13674.htm

CÍMSZÓ: Olaszliszka

SZÓCIKK: "a régi keretek között. De a gazdasági hanyatlást feltartóztatni még ők sem bírják. Régi intézményeit, ha küszködve is, mégis fenntartja a hitközség és híven ápolja régi hagyományait is. A büszke emlékekre 1925. sötét árnyékot vetett a hírhedtté vált O.-i pénzhamisítás, amely gyanúba keverte nagytudós rabbiját, Friedländer Hermant is. De ártatlansága kiderült és a törvényszék fölmentette. Ez az esemény zárja le fejlődésének azt a periódusát, amelynek eleje a világháború kitörésének idejére esik, amikor a 70 zsidó család. 36 katonát adott az országnak és tíz hősi halottat. A hitközség vezetősége: Seidenfeld Izsák elnök, Plohr József pénztáros, Pähmer Lajos ellenőr, Gottlieb Sándor iskolaszéki elnök, Guttmann Mór, Kohn Márton, Lőwy Ignác, Weimann Izrael, Lefkovits Dávid, Klein Mihály, Lefkovits Ernő, Heimlich Lipót képviselőtestületi tagok; Lebovics Izsák jegyző. A Chevra Kadisa vezetői: Lefkovits Ernő, Klein Márton, Lebovics Izsák, a Nőegyleté: Gottlieb Fülöpné, Lefkovics Hermanné. Az elemi iskola tanítója Sándor Margit, a Talmud tóráé Braun Ignác."


Ez a címszó a Magyar Zsidó Lexikonban (1929, szerk. Újvári Péter) található. A felismertetett és korrektúrázott szövegben előfordulnak még hibák, úgyhogy a szócikk pontos szövegének és külalakjának megtekintéséhez nyissa meg a digitalizált oldalképet! Ez a(z) 3674. címszó a lexikon => 661. oldalán van. Az itt olvasható változat forrása: Nagy Péter Tibor: Az 1929-es magyar zsidó lexikon adatbázisa. Szociológiai adatbázisok No. 1. WJLF, Budapest, 2013

 

 

A további szöveg a keresőmotor hatékonyságának növelésére szolgál, nem elolvasásra.

4953255472018468

13674.htm

CÍMSZÓ: Olaszliszka

SZÓCIKK: a régi keretek között. De a gazdasági hanyatlást feltartóztatni még ők sem bírják. Régi intézményeit, ha küszködve is, mégis fenntartja a hitközség és híven ápolja régi hagyományait is. A büszke emlékekre 1925. sötét árnyékot vetett a hírhedtté vált O.-i pénzhamisítás, amely gyanúba keverte nagytudós rabbiját, Friedländer Hermant is. De ártatlansága kiderült és a törvényszék fölmentette. Ez az esemény zárja le fejlődésének azt a periódusát, amelynek eleje a világháború kitörésének idejére esik, amikor a 70 zsidó család. 36 katonát adott az országnak és tíz hősi halottat. A hitközség vezetősége: Seidenfeld Izsák elnök, Plohr József pénztáros, Pähmer Lajos ellenőr, Gottlieb Sándor iskolaszéki elnök, Guttmann Mór, Kohn Márton, Lőwy Ignác, Weimann Izrael, Lefkovits Dávid, Klein Mihály, Lefkovits Ernő, Heimlich Lipót képviselőtestületi tagok; Lebovics Izsák jegyző. A Chevra Kadisa vezetői: Lefkovits Ernő, Klein Márton, Lebovics Izsák, a Nőegyleté: Gottlieb Fülöpné, Lefkovics Hermanné. Az elemi iskola tanítója Sándor Margit, a Talmud tóráé Braun Ignác.

