13690.htm

CÍMSZÓ: Ónod

SZÓCIKK: Ónod, nagyk. Borsod, Gömör és Kishont ezidőszerint egyesült vm. 22611ak. Az Ó.-i (orthodox) hitközség 1860. alakult. Már előbb is éltek itt zsidók, akik azonban a nemesbikki hitközséghez tartoztak. 1860-ban önálló kerületi hitközséggé lett Ó. s rabbijául Kohn Jakabot, az előbbi nemesbikki rabbit választotta meg. Kohn Jakab 30 évig vezette a hitközséget s halála után Schück Mayer került a rabbiszékbe, akit jelenleg betegsége miatt Donáth Fülöp alrabbi helyettesít. A hitközség 1883. saját erejéből szép templomot épített. Elemi iskolát is létesített, ez azonban 1923 óta, mikor megvonták az államsegélyt, szünetel. A hitközség többi intézményei: a Chevra Kadisa, melynek jelenlegi elnöke Ungár Soma, alelnöke Kornhauser Márk, a Keren Kajemecz és az Ezrasz Dalim egylet, mely Hauer Lajos elnöklete alatt szegények segélyezésével foglalkozik. A hitközség tagjai közül nagyobb ipari vállalkozást néhai Klein Hermann létesített, akinek gőzmalma sok munkást foglalkoztat. A hitközségből került el Schück Dávid József, a főrabbi fia, aki a háború alatt tábori lelkész volt, jelenleg newyorki főrabbi. A hitközség 2630 P-s évi költségvetéssel dolgozik, melynek egy részét szociális és filantropikus célokra fordítja. Anyakönyvi területéhez Mezőnyék, Ládháza, Sajólád, Sajópetri, Belső- és Külsőböcs, Alsó- és Felsőzsolca, Mohi, Nagycsécs, Sajószöged, Sajóörös, Tiszaszederkény, Tiszapalkonya, Tiszaeszlár, Tiszakürt, Heőbába, Nemesbikk, Parasztbikk, Heőszakáld, Heőszalonta, Heőkeresztur, Kengyeltóbánya, Hercegtanya és Gyulaház községek tartoznak. A hitközség lélekszáma 180, a családok száma 42, adót 40-en fizetnek. A hitközségi tagok többnyire kereskedők és iparosok. 31-en vettek részt a világháborúban és 5-en estek el. A hitközség mai vezetősége: Hauer Lajos elnök, Fried Mór gondnok, Widder Manó ellenőr, Fischer Gyula pénztárnok, Ungár Soma, Klein Vilmos, Klein József, Czeizler Bertalan és Czeizler Mór elöljárósági tagok.


Ez a címszó a Magyar Zsidó Lexikonban (1929, szerk. Újvári Péter) található. A felismertetett és korrektúrázott szövegben előfordulnak még hibák, úgyhogy a szócikk pontos szövegének és külalakjának megtekintéséhez nyissa meg a digitalizált oldalképet! Ez a(z) 3690. címszó a lexikon => 662. s köv. oldalán van. Az itt olvasható változat forrása: Nagy Péter Tibor: Az 1929-es magyar zsidó lexikon adatbázisa. Szociológiai adatbázisok No. 1. WJLF, Budapest, 2013

 

 

A további szöveg a keresőmotor hatékonyságának növelésére szolgál, nem elolvasásra.

4953255472018468

13690.htm

CÍMSZÓ: Ónod

SZÓCIKK: Ónod, nagyk. Borsod, Gömör és Kishont ezidőszerint egyesült vm. 22611ak. Az Ó.-i orthodox hitközség 1860. alakult. Már előbb is éltek itt zsidók, akik azonban a nemesbikki hitközséghez tartoztak. 1860-ban önálló kerületi hitközséggé lett Ó. s rabbijául Kohn Jakabot, az előbbi nemesbikki rabbit választotta meg. Kohn Jakab 30 évig vezette a hitközséget s halála után Schück Mayer került a rabbiszékbe, akit jelenleg betegsége miatt Donáth Fülöp alrabbi helyettesít. A hitközség 1883. saját erejéből szép templomot épített. Elemi iskolát is létesített, ez azonban 1923 óta, mikor megvonták az államsegélyt, szünetel. A hitközség többi intézményei: a Chevra Kadisa, melynek jelenlegi elnöke Ungár Soma, alelnöke Kornhauser Márk, a Keren Kajemecz és az Ezrasz Dalim egylet, mely Hauer Lajos elnöklete alatt szegények segélyezésével foglalkozik. A hitközség tagjai közül nagyobb ipari vállalkozást néhai Klein Hermann létesített, akinek gőzmalma sok munkást foglalkoztat. A hitközségből került el Schück Dávid József, a főrabbi fia, aki a háború alatt tábori lelkész volt, jelenleg newyorki főrabbi. A hitközség 2630 P-s évi költségvetéssel dolgozik, melynek egy részét szociális és filantropikus célokra fordítja. Anyakönyvi területéhez Mezőnyék, Ládháza, Sajólád, Sajópetri, Belső- és Külsőböcs, Alsó- és Felsőzsolca, Mohi, Nagycsécs, Sajószöged, Sajóörös, Tiszaszederkény, Tiszapalkonya, Tiszaeszlár, Tiszakürt, Heőbába, Nemesbikk, Parasztbikk, Heőszakáld, Heőszalonta, Heőkeresztur, Kengyeltóbánya, Hercegtanya és Gyulaház községek tartoznak. A hitközség lélekszáma 180, a családok száma 42, adót 40-en fizetnek. A hitközségi tagok többnyire kereskedők és iparosok. 31-en vettek részt a világháborúban és 5-en estek el. A hitközség mai vezetősége: Hauer Lajos elnök, Fried Mór gondnok, Widder Manó ellenőr, Fischer Gyula pénztárnok, Ungár Soma, Klein Vilmos, Klein József, Czeizler Bertalan és Czeizler Mór elöljárósági tagok.

