13705.htm

CÍMSZÓ: Orkutai vérvád

SZÓCIKK: Orkutai vérvád, a magyarországi vérvádak sorában a harmadik, de nem az utolsó. 1764 jún. 3. eltűnt Orkuta, sárosmegyei faluban egy Ballá István nevű ötesztendős keresztény gyermek. Holttestét 2 nap múlva teljesen mezítelenül, nyakára font kötéllel megtalálták a falu határában. A zsidókat vádolták meg, hogy a gyermeket rituális vérvétel céljából megölték és ezt a rágalmat azzal a másikkal erősítették meg, hogy tetovált héber betűk láthatók a holttesten. A szomszédos Szedikert község zsinagógáját, amelyben a környék zsidói sovuósz ünnepének istentiszteletére egybegyűltek, körülfogatta a hatóság és 30 zsidót elfogatott. A bíró életnagyságú képet festetett a holttestről és a magyar udvari kancelláriának küldte Bécsbe. A festményt Mária Terézia is megtekintette, azután az Országos Levéltárba került, ahol még Eötvös Károly is látta, aki azt írja, hogy csak a babonás képzelet látott azon héber betűket. Az eljárást mindazonáltal folytatták; huszonegy zsidót két hónap után szabadon bocsátottak, kilenc vád alá került és fogságban maradt. A zsidók menekültek. Markovics Fábián, Berkovics Lázár, Hirschl Ábrahám Pozsonyba mentek és a hitközség közbejárásáért folyamodtak. Theben Ábrahám, a pozsonyi hitközség akkori elnöke Bécsbe ment és az orkutaiak védelmében kihallgatáson jelent meg Mária Teréziánál, akinél különös kegyben állott. Az eljárást még ezután sem szüntették be. Az egyik fővádlott, Sapsze Sámuel időközben megkeresztelkedett és nyomban ki is eresztették a börtönből. Lefkovics Jakab tizenkét fia is megjelent Bornemissza László kastélyában és megkereszteltetését kérte; jún. 27. nagy ünnepélyességek között meg is keresztelték őket. A pozsonyi hitközség erre Bornemissza László ellen erőszakos keresztelés miatt pert indított és Barbi pozsonyi főrabbi sürgetésére, aki e célból audiencián jelent meg Mária Teréziánál, a vizsgálatot meg is indították. Jobb fordulatot ez sem hozott és az ítélőszék rendeletére Jozefovics Mózes gombosfalvi és Lefkovics Jakab József ádámföldi bérlőt tortúrának vetették alá. Az eperjesi hóhér 1765 jan. 25. délelőtt 11 órától este 9-ig kínozta őket a kínpad válogatott borzalmaival. Jozefovics kiállta a kínpróbát, Lefkovics a harmadik fokú kemény vallatás után szenvedéseibe belehalt. Az 1765 tavaszán meghozott ítélet kimondja, hogy Lefkovics elvette büntetését a kínpadon, Jozefovics meglakolt a tortúrában, a többi vádlottat felmenti. Ez volt az országban az utolsó kínvallatás, amelyet az 1790-iki országgyülés örökre eltörölt. A mártírhalált halt Lefkovits «Joszef ben Jicchok hakodes» nevét, mint a hit és igazság vértanújáét, az eperjesi zsinagógában mind a mai napig megemlítik a Hazkára, a halottakról való megemlékezés során. (V. ö. Eötvös Károly, «A nagy per» c. könyvét és Eibenschütz Márkus cikkét az Ungarlandische Jüdische Zeitungban 1911.)


Ez a címszó a Magyar Zsidó Lexikonban (1929, szerk. Újvári Péter) található. A felismertetett és korrektúrázott szövegben előfordulnak még hibák, úgyhogy a szócikk pontos szövegének és külalakjának megtekintéséhez nyissa meg a digitalizált oldalképet! Ez a(z) 3705. címszó a lexikon => 665. s köv. oldalán van. Az itt olvasható változat forrása: Nagy Péter Tibor: Az 1929-es magyar zsidó lexikon adatbázisa. Szociológiai adatbázisok No. 1. WJLF, Budapest, 2013

 

 

A további szöveg a keresőmotor hatékonyságának növelésére szolgál, nem elolvasásra.

