13685.htm

CÍMSZÓ: Öngyilkosság

SZÓCIKK: Öngyilkosság. Öngyilkossági eseteket a Biblia is megörökített. Saul és fegyverhordozója kardjukba dőlnek a vesztett csata után (Sám. 1.31. 4, 5); Achitófel megfojtja magát (Sám. II. 17, 23); Zimri király magára gyújtja a palotát és beleég (Kir. I. 16, 18). A Talmud azon az alapon, hogy az életet Isten adományául kapta az ember, őt magát pedig Isten a saját képmására teremtette, szentségnek tekinti az emberi életet és kárhoztatja az Ö.-ot. «Aki magát szándékosan elveszíti, annak nincs része a jövendő világban». A rabbinikus irodalom sokszor idézi ezt a mondást, bár teljes pontossággal nem található az eredeti forrásokban. De a gyakori ráutalás azt bizonyítja, hogy ez volt a szigorúan kialakult felfogás. A kodifikátorok le is vonták ebből a következtetést és úgy rendelkeztek, hogy az öngyilkostól meg kell tagadni a végtisztesség megadását (Szanhedrin 11). Hogy ez az álláspont mára zsidó állam utolsó korszakában is érvényesült, kitűnik Josephusnak erre vonatkozó értesítéseiből (Zsidó háború, III. k. 8.5). Az orthodox vallásgyakorlat a régi szigorú felfogáshoz alkalmazkodik és az öngyilkost a temető külön hátsó zugaiban temeti. A modern felfogás szerint az Ö. szándékosságáról, azaz teljesen szabad elhatározásról nem lehet biztos tudomása a hátramaradottaknak és mindig fel lehet tételezni, hogy valami ismeretlen rejtett kényszer, vagy hirtelen kirobbant lelki zavar alatt történt az O. és ezért nem is részesülhet külön elbánásban. Ez a szabadelvű felfogás a Talmudnak következő intézkedésére támaszkodik: «Ha valakit fára akasztva, vagy kardjába dőlve találnak, azt nem vélelmezik öngyilkosnak és nem vonják meg tőle a végtisztességet. Ezt még abban az esetben is megadják, ha látták a fára mászni, onnan lezuhanni és meghalni» (Szemáchot 2, 3). Az Ö. csak akkor állapítható meg, ha az illető öngyilkos szándékát előbb világosan kifejezte és közvetlenül a bejelentése után végre is hajtotta azt.


Ez a címszó a Magyar Zsidó Lexikonban (1929, szerk. Újvári Péter) található. A felismertetett és korrektúrázott szövegben előfordulnak még hibák, úgyhogy a szócikk pontos szövegének és külalakjának megtekintéséhez nyissa meg a digitalizált oldalképet! Ez a(z) 3685. címszó a lexikon => 662. s köv. oldalán van. Az itt olvasható változat forrása: Nagy Péter Tibor: Az 1929-es magyar zsidó lexikon adatbázisa. Szociológiai adatbázisok No. 1. WJLF, Budapest, 2013

 

 

A további szöveg a keresőmotor hatékonyságának növelésére szolgál, nem elolvasásra.

