13695.htm

CÍMSZÓ: Oppenheim

SZEMÉLYNÉV: Oppenheim Juda

SZÓCIKK: O. Juda Léb, rabbi a XVIII. sz.-ban, megh. Galgócon 1803. Unokája volt a hasonnevű boskowitzi O. rabbinak, a Minchasz Jehudo szerzőjének. Fia O. Sámuel pápai lakos nyomtatta ki Derech ólom c. végrendeletét, míg művei kéziratban maradtak. Ez utóbbiak: Bész Arje, mely az ünnepeket tárgyaló talmudtraktátusra, Nehimasz Arje, mely szintén az ünnepekre és Meszikusz Arje, mely a pénzekről szóló talmudtraktátusra vonatkozik. O. veje O. Simon pesti rabbisági ülnök volt, akinek fia, O. Ábrahám Cháim, a Har Evól c. munka szerzője.


Ez a címszó a Magyar Zsidó Lexikonban (1929, szerk. Újvári Péter) található. A felismertetett és korrektúrázott szövegben előfordulnak még hibák, úgyhogy a szócikk pontos szövegének és külalakjának megtekintéséhez nyissa meg a digitalizált oldalképet! Ez a(z) 3695. címszó a lexikon => 663. oldalán van. Az itt olvasható változat forrása: Nagy Péter Tibor: Az 1929-es magyar zsidó lexikon adatbázisa. Szociológiai adatbázisok No. 1. WJLF, Budapest, 2013

 

 

A további szöveg a keresőmotor hatékonyságának növelésére szolgál, nem elolvasásra.

4953255472018468

13695.htm

CÍMSZÓ: Oppenheim

SZEMÉLYNÉV: Oppenheim Juda

SZÓCIKK: O. Juda Léb, rabbi a XVIII. sz.-ban, megh. Galgócon 1803. Unokája volt a hasonnevű boskowitzi O. rabbinak, a Minchasz Jehudo szerzőjének. Fia O. Sámuel pápai lakos nyomtatta ki Derech ólom c. végrendeletét, míg művei kéziratban maradtak. Ez utóbbiak: Bész Arje, mely az ünnepeket tárgyaló talmudtraktátusra, Nehimasz Arje, mely szintén az ünnepekre és Meszikusz Arje, mely a pénzekről szóló talmudtraktátusra vonatkozik. O. veje O. Simon pesti rabbisági ülnök volt, akinek fia, O. Ábrahám Cháim, a Har Evól c. munka szerzője.

13695.ht

CÍMSZÓ Oppenhei

SZEMÉLYNÉV Oppenhei Jud

SZÓCIKK O Jud Léb rabb XVIII sz.-ban megh Galgóco 1803 Unokáj vol hasonnev boskowitz O rabbinak Minchas Jehud szerzőjének Fi O Sámue pápa lako nyomtatt k Derec ólo c végrendeletét mí műve kéziratba maradtak E utóbbiak Bés Arje mel a ünnepeke tárgyal talmudtraktátusra Nehimas Arje mel szinté a ünnepekr é Meszikus Arje mel pénzekrő szól talmudtraktátusr vonatkozik O vej O Simo pest rabbiság ülnö volt akine fia O Ábrahá Cháim Ha Evó c munk szerzője

13695.h

CÍMSZ Oppenhe

SZEMÉLYNÉ Oppenhe Ju

SZÓCIK Ju Lé rab XVII sz.-ba meg Galgóc 180 Unoká vo hasonne boskowit rabbina Mincha Jehu szerzőjéne F Sámu páp lak nyomtat Dere ól végrendeleté m műv kéziratb maradta utóbbia Bé Arj me ünnepek tárgya talmudtraktátusr Nehima Arj me szint ünnepek Mesziku Arj me pénzekr szó talmudtraktátus vonatkozi ve Sim pes rabbisá üln vol akin fi Ábrah Chái H Ev mun szerzőj

13695.

CÍMS Oppenh

SZEMÉLYN Oppenh J

SZÓCI J L ra XVI sz.-b me Galgó 18 Unok v hasonn boskowi rabbin Minch Jeh szerzőjén Sám pá la nyomta Der ó végrendelet mű kézirat maradt utóbbi B Ar m ünnepe tárgy talmudtraktátus Nehim Ar m szin ünnepe Meszik Ar m pénzek sz talmudtraktátu vonatkoz v Si pe rabbis ül vo aki f Ábra Chá E mu szerző

13695

CÍM Oppen

SZEMÉLY Oppen

SZÓC r XV sz.- m Galg 1 Uno hason boskow rabbi Minc Je szerzőjé Sá p l nyomt De végrendele m kézira marad utóbb A ünnep tárg talmudtraktátu Nehi A szi ünnep Meszi A pénze s talmudtraktát vonatko S p rabbi ü v ak Ábr Ch m szerz

1369

CÍ Oppe

SZEMÉL Oppe

SZÓ X sz. Gal Un haso bosko rabb Min J szerzőj S nyom D végrendel kézir mara utób ünne tár talmudtraktát Neh sz ünne Mesz pénz talmudtraktá vonatk rabb a Áb C szer