13694.htm

CÍMSZÓ: Oppenheim

SZEMÉLYNÉV: Oppenheim Dávid

SZÓCIKK: Oppenheim, 1. Hirsch Dávid, főrabbi, szül: Temesváron 1794, megh. u. o. 1859. Atyja O. Dávid askenáz főrabbi volt, aki Erdélyből került Temesvárott az orthodox irányú askenáz község élére. O. családja Oppenheim német városból ered s így a kiterjedt előkelő O. család egyik ága. Midőn atyja halála után O. örökölte a rabbiszéket, jogait kiterjesztette s ez abban állott, hogy a helytartóság őt a Temesmegye és Katonai Őrvidék rabbija címmel ruházta fel, akinek az egész Bánságban kizárólagos joga volt esketéseket végeznie. Éles logikájú, gyakorlott tollú tudós volt, aki a legkitűnőbb orthodox rabbik közé tartozott anélkül, hogy ellensége lett volna a mérsékelt haladásnak. Ellenkezés nélkül engedélyezte, hogy az istentisztelet emelésére a karéneket bevigyék a szertartásba. Irodalmi téren is működött és több teológiai munkája maradt az utókorra. 1848 márc. idusa nagy vívmányainak hírére a Jenő főherceg-téren emelt négy imasátor egyikében a többi felekezetek egyházfőivel együtt ő tartotta a zsidók számára a hálaadó istentiszteletet.


Ez a címszó a Magyar Zsidó Lexikonban (1929, szerk. Újvári Péter) található. A felismertetett és korrektúrázott szövegben előfordulnak még hibák, úgyhogy a szócikk pontos szövegének és külalakjának megtekintéséhez nyissa meg a digitalizált oldalképet! Ez a(z) 3694. címszó a lexikon => 663. oldalán van. Az itt olvasható változat forrása: Nagy Péter Tibor: Az 1929-es magyar zsidó lexikon adatbázisa. Szociológiai adatbázisok No. 1. WJLF, Budapest, 2013

 

 

A további szöveg a keresőmotor hatékonyságának növelésére szolgál, nem elolvasásra.

4953255472018468

13694.htm

CÍMSZÓ: Oppenheim

SZEMÉLYNÉV: Oppenheim Dávid

SZÓCIKK: Oppenheim, 1. Hirsch Dávid, főrabbi, szül: Temesváron 1794, megh. u. o. 1859. Atyja O. Dávid askenáz főrabbi volt, aki Erdélyből került Temesvárott az orthodox irányú askenáz község élére. O. családja Oppenheim német városból ered s így a kiterjedt előkelő O. család egyik ága. Midőn atyja halála után O. örökölte a rabbiszéket, jogait kiterjesztette s ez abban állott, hogy a helytartóság őt a Temesmegye és Katonai Őrvidék rabbija címmel ruházta fel, akinek az egész Bánságban kizárólagos joga volt esketéseket végeznie. Éles logikájú, gyakorlott tollú tudós volt, aki a legkitűnőbb orthodox rabbik közé tartozott anélkül, hogy ellensége lett volna a mérsékelt haladásnak. Ellenkezés nélkül engedélyezte, hogy az istentisztelet emelésére a karéneket bevigyék a szertartásba. Irodalmi téren is működött és több teológiai munkája maradt az utókorra. 1848 márc. idusa nagy vívmányainak hírére a Jenő főherceg-téren emelt négy imasátor egyikében a többi felekezetek egyházfőivel együtt ő tartotta a zsidók számára a hálaadó istentiszteletet.

