13691.htm

CÍMSZÓ: Ónod

SZÓCIKK: Klein Hermann létesített, akinek gőzmalma sok munkást foglalkoztat. A hitközségből került el Schück Dávid József, a főrabbi fia, aki a háború alatt tábori lelkész volt, jelenleg newyorki főrabbi. A hitközség 2630 P-s évi költségvetéssel dolgozik, melynek egy részét szociális és filantropikus célokra fordítja. Anyakönyvi területéhez Mezőnyék, Ládháza, Sajólád, Sajópetri, Belső- és Külsőböcs, Alsó- és Felsőzsolca, Mohi, Nagycsécs, Sajószöged, Sajóörös, Tiszaszederkény, Tiszapalkonya, Tiszaeszlár, Tiszakürt, Heőbába, Nemesbikk, Parasztbikk, Heőszakáld, Heőszalonta, Heőkeresztur, Kengyeltóbánya, Hercegtanya és Gyulaház községek tartoznak. A hitközség lélekszáma 180, a családok száma 42, adót 40-en fizetnek. A hitközségi tagok többnyire kereskedők és iparosok. 31-en vettek részt a világháborúban és 5-en estek el. A hitközség mai vezetősége: Hauer Lajos elnök, Fried Mór gondnok, Widder Manó ellenőr, Fischer Gyula pénztárnok, Ungár Soma, Klein Vilmos, Klein József, Czeizler Bertalan és Czeizler Mór elöljárósági tagok.


Ez a címszó a Magyar Zsidó Lexikonban (1929, szerk. Újvári Péter) található. A felismertetett és korrektúrázott szövegben előfordulnak még hibák, úgyhogy a szócikk pontos szövegének és külalakjának megtekintéséhez nyissa meg a digitalizált oldalképet! Ez a(z) 3691. címszó a lexikon => 663. oldalán van. Az itt olvasható változat forrása: Nagy Péter Tibor: Az 1929-es magyar zsidó lexikon adatbázisa. Szociológiai adatbázisok No. 1. WJLF, Budapest, 2013

 

 

A további szöveg a keresőmotor hatékonyságának növelésére szolgál, nem elolvasásra.

4953255472018468

13691.htm

CÍMSZÓ: Ónod

SZÓCIKK: Klein Hermann létesített, akinek gőzmalma sok munkást foglalkoztat. A hitközségből került el Schück Dávid József, a főrabbi fia, aki a háború alatt tábori lelkész volt, jelenleg newyorki főrabbi. A hitközség 2630 P-s évi költségvetéssel dolgozik, melynek egy részét szociális és filantropikus célokra fordítja. Anyakönyvi területéhez Mezőnyék, Ládháza, Sajólád, Sajópetri, Belső- és Külsőböcs, Alsó- és Felsőzsolca, Mohi, Nagycsécs, Sajószöged, Sajóörös, Tiszaszederkény, Tiszapalkonya, Tiszaeszlár, Tiszakürt, Heőbába, Nemesbikk, Parasztbikk, Heőszakáld, Heőszalonta, Heőkeresztur, Kengyeltóbánya, Hercegtanya és Gyulaház községek tartoznak. A hitközség lélekszáma 180, a családok száma 42, adót 40-en fizetnek. A hitközségi tagok többnyire kereskedők és iparosok. 31-en vettek részt a világháborúban és 5-en estek el. A hitközség mai vezetősége: Hauer Lajos elnök, Fried Mór gondnok, Widder Manó ellenőr, Fischer Gyula pénztárnok, Ungár Soma, Klein Vilmos, Klein József, Czeizler Bertalan és Czeizler Mór elöljárósági tagok.