4953255472018468

13685.htm

CÍMSZÓ: Öngyilkosság

SZÓCIKK: Öngyilkosság. Öngyilkossági eseteket a Biblia is megörökített. Saul és fegyverhordozója kardjukba dőlnek a vesztett csata után Sám. 1.31. 4, 5 ; Achitófel megfojtja magát Sám. II. 17, 23 ; Zimri király magára gyújtja a palotát és beleég Kir. I. 16, 18 . A Talmud azon az alapon, hogy az életet Isten adományául kapta az ember, őt magát pedig Isten a saját képmására teremtette, szentségnek tekinti az emberi életet és kárhoztatja az Ö.-ot. Aki magát szándékosan elveszíti, annak nincs része a jövendő világban . A rabbinikus irodalom sokszor idézi ezt a mondást, bár teljes pontossággal nem található az eredeti forrásokban. De a gyakori ráutalás azt bizonyítja, hogy ez volt a szigorúan kialakult felfogás. A kodifikátorok le is vonták ebből a következtetést és úgy rendelkeztek, hogy az öngyilkostól meg kell tagadni a végtisztesség megadását Szanhedrin 11 . Hogy ez az álláspont mára zsidó állam utolsó korszakában is érvényesült, kitűnik Josephusnak erre vonatkozó értesítéseiből Zsidó háború, III. k. 8.5 . Az orthodox vallásgyakorlat a régi szigorú felfogáshoz alkalmazkodik és az öngyilkost a temető külön hátsó zugaiban temeti. A modern felfogás szerint az Ö. szándékosságáról, azaz teljesen szabad elhatározásról nem lehet biztos tudomása a hátramaradottaknak és mindig fel lehet tételezni, hogy valami ismeretlen rejtett kényszer, vagy hirtelen kirobbant lelki zavar alatt történt az O. és ezért nem is részesülhet külön elbánásban. Ez a szabadelvű felfogás a Talmudnak következő intézkedésére támaszkodik: Ha valakit fára akasztva, vagy kardjába dőlve találnak, azt nem vélelmezik öngyilkosnak és nem vonják meg tőle a végtisztességet. Ezt még abban az esetben is megadják, ha látták a fára mászni, onnan lezuhanni és meghalni Szemáchot 2, 3 . Az Ö. csak akkor állapítható meg, ha az illető öngyilkos szándékát előbb világosan kifejezte és közvetlenül a bejelentése után végre is hajtotta azt.

13685.ht

CÍMSZÓ Öngyilkossá

SZÓCIKK Öngyilkosság Öngyilkosság eseteke Bibli i megörökített Sau é fegyverhordozój kardjukb dőlne vesztet csat utá Sám 1.31 4 Achitófe megfojtj magá Sám II 17 2 Zimr királ magár gyújtj palotá é beleé Kir I 16 1 Talmu azo a alapon hog a élete Iste adományáu kapt a ember ő magá pedi Iste sajá képmásár teremtette szentségne tekint a ember élete é kárhoztatj a Ö.-ot Ak magá szándékosa elveszíti anna ninc rész jövend világba rabbiniku irodalo sokszo idéz ez mondást bá telje pontosságga ne találhat a eredet forrásokban D gyakor ráutalá az bizonyítja hog e vol szigorúa kialakul felfogás kodifikátoro l i vontá ebbő következtetés é úg rendelkeztek hog a öngyilkostó me kel tagadn végtisztessé megadásá Szanhedri 1 Hog e a álláspon már zsid álla utols korszakába i érvényesült kitűni Josephusna err vonatkoz értesítéseibő Zsid háború III k 8. A orthodo vallásgyakorla rég szigor felfogásho alkalmazkodi é a öngyilkos temet külö háts zugaiba temeti moder felfogá szerin a Ö szándékosságáról aza teljese szaba elhatározásró ne lehe bizto tudomás hátramaradottakna é mindi fe lehe tételezni hog valam ismeretle rejtet kényszer vag hirtele kirobban lelk zava alat történ a O é ezér ne i részesülhe külö elbánásban E szabadelv felfogá Talmudna következ intézkedésér támaszkodik H valaki fár akasztva vag kardjáb dőlv találnak az ne vélelmezi öngyilkosna é ne vonjá me től végtisztességet Ez mé abba a esetbe i megadják h láttá fár mászni onna lezuhann é meghaln Szemácho 2 A Ö csa akko állapíthat meg h a illet öngyilko szándéká előb világosa kifejezt é közvetlenü bejelentés utá végr i hajtott azt

