13716.htm

CÍMSZÓ: Oroszvár

SZÓCIKK: Oroszvár (Karlburg, A.) kisk. Moson vm. Régi zsidó hitközség, amely a Zichy grófok védelme alatt csakhamar felvirágzott. 1754-ben a hitközség 54 családból állott. Zsidóbíró volt Perl Izsák, rabbi: Trebitsch Salom. Az ő idejében épült a híres, szép templom, mely most egyre jobban omladozik. 1760 körül R. Izsák Wolf volt a község papja, utána Rubinstein Dávid. 1848-ig egyre gyarapodott a hitközség, akkor 460 lelket számlált, de ezidötől kezdve, a szabad költözködési jog elnyerése után, a zsidók egymásután elköltöztek Mosonba, Pozsonyba és Bécsbe, úgyhogy most csak 2-3 zsidó család lakik ott és a hajdani szép hitközségi intézmények mind megszűntek.


Ez a címszó a Magyar Zsidó Lexikonban (1929, szerk. Újvári Péter) található. A felismertetett és korrektúrázott szövegben előfordulnak még hibák, úgyhogy a szócikk pontos szövegének és külalakjának megtekintéséhez nyissa meg a digitalizált oldalképet! Ez a(z) 3716. címszó a lexikon => 666. oldalán van. Az itt olvasható változat forrása: Nagy Péter Tibor: Az 1929-es magyar zsidó lexikon adatbázisa. Szociológiai adatbázisok No. 1. WJLF, Budapest, 2013

 

 

A további szöveg a keresőmotor hatékonyságának növelésére szolgál, nem elolvasásra.

4953255472018468

13716.htm

CÍMSZÓ: Oroszvár

SZÓCIKK: Oroszvár Karlburg, A. kisk. Moson vm. Régi zsidó hitközség, amely a Zichy grófok védelme alatt csakhamar felvirágzott. 1754-ben a hitközség 54 családból állott. Zsidóbíró volt Perl Izsák, rabbi: Trebitsch Salom. Az ő idejében épült a híres, szép templom, mely most egyre jobban omladozik. 1760 körül R. Izsák Wolf volt a község papja, utána Rubinstein Dávid. 1848-ig egyre gyarapodott a hitközség, akkor 460 lelket számlált, de ezidötől kezdve, a szabad költözködési jog elnyerése után, a zsidók egymásután elköltöztek Mosonba, Pozsonyba és Bécsbe, úgyhogy most csak 2-3 zsidó család lakik ott és a hajdani szép hitközségi intézmények mind megszűntek.

13716.ht

CÍMSZÓ Oroszvá

SZÓCIKK Oroszvá Karlburg A kisk Moso vm Rég zsid hitközség amel Zich grófo védelm alat csakhama felvirágzott 1754-be hitközsé 5 családbó állott Zsidóbír vol Per Izsák rabbi Trebitsc Salom A idejébe épül híres szé templom mel mos egyr jobba omladozik 176 körü R Izsá Wol vol közsé papja után Rubinstei Dávid 1848-i egyr gyarapodot hitközség akko 46 lelke számlált d ezidötő kezdve szaba költözködés jo elnyerés után zsidó egymásutá elköltözte Mosonba Pozsonyb é Bécsbe úgyhog mos csa 2- zsid csalá laki ot é hajdan szé hitközség intézménye min megszűntek

13716.h

CÍMSZ Oroszv

SZÓCIK Oroszv Karlbur kis Mos v Ré zsi hitközsé ame Zic gróf védel ala csakham felvirágzot 1754-b hitközs családb állot Zsidóbí vo Pe Izsá rabb Trebits Salo idejéb épü híre sz templo me mo egy jobb omladozi 17 kör Izs Wo vo közs papj utá Rubinste Dávi 1848- egy gyarapodo hitközsé akk 4 lelk számlál ezidöt kezdv szab költözködé j elnyeré utá zsid egymásut elköltözt Mosonb Pozsony Bécsb úgyho mo cs 2 zsi csal lak o hajda sz hitközsé intézmény mi megszűnte

13716.

CÍMS Orosz

SZÓCI Orosz Karlbu ki Mo R zs hitközs am Zi gró véde al csakha felvirágzo 1754- hitköz család állo Zsidób v P Izs rab Trebit Sal idejé ép hír s templ m m eg job omladoz 1 kö Iz W v köz pap ut Rubinst Dáv 1848 eg gyarapod hitközs ak lel számlá ezidö kezd sza költözköd elnyer ut zsi egymásu elköltöz Moson Pozson Bécs úgyh m c zs csa la hajd s hitközs intézmén m megszűnt

13716

CÍM Oros

SZÓC Oros Karlb k M z hitköz a Z gr véd a csakh felvirágz 1754 hitkö csalá áll Zsidó Iz ra Trebi Sa idej é hí temp e jo omlado k I kö pa u Rubins Dá 184 e gyarapo hitköz a le száml ezid kez sz költözkö elnye u zs egymás elköltö Moso Pozso Béc úgy z cs l haj hitköz intézmé megszűn

1371

CÍ Oro

SZÓ Oro Karl hitkö g vé csak felvirág 175 hitk csal ál Zsid I r Treb S ide h tem j omlad k p Rubin D 18 gyarap hitkö l szám ezi ke s költözk elny z egymá elkölt Mos Pozs Bé úg c ha hitkö intézm megszű