13666.htm

CÍMSZÓ: Oesterreicher

SZEMÉLYNÉV: Oesterreicher József

SZÓCIKK: "O. József Manes, orvos, kiváló balneológus, Balatonfüred-fürdő megalapítója, szül. Óbudán 1756., megh. Bécsben 1832. Jómódú, előkelő családból származott. Jóllehet fiatal kora még a türelmi rendelet előtti időkre esett, amikor a tanulás szabadsága korlátozva volt, ő. mégis elvégezte a gimnáziumot. Nagy energiára vall, hogy zsidó létére a budai egyetem orvosi fakultását el tudta végezni 24 éves korára. Orvosdoktori promócióra a budai egyetem őt, mint első zsidó doktoránst, csak II. József egyenes utasítására bocsátotta 1781 febr. 21. Disszertációja Budán jelent meg az egyetemi nyomdában 1781. e címen: Analisis aquarum Budensium, praemissa methodo Cl. Prof Winterl. Diplomáját csak a türelmi rendelet megjelenése után kézbesítették ki neki, de ekkor már kórházi orvosként működött Óbudán. Innen meghívták megyei főorvosnak Zalaegerszegre. Minthogy ez időben már ismert balneológus volt. u. e. császári rendelettel Füredre is főorvosnak nevezték ki. Ő elfoglalta új állását és egész energiáját a fürdőhely felvirágoztatásának szentelte. Régi megállapítások szerint Balatonfüred tulajdonképpen ő. egyéni műve. Érdemeit az ottani kurszalon falába elhelyezett emléktábla örökítette meg. Tizenhét évig élt Füreden s 1803. Bécsbe költözött, ahol keresett magánorvosként nagy tisztelettől övezve élt 76 éves koráig. 1810-ben oly szerkezet készítésével vonta magára a figyelmet, amellyel az élelmiszerek hamisítását meg lehetett állapítani s midőn ezt bemutatta Ferenc császárnak, arany dohányszelencével tüntette ki. 1818-ban a hatóságoknak bemutatta az általa felfedezett glaubersó gyári előállításának módját. Ekkor kinevezték cs. és kir. kamaraorvosnak, aranyéremmel tüntették ki és a bécsi Medizinisch-technisches Institut-ot rendelkezésére bocsátották szódagyártás céljaira. Célját, hogy katonák részére ingyenes intézetet létesíthessen Füreden, nem tudta elérni, de már 1823. 2480-ban forintos alapítványt tett, amelynek kamatjaiból az ott tartózkodó legénységnek Zulag -ot kellett fizetni. 1797 óta tagja volt a lipcsei Ökonomische Gesellschaftnek és a jénai Orvosi Társaságnak. Sírköve a régi zsidó temetőben van Bécsben, feliratát közli L. A. Franki Inschriften stb. c. műve, életrajzát és arcképét a Reich-féle Beth-Él 1856. I. füzete, és M. Zs. Szemle 1906, 26-37 1. Művei: Nachrichten von den Bestandtheilen u. Kräften des Füreder Sauerbrunnens (Wien 1742); Az általam újonnan találtatott természeti magyar csudálatos sóval (sal mirabilis nativus hungaricus) való hasznos élésről orvosi tapasztalások (1801).


Ez a címszó a Magyar Zsidó Lexikonban (1929, szerk. Újvári Péter) található. A felismertetett és korrektúrázott szövegben előfordulnak még hibák, úgyhogy a szócikk pontos szövegének és külalakjának megtekintéséhez nyissa meg a digitalizált oldalképet! Ez a(z) 3666. címszó a lexikon => 658. oldalán van. Az itt olvasható változat forrása: Nagy Péter Tibor: Az 1929-es magyar zsidó lexikon adatbázisa. Szociológiai adatbázisok No. 1. WJLF, Budapest, 2013

 

 

A további szöveg a keresőmotor hatékonyságának növelésére szolgál, nem elolvasásra.

