13709.htm

CÍMSZÓ: Ormódy

SZEMÉLYNÉV: Ormódy Vilmos

SZÓCIKK: O. Vilmos (ormódi), közgazdasági író, szül. Miskolcon 1838. Elméleti és gyakorlati kereskedelmi tanulmányokat végzett, aztán 1857. hivatalt vállalt az akkor megalapított Első Magyar Általános Biztosító Társaságnál. Képességeinél fogva gyorsan emelkedett. 1881-ben a társaság igazgatója, 1898. vezérigazgatója lett. Sokoldalú szervezőtehetségével jelentékeny mértékben hozzájárult a vezetése alatt álló társaság felvirágoztatásához. Nagy része volt abban is, hogy 1868. létrejött a magyar állam első vasúti kölcsöne. Az ő nevéhez fűződik az Erzsébet Szanatórium és a Budapesti Poliklinika-Egyesület alapítása is. Mindig önzetlenül pártolta a művészetet és az irodalmat. Alapító tagja a Kisfaludy Társaságnak és bizottsági elnöke a Magyar írók Segélyegyletének. Amália-jutalom címen elhunyt felesége emlékére irodalmi alapítványt tett a M. Tud. Akadémián a női eszményt kifejezésre juttató, nemes irányzatú irodalmi müvek jutalmazására. Magyar és külföldi biztosítási szakfolyóiratokban sok tanulmánya jelent meg a biztosítási technika és jog köréből. Ó szerkesztette az E. M. Ált. Biztosító Társaságnak 1907. kiadott történetét. 1897-ben magyar nemességet kapott ormódi előnévvel. 1906-ban főrendiházi tag lett.


Ez a címszó a Magyar Zsidó Lexikonban (1929, szerk. Újvári Péter) található. A felismertetett és korrektúrázott szövegben előfordulnak még hibák, úgyhogy a szócikk pontos szövegének és külalakjának megtekintéséhez nyissa meg a digitalizált oldalképet! Ez a(z) 3709. címszó a lexikon => 666. oldalán van. Az itt olvasható változat forrása: Nagy Péter Tibor: Az 1929-es magyar zsidó lexikon adatbázisa. Szociológiai adatbázisok No. 1. WJLF, Budapest, 2013

 

 

A további szöveg a keresőmotor hatékonyságának növelésére szolgál, nem elolvasásra.

4953255472018468

13709.htm

CÍMSZÓ: Ormódy

SZEMÉLYNÉV: Ormódy Vilmos

SZÓCIKK: O. Vilmos ormódi , közgazdasági író, szül. Miskolcon 1838. Elméleti és gyakorlati kereskedelmi tanulmányokat végzett, aztán 1857. hivatalt vállalt az akkor megalapított Első Magyar Általános Biztosító Társaságnál. Képességeinél fogva gyorsan emelkedett. 1881-ben a társaság igazgatója, 1898. vezérigazgatója lett. Sokoldalú szervezőtehetségével jelentékeny mértékben hozzájárult a vezetése alatt álló társaság felvirágoztatásához. Nagy része volt abban is, hogy 1868. létrejött a magyar állam első vasúti kölcsöne. Az ő nevéhez fűződik az Erzsébet Szanatórium és a Budapesti Poliklinika-Egyesület alapítása is. Mindig önzetlenül pártolta a művészetet és az irodalmat. Alapító tagja a Kisfaludy Társaságnak és bizottsági elnöke a Magyar írók Segélyegyletének. Amália-jutalom címen elhunyt felesége emlékére irodalmi alapítványt tett a M. Tud. Akadémián a női eszményt kifejezésre juttató, nemes irányzatú irodalmi müvek jutalmazására. Magyar és külföldi biztosítási szakfolyóiratokban sok tanulmánya jelent meg a biztosítási technika és jog köréből. Ó szerkesztette az E. M. Ált. Biztosító Társaságnak 1907. kiadott történetét. 1897-ben magyar nemességet kapott ormódi előnévvel. 1906-ban főrendiházi tag lett.

