13671.htm

CÍMSZÓ: Óhel

SZÓCIKK: "Óhel (h.). A bibliai frigysátor (tabernaculum testimonii). Felszentelték; 1494. a rendes időszámítás előtt. Leírása Mózes második könyvének 26. fejezetében olvasható. Az Ó. hosszúkás négyszögben épült és három részre oszlott. Az első rész magába foglalta a húsz rőf hosszú, tíz rőf széles és tíz rőf magas Szentélyt, ebben állt az asztal (a kenyér számára), a hétágú arany gyertyatartó és az arannyal borított oltár. A másik rész a tíz rőf hosszú Szentek Szentjét foglalta magába a frigyládával. A két részt négy arannyal borított oszlopra feszített drága mívű függöny választotta el egymástól. Függöny takarta a bejáratot is. Az Ó. három falát aranylemezzel borították. A harmadik rész a száz rőf hosszú és ötven rőf széles előcsarnok volt, amely ezüstborítású oszlopokon nyugodott. Itt állt az oltár az égő áldozatok számára. Az Ó. körül táboroztak a törzsek, amelyeknek fejedelmei az Ó.-t felavatták. Ugyanekkor, mikor az Ó.-t rendeltetésének átadták szentelték föl főpappá Aháront és papokká a fiait. Ó.-nak hívják a híresebb rabbik sírja fölé emelt kősátorszerű építményt is."


Ez a címszó a Magyar Zsidó Lexikonban (1929, szerk. Újvári Péter) található. A felismertetett és korrektúrázott szövegben előfordulnak még hibák, úgyhogy a szócikk pontos szövegének és külalakjának megtekintéséhez nyissa meg a digitalizált oldalképet! Ez a(z) 3671. címszó a lexikon => 660. oldalán van. Az itt olvasható változat forrása: Nagy Péter Tibor: Az 1929-es magyar zsidó lexikon adatbázisa. Szociológiai adatbázisok No. 1. WJLF, Budapest, 2013

 

 

A további szöveg a keresőmotor hatékonyságának növelésére szolgál, nem elolvasásra.

4953255472018468

13671.htm

CÍMSZÓ: Óhel

SZÓCIKK: Óhel h. . A bibliai frigysátor tabernaculum testimonii . Felszentelték; 1494. a rendes időszámítás előtt. Leírása Mózes második könyvének 26. fejezetében olvasható. Az Ó. hosszúkás négyszögben épült és három részre oszlott. Az első rész magába foglalta a húsz rőf hosszú, tíz rőf széles és tíz rőf magas Szentélyt, ebben állt az asztal a kenyér számára , a hétágú arany gyertyatartó és az arannyal borított oltár. A másik rész a tíz rőf hosszú Szentek Szentjét foglalta magába a frigyládával. A két részt négy arannyal borított oszlopra feszített drága mívű függöny választotta el egymástól. Függöny takarta a bejáratot is. Az Ó. három falát aranylemezzel borították. A harmadik rész a száz rőf hosszú és ötven rőf széles előcsarnok volt, amely ezüstborítású oszlopokon nyugodott. Itt állt az oltár az égő áldozatok számára. Az Ó. körül táboroztak a törzsek, amelyeknek fejedelmei az Ó.-t felavatták. Ugyanekkor, mikor az Ó.-t rendeltetésének átadták szentelték föl főpappá Aháront és papokká a fiait. Ó.-nak hívják a híresebb rabbik sírja fölé emelt kősátorszerű építményt is.

13671.ht

CÍMSZÓ Óhe

SZÓCIKK Óhe h biblia frigysáto tabernaculu testimoni Felszentelték 1494 rende időszámítá előtt Leírás Móze másodi könyvéne 26 fejezetébe olvasható A Ó hosszúká négyszögbe épül é háro részr oszlott A els rés magáb foglalt hús rő hosszú tí rő széle é tí rő maga Szentélyt ebbe áll a aszta kenyé számár hétág aran gyertyatart é a arannya borítot oltár mási rés tí rő hossz Szente Szentjé foglalt magáb frigyládával ké rész nég arannya borítot oszlopr feszítet drág mív függön választott e egymástól Függön takart bejárato is A Ó háro falá aranylemezze borították harmadi rés szá rő hossz é ötve rő széle előcsarno volt amel ezüstborítás oszlopoko nyugodott It áll a oltá a ég áldozato számára A Ó körü táborozta törzsek amelyekne fejedelme a Ó.- felavatták Ugyanekkor miko a Ó.- rendeltetéséne átadtá szentelté fö főpapp Aháron é papokk fiait Ó.-na hívjá híreseb rabbi sírj föl emel kősátorszer építmény is

13671.h

CÍMSZ Óh

SZÓCIK Óh bibli frigysát tabernacul testimon Felszentelté 149 rend időszámít előt Leírá Móz másod könyvén 2 fejezetéb olvashat hosszúk négyszögb épü hár rész oszlot el ré magá foglal hú r hossz t r szél t r mag Szentély ebb ál aszt keny számá hétá ara gyertyatar aranny boríto oltá más ré t r hoss Szent Szentj foglal magá frigyládáva k rés né aranny boríto oszlop feszíte drá mí függö választot egymástó Függö takar bejárat i hár fal aranylemezz borítottá harmad ré sz r hoss ötv r szél előcsarn vol ame ezüstborítá oszlopok nyugodot I ál olt é áldozat számár kör táborozt törzse amelyekn fejedelm Ó. felavattá Ugyanekko mik Ó. rendeltetésén átadt szentelt f főpap Aháro papok fiai Ó.-n hívj hírese rabb sír fö eme kősátorsze építmén i

13671.

CÍMS Ó

SZÓCI Ó bibl frigysá tabernacu testimo Felszentelt 14 ren időszámí elő Leír Mó máso könyvé fejezeté olvasha hosszú négyszög ép há rés oszlo e r mag fogla h hoss szé ma Szentél eb á asz ken szám hét ar gyertyata arann borít olt má r hos Szen Szent fogla mag frigyládáv ré n arann borít oszlo feszít dr m függ választo egymást Függ taka bejára há fa aranylemez borított harma r s hos öt szé előcsar vo am ezüstborít oszlopo nyugodo á ol áldoza számá kö táboroz törzs amelyek fejedel Ó felavatt Ugyanekk mi Ó rendeltetésé átad szentel főpa Ahár papo fia Ó.- hív híres rab sí f em kősátorsz építmé

13671

CÍM

SZÓC bib frigys tabernac testim Felszentel 1 re időszám el Leí M más könyv fejezet olvash hossz négyszö é h ré oszl ma fogl hos sz m Szenté e as ke szá hé a gyertyat aran borí ol m ho Sze Szen fogl ma frigyládá r aran borí oszl feszí d füg választ egymás Füg tak bejár h f aranyleme borítot harm ho ö sz előcsa v a ezüstborí oszlop nyugod o áldoz szám k táboro törz amelye fejede felavat Ugyanek m rendeltetés áta szente főp Ahá pap fi Ó. hí híre ra s e kősátors építm

1367SZÓ bi frigy taberna testi Felszente r időszá e Le má köny fejeze olvas hoss négysz r osz m fog ho s Szent a k sz h gyertya ara bor o h Sz Sze fog m frigylád ara bor osz fesz fü válasz egymá Fü ta bejá aranylem boríto har h s előcs ezüstbor oszlo nyugo áldo szá tábor tör amely fejed felava Ugyane rendelteté át szent fő Ah pa f Ó h hír r kősátor épít