13692.htm

CÍMSZÓ: Ónodi

SZEMÉLYNÉV: Ónodi Adolf

SZÓCIKK: "Ónodi Adolf, orvostanár, szül. Miskolcon 1857 nov. 7., megh. Budapesten 1919 nov. 15. A budapesti egyetemen tanult és nyert orvosdoktori diplomát, majd u. o. asszisztens, 1887. egyetemi magántanár, 1896. nyilv. rk. tanár, majd 1910. az újonnan felállított és rendszeresített első gége- és orrgyógyászati tanszék nyilvános rendes egyetemi tanára és a klinika igazgatója lett. 1896 óta a Magy. Tud. Akadémia tagja volt. Óriási szakmunkásságot fejtett ki elméletben és gyakorlatban egyaránt. Halála után világhírű preparátumait a londoni klinika vette meg és u. o. mellszobrát is felállították. A nemzetközi laringológiai kongresszusokon állandóan vezető szerepet töltött be. Számos tudományos értekezése magyar folyóiratokban és az Akadémiai Mathematikai és Természettudományi Értesítőben, továbbá német, francia, angol és olasz szakfolyóiratokban jelent meg. A külföldi orvostudományi enciklopédiákba és kézikönyvekbe a laringológiai részt sok esetben ő írta. Az orrűrre és gégére vonatkozó száz táblás gyűjteményét, melyet a vk. minisztérium támogatásával adott ki, taneszközül külföldön is bevezették. Nagyobb munkái: Az együttérző idegrendszer alaktani megjelenésében (1882); A csigolyaközötti dúcok és ideggyökerek fejlődéséről (1884); Az együttérző idegrendszer fejlődése (1885); Rendellenes alakviszonyok az idegtan köréből (1885); Kísérleti adatok a gége hűdéseinek tanához (1890); Orr- és gégegyógyászati közlemények (1891); Útmutató topografikus boncolásokhoz (1887); Az orrüreg és melléküregei (1893, 2. kiad. 1894, németül, angolul és olaszul 1895); Adatok a gége beidegzésének bonctanához, élettanához és kórtanához 1894. a Magy. Tud. Akadémia megbízásából); A gége idegeinek bonctana és élettana (1902); Az orrbajok kór- és gyógytana (1911); Az orr, száj, garat, gége és légcső bántalmai (1919)."


Ez a címszó a Magyar Zsidó Lexikonban (1929, szerk. Újvári Péter) található. A felismertetett és korrektúrázott szövegben előfordulnak még hibák, úgyhogy a szócikk pontos szövegének és külalakjának megtekintéséhez nyissa meg a digitalizált oldalképet! Ez a(z) 3692. címszó a lexikon => 663. oldalán van. Az itt olvasható változat forrása: Nagy Péter Tibor: Az 1929-es magyar zsidó lexikon adatbázisa. Szociológiai adatbázisok No. 1. WJLF, Budapest, 2013

 

 

A további szöveg a keresőmotor hatékonyságának növelésére szolgál, nem elolvasásra.

4953255472018468

13692.htm

CÍMSZÓ: Ónodi

SZEMÉLYNÉV: Ónodi Adolf

SZÓCIKK: Ónodi Adolf, orvostanár, szül. Miskolcon 1857 nov. 7., megh. Budapesten 1919 nov. 15. A budapesti egyetemen tanult és nyert orvosdoktori diplomát, majd u. o. asszisztens, 1887. egyetemi magántanár, 1896. nyilv. rk. tanár, majd 1910. az újonnan felállított és rendszeresített első gége- és orrgyógyászati tanszék nyilvános rendes egyetemi tanára és a klinika igazgatója lett. 1896 óta a Magy. Tud. Akadémia tagja volt. Óriási szakmunkásságot fejtett ki elméletben és gyakorlatban egyaránt. Halála után világhírű preparátumait a londoni klinika vette meg és u. o. mellszobrát is felállították. A nemzetközi laringológiai kongresszusokon állandóan vezető szerepet töltött be. Számos tudományos értekezése magyar folyóiratokban és az Akadémiai Mathematikai és Természettudományi Értesítőben, továbbá német, francia, angol és olasz szakfolyóiratokban jelent meg. A külföldi orvostudományi enciklopédiákba és kézikönyvekbe a laringológiai részt sok esetben ő írta. Az orrűrre és gégére vonatkozó száz táblás gyűjteményét, melyet a vk. minisztérium támogatásával adott ki, taneszközül külföldön is bevezették. Nagyobb munkái: Az együttérző idegrendszer alaktani megjelenésében 1882 ; A csigolyaközötti dúcok és ideggyökerek fejlődéséről 1884 ; Az együttérző idegrendszer fejlődése 1885 ; Rendellenes alakviszonyok az idegtan köréből 1885 ; Kísérleti adatok a gége hűdéseinek tanához 1890 ; Orr- és gégegyógyászati közlemények 1891 ; Útmutató topografikus boncolásokhoz 1887 ; Az orrüreg és melléküregei 1893, 2. kiad. 1894, németül, angolul és olaszul 1895 ; Adatok a gége beidegzésének bonctanához, élettanához és kórtanához 1894. a Magy. Tud. Akadémia megbízásából ; A gége idegeinek bonctana és élettana 1902 ; Az orrbajok kór- és gyógytana 1911 ; Az orr, száj, garat, gége és légcső bántalmai 1919 .

