13714.htm

CÍMSZÓ: Orosháza

SZÓCIKK: Orosháza, nagyk. Békés vm. 24,079 lak. A zsidó hitközséget 1828 körül alapították Plon Jakab, Weisz Áron, Pollak Mózes, Witz József és Politzer Áron. Az első elöljárók Plon Jakab, Blantz Márkus, Singer Bernát és Pollak Lipót voltak. Az első rabbi a prágai születésű Ráber Albert volt. 1835-ben megalakult a Chevra Kadisa, amelynek 145 tagja van. 1850-ben létesült az elemi iskola és kezdettől fogva magyar nyelven tanítottak benne. A tanítványok száma 56 s a tantestület tagjai: Hajdú Pál igazgató és Szabó Klára tanító. 1873-ban létrejött a Nőegylet, amelynek 135 tagja van és Pollak Kálmánné vezeti. Később még két jótékonysági egyesület létesült, a Lankadók Gyámolítója és a Betegsegélyező Egylet, ezek azonban időközben beszüntették működésüket. 1890-ben épült a templom. A világháborúban 148-an vettek részt, akik közül 16 elesett a harctéren és 5 idehaza halt el a háborúban szerzett betegségben. A hitközség kongresszusi alapon működik és a szegedi XXII. községkerülethez tartozik. Lélekszáma 810, családszám 270, adófizető tag 250. Foglalkozásuk: 190 kereskedő, 24 iparos, 16 magántisztviselő, 8 orvos, 5 ügyvéd, 4 magánzó, 2 gazdálkodó, 2 tanító, 1 nagyiparos, 1 munkás és 5 egyéb. 12 közadakozásból ól. A hitközség évi költségvetése 20,000 pengő, amiből 4000 pengő filantropikus és szociális célokat szolgál. Anyakönyvi területéhez tartoznak Tótkomlós, Csorvás, Békéssámson, Pusztaföldvár, Nagyszénás, Szentetornya és Gádoros községek. Nagyjelentőségű kereskedelmi vállalatokat létesítettek: Singer Henrik, Orosházi Takarékpénztár (8 tisztviselő), Tafler Jakab, Cirokkivitel és seprűgyár (100 munkás). A hitközség mai vezetősége: Büchler Márton főrabbi, Müller Jenő, Tafler Andor, Halász Samu, Hazai Samu, Just Manó, Polgár Emil és Goldmann Imre elöljárósági tagok, Hajdú Pál jegyző.


Ez a címszó a Magyar Zsidó Lexikonban (1929, szerk. Újvári Péter) található. A felismertetett és korrektúrázott szövegben előfordulnak még hibák, úgyhogy a szócikk pontos szövegének és külalakjának megtekintéséhez nyissa meg a digitalizált oldalképet! Ez a(z) 3714. címszó a lexikon => 666. oldalán van. Az itt olvasható változat forrása: Nagy Péter Tibor: Az 1929-es magyar zsidó lexikon adatbázisa. Szociológiai adatbázisok No. 1. WJLF, Budapest, 2013

 

 

A további szöveg a keresőmotor hatékonyságának növelésére szolgál, nem elolvasásra.

