13681.htm

CÍMSZÓ: Oltár

SZÓCIKK: "Oltár, áldozati hely. Már Ábrahám épített oltárt. A Tóra szerint földből vagy faragatlan kőből kell azt építeni. Salamon király ércoltárt épített, mely 10 rőf magas, 20 rőf hosszú és ugyanilyen széles volt; a második Templom oltárát faragatlan kőből építették. Az oltárnak szarvszerű dísze volt, melynek jelentősége homályba veszett. A mai zsinagógákban nincs oltár, a szertartásokat részint a sulchan (asztal), részint az ómud (imádkozó állvány) előtt végzik a funkcionáriusok."


Ez a címszó a Magyar Zsidó Lexikonban (1929, szerk. Újvári Péter) található. A felismertetett és korrektúrázott szövegben előfordulnak még hibák, úgyhogy a szócikk pontos szövegének és külalakjának megtekintéséhez nyissa meg a digitalizált oldalképet! Ez a(z) 3681. címszó a lexikon => 662. oldalán van. Az itt olvasható változat forrása: Nagy Péter Tibor: Az 1929-es magyar zsidó lexikon adatbázisa. Szociológiai adatbázisok No. 1. WJLF, Budapest, 2013

 

 

A további szöveg a keresőmotor hatékonyságának növelésére szolgál, nem elolvasásra.

4953255472018468

13681.htm

CÍMSZÓ: Oltár

SZÓCIKK: Oltár, áldozati hely. Már Ábrahám épített oltárt. A Tóra szerint földből vagy faragatlan kőből kell azt építeni. Salamon király ércoltárt épített, mely 10 rőf magas, 20 rőf hosszú és ugyanilyen széles volt; a második Templom oltárát faragatlan kőből építették. Az oltárnak szarvszerű dísze volt, melynek jelentősége homályba veszett. A mai zsinagógákban nincs oltár, a szertartásokat részint a sulchan asztal , részint az ómud imádkozó állvány előtt végzik a funkcionáriusok.

13681.ht

CÍMSZÓ Oltá

SZÓCIKK Oltár áldozat hely Má Ábrahá építet oltárt Tór szerin földbő vag faragatla kőbő kel az építeni Salamo királ ércoltár épített mel 1 rő magas 2 rő hossz é ugyanilye széle volt másodi Templo oltárá faragatla kőbő építették A oltárna szarvszer dísz volt melyne jelentőség homályb veszett ma zsinagógákba ninc oltár szertartásoka részin sulcha aszta részin a ómu imádkoz állván előt végzi funkcionáriusok

13681.h

CÍMSZ Olt

SZÓCIK Oltá áldoza hel M Ábrah építe oltár Tó szeri földb va faragatl kőb ke a építen Salam kirá ércoltá építet me r maga r hoss ugyanily szél vol másod Templ oltár faragatl kőb építetté oltárn szarvsze dís vol melyn jelentősé homály veszet m zsinagógákb nin oltá szertartások részi sulch aszt részi óm imádko állvá elő végz funkcionáriuso

13681.

CÍMS Ol

SZÓCI Olt áldoz he Ábra épít oltá T szer föld v faragat kő k építe Sala kir ércolt építe m mag hos ugyanil szé vo máso Temp oltá faragat kő épített oltár szarvsz dí vo mely jelentős homál vesze zsinagógák ni olt szertartáso rész sulc asz rész ó imádk állv el vég funkcionárius

13681

CÍM O

SZÓC Ol áldo h Ábr épí olt sze föl faraga k épít Sal ki ércol épít ma ho ugyani sz v más Tem olt faraga k építet oltá szarvs d v mel jelentő homá vesz zsinagógá n ol szertartás rés sul as rés imád áll e vé funkcionáriu

1368SZÓ O áld Áb ép ol sz fö farag épí Sa k érco épí m h ugyan s má Te ol farag építe olt szarv me jelent hom ves zsinagóg o szertartá ré su a ré imá ál v funkcionári