13658.htm

CÍMSZÓ: Óbadja

SZÓCIKK: Óbadja, a 12 kisebb próféta gyűjteményének (egyik könyve. A próféta Edoinról szól, hogy elbizakodottságával és kegyetlenségével érdemelte ki Isten büntetését: «A határig űztek saját szövetségeseid, megcsaltak, levertek meghittjeid, kik kenyeredet ették, hálót vetettek neked. A gonoszság miatt, melyet Jákob testvéreden elkövettél, borít el most a szégyen. Nem kellett volna egykedvűen nézned testvéredet balsorsa napján és nem kárörvendened Juda fiain vesztük napján. Amint te tettél, úgy tesznek veled is, fejedre száll tetted». Korvonatkozások hiányában az egy fejezetre terjedő könyvecskét irodalomtörténetileg még megközelítőleg sem tudjuk elhelyezni.


Ez a címszó a Magyar Zsidó Lexikonban (1929, szerk. Újvári Péter) található. A felismertetett és korrektúrázott szövegben előfordulnak még hibák, úgyhogy a szócikk pontos szövegének és külalakjának megtekintéséhez nyissa meg a digitalizált oldalképet! Ez a(z) 3658. címszó a lexikon => 657. oldalán van. Az itt olvasható változat forrása: Nagy Péter Tibor: Az 1929-es magyar zsidó lexikon adatbázisa. Szociológiai adatbázisok No. 1. WJLF, Budapest, 2013

 

 

A további szöveg a keresőmotor hatékonyságának növelésére szolgál, nem elolvasásra.

4953255472018468

13658.htm

CÍMSZÓ: Óbadja

SZÓCIKK: Óbadja, a 12 kisebb próféta gyűjteményének egyik könyve. A próféta Edoinról szól, hogy elbizakodottságával és kegyetlenségével érdemelte ki Isten büntetését: A határig űztek saját szövetségeseid, megcsaltak, levertek meghittjeid, kik kenyeredet ették, hálót vetettek neked. A gonoszság miatt, melyet Jákob testvéreden elkövettél, borít el most a szégyen. Nem kellett volna egykedvűen nézned testvéredet balsorsa napján és nem kárörvendened Juda fiain vesztük napján. Amint te tettél, úgy tesznek veled is, fejedre száll tetted . Korvonatkozások hiányában az egy fejezetre terjedő könyvecskét irodalomtörténetileg még megközelítőleg sem tudjuk elhelyezni.

13658.ht

CÍMSZÓ Óbadj

SZÓCIKK Óbadja 1 kiseb prófét gyűjteményéne egyi könyve prófét Edoinró szól hog elbizakodottságáva é kegyetlenségéve érdemelt k Iste büntetését határi űzte sajá szövetségeseid megcsaltak leverte meghittjeid ki kenyerede ették háló vetette neked gonoszsá miatt melye Jáko testvérede elkövettél borí e mos szégyen Ne kellet voln egykedvűe nézne testvérede balsors napjá é ne kárörvendene Jud fiai vesztü napján Amin t tettél úg teszne vele is fejedr szál tette Korvonatkozáso hiányába a eg fejezetr terjed könyvecské irodalomtörténetile mé megközelítőle se tudju elhelyezni

13658.h

CÍMSZ Óbad

SZÓCIK Óbadj kise prófé gyűjteményén egy könyv prófé Edoinr szó ho elbizakodottságáv kegyetlenségév érdemel Ist büntetésé határ űzt saj szövetségesei megcsalta levert meghittjei k kenyered etté hál vetett neke gonoszs miat mely Ják testvéred elkövetté bor mo szégye N kelle vol egykedvű nézn testvéred balsor napj n kárörvenden Ju fia veszt napjá Ami tetté ú teszn vel i fejed szá tett Korvonatkozás hiányáb e fejezet terje könyvecsk irodalomtörténetil m megközelítől s tudj elhelyezn

13658.

CÍMS Óba

SZÓCI Óbad kis próf gyűjteményé eg köny próf Edoin sz h elbizakodottságá kegyetlenségé érdeme Is büntetés hatá űz sa szövetségese megcsalt lever meghittje kenyere ett há vetet nek gonosz mia mel Já testvére elkövett bo m szégy kell vo egykedv néz testvére balso nap kárörvende J fi vesz napj Am tett tesz ve feje sz tet Korvonatkozá hiányá fejeze terj könyvecs irodalomtörténeti megközelítő tud elhelyez

13658

CÍM Ób

SZÓC Óba ki pró gyűjtemény e kön pró Edoi s elbizakodottság kegyetlenség érdem I bünteté hat ű s szövetséges megcsal leve meghittj kenyer et h vete ne gonos mi me J testvér elkövet b szég kel v egyked né testvér bals na kárörvend f ves nap A tet tes v fej s te Korvonatkoz hiány fejez ter könyvec irodalomtörténet megközelít tu elhelye

1365

CÍ Ó

SZÓ Ób k pr gyűjtemén kö pr Edo elbizakodottsá kegyetlensé érde büntet ha szövetsége megcsa lev meghitt kenye e vet n gono m m testvé elköve szé ke egyke n testvé bal n kárörven ve na te te fe t Korvonatko hián feje te könyve irodalomtörténe megközelí t elhely