4953255472018468

13714.htm

CÍMSZÓ: Orosháza

SZÓCIKK: Orosháza, nagyk. Békés vm. 24,079 lak. A zsidó hitközséget 1828 körül alapították Plon Jakab, Weisz Áron, Pollak Mózes, Witz József és Politzer Áron. Az első elöljárók Plon Jakab, Blantz Márkus, Singer Bernát és Pollak Lipót voltak. Az első rabbi a prágai születésű Ráber Albert volt. 1835-ben megalakult a Chevra Kadisa, amelynek 145 tagja van. 1850-ben létesült az elemi iskola és kezdettől fogva magyar nyelven tanítottak benne. A tanítványok száma 56 s a tantestület tagjai: Hajdú Pál igazgató és Szabó Klára tanító. 1873-ban létrejött a Nőegylet, amelynek 135 tagja van és Pollak Kálmánné vezeti. Később még két jótékonysági egyesület létesült, a Lankadók Gyámolítója és a Betegsegélyező Egylet, ezek azonban időközben beszüntették működésüket. 1890-ben épült a templom. A világháborúban 148-an vettek részt, akik közül 16 elesett a harctéren és 5 idehaza halt el a háborúban szerzett betegségben. A hitközség kongresszusi alapon működik és a szegedi XXII. községkerülethez tartozik. Lélekszáma 810, családszám 270, adófizető tag 250. Foglalkozásuk: 190 kereskedő, 24 iparos, 16 magántisztviselő, 8 orvos, 5 ügyvéd, 4 magánzó, 2 gazdálkodó, 2 tanító, 1 nagyiparos, 1 munkás és 5 egyéb. 12 közadakozásból ól. A hitközség évi költségvetése 20,000 pengő, amiből 4000 pengő filantropikus és szociális célokat szolgál. Anyakönyvi területéhez tartoznak Tótkomlós, Csorvás, Békéssámson, Pusztaföldvár, Nagyszénás, Szentetornya és Gádoros községek. Nagyjelentőségű kereskedelmi vállalatokat létesítettek: Singer Henrik, Orosházi Takarékpénztár 8 tisztviselő , Tafler Jakab, Cirokkivitel és seprűgyár 100 munkás . A hitközség mai vezetősége: Büchler Márton főrabbi, Müller Jenő, Tafler Andor, Halász Samu, Hazai Samu, Just Manó, Polgár Emil és Goldmann Imre elöljárósági tagok, Hajdú Pál jegyző.

13714.ht

CÍMSZÓ Orosház

SZÓCIKK Orosháza nagyk Béké vm 24,07 lak zsid hitközsége 182 körü alapítottá Plo Jakab Weis Áron Polla Mózes Wit Józse é Politze Áron A els elöljáró Plo Jakab Blant Márkus Singe Berná é Polla Lipó voltak A els rabb prága születés Rábe Alber volt 1835-be megalakul Chevr Kadisa amelyne 14 tagj van 1850-be létesül a elem iskol é kezdettő fogv magya nyelve tanította benne tanítványo szám 5 tantestüle tagjai Hajd Pá igazgat é Szab Klár tanító 1873-ba létrejöt Nőegylet amelyne 13 tagj va é Polla Kálmánn vezeti Későb mé ké jótékonyság egyesüle létesült Lankadó Gyámolítój é Betegsegélyez Egylet eze azonba időközbe beszüntetté működésüket 1890-be épül templom világháborúba 148-a vette részt aki közü 1 eleset harctére é idehaz hal e háborúba szerzet betegségben hitközsé kongresszus alapo működi é szeged XXII községkerülethe tartozik Lélekszám 810 családszá 270 adófizet ta 250 Foglalkozásuk 19 kereskedő 2 iparos 1 magántisztviselő orvos ügyvéd magánzó gazdálkodó tanító nagyiparos munká é egyéb 1 közadakozásbó ól hitközsé év költségvetés 20,00 pengő amibő 400 peng filantropiku é szociáli céloka szolgál Anyakönyv területéhe tartozna Tótkomlós Csorvás Békéssámson Pusztaföldvár Nagyszénás Szentetorny é Gádoro községek Nagyjelentőség kereskedelm vállalatoka létesítettek Singe Henrik Orosház Takarékpénztá tisztvisel Tafle Jakab Cirokkivite é seprűgyá 10 munká hitközsé ma vezetősége Büchle Márto főrabbi Mülle Jenő Tafle Andor Halás Samu Haza Samu Jus Manó Polgá Emi é Goldman Imr elöljáróság tagok Hajd Pá jegyző

13714.h

CÍMSZ Oroshá

SZÓCIK Orosház nagy Bék v 24,0 la zsi hitközség 18 kör alapított Pl Jaka Wei Áro Poll Móze Wi Józs Politz Áro el elöljár Pl Jaka Blan Márku Sing Bern Poll Lip volta el rab prág születé Ráb Albe vol 1835-b megalaku Chev Kadis amelyn 1 tag va 1850-b létesü ele isko kezdett fog magy nyelv tanított benn tanítvány szá tantestül tagja Haj P igazga Sza Klá tanít 1873-b létrejö Nőegyle amelyn 1 tag v Poll Kálmán vezet Késő m k jótékonysá egyesül létesül Lankad Gyámolító Betegsegélye Egyle ez azonb időközb beszüntett működésüke 1890-b épü templo világháborúb 148- vett rész ak köz elese harctér ideha ha háborúb szerze betegségbe hitközs kongresszu alap működ szege XXI községkerületh tartozi Lélekszá 81 családsz 27 adófize t 25 Foglalkozásu 1 keresked iparo magántisztvisel orvo ügyvé magánz gazdálkod tanít nagyiparo munk egyé közadakozásb ó hitközs é költségveté 20,0 peng amib 40 pen filantropik szociál célok szolgá Anyaköny területéh tartozn Tótkomló Csorvá Békéssámso Pusztaföldvá Nagyszéná Szentetorn Gádor községe Nagyjelentősé kereskedel vállalatok létesítette Sing Henri Oroshá Takarékpénzt tisztvise Tafl Jaka Cirokkivit seprűgy 1 munk hitközs m vezetőség Büchl Márt főrabb Müll Jen Tafl Ando Halá Sam Haz Sam Ju Man Polg Em Goldma Im elöljárósá tago Haj P jegyz