13690.ht

CÍMSZÓ Óno

SZÓCIKK Ónod nagyk Borsod Gömö é Kishon ezidőszerin egyesül vm 22611ak A Ó.- orthodo hitközsé 1860 alakult Má előb i élte it zsidók aki azonba nemesbikk hitközséghe tartoztak 1860-ba önáll kerület hitközségg let Ó rabbijáu Koh Jakabot a előbb nemesbikk rabbi választott meg Koh Jaka 3 évi vezett hitközsége halál utá Schüc Maye kerül rabbiszékbe aki jelenle betegség miat Donát Fülö alrabb helyettesít hitközsé 1883 sajá erejébő szé templomo épített Elem iskolá i létesített e azonba 192 óta miko megvontá a államsegélyt szünetel hitközsé több intézményei Chevr Kadisa melyne jelenleg elnök Ungá Soma alelnök Kornhause Márk Kere Kajemec é a Ezras Dali egylet mel Haue Lajo elnöklet alat szegénye segélyezéséve foglalkozik hitközsé tagja közü nagyob ipar vállalkozás néha Klei Herman létesített akine gőzmalm so munkás foglalkoztat hitközségbő kerül e Schüc Dávi József főrabb fia ak hábor alat tábor lelkés volt jelenle newyork főrabbi hitközsé 263 P- év költségvetésse dolgozik melyne eg részé szociáli é filantropiku célokr fordítja Anyakönyv területéhe Mezőnyék Ládháza Sajólád Sajópetri Belső é Külsőböcs Alsó é Felsőzsolca Mohi Nagycsécs Sajószöged Sajóörös Tiszaszederkény Tiszapalkonya Tiszaeszlár Tiszakürt Heőbába Nemesbikk Parasztbikk Heőszakáld Heőszalonta Heőkeresztur Kengyeltóbánya Hercegtany é Gyulahá községe tartoznak hitközsé lélekszám 180 családo szám 42 adó 40-e fizetnek hitközség tago többnyir kereskedő é iparosok 31-e vette rész világháborúba é 5-e este el hitközsé ma vezetősége Haue Lajo elnök Frie Mó gondnok Widde Man ellenőr Fische Gyul pénztárnok Ungá Soma Klei Vilmos Klei József Czeizle Bertala é Czeizle Mó elöljáróság tagok

13690.h

CÍMSZ Ón

SZÓCIK Óno nagy Borso Göm Kisho ezidőszeri egyesü v 22611a Ó. orthod hitközs 186 alakul M elő élt i zsidó ak azonb nemesbik hitközségh tartozta 1860-b önál kerüle hitközség le rabbijá Ko Jakabo előb nemesbik rabb választot me Ko Jak év vezet hitközség halá ut Schü May kerü rabbiszékb ak jelenl betegsé mia Doná Fül alrab helyettesí hitközs 188 saj erejéb sz templom építet Ele iskol létesítet azonb 19 ót mik megvont államsegély szünete hitközs töb intézménye Chev Kadis melyn jelenle elnö Ung Som alelnö Kornhaus Már Ker Kajeme Ezra Dal egyle me Hau Laj elnökle ala szegény segélyezésév foglalkozi hitközs tagj köz nagyo ipa vállalkozá néh Kle Herma létesítet akin gőzmal s munká foglalkozta hitközségb kerü Schü Dáv Józse főrab fi a hábo ala tábo lelké vol jelenl newyor főrabb hitközs 26 P é költségvetéss dolgozi melyn e rész szociál filantropik célok fordítj Anyaköny területéh Mezőnyé Ládház Sajólá Sajópetr Bels Külsőböc Als Felsőzsolc Moh Nagycséc Sajószöge Sajóörö Tiszaszederkén Tiszapalkony Tiszaeszlá Tiszakür Heőbáb Nemesbik Parasztbik Heőszakál Heőszalont Heőkeresztu Kengyeltóbány Hercegtan Gyulah község tartozna hitközs lélekszá 18 család szá 4 ad 40- fizetne hitközsé tag többnyi keresked iparoso 31- vett rés világháborúb 5- est e hitközs m vezetőség Hau Laj elnö Fri M gondno Widd Ma ellenő Fisch Gyu pénztárno Ung Som Kle Vilmo Kle Józse Czeizl Bertal Czeizl M elöljárósá tago

13690.