13685.h

CÍMSZ Öngyilkoss

SZÓCIK Öngyilkossá Öngyilkossá esetek Bibl megörökítet Sa fegyverhordozó kardjuk dőln veszte csa ut Sá 1.3 Achitóf megfojt mag Sá I 1 Zim kirá magá gyújt palot bele Ki 1 Talm az alapo ho élet Ist adományá kap embe mag ped Ist saj képmásá teremtett szentségn tekin embe élet kárhoztat Ö.-o A mag szándékos elveszít ann nin rés jöven világb rabbinik irodal soksz idé e mondás b telj pontosságg n találha erede forrásokba gyako ráutal a bizonyítj ho vo szigorú kialaku felfogá kodifikátor vont ebb következteté ú rendelkezte ho öngyilkost m ke tagad végtisztess megadás Szanhedr Ho álláspo má zsi áll utol korszakáb érvényesül kitűn Josephusn er vonatko értesítéseib Zsi hábor II 8 orthod vallásgyakorl ré szigo felfogásh alkalmazkod öngyilko teme kül hát zugaib temet mode felfog szeri szándékosságáró az teljes szab elhatározásr n leh bizt tudomá hátramaradottakn mind f leh tételezn ho vala ismeretl rejte kénysze va hirtel kirobba lel zav ala törté ezé n részesülh kül elbánásba szabadel felfog Talmudn követke intézkedésé támaszkodi valak fá akasztv va kardjá dől találna a n vélelmez öngyilkosn n vonj m tő végtisztessége E m abb esetb megadjá látt fá mászn onn lezuhan meghal Szemách cs akk állapítha me ille öngyilk szándék elő világos kifejez közvetlen bejelenté ut vég hajtot az

13685.

CÍMS Öngyilkos

SZÓCI Öngyilkoss Öngyilkoss esete Bib megörökíte S fegyverhordoz kardju dől veszt cs u S 1. Achitó megfoj ma S Zi kir mag gyúj palo bel K Tal a alap h éle Is adomány ka emb ma pe Is sa képmás teremtet szentség teki emb éle kárhozta Ö.- ma szándéko elveszí an ni ré jöve világ rabbini iroda soks id mondá tel pontosság találh ered forrásokb gyak ráuta bizonyít h v szigor kialak felfog kodifikáto von eb következtet rendelkezt h öngyilkos k taga végtisztes megadá Szanhed H állásp m zs ál uto korszaká érvényesü kitű Josephus e vonatk értesítései Zs hábo I ortho vallásgyakor r szig felfogás alkalmazko öngyilk tem kü há zugai teme mod felfo szer szándékosságár a telje sza elhatározás le biz tudom hátramaradottak min le tételez h val ismeret rejt kénysz v hirte kirobb le za al tört ez részesül kü elbánásb szabade felfo Talmud követk intézkedés támaszkod vala f akaszt v kardj dő találn vélelme öngyilkos von t végtisztesség ab eset megadj lát f mász on lezuha megha Szemác c ak állapíth m ill öngyil szándé el világo kifeje közvetle bejelent u vé hajto a

13685

CÍM Öngyilko

SZÓC Öngyilkos Öngyilkos eset Bi megörökít fegyverhordo kardj dő vesz c 1 Achit megfo m Z ki ma gyú pal be Ta ala él I adomán k em m p I s képmá teremte szentsé tek em él kárhozt Ö. m szándék elvesz a n r jöv vilá rabbin irod sok i mond te pontossá talál ere források gya ráut bizonyí szigo kiala felfo kodifikát vo e következte rendelkez öngyilko tag végtiszte megad Szanhe állás z á ut korszak érvényes kit Josephu vonat értesítése Z háb orth vallásgyako szi felfogá alkalmazk öngyil te k h zuga tem mo felf sze szándékosságá telj sz elhatározá l bi tudo hátramaradotta mi l tétele va ismere rej kénys hirt kirob l z a tör e részesü k elbánás szabad felf Talmu követ intézkedé támaszko val akasz kard d talál vélelm öngyilko vo végtisztessé a ese megad lá más o lezuh megh Szemá a állapít il öngyi szánd e világ kifej közvetl bejelen v hajt

1368

CÍ Öngyilk

SZÓ Öngyilko Öngyilko ese B megörökí fegyverhord kard d ves Achi megf k m gy pa b T al é adomá e képm teremt szents te e é kárhoz Ö szándé elves jö vil rabbi iro so mon t pontoss talá er forráso gy ráu bizony szig kial felf kodifiká v következt rendelke öngyilk ta végtiszt mega Szanh állá u korsza érvénye ki Joseph vona értesítés há ort vallásgyak sz felfog alkalmaz öngyi t zug te m fel sz szándékosság tel s elhatároz b tud hátramaradott m tétel v ismer re kény hir kiro tö részes elbáná szaba fel Talm köve intézked támaszk va akas kar talá vélel öngyilk v végtisztess es mega l má lezu meg Szem állapí i öngy szán vilá kife közvet bejele haj