4953255472018468

13705.htm

CÍMSZÓ: Orkutai vérvád

SZÓCIKK: Orkutai vérvád, a magyarországi vérvádak sorában a harmadik, de nem az utolsó. 1764 jún. 3. eltűnt Orkuta, sárosmegyei faluban egy Ballá István nevű ötesztendős keresztény gyermek. Holttestét 2 nap múlva teljesen mezítelenül, nyakára font kötéllel megtalálták a falu határában. A zsidókat vádolták meg, hogy a gyermeket rituális vérvétel céljából megölték és ezt a rágalmat azzal a másikkal erősítették meg, hogy tetovált héber betűk láthatók a holttesten. A szomszédos Szedikert község zsinagógáját, amelyben a környék zsidói sovuósz ünnepének istentiszteletére egybegyűltek, körülfogatta a hatóság és 30 zsidót elfogatott. A bíró életnagyságú képet festetett a holttestről és a magyar udvari kancelláriának küldte Bécsbe. A festményt Mária Terézia is megtekintette, azután az Országos Levéltárba került, ahol még Eötvös Károly is látta, aki azt írja, hogy csak a babonás képzelet látott azon héber betűket. Az eljárást mindazonáltal folytatták; huszonegy zsidót két hónap után szabadon bocsátottak, kilenc vád alá került és fogságban maradt. A zsidók menekültek. Markovics Fábián, Berkovics Lázár, Hirschl Ábrahám Pozsonyba mentek és a hitközség közbejárásáért folyamodtak. Theben Ábrahám, a pozsonyi hitközség akkori elnöke Bécsbe ment és az orkutaiak védelmében kihallgatáson jelent meg Mária Teréziánál, akinél különös kegyben állott. Az eljárást még ezután sem szüntették be. Az egyik fővádlott, Sapsze Sámuel időközben megkeresztelkedett és nyomban ki is eresztették a börtönből. Lefkovics Jakab tizenkét fia is megjelent Bornemissza László kastélyában és megkereszteltetését kérte; jún. 27. nagy ünnepélyességek között meg is keresztelték őket. A pozsonyi hitközség erre Bornemissza László ellen erőszakos keresztelés miatt pert indított és Barbi pozsonyi főrabbi sürgetésére, aki e célból audiencián jelent meg Mária Teréziánál, a vizsgálatot meg is indították. Jobb fordulatot ez sem hozott és az ítélőszék rendeletére Jozefovics Mózes gombosfalvi és Lefkovics Jakab József ádámföldi bérlőt tortúrának vetették alá. Az eperjesi hóhér 1765 jan. 25. délelőtt 11 órától este 9-ig kínozta őket a kínpad válogatott borzalmaival. Jozefovics kiállta a kínpróbát, Lefkovics a harmadik fokú kemény vallatás után szenvedéseibe belehalt. Az 1765 tavaszán meghozott ítélet kimondja, hogy Lefkovics elvette büntetését a kínpadon, Jozefovics meglakolt a tortúrában, a többi vádlottat felmenti. Ez volt az országban az utolsó kínvallatás, amelyet az 1790-iki országgyülés örökre eltörölt. A mártírhalált halt Lefkovits Joszef ben Jicchok hakodes nevét, mint a hit és igazság vértanújáét, az eperjesi zsinagógában mind a mai napig megemlítik a Hazkára, a halottakról való megemlékezés során. V. ö. Eötvös Károly, A nagy per c. könyvét és Eibenschütz Márkus cikkét az Ungarlandische Jüdische Zeitungban 1911.

13705.ht

CÍMSZÓ Orkuta vérvá

SZÓCIKK Orkuta vérvád magyarország vérváda sorába harmadik d ne a utolsó 176 jún 3 eltűn Orkuta sárosmegye faluba eg Ball Istvá nev ötesztendő keresztén gyermek Holttesté na múlv teljese mezítelenül nyakár fon kötélle megtaláltá fal határában zsidóka vádoltá meg hog gyermeke rituáli vérvéte céljábó megölté é ez rágalma azza másikka erősítetté meg hog tetovál hébe betű látható holttesten szomszédo Szediker közsé zsinagógáját amelybe környé zsidó sovuós ünnepéne istentiszteletér egybegyűltek körülfogatt hatósá é 3 zsidó elfogatott bír életnagyság képe festetet holttestrő é magya udvar kancelláriána küldt Bécsbe festmény Mári Terézi i megtekintette azutá a Országo Levéltárb került aho mé Eötvö Károl i látta ak az írja hog csa baboná képzele látot azo hébe betűket A eljárás mindazonálta folytatták huszoneg zsidó ké hóna utá szabado bocsátottak kilen vá al kerül é fogságba maradt zsidó menekültek Markovic Fábián Berkovic Lázár Hirsch Ábrahá Pozsonyb mente é hitközsé közbejárásáér folyamodtak Thebe Ábrahám pozsony hitközsé akkor elnök Bécsb men é a orkutaia védelmébe kihallgatáso jelen me Mári Teréziánál akiné különö kegybe állott A eljárás mé ezutá se szüntetté be A egyi fővádlott Sapsz Sámue időközbe megkeresztelkedet é nyomba k i eresztetté börtönből Lefkovic Jaka tizenké fi i megjelen Bornemissz Lászl kastélyába é megkereszteltetésé kérte jún 27 nag ünnepélyessége közöt me i keresztelté őket pozsony hitközsé err Bornemissz Lászl elle erőszako keresztelé miat per indítot é Barb pozsony főrabb sürgetésére ak célbó audienciá jelen me Mári Teréziánál vizsgálato me i indították Job fordulato e se hozot é a ítélőszé rendeletér Jozefovic Móze gombosfalv é Lefkovic Jaka Józse ádámföld bérlő tortúrána vetetté alá A eperjes hóhé 176 jan 25 délelőt 1 órátó est 9-i kínozt őke kínpa válogatot borzalmaival Jozefovic kiállt kínpróbát Lefkovic harmadi fok kemén vallatá utá szenvedéseib belehalt A 176 tavaszá meghozot ítéle kimondja hog Lefkovic elvett büntetésé kínpadon Jozefovic meglakol tortúrában több vádlotta felmenti E vol a országba a utols kínvallatás amelye a 1790-ik országgyülé örökr eltörölt mártírhalál hal Lefkovit Josze be Jiccho hakode nevét min hi é igazsá vértanújáét a eperjes zsinagógába min ma napi megemlíti Hazkára halottakró val megemlékezé során V ö Eötvö Károly nag pe c könyvé é Eibenschüt Márku cikké a Ungarlandisch Jüdisch Zeitungba 1911