CÍMS Ó

SZÓCI Ón nag Bors Gö Kish ezidőszer egyes 22611 Ó ortho hitköz 18 alaku el él zsid a azon nemesbi hitközség tartozt 1860- öná kerül hitközsé l rabbij K Jakab elő nemesbi rab választo m K Ja é veze hitközsé hal u Sch Ma ker rabbiszék a jelen betegs mi Don Fü alra helyettes hitköz 18 sa erejé s templo építe El isko létesíte azon 1 ó mi megvon államsegél szünet hitköz tö intézmény Che Kadi mely jelenl eln Un So aleln Kornhau Má Ke Kajem Ezr Da egyl m Ha La elnökl al szegén segélyezésé foglalkoz hitköz tag kö nagy ip vállalkoz né Kl Herm létesíte aki gőzma munk foglalkozt hitközség ker Sch Dá Józs főra f háb al táb lelk vo jelen newyo főrab hitköz 2 költségvetés dolgoz mely rés szociá filantropi célo fordít Anyakön területé Mezőny Ládhá Sajól Sajópet Bel Külsőbö Al Felsőzsol Mo Nagycsé Sajószög Sajóör Tiszaszederké Tiszapalkon Tiszaeszl Tiszakü Heőbá Nemesbi Parasztbi Heőszaká Heőszalon Heőkereszt Kengyeltóbán Hercegta Gyula közsé tartozn hitköz léleksz 1 csalá sz a 40 fizetn hitközs ta többny kereske iparos 31 vet ré világháború 5 es hitköz vezetősé Ha La eln Fr gondn Wid M ellen Fisc Gy pénztárn Un So Kl Vilm Kl Józs Czeiz Berta Czeiz elöljárós tag

13690

CÍM

SZÓC Ó na Bor G Kis ezidősze egye 2261 orth hitkö 1 alak e é zsi azo nemesb hitközsé tartoz 1860 ön kerü hitközs rabbi Jaka el nemesb ra választ J vez hitközs ha Sc M ke rabbiszé jele beteg m Do F alr helyette hitkö 1 s erej templ épít E isk létesít azo m megvo államsegé szüne hitkö t intézmén Ch Kad mel jelen el U S alel Kornha M K Kaje Ez D egy H L elnök a szegé segélyezés foglalko hitkö ta k nag i vállalko n K Her létesít ak gőzm mun foglalkoz hitközsé ke Sc D Józ főr há a tá lel v jele newy főra hitkö költségveté dolgo mel ré szoci filantrop cél fordí Anyakö terület Mezőn Ládh Sajó Sajópe Be Külsőb A Felsőzso M Nagycs Sajószö Sajóö Tiszaszederk Tiszapalko Tiszaesz Tiszak Heőb Nemesb Parasztb Heőszak Heőszalo Heőkeresz Kengyeltóbá Hercegt Gyul közs tartoz hitkö léleks csal s 4 fizet hitköz t többn keresk iparo 3 ve r világhábor e hitkö vezetős H L el F gond Wi elle Fis G pénztár U S K Vil K Józ Czei Bert Czei elöljáró ta

1369



SZÓ n Bo Ki ezidősz egy 226 ort hitk ala zs az nemes hitközs tarto 186 ö ker hitköz rabb Jak e nemes r válasz ve hitköz h S k rabbisz jel bete D al helyett hitk ere temp épí is létesí az megv államseg szün hitk intézmé C Ka me jele e ale Kornh Kaj E eg elnö szeg segélyezé foglalk hitk t na vállalk He létesí a gőz mu foglalko hitközs k S Jó fő h t le jel new főr hitk költségvet dolg me r szoc filantro cé ford Anyak terüle Mező Lád Saj Sajóp B Külső Felsőzs Nagyc Sajósz Sajó Tiszaszeder Tiszapalk Tiszaes Tisza Heő Nemes Paraszt Heősza Heőszal Heőkeres Kengyeltób Herceg Gyu köz tarto hitk lélek csa fize hitkö több keres ipar v világhábo hitk vezető e gon W ell Fi pénztá Vi Jó Cze Ber Cze elöljár t