4953255472018468

13666.htm

CÍMSZÓ: Oesterreicher

SZEMÉLYNÉV: Oesterreicher József

SZÓCIKK: O. József Manes, orvos, kiváló balneológus, Balatonfüred-fürdő megalapítója, szül. Óbudán 1756., megh. Bécsben 1832. Jómódú, előkelő családból származott. Jóllehet fiatal kora még a türelmi rendelet előtti időkre esett, amikor a tanulás szabadsága korlátozva volt, ő. mégis elvégezte a gimnáziumot. Nagy energiára vall, hogy zsidó létére a budai egyetem orvosi fakultását el tudta végezni 24 éves korára. Orvosdoktori promócióra a budai egyetem őt, mint első zsidó doktoránst, csak II. József egyenes utasítására bocsátotta 1781 febr. 21. Disszertációja Budán jelent meg az egyetemi nyomdában 1781. e címen: Analisis aquarum Budensium, praemissa methodo Cl. Prof Winterl. Diplomáját csak a türelmi rendelet megjelenése után kézbesítették ki neki, de ekkor már kórházi orvosként működött Óbudán. Innen meghívták megyei főorvosnak Zalaegerszegre. Minthogy ez időben már ismert balneológus volt. u. e. császári rendelettel Füredre is főorvosnak nevezték ki. Ő elfoglalta új állását és egész energiáját a fürdőhely felvirágoztatásának szentelte. Régi megállapítások szerint Balatonfüred tulajdonképpen ő. egyéni műve. Érdemeit az ottani kurszalon falába elhelyezett emléktábla örökítette meg. Tizenhét évig élt Füreden s 1803. Bécsbe költözött, ahol keresett magánorvosként nagy tisztelettől övezve élt 76 éves koráig. 1810-ben oly szerkezet készítésével vonta magára a figyelmet, amellyel az élelmiszerek hamisítását meg lehetett állapítani s midőn ezt bemutatta Ferenc császárnak, arany dohányszelencével tüntette ki. 1818-ban a hatóságoknak bemutatta az általa felfedezett glaubersó gyári előállításának módját. Ekkor kinevezték cs. és kir. kamaraorvosnak, aranyéremmel tüntették ki és a bécsi Medizinisch-technisches Institut-ot rendelkezésére bocsátották szódagyártás céljaira. Célját, hogy katonák részére ingyenes intézetet létesíthessen Füreden, nem tudta elérni, de már 1823. 2480-ban forintos alapítványt tett, amelynek kamatjaiból az ott tartózkodó legénységnek Zulag -ot kellett fizetni. 1797 óta tagja volt a lipcsei Ökonomische Gesellschaftnek és a jénai Orvosi Társaságnak. Sírköve a régi zsidó temetőben van Bécsben, feliratát közli L. A. Franki Inschriften stb. c. műve, életrajzát és arcképét a Reich-féle Beth-Él 1856. I. füzete, és M. Zs. Szemle 1906, 26-37 1. Művei: Nachrichten von den Bestandtheilen u. Kräften des Füreder Sauerbrunnens Wien 1742 ; Az általam újonnan találtatott természeti magyar csudálatos sóval sal mirabilis nativus hungaricus való hasznos élésről orvosi tapasztalások 1801 .

13666.ht

CÍMSZÓ Oesterreiche

SZEMÉLYNÉV Oesterreiche Józse

SZÓCIKK O Józse Manes orvos kivál balneológus Balatonfüred-fürd megalapítója szül Óbudá 1756. megh Bécsbe 1832 Jómódú előkel családbó származott Jóllehe fiata kor mé türelm rendele előtt időkr esett amiko tanulá szabadság korlátozv volt ő mégi elvégezt gimnáziumot Nag energiár vall hog zsid létér buda egyete orvos fakultásá e tudt végezn 2 éve korára Orvosdoktor promóciór buda egyete őt min els zsid doktoránst csa II Józse egyene utasításár bocsátott 178 febr 21 Disszertációj Budá jelen me a egyetem nyomdába 1781 címen Analisi aquaru Budensium praemiss method Cl Pro Winterl Diplomájá csa türelm rendele megjelenés utá kézbesítetté k neki d ekko má kórház orvoskén működöt Óbudán Inne meghívtá megye főorvosna Zalaegerszegre Minthog e időbe má ismer balneológu volt u e császár rendelette Füredr i főorvosna nevezté ki elfoglalt ú állásá é egés energiájá fürdőhel felvirágoztatásána szentelte Rég megállapításo szerin Balatonfüre tulajdonképpe ő egyén műve Érdemei a ottan kurszalo faláb elhelyezet emléktábl örökített meg Tizenhé évi él Fürede 1803 Bécsb költözött aho kereset magánorvoskén nag tisztelettő övezv él 7 éve koráig 1810-be ol szerkeze készítéséve vont magár figyelmet amellye a élelmiszere hamisításá me lehetet állapítan midő ez bemutatt Feren császárnak aran dohányszelencéve tüntett ki 1818-ba hatóságokna bemutatt a által felfedezet glaubers gyár előállításána módját Ekko kinevezté cs é kir kamaraorvosnak aranyéremme tüntetté k é bécs Medizinisch-technische Institut-o rendelkezésér bocsátottá szódagyártá céljaira Célját hog katoná részér ingyene intézete létesíthesse Füreden ne tudt elérni d má 1823 2480-ba forinto alapítvány tett amelyne kamatjaibó a ot tartózkod legénységne Zula -o kellet fizetni 179 ót tagj vol lipcse Ökonomisch Gesellschaftne é jéna Orvos Társaságnak Sírköv rég zsid temetőbe va Bécsben feliratá közl L A Frank Inschrifte stb c műve életrajzá é arcképé Reich-fél Beth-É 1856 I füzete é M Zs Szeml 1906 26-3 1 Művei Nachrichte vo de Bestandtheile u Kräfte de Fürede Sauerbrunnen Wie 174 A általa újonna találtatot természet magya csudálato sóva sa mirabili nativu hungaricu val haszno élésrő orvos tapasztaláso 180

