13657.htm

CÍMSZÓ: Nyírbátor

SZÓCIKK: Nyírbátor, nagyk. Szabolcs és Ung ezidőszerint egyesült vm. 9075 lak. A (status quo) hitközség alakulásának idejéről nem állnak rendelkezésre hiteles adatok. Annyit tudunk csak, hogy a XIX. sz. elején, körülbelül 1816-ban R. Simon Mandel és öt fia alapította a hitközséget. Ez a R Simon Mandel őse az ismert Mandel-családnak, mely a bóni gyártelep megalapításával nagy szerepet játszott és játszik ma is a magyar közgazdasági életben. A hitközségnek három kis temploma van. 1857-ben létesült elemi iskolája, azonkívül van egy Talmud Tórája, amelyet messze földről is számos növendék látogat. A hitközség intézményei: a Chevra Kadisa, melynek Elek Alajos az elnöke és a Nőegylet, mely Lőrinczy Józsefné vezetése alatt áll. A hitközségnek a társadalmi és közgazdasági életben számottevő tagjai: Mandel Eduárd, aki a 400 munkással dolgozó boni gyártelepet alapította. Több kitüntetésben részesült, Nyírbátor községe utcát nevezett el róla, valamint fiáról Mandel Dezsőről is, aki 50 évig volt a gyár elnökigazgatója s jelenleg nyugdíjban van. Ny.-ról származik Mandel Pál, aki politikus is. A hitközség 10,000 pengős évi költségvetéssel dolgozik, melyből nagyobb összeget szociális és filantropikus célokra fordít. Lélekszáma 160, a családok száma 92, adót 86-an fizetnek. Foglalkozás szerint: 1 nagykereskedő, 5 gazdálkodó, 4 szabadpályán levő, 1 tanító, 7 kereskedő, 4 ügyvéd, 2 köztisztviselő, 3 orvos,8 munkás, 3 magántisztviselő, 19 iparos, 1 mérnök, 4 magánzó és 18 egyéb. A világháborúban részt vett tagjai közül 14-en estek el. A hitközség mai vezetősége: Lemberger Ábrahám főrabbi, Lőrinczy József elnök, Weiszberger Mór alelnök és Szilvási Ármin tanító, jegyző.


Ez a címszó a Magyar Zsidó Lexikonban (1929, szerk. Újvári Péter) található. A felismertetett és korrektúrázott szövegben előfordulnak még hibák, úgyhogy a szócikk pontos szövegének és külalakjának megtekintéséhez nyissa meg a digitalizált oldalképet! Ez a(z) 3657. címszó a lexikon => 657. oldalán van. Az itt olvasható változat forrása: Nagy Péter Tibor: Az 1929-es magyar zsidó lexikon adatbázisa. Szociológiai adatbázisok No. 1. WJLF, Budapest, 2013

 

 

A további szöveg a keresőmotor hatékonyságának növelésére szolgál, nem elolvasásra.

