13663.htm

CÍMSZÓ: Óbuda

SZÓCIKK: társulata (ÓZSIIT), amely felolvasások és előadások rendezésével a zsidó irodalmat ápolja. A háború alatt a társulat működése szünetelt. 1928-ban kezdett újra működni. Az elmúlt tíz esztendő a hitközség történetében az alkotások ideje. A hitközség tagjainak létszáma ezidő alatt megkétszereződött. Kiváló elnökök állottak a hitközség élén, ú. m. Stern József dr. kir. tanácsos, Székely Salamon főigazgató, Vörösváry Miklós dr. ügyvéd és jelenleg Kemény Lajos. Stern dr. a háború, Székely Salamon a forradalmak támadásaival szemben védték meg a hitközséget, Vörösváry dr. pedig a gazdasági konszolidáció alapját rakta le, míg Kemény Lajos a hitközség újabb intézményeinek létesítésén dolgozik szép sikerrel. 1926. nagy építkezéseket eszközölt a hitközség. Felépítette a székházat, amely dísztermével, tanácstermével, elnöki fogadójával, irodahelyiségeivel s az ifjúság számára készült tornatermével kitűnően megfelel hivatásának. 1924-ben bevezette a hitközség a hitoktatást az iparostanonc- és a leányháztartási iskolákban, ugyanez évben cserkészcsapatot szervezett, melynek otthona a székházban van. A hitközség 91,300 P-s évi költségvetéssel dolgozik, melyből 8300 P-t fordít szociális és filantropikus célokra. Nagyobb alapítványa az ingatlanból (2 beépített) álló Bergor Lipót dr.-féle alapítvány, amelynek kamatait a hitközség felekezeti különbség nélkül első sorban hadiözvegyek és hadiárvák támogatására fordítja. A hitközségnek gazdag, érdekesnél érdekesebb okmányokat tartalmazó levéltára van, amely alapja lesz a most szervezés alatt álló Ó.-i zsidó múzeumnak. A hitközség lélekszáma 5500, a családok száma 1350, adót 1402-en fizetnek. Foglalkozás szerint a hitközség tagjai túlnyomórészt kereskedők és iparosok, de sok közöttük a vállalkozó, gyáros és az intellektuális pályákon működő egyén. A hitközségnek a világháborúban részt vett tagjai közül 55-en estek el, akiknek emlékét a templom előcsarnokának falába illesztett márványtábla őrzi. A hitközség mai vezetősége: Neumann József dr. főrabbi, Kemény Lajos elnök, Orova Zsigmond dr. alelnök, Glück Emil, Huszár Jenő, Kozma Gyula, Strausz Mór, Székely Salamon és Tehel Lajos elöljárók, Rabinek Lajos és Wertheimer Salamon pénzügyi elöljárók, Herskovits Mihály, Löffler Márk, Singer Lázár templomi elöljárók. Választmányi tagok: id. Back Dávid, Böhm Izidor, Deutsch Arnold, Deutsch József, Eckstein Ignác, Engel Ignác, Fischer Mór, Goldmann Gyula, Goldstein Lipót, Hottenreich Adolf, Klein Sándor, Kovács Dávid, Murberger Miksa, Orova Károly, Pollacsek Jenő, Rosenbaum Bernát, Somló Sándor, Schwarc Nándor, Schwarc Sándor, Steiner Károly, Weiner Lajos, Würz Salamon, Weisz Simon és Zichermann Antal. Az iskolaszék tagjai: Kelbor Lipót elnök, Keldon Pál, alelnök, Angyal Márton, Biró István, Finály Árpád dr., Groszmann Vilmos, Schönberger Ignác, Kemény József, Kovács Arthur dr., Krausz G. Károly, Székely Salamon és Schiffor Ferenc dr. A hitközség jegyzője Parczel József.


Ez a címszó a Magyar Zsidó Lexikonban (1929, szerk. Újvári Péter) található. A felismertetett és korrektúrázott szövegben előfordulnak még hibák, úgyhogy a szócikk pontos szövegének és külalakjának megtekintéséhez nyissa meg a digitalizált oldalképet! Ez a(z) 3663. címszó a lexikon => 659. oldalán van. Az itt olvasható változat forrása: Nagy Péter Tibor: Az 1929-es magyar zsidó lexikon adatbázisa. Szociológiai adatbázisok No. 1. WJLF, Budapest, 2013

 

 

A további szöveg a keresőmotor hatékonyságának növelésére szolgál, nem elolvasásra.

