13710.htm

CÍMSZÓ: Ormos

SZEMÉLYNÉV: Ormos Ede

SZÓCIKK: Ormos Ede*, újságíró, író, szül. Hódmezővásárhelyen 1873. Jogi tanulmányait Budapesten végezte. Makón ügyvédi irodát nyitott és hírlapírással is foglalkozott. Jogi tanulmányokat írt a Jogtudományi Közlönynek. Szerkesztette a Makó és Vidékét, amelybe sok szociális tárgyú értekezést írt. Budapesten a Népszava munkatársa lett. A proletárdiktatúra bukása után külföldre ment, ahol több külföldi újságnak dolgozott, majd a Keleti Újság (Kolozsvár) cikkírója volt. Művei: Mi okozta Magyarország felbomlását? A szocializmusról (1896).


Ez a címszó a Magyar Zsidó Lexikonban (1929, szerk. Újvári Péter) található. A felismertetett és korrektúrázott szövegben előfordulnak még hibák, úgyhogy a szócikk pontos szövegének és külalakjának megtekintéséhez nyissa meg a digitalizált oldalképet! Ez a(z) 3710. címszó a lexikon => 666. oldalán van. Az itt olvasható változat forrása: Nagy Péter Tibor: Az 1929-es magyar zsidó lexikon adatbázisa. Szociológiai adatbázisok No. 1. WJLF, Budapest, 2013

 

 

A további szöveg a keresőmotor hatékonyságának növelésére szolgál, nem elolvasásra.

4953255472018468

13710.htm

CÍMSZÓ: Ormos

SZEMÉLYNÉV: Ormos Ede

SZÓCIKK: Ormos Ede*, újságíró, író, szül. Hódmezővásárhelyen 1873. Jogi tanulmányait Budapesten végezte. Makón ügyvédi irodát nyitott és hírlapírással is foglalkozott. Jogi tanulmányokat írt a Jogtudományi Közlönynek. Szerkesztette a Makó és Vidékét, amelybe sok szociális tárgyú értekezést írt. Budapesten a Népszava munkatársa lett. A proletárdiktatúra bukása után külföldre ment, ahol több külföldi újságnak dolgozott, majd a Keleti Újság Kolozsvár cikkírója volt. Művei: Mi okozta Magyarország felbomlását? A szocializmusról 1896 .

13710.ht

CÍMSZÓ Ormo

SZEMÉLYNÉV Ormo Ed

SZÓCIKK Ormo Ede* újságíró író szül Hódmezővásárhelye 1873 Jog tanulmányai Budapeste végezte Makó ügyvéd irodá nyitot é hírlapírássa i foglalkozott Jog tanulmányoka ír Jogtudomány Közlönynek Szerkesztett Mak é Vidékét amelyb so szociáli tárgy értekezés írt Budapeste Népszav munkatárs lett proletárdiktatúr bukás utá külföldr ment aho töb külföld újságna dolgozott maj Kelet Újsá Kolozsvá cikkírój volt Művei M okozt Magyarorszá felbomlását szocializmusró 189

13710.h

CÍMSZ Orm

SZEMÉLYNÉ Orm E

SZÓCIK Orm Ede újságír ír szü Hódmezővásárhely 187 Jo tanulmánya Budapest végezt Mak ügyvé irod nyito hírlapíráss foglalkozot Jo tanulmányok í Jogtudomán Közlönyne Szerkesztet Ma Vidéké amely s szociál tárg értekezé ír Budapest Népsza munkatár let proletárdiktatú buká ut külföld men ah tö külföl újságn dolgozot ma Kele Újs Kolozsv cikkíró vol Műve okoz Magyarorsz felbomlásá szocializmusr 18

13710.

CÍMS Or

SZEMÉLYN Or

SZÓCI Or Ed újságí í sz Hódmezővásárhel 18 J tanulmány Budapes végez Ma ügyv iro nyit hírlapírás foglalkozo J tanulmányo Jogtudomá Közlönyn Szerkeszte M Vidék amel szociá tár értekez í Budapes Népsz munkatá le proletárdiktat buk u külföl me a t külfö újság dolgozo m Kel Új Kolozs cikkír vo Műv oko Magyarors felbomlás szocializmus 1

13710

CÍM O

SZEMÉLY O

SZÓC O E újság s Hódmezővásárhe 1 tanulmán Budape vége M ügy ir nyi hírlapírá foglalkoz tanulmány Jogtudom Közlöny Szerkeszt Vidé ame szoci tá érteke Budape Néps munkat l proletárdikta bu külfö m külf újsá dolgoz Ke Ú Koloz cikkí v Mű ok Magyaror felbomlá szocializmu

1371SZEMÉL

SZÓ újsá Hódmezővásárh tanulmá Budap vég üg i ny hírlapír foglalko tanulmán Jogtudo Közlön Szerkesz Vid am szoc t értek Budap Nép munka proletárdikt b külf kül újs dolgo K Kolo cikk M o Magyaro felboml szocializm