13714.

CÍMS Orosh

SZÓCI Oroshá nag Bé 24, l zs hitközsé 1 kö alapítot P Jak We Ár Pol Móz W Józ Polit Ár e elöljá P Jak Bla Márk Sin Ber Pol Li volt e ra prá szület Rá Alb vo 1835- megalak Che Kadi amely ta v 1850- létes el isk kezdet fo mag nyel tanítot ben tanítván sz tantestü tagj Ha igazg Sz Kl taní 1873- létrej Nőegyl amely ta Pol Kálmá veze Kés jótékonys egyesü létesü Lanka Gyámolít Betegsegély Egyl e azon időköz beszüntet működésük 1890- ép templ világháború 148 vet rés a kö eles harcté ideh h háború szerz betegségb hitköz kongressz ala műkö szeg XX községkerület tartoz Léleksz 8 családs 2 adófiz 2 Foglalkozás kereske ipar magántisztvise orv ügyv magán gazdálko taní nagyipar mun egy közadakozás hitköz költségvet 20, pen ami 4 pe filantropi szociá célo szolg Anyakön területé tartoz Tótkoml Csorv Békéssáms Pusztaföldv Nagyszén Szentetor Gádo község Nagyjelentős kereskede vállalato létesített Sin Henr Orosh Takarékpénz tisztvis Taf Jak Cirokkivi seprűg mun hitköz vezetősé Büch Már főrab Mül Je Taf And Hal Sa Ha Sa J Ma Pol E Goldm I elöljárós tag Ha jegy

13714

CÍM Oros

SZÓC Orosh na B 24 z hitközs k alapíto Ja W Á Po Mó Jó Poli Á elölj Ja Bl Már Si Be Po L vol r pr szüle R Al v 1835 megala Ch Kad amel t 1850 léte e is kezde f ma nye taníto be tanítvá s tantest tag H igaz S K tan 1873 létre Nőegy amel t Po Kálm vez Ké jótékony egyes létes Lank Gyámolí Betegsegél Egy azo időkö beszünte működésü 1890 é temp világhábor 14 ve ré k ele harct ide hábor szer betegség hitkö kongress al műk sze X községkerüle tarto Léleks család adófi Foglalkozá keresk ipa magántisztvis or ügy magá gazdálk tan nagyipa mu eg közadakozá hitkö költségve 20 pe am p filantrop szoci cél szol Anyakö terület tarto Tótkom Csor Békéssám Pusztaföld Nagyszé Szenteto Gád közsé Nagyjelentő keresked vállalat létesítet Si Hen Oros Takarékpén tisztvi Ta Ja Cirokkiv seprű mu hitkö vezetős Büc Má főra Mü J Ta An Ha S H S M Po Gold elöljáró ta H jeg

1371

CÍ Oro

SZÓ Oros n 2 hitköz alapít J P M J Pol elöl J B Má S B P vo p szül A 183 megal C Ka ame 185 lét i kezd m ny tanít b tanítv tantes ta iga ta 187 létr Nőeg ame P Kál ve K jótékon egye léte Lan Gyámol Betegsegé Eg az idők beszünt működés 189 tem világhábo 1 v r el harc id hábo sze betegsé hitk kongres a mű sz községkerül tart Lélek csalá adóf Foglalkoz keres ip magántisztvi o üg mag gazdál ta nagyip m e közadakoz hitk költségv 2 p a filantro szoc cé szo Anyak terüle tart Tótko Cso Békéssá Pusztaföl Nagysz Szentet Gá közs Nagyjelent kereske vállala létesíte S He Oro Takarékpé tisztv T J Cirokki sepr m hitk vezető Bü M főr M T A H P Gol elöljár t je