4953255472018468

13663.htm

CÍMSZÓ: Óbuda

SZÓCIKK: társulata ÓZSIIT , amely felolvasások és előadások rendezésével a zsidó irodalmat ápolja. A háború alatt a társulat működése szünetelt. 1928-ban kezdett újra működni. Az elmúlt tíz esztendő a hitközség történetében az alkotások ideje. A hitközség tagjainak létszáma ezidő alatt megkétszereződött. Kiváló elnökök állottak a hitközség élén, ú. m. Stern József dr. kir. tanácsos, Székely Salamon főigazgató, Vörösváry Miklós dr. ügyvéd és jelenleg Kemény Lajos. Stern dr. a háború, Székely Salamon a forradalmak támadásaival szemben védték meg a hitközséget, Vörösváry dr. pedig a gazdasági konszolidáció alapját rakta le, míg Kemény Lajos a hitközség újabb intézményeinek létesítésén dolgozik szép sikerrel. 1926. nagy építkezéseket eszközölt a hitközség. Felépítette a székházat, amely dísztermével, tanácstermével, elnöki fogadójával, irodahelyiségeivel s az ifjúság számára készült tornatermével kitűnően megfelel hivatásának. 1924-ben bevezette a hitközség a hitoktatást az iparostanonc- és a leányháztartási iskolákban, ugyanez évben cserkészcsapatot szervezett, melynek otthona a székházban van. A hitközség 91,300 P-s évi költségvetéssel dolgozik, melyből 8300 P-t fordít szociális és filantropikus célokra. Nagyobb alapítványa az ingatlanból 2 beépített álló Bergor Lipót dr.-féle alapítvány, amelynek kamatait a hitközség felekezeti különbség nélkül első sorban hadiözvegyek és hadiárvák támogatására fordítja. A hitközségnek gazdag, érdekesnél érdekesebb okmányokat tartalmazó levéltára van, amely alapja lesz a most szervezés alatt álló Ó.-i zsidó múzeumnak. A hitközség lélekszáma 5500, a családok száma 1350, adót 1402-en fizetnek. Foglalkozás szerint a hitközség tagjai túlnyomórészt kereskedők és iparosok, de sok közöttük a vállalkozó, gyáros és az intellektuális pályákon működő egyén. A hitközségnek a világháborúban részt vett tagjai közül 55-en estek el, akiknek emlékét a templom előcsarnokának falába illesztett márványtábla őrzi. A hitközség mai vezetősége: Neumann József dr. főrabbi, Kemény Lajos elnök, Orova Zsigmond dr. alelnök, Glück Emil, Huszár Jenő, Kozma Gyula, Strausz Mór, Székely Salamon és Tehel Lajos elöljárók, Rabinek Lajos és Wertheimer Salamon pénzügyi elöljárók, Herskovits Mihály, Löffler Márk, Singer Lázár templomi elöljárók. Választmányi tagok: id. Back Dávid, Böhm Izidor, Deutsch Arnold, Deutsch József, Eckstein Ignác, Engel Ignác, Fischer Mór, Goldmann Gyula, Goldstein Lipót, Hottenreich Adolf, Klein Sándor, Kovács Dávid, Murberger Miksa, Orova Károly, Pollacsek Jenő, Rosenbaum Bernát, Somló Sándor, Schwarc Nándor, Schwarc Sándor, Steiner Károly, Weiner Lajos, Würz Salamon, Weisz Simon és Zichermann Antal. Az iskolaszék tagjai: Kelbor Lipót elnök, Keldon Pál, alelnök, Angyal Márton, Biró István, Finály Árpád dr., Groszmann Vilmos, Schönberger Ignác, Kemény József, Kovács Arthur dr., Krausz G. Károly, Székely Salamon és Schiffor Ferenc dr. A hitközség jegyzője Parczel József.