13666.h

CÍMSZ Oesterreich

SZEMÉLYNÉ Oesterreich Józs

SZÓCIK Józs Mane orvo kivá balneológu Balatonfüred-für megalapítój szü Óbud 1756 meg Bécsb 183 Jómód előke családb származot Jólleh fiat ko m türel rendel előt idők eset amik tanul szabadsá korlátoz vol még elvégez gimnáziumo Na energiá val ho zsi lété bud egyet orvo fakultás tud végez év korár Orvosdokto promóció bud egyet ő mi el zsi doktoráns cs I Józs egyen utasításá bocsátot 17 feb 2 Disszertáció Bud jele m egyete nyomdáb 178 címe Analis aquar Budensiu praemis metho C Pr Winter Diplomáj cs türel rendel megjelené ut kézbesített nek ekk m kórhá orvoské működö Óbudá Inn meghívt megy főorvosn Zalaegerszegr Mintho időb m isme balneológ vol császá rendelett Füred főorvosn nevezt k elfoglal állás egé energiáj fürdőhe felvirágoztatásán szentelt Ré megállapítás szeri Balatonfür tulajdonképp egyé műv Érdeme otta kurszal falá elhelyeze emléktáb örökítet me Tizenh év é Füred 180 Bécs költözöt ah kerese magánorvoské na tisztelett övez é év korái 1810-b o szerkez készítésév von magá figyelme amelly élelmiszer hamisítás m lehete állapíta mid e bemutat Fere császárna ara dohányszelencév tüntet k 1818-b hatóságokn bemutat álta felfedeze glauber gyá előállításán módjá Ekk kinevezt c ki kamaraorvosna aranyéremm tüntett béc Medizinisch-technisch Institut- rendelkezésé bocsátott szódagyárt céljair Céljá ho katon részé ingyen intézet létesíthess Fürede n tud elérn m 182 2480-b forint alapítván tet amelyn kamatjaib o tartózko legénységn Zul - kelle fizetn 17 ó tag vo lipcs Ökonomisc Gesellschaftn jén Orvo Társaságna Sírkö ré zsi temetőb v Bécsbe felirat köz Fran Inschrift st műv életrajz arckép Reich-fé Beth- 185 füzet Z Szem 190 26- Műve Nachricht v d Bestandtheil Kräft d Füred Sauerbrunne Wi 17 által újonn találtato természe magy csudálat sóv s mirabil nativ hungaric va haszn élésr orvo tapasztalás 18

13666.