13691.ht

CÍMSZÓ Óno

SZÓCIKK Klei Herman létesített akine gőzmalm so munkás foglalkoztat hitközségbő kerül e Schüc Dávi József főrabb fia ak hábor alat tábor lelkés volt jelenle newyork főrabbi hitközsé 263 P- év költségvetésse dolgozik melyne eg részé szociáli é filantropiku célokr fordítja Anyakönyv területéhe Mezőnyék Ládháza Sajólád Sajópetri Belső é Külsőböcs Alsó é Felsőzsolca Mohi Nagycsécs Sajószöged Sajóörös Tiszaszederkény Tiszapalkonya Tiszaeszlár Tiszakürt Heőbába Nemesbikk Parasztbikk Heőszakáld Heőszalonta Heőkeresztur Kengyeltóbánya Hercegtany é Gyulahá községe tartoznak hitközsé lélekszám 180 családo szám 42 adó 40-e fizetnek hitközség tago többnyir kereskedő é iparosok 31-e vette rész világháborúba é 5-e este el hitközsé ma vezetősége Haue Lajo elnök Frie Mó gondnok Widde Man ellenőr Fische Gyul pénztárnok Ungá Soma Klei Vilmos Klei József Czeizle Bertala é Czeizle Mó elöljáróság tagok

13691.h

CÍMSZ Ón

SZÓCIK Kle Herma létesítet akin gőzmal s munká foglalkozta hitközségb kerü Schü Dáv Józse főrab fi a hábo ala tábo lelké vol jelenl newyor főrabb hitközs 26 P é költségvetéss dolgozi melyn e rész szociál filantropik célok fordítj Anyaköny területéh Mezőnyé Ládház Sajólá Sajópetr Bels Külsőböc Als Felsőzsolc Moh Nagycséc Sajószöge Sajóörö Tiszaszederkén Tiszapalkony Tiszaeszlá Tiszakür Heőbáb Nemesbik Parasztbik Heőszakál Heőszalont Heőkeresztu Kengyeltóbány Hercegtan Gyulah község tartozna hitközs lélekszá 18 család szá 4 ad 40- fizetne hitközsé tag többnyi keresked iparoso 31- vett rés világháborúb 5- est e hitközs m vezetőség Hau Laj elnö Fri M gondno Widd Ma ellenő Fisch Gyu pénztárno Ung Som Kle Vilmo Kle Józse Czeizl Bertal Czeizl M elöljárósá tago

13691.

CÍMS Ó

SZÓCI Kl Herm létesíte aki gőzma munk foglalkozt hitközség ker Sch Dá Józs főra f háb al táb lelk vo jelen newyo főrab hitköz 2 költségvetés dolgoz mely rés szociá filantropi célo fordít Anyakön területé Mezőny Ládhá Sajól Sajópet Bel Külsőbö Al Felsőzsol Mo Nagycsé Sajószög Sajóör Tiszaszederké Tiszapalkon Tiszaeszl Tiszakü Heőbá Nemesbi Parasztbi Heőszaká Heőszalon Heőkereszt Kengyeltóbán Hercegta Gyula közsé tartozn hitköz léleksz 1 csalá sz a 40 fizetn hitközs ta többny kereske iparos 31 vet ré világháború 5 es hitköz vezetősé Ha La eln Fr gondn Wid M ellen Fisc Gy pénztárn Un So Kl Vilm Kl Józs Czeiz Berta Czeiz elöljárós tag

13691

CÍM

SZÓC K Her létesít ak gőzm mun foglalkoz hitközsé ke Sc D Józ főr há a tá lel v jele newy főra hitkö költségveté dolgo mel ré szoci filantrop cél fordí Anyakö terület Mezőn Ládh Sajó Sajópe Be Külsőb A Felsőzso M Nagycs Sajószö Sajóö Tiszaszederk Tiszapalko Tiszaesz Tiszak Heőb Nemesb Parasztb Heőszak Heőszalo Heőkeresz Kengyeltóbá Hercegt Gyul közs tartoz hitkö léleks csal s 4 fizet hitköz t többn keresk iparo 3 ve r világhábor e hitkö vezetős H L el F gond Wi elle Fis G pénztár U S K Vil K Józ Czei Bert Czei elöljáró ta

1369SZÓ He létesí a gőz mu foglalko hitközs k S Jó fő h t le jel new főr hitk költségvet dolg me r szoc filantro cé ford Anyak terüle Mező Lád Saj Sajóp B Külső Felsőzs Nagyc Sajósz Sajó Tiszaszeder Tiszapalk Tiszaes Tisza Heő Nemes Paraszt Heősza Heőszal Heőkeres Kengyeltób Herceg Gyu köz tarto hitk lélek csa fize hitkö több keres ipar v világhábo hitk vezető e gon W ell Fi pénztá Vi Jó Cze Ber Cze elöljár t