4953255472018468

13657.htm

CÍMSZÓ: Nyírbátor

SZÓCIKK: Nyírbátor, nagyk. Szabolcs és Ung ezidőszerint egyesült vm. 9075 lak. A status quo hitközség alakulásának idejéről nem állnak rendelkezésre hiteles adatok. Annyit tudunk csak, hogy a XIX. sz. elején, körülbelül 1816-ban R. Simon Mandel és öt fia alapította a hitközséget. Ez a R Simon Mandel őse az ismert Mandel-családnak, mely a bóni gyártelep megalapításával nagy szerepet játszott és játszik ma is a magyar közgazdasági életben. A hitközségnek három kis temploma van. 1857-ben létesült elemi iskolája, azonkívül van egy Talmud Tórája, amelyet messze földről is számos növendék látogat. A hitközség intézményei: a Chevra Kadisa, melynek Elek Alajos az elnöke és a Nőegylet, mely Lőrinczy Józsefné vezetése alatt áll. A hitközségnek a társadalmi és közgazdasági életben számottevő tagjai: Mandel Eduárd, aki a 400 munkással dolgozó boni gyártelepet alapította. Több kitüntetésben részesült, Nyírbátor községe utcát nevezett el róla, valamint fiáról Mandel Dezsőről is, aki 50 évig volt a gyár elnökigazgatója s jelenleg nyugdíjban van. Ny.-ról származik Mandel Pál, aki politikus is. A hitközség 10,000 pengős évi költségvetéssel dolgozik, melyből nagyobb összeget szociális és filantropikus célokra fordít. Lélekszáma 160, a családok száma 92, adót 86-an fizetnek. Foglalkozás szerint: 1 nagykereskedő, 5 gazdálkodó, 4 szabadpályán levő, 1 tanító, 7 kereskedő, 4 ügyvéd, 2 köztisztviselő, 3 orvos,8 munkás, 3 magántisztviselő, 19 iparos, 1 mérnök, 4 magánzó és 18 egyéb. A világháborúban részt vett tagjai közül 14-en estek el. A hitközség mai vezetősége: Lemberger Ábrahám főrabbi, Lőrinczy József elnök, Weiszberger Mór alelnök és Szilvási Ármin tanító, jegyző.

13657.ht

CÍMSZÓ Nyírbáto

SZÓCIKK Nyírbátor nagyk Szabolc é Un ezidőszerin egyesül vm 907 lak statu qu hitközsé alakulásána idejérő ne állna rendelkezésr hitele adatok Annyi tudun csak hog XIX sz elején körülbelü 1816-ba R Simo Mande é ö fi alapított hitközséget E Simo Mande ős a ismer Mandel-családnak mel bón gyártele megalapításáva nag szerepe játszot é játszi m i magya közgazdaság életben hitközségne háro ki templom van 1857-be létesül elem iskolája azonkívü va eg Talmu Tórája amelye messz földrő i számo növendé látogat hitközsé intézményei Chevr Kadisa melyne Ele Alajo a elnök é Nőegylet mel Lőrincz Józsefn vezetés alat áll hitközségne társadalm é közgazdaság életbe számottev tagjai Mande Eduárd ak 40 munkássa dolgoz bon gyártelepe alapította Töb kitüntetésbe részesült Nyírbáto község utcá nevezet e róla valamin fiáró Mande Dezsőrő is ak 5 évi vol gyá elnökigazgatój jelenle nyugdíjba van Ny.-ró származi Mande Pál ak politiku is hitközsé 10,00 pengő év költségvetésse dolgozik melybő nagyob összege szociáli é filantropiku célokr fordít Lélekszám 160 családo szám 92 adó 86-a fizetnek Foglalkozá szerint nagykereskedő gazdálkodó szabadpályá levő tanító kereskedő ügyvéd köztisztviselő orvos, munkás magántisztviselő 1 iparos mérnök magánz é 1 egyéb világháborúba rész vet tagja közü 14-e este el hitközsé ma vezetősége Lemberge Ábrahá főrabbi Lőrincz Józse elnök Weiszberge Mó alelnö é Szilvás Ármi tanító jegyző

13657.h

CÍMSZ Nyírbát

SZÓCIK Nyírbáto nagy Szabol U ezidőszeri egyesü v 90 la stat q hitközs alakulásán idejér n álln rendelkezés hitel adato Anny tudu csa ho XI s elejé körülbel 1816-b Sim Mand f alapítot hitközsége Sim Mand ő isme Mandel-családna me bó gyártel megalapításáv na szerep játszo játsz magy közgazdasá életbe hitközségn hár k templo va 1857-b létesü ele iskoláj azonkív v e Talm Tóráj amely mess földr szám növend látoga hitközs intézménye Chev Kadis melyn El Alaj elnö Nőegyle me Lőrinc József vezeté ala ál hitközségn társadal közgazdasá életb számotte tagja Mand Eduár a 4 munkáss dolgo bo gyártelep alapított Tö kitüntetésb részesül Nyírbát közsé utc neveze ról valami fiár Mand Dezsőr i a év vo gy elnökigazgató jelenl nyugdíjb va Ny.-r származ Mand Pá a politik i hitközs 10,0 peng é költségvetéss dolgozi melyb nagyo összeg szociál filantropik célok fordí Lélekszá 16 család szá 9 ad 86- fizetne Foglalkoz szerin nagykeresked gazdálkod szabadpály lev tanít keresked ügyvé köztisztvisel orvos munká magántisztvisel iparo mérnö magán egyé világháborúb rés ve tagj köz 14- est e hitközs m vezetőség Lemberg Ábrah főrabb Lőrinc Józs elnö Weiszberg M aleln Szilvá Árm tanít jegyz

