö ta k Fa Jó Berko Jó földbirtok veze nag mintagazdasá hitkö költségve pe mel ré szoci filantróp cél fordí hitkö anyakö terület h kö tarto Léleks csal s 3 fizet Foglalk sze hitkö tagja túln r keres gazdálk világhábor hitközsé t ré k e hitkö vezetős Lichtens Kis ra Vi el G Mi alel La L pénztár

1365

CÍ Nyír

SZÓ Nyíra n Sza ort hitk s év ala elöl Sch I Rapp vo ra Rosen H bekövetk hal á hitk 186 hitkö adomány tem hitközs jes T T megs ez hitkö kezdeményez közadakoz rit léte hitk t F J Berk J földbirto vez na mintagazdas hitk költségv p me r szoc filantró cé ford hitk anyak terüle k tart Lélek csa fize Foglal sz hitk tagj túl kere gazdál világhábo hitközs r hitk vezető Lichten Ki r V e M ale L pénztá