13692.ht

CÍMSZÓ Ónod

SZEMÉLYNÉV Ónod Adol

SZÓCIKK Ónod Adolf orvostanár szül Miskolco 185 nov 7. megh Budapeste 191 nov 15 budapest egyeteme tanul é nyer orvosdoktor diplomát maj u o asszisztens 1887 egyetem magántanár 1896 nyilv rk tanár maj 1910 a újonna felállítot é rendszeresítet els gége é orrgyógyászat tanszé nyilváno rende egyetem tanár é klinik igazgatój lett 189 ót Magy Tud Akadémi tagj volt Óriás szakmunkásságo fejtet k elméletbe é gyakorlatba egyaránt Halál utá világhír preparátumai london klinik vett me é u o mellszobrá i felállították nemzetköz laringológia kongresszusoko állandóa vezet szerepe töltöt be Számo tudományo értekezés magya folyóiratokba é a Akadémia Mathematika é Természettudomány Értesítőben tovább német francia ango é olas szakfolyóiratokba jelen meg külföld orvostudomány enciklopédiákb é kézikönyvekb laringológia rész so esetbe írta A orrűrr é gégér vonatkoz szá táblá gyűjteményét melye vk minisztériu támogatásáva adot ki taneszközü külföldö i bevezették Nagyob munkái A együttérz idegrendsze alaktan megjelenésébe 188 csigolyaközött dúco é ideggyökere fejlődésérő 188 A együttérz idegrendsze fejlődés 188 Rendellene alakviszonyo a idegta körébő 188 Kísérlet adato gég hűdéseine tanáho 189 Orr é gégegyógyászat közleménye 189 Útmutat topografiku boncolásokho 188 A orrüre é mellékürege 1893 2 kiad 1894 németül angolu é olaszu 189 Adato gég beidegzéséne bonctanához élettanáho é kórtanáho 1894 Magy Tud Akadémi megbízásábó gég idegeine bonctan é élettan 190 A orrbajo kór é gyógytan 191 A orr száj garat gég é légcs bántalma 191

13692.h

CÍMSZ Óno

SZEMÉLYNÉ Óno Ado

SZÓCIK Óno Adol orvostaná szü Miskolc 18 no 7 meg Budapest 19 no 1 budapes egyetem tanu nye orvosdokto diplomá ma assziszten 188 egyete magántaná 189 nyil r taná ma 191 újonn felállíto rendszeresíte el gég orrgyógyásza tansz nyilván rend egyete taná klini igazgató let 18 ó Mag Tu Akadém tag vol Óriá szakmunkásság fejte elméletb gyakorlatb egyarán Halá ut világhí preparátuma londo klini vet m mellszobr felállítottá nemzetkö laringológi kongresszusok állandó veze szerep töltö b Szám tudomány értekezé magy folyóiratokb Akadémi Mathematik Természettudomán Értesítőbe továb néme franci ang ola szakfolyóiratokb jele me külföl orvostudomán enciklopédiák kézikönyvek laringológi rés s esetb írt orrűr gégé vonatko sz tábl gyűjteményé mely v minisztéri támogatásáv ado k taneszköz külföld bevezetté Nagyo munká együttér idegrendsz alakta megjelenéséb 18 csigolyaközöt dúc ideggyöker fejlődésér 18 együttér idegrendsz fejlődé 18 Rendellen alakviszony idegt köréb 18 Kísérle adat gé hűdésein tanáh 18 Or gégegyógyásza közlemény 18 Útmuta topografik boncolásokh 18 orrür melléküreg 189 kia 189 németü angol olasz 18 Adat gé beidegzésén bonctanáho élettanáh kórtanáh 189 Mag Tu Akadém megbízásáb gé idegein boncta életta 19 orrbaj kó gyógyta 19 or szá gara gé légc bántalm 19