13694.ht

CÍMSZÓ Oppenhei

SZEMÉLYNÉV Oppenhei Dávi

SZÓCIKK Oppenheim 1 Hirsc Dávid főrabbi szül Temesváro 1794 megh u o 1859 Atyj O Dávi askená főrabb volt ak Erdélybő kerül Temesvárot a orthodo irány askená közsé élére O családj Oppenhei néme városbó ere íg kiterjed előkel O csalá egyi ága Midő atyj halál utá O örökölt rabbiszéket jogai kiterjesztett e abba állott hog helytartósá ő Temesmegy é Katona Őrvidé rabbij címme ruházt fel akine a egés Bánságba kizárólago jog vol esketéseke végeznie Éle logikájú gyakorlot toll tudó volt ak legkitűnőb orthodo rabbi köz tartozot anélkül hog ellenség let voln mérsékel haladásnak Ellenkezé nélkü engedélyezte hog a istentisztele emelésér karéneke bevigyé szertartásba Irodalm tére i működöt é töb teológia munkáj marad a utókorra 184 márc idus nag vívmányaina hírér Jen főherceg-tére emel nég imasáto egyikébe több felekezete egyházfőive együt tartott zsidó számár hálaad istentiszteletet

13694.h

CÍMSZ Oppenhe

SZEMÉLYNÉ Oppenhe Dáv

SZÓCIK Oppenhei Hirs Dávi főrabb szü Temesvár 179 meg 185 Aty Dáv asken főrab vol a Erdélyb kerü Temesváro orthod irán asken közs élér család Oppenhe ném városb er í kiterje előke csal egy ág Mid aty halá ut örököl rabbiszéke joga kiterjesztet abb állot ho helytartós Temesmeg Katon Őrvid rabbi címm ruház fe akin egé Bánságb kizárólag jo vo esketések végezni Él logikáj gyakorlo tol tud vol a legkitűnő orthod rabb kö tartozo anélkü ho ellensé le vol mérséke haladásna Ellenkez nélk engedélyezt ho istentisztel emelésé karének bevigy szertartásb Irodal tér működö tö teológi munká mara utókorr 18 már idu na vívmányain híré Je főherceg-tér eme né imasát egyikéb töb felekezet egyházfőiv együ tartot zsid számá hálaa istentisztelete

13694.

CÍMS Oppenh

SZEMÉLYN Oppenh Dá

SZÓCI Oppenhe Hir Dáv főrab sz Temesvá 17 me 18 At Dá aske főra vo Erdély ker Temesvár ortho irá aske köz élé csalá Oppenh né város e kiterj elők csa eg á Mi at hal u örökö rabbiszék jog kiterjeszte ab állo h helytartó Temesme Kato Őrvi rabb cím ruhá f aki eg Bánság kizáróla j v esketése végezn É logiká gyakorl to tu vo legkitűn ortho rab k tartoz anélk h ellens l vo mérsék haladásn Ellenke nél engedélyez h istentiszte emelés karéne bevig szertartás Iroda té működ t teológ munk mar utókor 1 má id n vívmányai hír J főherceg-té em n imasá egyiké tö felekeze egyházfői egy tarto zsi szám hála istentisztelet

13694

CÍM Oppen

SZEMÉLY Oppen D

SZÓC Oppenh Hi Dá főra s Temesv 1 m 1 A D ask főr v Erdél ke Temesvá orth ir ask kö él csal Oppen n váro kiter elő cs e M a ha örök rabbiszé jo kiterjeszt a áll helytart Temesm Kat Őrv rab cí ruh ak e Bánsá kizáról esketés végez logik gyakor t t v legkitű orth ra tarto anél ellen v mérsé haladás Ellenk né engedélye istentiszt emelé karén bevi szertartá Irod t műkö teoló mun ma utóko m i vívmánya hí főherceg-t e imas egyik t felekez egyházfő eg tart zs szá hál istentisztele

1369

CÍ Oppe

SZEMÉL Oppe

SZÓ Oppen H D főr Temes as fő Erdé k Temesv ort i as k é csa Oppe vár kite el c h örö rabbisz j kiterjesz ál helytar Temes Ka Őr ra c ru a Báns kizáró esketé vége logi gyako legkit ort r tart ané elle mérs haladá Ellen n engedély istentisz emel karé bev szertart Iro műk teol mu m utók vívmány h főherceg- ima egyi feleke egyházf e tar z sz há istentisztel