13712.htm

CÍMSZÓ: Öröklött vallás

SZÓCIKK: Öröklött vallás. Apáról fiúra szálló hit. A zsidók vallása negyedtől évezrede öröklődik és így őrizte meg az ősi szokásokat. A polgárosult országokban a polgári törvények értelmében is a szülők vallását kapják a leszármazottak. Vegyes házasság esetén (l. Vegyes házasság) a fiúgyermek törvény szerint az apa, a leánygyermek az anya vallását követi. A törvény azonban módot nyújt arra is, hogy vegyes házasságban a szülők egyéni belátásuk szerint állapítsák meg, hogy ebből a házasságból származott gyermekeiket melyikük vallásán neveljék fel. Törvénytelen viszonyból származó gyermekek a zsidótörvények szerint az anya vallását követik.


Ez a címszó a Magyar Zsidó Lexikonban (1929, szerk. Újvári Péter) található. A felismertetett és korrektúrázott szövegben előfordulnak még hibák, úgyhogy a szócikk pontos szövegének és külalakjának megtekintéséhez nyissa meg a digitalizált oldalképet! Ez a(z) 3712. címszó a lexikon => 666. oldalán van. Az itt olvasható változat forrása: Nagy Péter Tibor: Az 1929-es magyar zsidó lexikon adatbázisa. Szociológiai adatbázisok No. 1. WJLF, Budapest, 2013

 

 

A további szöveg a keresőmotor hatékonyságának növelésére szolgál, nem elolvasásra.

4953255472018468

13712.htm

CÍMSZÓ: Öröklött vallás

SZÓCIKK: Öröklött vallás. Apáról fiúra szálló hit. A zsidók vallása negyedtől évezrede öröklődik és így őrizte meg az ősi szokásokat. A polgárosult országokban a polgári törvények értelmében is a szülők vallását kapják a leszármazottak. Vegyes házasság esetén l. Vegyes házasság a fiúgyermek törvény szerint az apa, a leánygyermek az anya vallását követi. A törvény azonban módot nyújt arra is, hogy vegyes házasságban a szülők egyéni belátásuk szerint állapítsák meg, hogy ebből a házasságból származott gyermekeiket melyikük vallásán neveljék fel. Törvénytelen viszonyból származó gyermekek a zsidótörvények szerint az anya vallását követik.

13712.ht

CÍMSZÓ Öröklöt vallá

SZÓCIKK Öröklöt vallás Apáró fiúr száll hit zsidó vallás negyedtő évezred öröklődi é íg őrizt me a ős szokásokat polgárosul országokba polgár törvénye értelmébe i szülő vallásá kapjá leszármazottak Vegye házassá eseté l Vegye házassá fiúgyerme törvén szerin a apa leánygyerme a any vallásá követi törvén azonba módo nyúj arr is hog vegye házasságba szülő egyén belátásu szerin állapítsá meg hog ebbő házasságbó származot gyermekeike melyikü vallásá neveljé fel Törvénytele viszonybó származ gyermeke zsidótörvénye szerin a any vallásá követik

13712.h

CÍMSZ Öröklö vall

SZÓCIK Öröklö vallá Apár fiú szál hi zsid vallá negyedt évezre öröklőd í őriz m ő szokásoka polgárosu országokb polgá törvény értelméb szül vallás kapj leszármazotta Vegy házass eset Vegy házass fiúgyerm törvé szeri ap leánygyerm an vallás követ törvé azonb mód nyú ar i ho vegy házasságb szül egyé belátás szeri állapíts me ho ebb házasságb származo gyermekeik melyik vallás nevelj fe Törvénytel viszonyb szárma gyermek zsidótörvény szeri an vallás követi

13712.

CÍMS Örökl val

SZÓCI Örökl vall Apá fi szá h zsi vall negyed évezr öröklő őri szokások polgáros országok polg törvén értelmé szü vallá kap leszármazott Veg házas ese Veg házas fiúgyer törv szer a leánygyer a vallá köve törv azon mó ny a h veg házasság szü egy belátá szer állapít m h eb házasság származ gyermekei melyi vallá nevel f Törvényte viszony szárm gyerme zsidótörvén szer a vallá követ

13712

CÍM Örök va

SZÓC Örök val Ap f sz zs val negye évez örökl őr szokáso polgáro országo pol törvé értelm sz vall ka leszármazot Ve háza es Ve háza fiúgye tör sze leánygye vall köv tör azo m n ve házassá sz eg belát sze állapí e házassá szárma gyermeke mely vall neve Törvényt viszon szár gyerm zsidótörvé sze vall köve

1371

CÍ Örö v

SZÓ Örö va A s z va negy éve örök ő szokás polgár ország po törv értel s val k leszármazo V ház e V ház fiúgy tö sz leánygy val kö tö az v házass s e belá sz állap házass szárm gyermek mel val nev Törvény viszo szá gyer zsidótörv sz val köv