13668.htm

CÍMSZÓ: Oesterreicher

SZEMÉLYNÉV: Oesterreicher Samu

SZÓCIKK: O. Samu, ügyvéd, szül. Ungváron 1854 febr. 28. Testvére, Ország Jakab (megh. 1927) Ungvár tiszti főorvosa és polgármesterhelyettese volt. A budapesti egyetemen tanult, s a jogi doktorátus és ügyvédi diploma elnyerése után a fővárosban lett keresett ügyvéd. 1908 óta választmányi tagja az Ügyvédi Kamarának és az Orsz. Ügyvédvizsgáló Bizottságnak. Ügyésze és választmányi tagja a M. Helyiérdekű Vasút Rt.-nak és több nagy vállalatnak. Érdemeiért udv. tanácsosi címet kapott. A felekezeti életben is előkelő szerepet töltött be, s régebben tagja volt a Pesti Izr. Hitközség képviselőtestületének.


Ez a címszó a Magyar Zsidó Lexikonban (1929, szerk. Újvári Péter) található. A felismertetett és korrektúrázott szövegben előfordulnak még hibák, úgyhogy a szócikk pontos szövegének és külalakjának megtekintéséhez nyissa meg a digitalizált oldalképet! Ez a(z) 3668. címszó a lexikon => 659. oldalán van. Az itt olvasható változat forrása: Nagy Péter Tibor: Az 1929-es magyar zsidó lexikon adatbázisa. Szociológiai adatbázisok No. 1. WJLF, Budapest, 2013

 

 

A további szöveg a keresőmotor hatékonyságának növelésére szolgál, nem elolvasásra.

4953255472018468

13668.htm

CÍMSZÓ: Oesterreicher

SZEMÉLYNÉV: Oesterreicher Samu

SZÓCIKK: O. Samu, ügyvéd, szül. Ungváron 1854 febr. 28. Testvére, Ország Jakab megh. 1927 Ungvár tiszti főorvosa és polgármesterhelyettese volt. A budapesti egyetemen tanult, s a jogi doktorátus és ügyvédi diploma elnyerése után a fővárosban lett keresett ügyvéd. 1908 óta választmányi tagja az Ügyvédi Kamarának és az Orsz. Ügyvédvizsgáló Bizottságnak. Ügyésze és választmányi tagja a M. Helyiérdekű Vasút Rt.-nak és több nagy vállalatnak. Érdemeiért udv. tanácsosi címet kapott. A felekezeti életben is előkelő szerepet töltött be, s régebben tagja volt a Pesti Izr. Hitközség képviselőtestületének.

13668.ht

CÍMSZÓ Oesterreiche

SZEMÉLYNÉV Oesterreiche Sam

SZÓCIKK O Samu ügyvéd szül Ungváro 185 febr 28 Testvére Orszá Jaka megh 192 Ungvá tiszt főorvos é polgármesterhelyettes volt budapest egyeteme tanult jog doktorátu é ügyvéd diplom elnyerés utá fővárosba let kereset ügyvéd 190 ót választmány tagj a Ügyvéd Kamarána é a Orsz Ügyvédvizsgál Bizottságnak Ügyész é választmány tagj M Helyiérdek Vasú Rt.-na é töb nag vállalatnak Érdemeiér udv tanácsos címe kapott felekezet életbe i előkel szerepe töltöt be régebbe tagj vol Pest Izr Hitközsé képviselőtestületének

13668.h

CÍMSZ Oesterreich

SZEMÉLYNÉ Oesterreich Sa

SZÓCIK Sam ügyvé szü Ungvár 18 feb 2 Testvér Orsz Jak meg 19 Ungv tisz főorvo polgármesterhelyette vol budapes egyetem tanul jo doktorát ügyvé diplo elnyeré ut fővárosb le kerese ügyvé 19 ó választmán tag Ügyvé Kamarán Ors Ügyvédvizsgá Bizottságna Ügyés választmán tag Helyiérde Vas Rt.-n tö na vállalatna Érdemeié ud tanácso cím kapot felekeze életb előke szerep töltö b régebb tag vo Pes Iz Hitközs képviselőtestületéne

13668.

CÍMS Oesterreic

SZEMÉLYN Oesterreic S

SZÓCI Sa ügyv sz Ungvá 1 fe Testvé Ors Ja me 1 Ung tis főorv polgármesterhelyett vo budape egyete tanu j doktorá ügyv dipl elnyer u főváros l keres ügyv 1 választmá ta Ügyv Kamará Or Ügyvédvizsg Bizottságn Ügyé választmá ta Helyiérd Va Rt.- t n vállalatn Érdemei u tanács cí kapo felekez élet elők szere tölt régeb ta v Pe I Hitköz képviselőtestületén

13668

CÍM Oesterrei

SZEMÉLY Oesterrei

SZÓC S ügy s Ungv f Testv Or J m Un ti főor polgármesterhelyet v budap egyet tan doktor ügy dip elnye főváro kere ügy választm t Ügy Kamar O Ügyvédvizs Bizottság Ügy választm t Helyiér V Rt. vállalat Érdeme tanác c kap feleke éle elő szer töl rége t P Hitkö képviselőtestületé

1366

CÍ Oesterre

SZEMÉL Oesterre

SZÓ üg Ung Test O U t főo polgármesterhelye buda egye ta dokto üg di elny fővár ker üg választ Üg Kama Ügyvédviz Bizottsá Üg választ Helyié Rt vállala Érdem taná ka felek él el sze tö rég Hitk képviselőtestület