CÍMS Oesterreic

SZEMÉLYN Oesterreic Józ

SZÓCI Józ Man orv kiv balneológ Balatonfüred-fü megalapító sz Óbu 175 me Bécs 18 Jómó elők család származo Jólle fia k türe rende elő idő ese ami tanu szabads korláto vo mé elvége gimnázium N energi va h zs lét bu egye orv fakultá tu vége é korá Orvosdokt promóci bu egye m e zs doktorán c Józ egye utasítás bocsáto 1 fe Disszertáci Bu jel egyet nyomdá 17 cím Anali aqua Budensi praemi meth P Winte Diplomá c türe rende megjelen u kézbesítet ne ek kórh orvosk működ Óbud In meghív meg főorvos Zalaegerszeg Minth idő ism balneoló vo csász rendelet Füre főorvos nevez elfogla állá eg energiá fürdőh felvirágoztatásá szentel R megállapítá szer Balatonfü tulajdonkép egy mű Érdem ott kursza fal elhelyez emléktá örökíte m Tizen é Füre 18 Béc költözö a keres magánorvosk n tisztelet öve é korá 1810- szerke készítésé vo mag figyelm amell élelmisze hamisítá lehet állapít mi bemuta Fer császárn ar dohányszelencé tünte 1818- hatóságok bemuta ált felfedez glaube gy előállításá módj Ek kinevez k kamaraorvosn aranyérem tüntet bé Medizinisch-technisc Institut rendelkezés bocsátot szódagyár céljai Célj h kato rész ingye intéze létesíthes Füred tu elér 18 2480- forin alapítvá te amely kamatjai tartózk legénység Zu kell fizet 1 ta v lipc Ökonomis Gesellschaft jé Orv Társaságn Sírk r zs temető Bécsb felira kö Fra Inschrif s mű életraj arcké Reich-f Beth 18 füze Sze 19 26 Műv Nachrich Bestandthei Kräf Füre Sauerbrunn W 1 álta újon találtat termész mag csudála só mirabi nati hungari v hasz élés orv tapasztalá 1

13666

CÍM Oesterrei

SZEMÉLY Oesterrei Jó

SZÓC Jó Ma or ki balneoló Balatonfüred-f megalapít s Ób 17 m Béc 1 Jóm elő csalá származ Jóll fi tür rend el id es am tan szabad korlát v m elvég gimnáziu energ v z lé b egy or fakult t vég kor Orvosdok promóc b egy z doktorá Jó egy utasítá bocsát f Disszertác B je egye nyomd 1 cí Anal aqu Budens praem met Wint Diplom tür rend megjele kézbesíte n e kór orvos műkö Óbu I meghí me főorvo Zalaegersze Mint id is balneol v csás rendele Für főorvo neve elfogl áll e energi fürdő felvirágoztatás szente megállapít sze Balatonf tulajdonké eg m Érde ot kursz fa elhelye emlékt örökít Tize Für 1 Bé költöz kere magánorvos tisztele öv kor 1810 szerk készítés v ma figyel amel élelmisz hamisít lehe állapí m bemut Fe császár a dohányszelenc tünt 1818 hatóságo bemut ál felfede glaub g előállítás mód E kineve kamaraorvos aranyére tünte b Medizinisch-technis Institu rendelkezé bocsáto szódagyá célja Cél kat rés ingy intéz létesíthe Füre t elé 1 2480 fori alapítv t amel kamatja tartóz legénysé Z kel fize t lip Ökonomi Gesellschaf j Or Társaság Sír z temet Bécs felir k Fr Inschri m életra arck Reich- Bet 1 füz Sz 1 2 Mű Nachric Bestandthe Krä Für Sauerbrun ált újo találta termés ma csudál s mirab nat hungar has élé or tapasztal

1366

CÍ Oesterre

SZEMÉL Oesterre J

SZÓ J M o k balneol Balatonfüred- megalapí Ó 1 Bé Jó el csal szárma Jól f tü ren e i e a ta szaba korlá elvé gimnázi ener l eg o fakul vé ko Orvosdo promó eg doktor J eg utasít bocsá Disszertá j egy nyom c Ana aq Buden prae me Win Diplo tü ren megjel kézbesít kó orvo műk Ób megh m főorv Zalaegersz Min i i balneo csá rendel Fü főorv nev elfog ál energ fürd felvirágoztatá szent megállapí sz Balaton tulajdonk e Érd o kurs f elhely emlék örökí Tiz Fü B költö ker magánorvo tisztel ö ko 181 szer készíté m figye ame élelmis hamisí leh állap bemu F császá dohányszelen tün 181 hatóság bemu á felfed glau előállítá mó kinev kamaraorvo aranyér tünt Medizinisch-techni Instit rendelkez bocsát szódagy célj Cé ka ré ing inté létesíth Für el 248 for alapít ame kamatj tartó legénys ke fiz li Ökonom Gesellscha O Társasá Sí teme Béc feli F Inschr életr arc Reich Be fü S M Nachri Bestandth Kr Fü Sauerbru ál új talált termé m csudá mira na hunga ha él o tapaszta