13674.ht

CÍMSZÓ Olaszliszk

SZÓCIKK rég kerete között D gazdaság hanyatlás feltartóztatn mé ő se bírják Rég intézményeit h küszködv is mégi fenntartj hitközsé é híve ápolj rég hagyományai is büszk emlékekr 1925 söté árnyéko vetet hírhedtt vál O.- pénzhamisítás amel gyanúb kevert nagytudó rabbiját Friedlände Herman is D ártatlanság kiderül é törvényszé fölmentette E a esemén zárj l fejlődéséne az periódusát amelyne elej világhábor kitöréséne idejér esik amiko 7 zsid család 3 katoná adot a országna é tí hős halottat hitközsé vezetősége Seidenfel Izsá elnök Ploh Józse pénztáros Pähme Lajo ellenőr Gottlie Sándo iskolaszék elnök Guttman Mór Koh Márton Lőw Ignác Weiman Izrael Lefkovit Dávid Klei Mihály Lefkovit Ernő Heimlic Lipó képviselőtestület tagok Lebovic Izsá jegyző Chevr Kadis vezetői Lefkovit Ernő Klei Márton Lebovic Izsák Nőegyleté Gottlie Fülöpné Lefkovic Hermanné A elem iskol tanítój Sándo Margit Talmu tórá Brau Ignác

13674.h

CÍMSZ Olaszlisz

SZÓCIK ré keret közöt gazdasá hanyatlá feltartóztat m s bírjá Ré intézményei küszköd i még fenntart hitközs hív ápol ré hagyománya i büsz emlékek 192 söt árnyék vete hírhedt vá O. pénzhamisítá ame gyanú kever nagytud rabbijá Friedländ Herma i ártatlansá kiderü törvénysz fölmentett esemé zár fejlődésén a periódusá amelyn ele világhábo kitörésén idejé esi amik zsi csalá katon ado országn t hő halotta hitközs vezetőség Seidenfe Izs elnö Plo Józs pénztáro Pähm Laj ellenő Gottli Sánd iskolaszé elnö Guttma Mó Ko Márto Lő Igná Weima Izrae Lefkovi Dávi Kle Mihál Lefkovi Ern Heimli Lip képviselőtestüle tago Lebovi Izs jegyz Chev Kadi vezető Lefkovi Ern Kle Márto Lebovi Izsá Nőegylet Gottli Fülöpn Lefkovi Hermann ele isko tanító Sánd Margi Talm tór Bra Igná

13674.

CÍMS Olaszlis

SZÓCI r kere közö gazdas hanyatl feltartózta bírj R intézménye küszkö mé fenntar hitköz hí ápo r hagyomány büs emléke 19 sö árnyé vet hírhed v O pénzhamisít am gyan keve nagytu rabbij Friedlän Herm ártatlans kider törvénys fölmentet esem zá fejlődésé periódus amely el világháb kitörésé idej es ami zs csal kato ad ország h halott hitköz vezetősé Seidenf Iz eln Pl Józ pénztár Päh La ellen Gottl Sán iskolasz eln Guttm M K Márt L Ign Weim Izra Lefkov Dáv Kl Mihá Lefkov Er Heiml Li képviselőtestül tag Lebov Iz jegy Che Kad vezet Lefkov Er Kl Márt Lebov Izs Nőegyle Gottl Fülöp Lefkov Herman el isk tanít Sán Marg Tal tó Br Ign

13674

CÍM Olaszli

SZÓC ker köz gazda hanyat feltartózt bír intézmény küszk m fennta hitkö h áp hagyomán bü emlék 1 s árny ve hírhe pénzhamisí a gya kev nagyt rabbi Friedlä Her ártatlan kide törvény fölmente ese z fejlődés periódu amel e világhá kitörés ide e am z csa kat a orszá halot hitkö vezetős Seiden I el P Jó pénztá Pä L elle Gott Sá iskolas el Gutt Már Ig Wei Izr Lefko Dá K Mih Lefko E Heim L képviselőtestü ta Lebo I jeg Ch Ka veze Lefko E K Már Lebo Iz Nőegyl Gott Fülö Lefko Herma e is taní Sá Mar Ta t B Ig

1367

CÍ Olaszl

SZÓ ke kö gazd hanya feltartóz bí intézmén küsz fennt hitk á hagyomá b emlé árn v hírh pénzhamis gy ke nagy rabb Friedl He ártatla kid törvén fölment es fejlődé periód ame világh kitöré id a cs ka orsz halo hitk vezető Seide e J pénzt P ell Got S iskola e Gut Má I We Iz Lefk D Mi Lefk Hei képviselőtest t Leb je C K vez Lefk Má Leb I Nőegy Got Fül Lefk Herm i tan S Ma T I