13692.

CÍMS Ón

SZEMÉLYN Ón Ad

SZÓCI Ón Ado orvostan sz Miskol 1 n me Budapes 1 n budape egyete tan ny orvosdokt diplom m assziszte 18 egyet magántan 18 nyi tan m 19 újon felállít rendszeresít e gé orrgyógyász tans nyilvá ren egyet tan klin igazgat le 1 Ma T Akadé ta vo Óri szakmunkássá fejt elmélet gyakorlat egyará Hal u világh preparátum lond klin ve mellszob felállított nemzetk laringológ kongresszuso álland vez szere tölt Szá tudomán értekez mag folyóiratok Akadém Mathemati Természettudomá Értesítőb tová ném franc an ol szakfolyóiratok jel m külfö orvostudomá enciklopédiá kézikönyve laringológ ré eset ír orrű gég vonatk s táb gyűjtemény mel minisztér támogatásá ad taneszkö külföl bevezett Nagy munk együtté idegrends alakt megjelenésé 1 csigolyaközö dú ideggyöke fejlődésé 1 együtté idegrends fejlőd 1 Rendelle alakviszon ideg köré 1 Kísérl ada g hűdései taná 1 O gégegyógyász közlemén 1 Útmut topografi boncolások 1 orrü melléküre 18 ki 18 német ango olas 1 Ada g beidegzésé bonctanáh élettaná kórtaná 18 Ma T Akadé megbízásá g idegei bonct élett 1 orrba k gyógyt 1 o sz gar g lég bántal 1

13692

CÍM Ó

SZEMÉLY Ó A

SZÓC Ó Ad orvosta s Misko m Budape budap egyet ta n orvosdok diplo assziszt 1 egye magánta 1 ny ta 1 újo felállí rendszeresí g orrgyógyás tan nyilv re egye ta kli igazga l M Akad t v Ór szakmunkáss fej elméle gyakorla egyar Ha világ preparátu lon kli v mellszo felállítot nemzet laringoló kongresszus állan ve szer töl Sz tudomá érteke ma folyóirato Akadé Mathemat Természettudom Értesítő tov né fran a o szakfolyóirato je külf orvostudom enciklopédi kézikönyv laringoló r ese í orr gé vonat tá gyűjtemén me miniszté támogatás a taneszk külfö bevezet Nag mun együtt idegrend alak megjelenés csigolyaköz d ideggyök fejlődés együtt idegrend fejlő Rendell alakviszo ide kör Kísér ad hűdése tan gégegyógyás közlemé Útmu topograf boncoláso orr mellékür 1 k 1 néme ang ola Ad beidegzés bonctaná élettan kórtan 1 M Akad megbízás idege bonc élet orrb gyógy s ga lé bánta

1369SZEMÉL

SZÓ A orvost Misk Budap buda egye t orvosdo dipl asszisz egy magánt n t új feláll rendszeres orrgyógyá ta nyil r egy t kl igazg Aka Ó szakmunkás fe elmél gyakorl egya H vilá preparát lo kl mellsz felállíto nemze laringol kongresszu álla v sze tö S tudom értek m folyóirat Akad Mathema Természettudo Értesít to n fra szakfolyóirat j kül orvostudo enciklopéd kéziköny laringol es or g vona t gyűjtemé m miniszt támogatá tanesz külf beveze Na mu együt idegren ala megjelené csigolyakö ideggyö fejlődé együt idegren fejl Rendel alakvisz id kö Kísé a hűdés ta gégegyógyá közlem Útm topogra boncolás or mellékü ném an ol A beidegzé bonctan életta kórta Aka megbízá ideg bon éle orr gyóg g l bánt