13667.htm

CÍMSZÓ: Oesterreicher

SZEMÉLYNÉV: Oesterreicher Béla

SZÓCIKK: Oesterreicher, 1. Béla ügyvéd, szül. Boldogasszonyban (Moson vm.) 1862 dec. 12. Ügyvédi oklevelét a budapesti egyetemen szerezte meg. 1900 óta Moson vm. tb. főügyésze. A magyarországi cionista mozgalom egyik vezető egyénisége. Mint Herzl Tivadar (1. o.) és Max Nordau (1. o.) barátja lelkes híve lett a cionista eszmének, résztvett a magyarországi mozgalom megindításában s elnöke volt az 1902. Pozsonyban tartott első cionista kongresszusnak. Tíz éven át elnöke volt a Magyar Cionista Szövetségnek (1. o.), amelyet gyakran képviselt a cionista világkongresszusokon.


Ez a címszó a Magyar Zsidó Lexikonban (1929, szerk. Újvári Péter) található. A felismertetett és korrektúrázott szövegben előfordulnak még hibák, úgyhogy a szócikk pontos szövegének és külalakjának megtekintéséhez nyissa meg a digitalizált oldalképet! Ez a(z) 3667. címszó a lexikon => 659. oldalán van. Az itt olvasható változat forrása: Nagy Péter Tibor: Az 1929-es magyar zsidó lexikon adatbázisa. Szociológiai adatbázisok No. 1. WJLF, Budapest, 2013

 

 

A további szöveg a keresőmotor hatékonyságának növelésére szolgál, nem elolvasásra.

4953255472018468

13667.htm

CÍMSZÓ: Oesterreicher

SZEMÉLYNÉV: Oesterreicher Béla

SZÓCIKK: Oesterreicher, 1. Béla ügyvéd, szül. Boldogasszonyban Moson vm. 1862 dec. 12. Ügyvédi oklevelét a budapesti egyetemen szerezte meg. 1900 óta Moson vm. tb. főügyésze. A magyarországi cionista mozgalom egyik vezető egyénisége. Mint Herzl Tivadar 1. o. és Max Nordau 1. o. barátja lelkes híve lett a cionista eszmének, résztvett a magyarországi mozgalom megindításában s elnöke volt az 1902. Pozsonyban tartott első cionista kongresszusnak. Tíz éven át elnöke volt a Magyar Cionista Szövetségnek 1. o. , amelyet gyakran képviselt a cionista világkongresszusokon.

13667.ht

CÍMSZÓ Oesterreiche

SZEMÉLYNÉV Oesterreiche Bél

SZÓCIKK Oesterreicher 1 Bél ügyvéd szül Boldogasszonyba Moso vm 186 dec 12 Ügyvéd oklevelé budapest egyeteme szerezt meg 190 ót Moso vm tb főügyésze magyarország cionist mozgalo egyi vezet egyénisége Min Herz Tivada 1 o é Ma Norda 1 o barátj lelke hív let cionist eszmének résztvet magyarország mozgalo megindításába elnök vol a 1902 Pozsonyba tartot els cionist kongresszusnak Tí éve á elnök vol Magya Cionist Szövetségne 1 o amelye gyakra képvisel cionist világkongresszusokon

13667.h

CÍMSZ Oesterreich

SZEMÉLYNÉ Oesterreich Bé

SZÓCIK Oesterreiche Bé ügyvé szü Boldogasszonyb Mos v 18 de 1 Ügyvé oklevel budapes egyetem szerez me 19 ó Mos v t főügyész magyarorszá cionis mozgal egy veze egyéniség Mi Her Tivad M Nord barát lelk hí le cionis eszméne résztve magyarorszá mozgal megindításáb elnö vo 190 Pozsonyb tarto el cionis kongresszusna T év elnö vo Magy Cionis Szövetségn amely gyakr képvise cionis világkongresszusoko

13667.

CÍMS Oesterreic

SZEMÉLYN Oesterreic B

SZÓCI Oesterreich B ügyv sz Boldogasszony Mo 1 d Ügyv okleve budape egyete szere m 1 Mo főügyés magyarorsz cioni mozga eg vez egyénisé M He Tiva Nor bará lel h l cioni eszmén résztv magyarorsz mozga megindításá eln v 19 Pozsony tart e cioni kongresszusn é eln v Mag Cioni Szövetség amel gyak képvis cioni világkongresszusok

13667

CÍM Oesterrei

SZEMÉLY Oesterrei

SZÓC Oesterreic ügy s Boldogasszon M Ügy oklev budap egyet szer M főügyé magyarors cion mozg e ve egyénis H Tiv No bar le cion eszmé részt magyarors mozg megindítás el 1 Pozson tar cion kongresszus el Ma Cion Szövetsé ame gya képvi cion világkongresszuso

1366

CÍ Oesterre

SZEMÉL Oesterre

SZÓ Oesterrei üg Boldogasszo Üg okle buda egye sze főügy magyaror cio moz v egyéni Ti N ba l cio eszm rész magyaror moz megindítá e Pozso ta cio kongresszu e M Cio Szövets am gy képv cio világkongresszus