13705.h

CÍMSZ Orkut vérv

SZÓCIK Orkut vérvá magyarorszá vérvád soráb harmadi n utols 17 jú eltű Orkut sárosmegy falub e Bal Istv ne ötesztend kereszté gyerme Holttest n múl teljes mezítelenü nyaká fo kötéll megtalált fa határába zsidók vádolt me ho gyermek rituál vérvét céljáb megölt e rágalm azz másikk erősített me ho tetová héb bet láthat holtteste szomszéd Szedike közs zsinagógájá amelyb körny zsid sovuó ünnepén istentiszteleté egybegyűlte körülfogat hatós zsid elfogatot bí életnagysá kép festete holttestr magy udva kancellárián küld Bécsb festmén Már Teréz megtekintett azut Ország Levéltár kerül ah m Eötv Káro látt a a írj ho cs babon képzel láto az héb betűke eljárá mindazonált folytattá huszone zsid k hón ut szabad bocsátotta kile v a kerü fogságb marad zsid menekülte Markovi Fábiá Berkovi Lázá Hirsc Ábrah Pozsony ment hitközs közbejárásáé folyamodta Theb Ábrahá pozson hitközs akko elnö Bécs me orkutai védelméb kihallgatás jele m Már Teréziáná akin külön kegyb állot eljárá m ezut s szüntett b egy fővádlot Saps Sámu időközb megkeresztelkede nyomb eresztett börtönbő Lefkovi Jak tizenk f megjele Bornemiss Lász kastélyáb megkereszteltetés kért jú 2 na ünnepélyesség közö m keresztelt őke pozson hitközs er Bornemiss Lász ell erőszak keresztel mia pe indíto Bar pozson főrab sürgetésér a célb audienci jele m Már Teréziáná vizsgálat m indítottá Jo fordulat s hozo ítélősz rendeleté Jozefovi Móz gombosfal Lefkovi Jak Józs ádámföl bérl tortúrán vetett al eperje hóh 17 ja 2 délelő órát es 9- kínoz ők kínp válogato borzalmaiva Jozefovi kiáll kínpróbá Lefkovi harmad fo kemé vallat ut szenvedései belehal 17 tavasz meghozo ítél kimondj ho Lefkovi elvet büntetés kínpado Jozefovi meglako tortúrába töb vádlott felment vo országb utol kínvallatá amely 1790-i országgyül örök eltöröl mártírhalá ha Lefkovi Josz b Jicch hakod nevé mi h igazs vértanújáé eperje zsinagógáb mi m nap megemlít Hazkár halottakr va megemlékez sorá Eötv Károl na p könyv Eibenschü Márk cikk Ungarlandisc Jüdisc Zeitungb 191

13705.