13663.ht

CÍMSZÓ Óbud

SZÓCIKK társulat ÓZSII amel felolvasáso é előadáso rendezéséve zsid irodalma ápolja hábor alat társula működés szünetelt 1928-ba kezdet újr működni A elmúl tí esztend hitközsé történetébe a alkotáso ideje hitközsé tagjaina létszám ezid alat megkétszereződött Kivál elnökö állotta hitközsé élén ú m Ster Józse dr kir tanácsos Székel Salamo főigazgató Vörösvár Mikló dr ügyvé é jelenle Kemén Lajos Ster dr háború Székel Salamo forradalma támadásaiva szembe védté me hitközséget Vörösvár dr pedi gazdaság konszolidáci alapjá rakt le mí Kemén Lajo hitközsé újab intézményeine létesítésé dolgozi szé sikerrel 1926 nag építkezéseke eszközöl hitközség Felépített székházat amel dísztermével tanácstermével elnök fogadójával irodahelyiségeive a ifjúsá számár készül tornaterméve kitűnőe megfele hivatásának 1924-be bevezett hitközsé hitoktatás a iparostanonc é leányháztartás iskolákban ugyane évbe cserkészcsapato szervezett melyne otthon székházba van hitközsé 91,30 P- év költségvetésse dolgozik melybő 830 P- fordí szociáli é filantropiku célokra Nagyob alapítvány a ingatlanbó beépítet áll Bergo Lipó dr.-fél alapítvány amelyne kamatai hitközsé felekezet különbsé nélkü els sorba hadiözvegye é hadiárvá támogatásár fordítja hitközségne gazdag érdekesné érdekeseb okmányoka tartalmaz levéltár van amel alapj les mos szervezé alat áll Ó.- zsid múzeumnak hitközsé lélekszám 5500 családo szám 1350 adó 1402-e fizetnek Foglalkozá szerin hitközsé tagja túlnyomórész kereskedő é iparosok d so közöttü vállalkozó gyáro é a intellektuáli pályáko működ egyén hitközségne világháborúba rész vet tagja közü 55-e este el akikne emléké templo előcsarnokána faláb illesztet márványtábl őrzi hitközsé ma vezetősége Neuman Józse dr főrabbi Kemén Lajo elnök Orov Zsigmon dr alelnök Glüc Emil Huszá Jenő Kozm Gyula Straus Mór Székel Salamo é Tehe Lajo elöljárók Rabine Lajo é Wertheime Salamo pénzügy elöljárók Herskovit Mihály Löffle Márk Singe Lázá templom elöljárók Választmány tagok id Bac Dávid Böh Izidor Deutsc Arnold Deutsc József Eckstei Ignác Enge Ignác Fische Mór Goldman Gyula Goldstei Lipót Hottenreic Adolf Klei Sándor Kovác Dávid Murberge Miksa Orov Károly Pollacse Jenő Rosenbau Bernát Soml Sándor Schwar Nándor Schwar Sándor Steine Károly Weine Lajos Wür Salamon Weis Simo é Zicherman Antal A iskolaszé tagjai Kelbo Lipó elnök Keldo Pál alelnök Angya Márton Bir István Finál Árpá dr. Groszman Vilmos Schönberge Ignác Kemén József Kovác Arthu dr. Kraus G Károly Székel Salamo é Schiffo Feren dr hitközsé jegyzőj Parcze József