13657.

CÍMS Nyírbá

SZÓCI Nyírbát nag Szabo ezidőszer egyes 9 l sta hitköz alakulásá idejé áll rendelkezé hite adat Ann tud cs h X elej körülbe 1816- Si Man alapíto hitközség Si Man ism Mandel-családn m b gyárte megalapításá n szere játsz játs mag közgazdas életb hitközség há templ v 1857- létes el iskolá azonkí Tal Tórá amel mes föld szá növen látog hitköz intézmény Che Kadi mely E Ala eln Nőegyl m Lőrin Józse vezet al á hitközség társada közgazdas élet számott tagj Man Eduá munkás dolg b gyártele alapítot T kitüntetés részesü Nyírbá közs ut nevez ró valam fiá Man Dezső é v g elnökigazgat jelen nyugdíj v Ny.- szárma Man P politi hitköz 10, pen költségvetés dolgoz mely nagy össze szociá filantropi célo ford Léleksz 1 csalá sz a 86 fizetn Foglalko szeri nagykereske gazdálko szabadpál le taní kereske ügyv köztisztvise orvo munk magántisztvise ipar mérn magá egy világháború ré v tag kö 14 es hitköz vezetősé Lember Ábra főrab Lőrin Józ eln Weiszber alel Szilv Ár taní jegy

13657

CÍM Nyírb

SZÓC Nyírbá na Szab ezidősze egye st hitkö alakulás idej ál rendelkez hit ada An tu c ele körülb 1816 S Ma alapít hitközsé S Ma is Mandel-család gyárt megalapítás szer játs ját ma közgazda élet hitközsé h temp 1857 léte e iskol azonk Ta Tór ame me föl sz növe láto hitkö intézmén Ch Kad mel Al el Nőegy Lőri Józs veze a hitközsé társad közgazda éle számot tag Ma Edu munká dol gyártel alapíto kitünteté részes Nyírb köz u neve r vala fi Ma Dezs elnökigazga jele nyugdí Ny. szárm Ma polit hitkö 10 pe költségveté dolgo mel nag össz szoci filantrop cél for Léleks csal s 8 fizet Foglalk szer nagykeresk gazdálk szabadpá l tan keresk ügy köztisztvis orv mun magántisztvis ipa mér mag eg világhábor r ta k 1 e hitkö vezetős Lembe Ábr főra Lőri Jó el Weiszbe ale Szil Á tan jeg

1365

CÍ Nyír

SZÓ Nyírb n Sza ezidősz egy s hitk alakulá ide á rendelke hi ad A t el körül 181 M alapí hitközs M i Mandel-csalá gyár megalapítá sze ját já m közgazd éle hitközs tem 185 lét isko azon T Tó am m fö s növ lát hitk intézmé C Ka me A e Nőeg Lőr Józ vez hitközs társa közgazd él számo ta M Ed munk do gyárte alapít kitüntet része Nyír kö nev val f M Dez elnökigazg jel nyugd Ny szár M poli hitk 1 p költségvet dolg me na öss szoc filantro cé fo Lélek csa fize Foglal sze nagykeres gazdál szabadp ta keres üg köztisztvi or mu magántisztvi ip mé ma e világhábo t hitk vezető Lemb Áb főr Lőr J e Weiszb al Szi ta je