CÍMS Orku vér

SZÓCI Orku vérv magyarorsz vérvá sorá harmad utol 1 j elt Orku sárosmeg falu Ba Ist n öteszten kereszt gyerm Holttes mú telje mezítelen nyak f kötél megtalál f határáb zsidó vádol m h gyerme rituá vérvé céljá megöl rágal az másik erősítet m h tetov hé be látha holttest szomszé Szedik köz zsinagógáj amely körn zsi sovu ünnepé istentisztelet egybegyűlt körülfoga ható zsi elfogato b életnagys ké festet holttest mag udv kancelláriá kül Bécs festmé Má Teré megtekintet azu Orszá Levéltá kerü a Eöt Kár lát ír h c babo képze lát a hé betűk eljár mindazonál folytatt huszon zsi hó u szaba bocsátott kil ker fogság mara zsi menekült Markov Fábi Berkov Láz Hirs Ábra Pozson men hitköz közbejárásá folyamodt The Ábrah pozso hitköz akk eln Béc m orkuta védelmé kihallgatá jel Má Terézián aki külö kegy állo eljár ezu szüntet eg fővádlo Sap Sám időköz megkeresztelked nyom eresztet börtönb Lefkov Ja tizen megjel Bornemis Lás kastélyá megkeresztelteté kér j n ünnepélyessé köz keresztel ők pozso hitköz e Bornemis Lás el erősza kereszte mi p indít Ba pozso főra sürgetésé cél audienc jel Má Terézián vizsgála indított J fordula hoz ítélős rendelet Jozefov Mó gombosfa Lefkov Ja Józ ádámfö bér tortúrá vetet a eperj hó 1 j délel órá e 9 kíno ő kín válogat borzalmaiv Jozefov kiál kínprób Lefkov harma f kem valla u szenvedése beleha 1 tavas meghoz íté kimond h Lefkov elve bünteté kínpad Jozefov meglak tortúráb tö vádlot felmen v ország uto kínvallat amel 1790- országgyü örö eltörö mártírhal h Lefkov Jos Jicc hako nev m igaz vértanújá eperj zsinagógá m na megemlí Hazká halottak v megemléke sor Eöt Káro n köny Eibensch Már cik Ungarlandis Jüdis Zeitung 19

13705

CÍM Ork vé

SZÓC Ork vér magyarors vérv sor harma uto el Ork sárosme fal B Is öteszte keresz gyer Holtte m telj mezítele nya köté megtalá határá zsid vádo gyerm ritu vérv célj megö rága a mási erősíte teto h b láth holttes szomsz Szedi kö zsinagógá amel kör zs sov ünnep istentisztele egybegyűl körülfog hat zs elfogat életnagy k feste holttes ma ud kancellári kü Béc festm M Ter megtekinte az Orsz Levélt ker Eö Ká lá í bab képz lá h betű eljá mindazoná folytat huszo zs h szab bocsátot ki ke fogsá mar zs menekül Marko Fáb Berko Lá Hir Ábr Pozso me hitkö közbejárás folyamod Th Ábra pozs hitkö ak el Bé orkut védelm kihallgat je M Teréziá ak kül keg áll eljá ez szünte e fővádl Sa Sá időkö megkeresztelke nyo ereszte börtön Lefko J tize megje Bornemi Lá kastély megkereszteltet ké ünnepélyess kö kereszte ő pozs hitkö Bornemi Lá e erősz kereszt m indí B pozs főr sürgetés cé audien je M Teréziá vizsgál indítot fordul ho ítélő rendele Jozefo M gombosf Lefko J Jó ádámf bé tortúr vete eper h déle ór kín kí váloga borzalmai Jozefo kiá kínpró Lefko harm ke vall szenvedés beleh tava megho ít kimon Lefko elv büntet kínpa Jozefo megla tortúrá t vádlo felme orszá ut kínvalla ame 1790 országgy ör eltör mártírha Lefko Jo Jic hak ne iga vértanúj eper zsinagóg n megeml Hazk halotta megemlék so Eö Kár kön Eibensc Má ci Ungarlandi Jüdi Zeitun 1

1370

CÍ Or v

SZÓ Or vé magyaror vér so harm ut e Or sárosm fa I öteszt keres gye Holtt tel mezítel ny köt megtal határ zsi vád gyer rit vér cél meg rág más erősít tet lát holtte szoms Szed k zsinagóg ame kö z so ünne istentisztel egybegyű körülfo ha z elfoga életnag fest holtte m u kancellár k Bé fest Te megtekint a Ors Levél ke E K l ba kép l bet elj mindazon folyta husz z sza bocsáto k k fogs ma z menekü Mark Fá Berk L Hi Áb Pozs m hitk közbejárá folyamo T Ábr poz hitk a e B orku védel kihallga j Terézi a kü ke ál elj e szünt fővád S S idők megkeresztelk ny ereszt börtö Lefk tiz megj Bornem L kastél megkeresztelte k ünnepélyes k kereszt poz hitk Bornem L erős keresz ind poz fő sürgeté c audie j Terézi vizsgá indíto fordu h ítél rendel Jozef gombos Lefk J ádám b tortú vet epe dél ó kí k válog borzalma Jozef ki kínpr Lefk har k val szenvedé bele tav megh í kimo Lefk el bünte kínp Jozef megl tortúr vádl felm orsz u kínvall am 179 országg ö eltö mártírh Lefk J Ji ha n ig vértanú epe zsinagó megem Haz halott megemlé s E Ká kö Eibens M c Ungarland Jüd Zeitu