13663.h

CÍMSZ Óbu

SZÓCIK társula ÓZSI ame felolvasás előadás rendezésév zsi irodalm ápolj hábo ala társul működé szünetel 1928-b kezde új működn elmú t eszten hitközs történetéb alkotás idej hitközs tagjain létszá ezi ala megkétszereződöt Kivá elnök állott hitközs élé Ste Józs d ki tanácso Széke Salam főigazgat Vörösvá Mikl d ügyv jelenl Kemé Lajo Ste d hábor Széke Salam forradalm támadásaiv szemb védt m hitközsége Vörösvá d ped gazdasá konszolidác alapj rak l m Kemé Laj hitközs úja intézményein létesítés dolgoz sz sikerre 192 na építkezések eszközö hitközsé Felépítet székháza ame díszterméve tanácsterméve elnö fogadójáva irodahelyiségeiv ifjús számá készü tornatermév kitűnő megfel hivatásána 1924-b bevezet hitközs hitoktatá iparostanon leányháztartá iskolákba ugyan évb cserkészcsapat szervezet melyn ottho székházb va hitközs 91,3 P é költségvetéss dolgozi melyb 83 P ford szociál filantropik célokr Nagyo alapítván ingatlanb beépíte ál Berg Lip dr.-fé alapítván amelyn kamata hitközs felekeze különbs nélk el sorb hadiözvegy hadiárv támogatásá fordítj hitközségn gazda érdekesn érdekese okmányok tartalma levéltá va ame alap le mo szervez ala ál Ó. zsi múzeumna hitközs lélekszá 550 család szá 135 ad 1402- fizetne Foglalkoz szeri hitközs tagj túlnyomórés keresked iparoso s között vállalkoz gyár intellektuál pályák műkö egyé hitközségn világháborúb rés ve tagj köz 55- est e akikn emlék templ előcsarnokán falá illeszte márványtáb őrz hitközs m vezetőség Neuma Józs d főrabb Kemé Laj elnö Oro Zsigmo d alelnö Glü Emi Husz Jen Koz Gyul Strau Mó Széke Salam Teh Laj elöljáró Rabin Laj Wertheim Salam pénzüg elöljáró Herskovi Mihál Löffl Már Sing Láz templo elöljáró Választmán tago i Ba Dávi Bö Izido Deuts Arnol Deuts Józse Eckste Igná Eng Igná Fisch Mó Goldma Gyul Goldste Lipó Hottenrei Adol Kle Sándo Ková Dávi Murberg Miks Oro Károl Pollacs Jen Rosenba Berná Som Sándo Schwa Nándo Schwa Sándo Stein Károl Wein Lajo Wü Salamo Wei Sim Zicherma Anta iskolasz tagja Kelb Lip elnö Keld Pá alelnö Angy Márto Bi Istvá Finá Árp dr Groszma Vilmo Schönberg Igná Kemé Józse Ková Arth dr Krau Károl Széke Salam Schiff Fere d hitközs jegyző Parcz Józse

13663.

CÍMS Ób

SZÓCI társul ÓZS am felolvasá előadá rendezésé zs irodal ápol háb al társu működ szünete 1928- kezd ú működ elm eszte hitköz történeté alkotá ide hitköz tagjai létsz ez al megkétszereződö Kiv elnö állot hitköz él St Józ k tanács Szék Sala főigazga Vörösv Mik ügy jelen Kem Laj St hábo Szék Sala forradal támadásai szem véd hitközség Vörösv pe gazdas konszolidá alap ra Kem La hitköz új intézményei létesíté dolgo s sikerr 19 n építkezése eszköz hitközs Felépíte székház am dísztermév tanácstermév eln fogadójáv irodahelyiségei ifjú szám kész tornatermé kitűn megfe hivatásán 1924- beveze hitköz hitoktat iparostano leányháztart iskolákb ugya év cserkészcsapa szerveze mely otth székház v hitköz 91, költségvetés dolgoz mely 8 for szociá filantropi célok Nagy alapítvá ingatlan beépít á Ber Li dr.-f alapítvá amely kamat hitköz felekez különb nél e sor hadiözveg hadiár támogatás fordít hitközség gazd érdekes érdekes okmányo tartalm levélt v am ala l m szerve al á Ó zs múzeumn hitköz léleksz 55 csalá sz 13 a 1402 fizetn Foglalko szer hitköz tag túlnyomóré kereske iparos közöt vállalko gyá intellektuá pályá műk egy hitközség világháború ré v tag kö 55 es akik emlé temp előcsarnoká fal illeszt márványtá őr hitköz vezetősé Neum Józ főrab Kem La eln Or Zsigm aleln Gl Em Hus Je Ko Gyu Stra M Szék Sala Te La elöljár Rabi La Werthei Sala pénzü elöljár Herskov Mihá Löff Má Sin Lá templ elöljár Választmá tag B Dáv B Izid Deut Arno Deut Józs Eckst Ign En Ign Fisc M Goldm Gyu Goldst Lip Hottenre Ado Kl Sánd Kov Dáv Murber Mik Or Káro Pollac Je Rosenb Bern So Sánd Schw Nánd Schw Sánd Stei Káro Wei Laj W Salam We Si Zicherm Ant iskolas tagj Kel Li eln Kel P aleln Ang Márt B Istv Fin Ár d Groszm Vilm Schönber Ign Kem Józs Kov Art d Kra Káro Szék Sala Schif Fer hitköz jegyz Parc Józs