13709.ht

CÍMSZÓ Ormód

SZEMÉLYNÉV Ormód Vilmo

SZÓCIKK O Vilmo ormód közgazdaság író szül Miskolco 1838 Elmélet é gyakorlat kereskedelm tanulmányoka végzett aztá 1857 hivatal vállal a akko megalapítot Els Magya Általáno Biztosít Társaságnál Képességeiné fogv gyorsa emelkedett 1881-be társasá igazgatója 1898 vezérigazgatój lett Sokoldal szervezőtehetségéve jelentéken mértékbe hozzájárul vezetés alat áll társasá felvirágoztatásához Nag rész vol abba is hog 1868 létrejöt magya álla els vasút kölcsöne A nevéhe fűződi a Erzsébe Szanatóriu é Budapest Poliklinika-Egyesüle alapítás is Mindi önzetlenü pártolt művészete é a irodalmat Alapít tagj Kisfalud Társaságna é bizottság elnök Magya író Segélyegyletének Amália-jutalo címe elhuny feleség emlékér irodalm alapítvány tet M Tud Akadémiá nő eszmény kifejezésr juttató neme irányzat irodalm müve jutalmazására Magya é külföld biztosítás szakfolyóiratokba so tanulmány jelen me biztosítás technik é jo köréből szerkesztett a E M Ált Biztosít Társaságna 1907 kiadot történetét 1897-be magya nemessége kapot ormód előnévvel 1906-ba főrendiház ta lett

13709.h

CÍMSZ Ormó

SZEMÉLYNÉ Ormó Vilm

SZÓCIK Vilm ormó közgazdasá ír szü Miskolc 183 Elméle gyakorla kereskedel tanulmányok végzet azt 185 hivata válla akk megalapíto El Magy Általán Biztosí Társaságná Képességein fog gyors emelkedet 1881-b társas igazgatój 189 vezérigazgató let Sokolda szervezőtehetségév jelentéke mértékb hozzájáru vezeté ala ál társas felvirágoztatásáho Na rés vo abb i ho 186 létrejö magy áll el vasú kölcsön nevéh fűződ Erzséb Szanatóri Budapes Poliklinika-Egyesül alapítá i Mind önzetlen pártol művészet irodalma Alapí tag Kisfalu Társaságn bizottsá elnö Magy ír Segélyegyleténe Amália-jutal cím elhun felesé emléké irodal alapítván te Tu Akadémi n eszmén kifejezés juttat nem irányza irodal müv jutalmazásár Magy külföl biztosítá szakfolyóiratokb s tanulmán jele m biztosítá techni j körébő szerkesztet Ál Biztosí Társaságn 190 kiado történeté 1897-b magy nemesség kapo ormó előnévve 1906-b főrendihá t let

13709.

CÍMS Orm

SZEMÉLYN Orm Vil

SZÓCI Vil orm közgazdas í sz Miskol 18 Elmél gyakorl kereskede tanulmányo végze az 18 hivat váll ak megalapít E Mag Általá Biztos Társaságn Képességei fo gyor emelkede 1881- társa igazgató 18 vezérigazgat le Sokold szervezőtehetségé jelenték mérték hozzájár vezet al á társa felvirágoztatásáh N ré v ab h 18 létrej mag ál e vas kölcsö nevé fűző Erzsé Szanatór Budape Poliklinika-Egyesü alapít Min önzetle párto művésze irodalm Alap ta Kisfal Társaság bizotts eln Mag í Segélyegyletén Amália-juta cí elhu feles emlék iroda alapítvá t T Akadém eszmé kifejezé jutta ne irányz iroda mü jutalmazásá Mag külfö biztosít szakfolyóiratok tanulmá jel biztosít techn köréb szerkeszte Á Biztos Társaság 19 kiad történet 1897- mag nemessé kap orm előnévv 1906- főrendih le

13709

CÍM Or

SZEMÉLY Or Vi

SZÓC Vi or közgazda s Misko 1 Elmé gyakor keresked tanulmány végz a 1 hiva vál a megalapí Ma Által Bizto Társaság Képessége f gyo emelked 1881 társ igazgat 1 vezérigazga l Sokol szervezőtehetség jelenté mérté hozzájá veze a társ felvirágoztatásá r a 1 létre ma á va kölcs nev fűz Erzs Szanató Budap Poliklinika-Egyes alapí Mi önzetl párt művész irodal Ala t Kisfa Társasá bizott el Ma Segélyegyleté Amália-jut c elh fele emlé irod alapítv Akadé eszm kifejez jutt n irány irod m jutalmazás Ma külf biztosí szakfolyóirato tanulm je biztosí tech köré szerkeszt Bizto Társasá 1 kia történe 1897 ma nemess ka or előnév 1906 főrendi l

1370

CÍ O

SZEMÉL O V

SZÓ V o közgazd Misk Elm gyako kereske tanulmán vég hiv vá megalap M Álta Bizt Társasá Képesség gy emelke 188 tár igazga vezérigazg Soko szervezőtehetsé jelent mért hozzáj vez tár felvirágoztatás létr m v kölc ne fű Erz Szanat Buda Poliklinika-Egye alap M önzet pár művés iroda Al Kisf Társas bizot e M Segélyegylet Amália-ju el fel eml iro alapít Akad esz kifeje jut irán iro jutalmazá M kül biztos szakfolyóirat tanul j biztos tec kör szerkesz Bizt Társas ki történ 189 m nemes k o előné 190 főrend