13663

CÍM Ó

SZÓC társu ÓZ a felolvas előad rendezés z iroda ápo há a társ műkö szünet 1928 kez műkö el eszt hitkö történet alkot id hitkö tagja léts e a megkétszereződ Ki eln állo hitkö é S Jó tanác Szé Sal főigazg Vörös Mi üg jele Ke La S háb Szé Sal forrada támadása sze vé hitközsé Vörös p gazda konszolid ala r Ke L hitkö ú intézménye létesít dolg siker 1 építkezés eszkö hitköz Felépít székhá a dísztermé tanácstermé el fogadójá irodahelyisége ifj szá kés tornaterm kitű megf hivatásá 1924 bevez hitkö hitokta iparostan leányháztar iskolák ugy é cserkészcsap szervez mel ott székhá hitkö 91 költségveté dolgo mel fo szoci filantrop célo Nag alapítv ingatla beépí Be L dr.- alapítv amel kama hitkö feleke külön né so hadiözve hadiá támogatá fordí hitközsé gaz érdeke érdeke okmány tartal levél a al szerv a z múzeum hitkö léleks 5 csal s 1 140 fizet Foglalk sze hitkö ta túlnyomór keresk iparo közö vállalk gy intellektu pály mű eg hitközsé világhábor r ta k 5 e aki eml tem előcsarnok fa illesz márványt ő hitkö vezetős Neu Jó főra Ke L el O Zsig alel G E Hu J K Gy Str Szé Sal T L elöljá Rab L Werthe Sal pénz elöljá Hersko Mih Löf M Si L temp elöljá Választm ta Dá Izi Deu Arn Deu Józ Ecks Ig E Ig Fis Gold Gy Golds Li Hottenr Ad K Sán Ko Dá Murbe Mi O Kár Polla J Rosen Ber S Sán Sch Nán Sch Sán Ste Kár We La Sala W S Zicher An iskola tag Ke L el Ke alel An Már Ist Fi Á Grosz Vil Schönbe Ig Ke Józ Ko Ar Kr Kár Szé Sal Schi Fe hitkö jegy Par Józ

1366SZÓ társ Ó felolva előa rendezé irod áp h tár műk szüne 192 ke műk e esz hitk történe alko i hitk tagj lét megkétszerező K el áll hitk J taná Sz Sa főigaz Vörö M ü jel K L há Sz Sa forrad támadás sz v hitközs Vörö gazd konszoli al K hitk intézmény létesí dol sike építkezé eszk hitkö Felépí székh díszterm tanácsterm e fogadój irodahelyiség if sz ké tornater kit meg hivatás 192 beve hitk hitokt iparosta leányházta iskolá ug cserkészcsa szerve me ot székh hitk 9 költségvet dolg me f szoc filantro cél Na alapít ingatl beép B dr. alapít ame kam hitk felek külö n s hadiözv hadi támogat ford hitközs ga érdek érdek okmán tarta levé a szer múzeu hitk lélek csa 14 fize Foglal sz hitk t túlnyomó keres ipar köz vállal g intellekt pál m e hitközs világhábo t ak em te előcsarno f illes márvány hitk vezető Ne J főr K e Zsi ale H G St Sz Sa elölj Ra Werth Sa pén elölj Hersk Mi Lö S tem elölj Választ t D Iz De Ar De Jó Eck I I Fi Gol G Gold L Hotten A Sá K D Murb M Ká Poll Rose Be Sá Sc Ná Sc Sá St Ká W L Sal Ziche A iskol ta K e K ale A Má Is F Gros Vi Schönb I K Jó K A K Ká Sz Sa Sch F hitk jeg Pa Jó