13719.htm

CÍMSZÓ: Országos Izraelita Tanító Egyesület

SZÓCIKK: "Országos Izraelita Tanítóegyesület. A legrégibb magyarországi tanítóegyesület. 1867. alakult. Célja: a zsidó tanítóság szellemi nívójának emelése, a magyar nemzeti eszme ápolása, tanítóözvegyek és árvák segélyezése és betegtanítók istápolása. Az O. működésének két nagy eredménye: a tanítói állás megszilárdítása és a magyar zsidó iskolák teljes megmagyarosítása. Az O.-nek tekintélyes vagyona volt, mely azon hadikölcsönbe fektetve elértéktelenedett. Keszthelyi üdülőházát eladta az O. s most készül Balatonfüreden új üdülőtelepet létesíteni. Az O. elnökei voltak: Lederer Ábrahám, Szántó Eleázár, Málnai Mihály, Kornfeld Gyula. A jelenlegi tisztikar: Schichtanc Ármin elnök, Adler Simon és Ábrányi Aladár alelnökök és Pintér Ignác titkár. Az O.-nek három fiókköre van: az alföldi, az északkeleti és dunántúli; ezek elnökei: Lippe József (Debrecen), Weisz J. Lipót (Miskolc) és Hoch József (Pécs)."


Ez a címszó a Magyar Zsidó Lexikonban (1929, szerk. Újvári Péter) található. A felismertetett és korrektúrázott szövegben előfordulnak még hibák, úgyhogy a szócikk pontos szövegének és külalakjának megtekintéséhez nyissa meg a digitalizált oldalképet! Ez a(z) 3719. címszó a lexikon => 667. oldalán van. Az itt olvasható változat forrása: Nagy Péter Tibor: Az 1929-es magyar zsidó lexikon adatbázisa. Szociológiai adatbázisok No. 1. WJLF, Budapest, 2013

 

 

A további szöveg a keresőmotor hatékonyságának növelésére szolgál, nem elolvasásra.

4953255472018468

13719.htm

CÍMSZÓ: Országos Izraelita Tanító Egyesület

SZÓCIKK: Országos Izraelita Tanítóegyesület. A legrégibb magyarországi tanítóegyesület. 1867. alakult. Célja: a zsidó tanítóság szellemi nívójának emelése, a magyar nemzeti eszme ápolása, tanítóözvegyek és árvák segélyezése és betegtanítók istápolása. Az O. működésének két nagy eredménye: a tanítói állás megszilárdítása és a magyar zsidó iskolák teljes megmagyarosítása. Az O.-nek tekintélyes vagyona volt, mely azon hadikölcsönbe fektetve elértéktelenedett. Keszthelyi üdülőházát eladta az O. s most készül Balatonfüreden új üdülőtelepet létesíteni. Az O. elnökei voltak: Lederer Ábrahám, Szántó Eleázár, Málnai Mihály, Kornfeld Gyula. A jelenlegi tisztikar: Schichtanc Ármin elnök, Adler Simon és Ábrányi Aladár alelnökök és Pintér Ignác titkár. Az O.-nek három fiókköre van: az alföldi, az északkeleti és dunántúli; ezek elnökei: Lippe József Debrecen , Weisz J. Lipót Miskolc és Hoch József Pécs .

13719.ht

CÍMSZÓ Országo Izraelit Tanít Egyesüle

SZÓCIKK Országo Izraelit Tanítóegyesület legrégib magyarország tanítóegyesület 1867 alakult Célja zsid tanítósá szellem nívójána emelése magya nemzet eszm ápolása tanítóözvegye é árvá segélyezés é betegtanító istápolása A O működéséne ké nag eredménye tanító állá megszilárdítás é magya zsid iskolá telje megmagyarosítása A O.-ne tekintélye vagyon volt mel azo hadikölcsönb fektetv elértéktelenedett Keszthely üdülőházá eladt a O mos készü Balatonfürede ú üdülőtelepe létesíteni A O elnöke voltak Ledere Ábrahám Szánt Eleázár Málna Mihály Kornfel Gyula jelenleg tisztikar Schichtan Ármi elnök Adle Simo é Ábrány Aladá alelnökö é Pinté Igná titkár A O.-ne háro fiókkör van a alföldi a északkelet é dunántúli eze elnökei Lipp Józse Debrece Weis J Lipó Miskol é Hoc Józse Péc

13719.h

CÍMSZ Ország Izraeli Taní Egyesül

SZÓCIK Ország Izraeli Tanítóegyesüle legrégi magyarorszá tanítóegyesüle 186 alakul Célj zsi tanítós szelle nívóján emelés magy nemze esz ápolás tanítóözvegy árv segélyezé betegtanít istápolás működésén k na eredmény tanít áll megszilárdítá magy zsi iskol telj megmagyarosítás O.-n tekintély vagyo vol me az hadikölcsön fektet elértéktelenedet Keszthel üdülőház elad mo kész Balatonfüred üdülőtelep létesíten elnök volta Leder Ábrahá Szán Eleázá Máln Mihál Kornfe Gyul jelenle tisztika Schichta Árm elnö Adl Sim Ábrán Alad alelnök Pint Ign titká O.-n hár fiókkö va alföld északkele dunántúl ez elnöke Lip Józs Debrec Wei Lip Misko Ho Józs Pé

13719.

CÍMS Orszá Izrael Tan Egyesü

SZÓCI Orszá Izrael Tanítóegyesül legrég magyarorsz tanítóegyesül 18 alaku Cél zs tanító szell nívójá emelé mag nemz es ápolá tanítóözveg ár segélyez betegtaní istápolá működésé n eredmén taní ál megszilárdít mag zs isko tel megmagyarosítá O.- tekintél vagy vo m a hadikölcsö fekte elértéktelenede Keszthe üdülőhá ela m kés Balatonfüre üdülőtele létesíte elnö volt Lede Ábrah Szá Eleáz Mál Mihá Kornf Gyu jelenl tisztik Schicht Ár eln Ad Si Ábrá Ala alelnö Pin Ig titk O.- há fiókk v alföl északkel dunántú e elnök Li Józ Debre We Li Misk H Józ P

13719

CÍM Orsz Izrae Ta Egyes

SZÓC Orsz Izrae Tanítóegyesü legré magyarors tanítóegyesü 1 alak Cé z tanít szel nívój emel ma nem e ápol tanítóözve á segélye betegtan istápol működés eredmé tan á megszilárdí ma z isk te megmagyarosít O. tekinté vag v hadikölcs fekt elértéktelened Keszth üdülőh el ké Balatonfür üdülőtel létesít eln vol Led Ábra Sz Eleá Má Mih Korn Gy jelen tiszti Schich Á el A S Ábr Al aleln Pi I tit O. h fiók alfö északke dunánt elnö L Jó Debr W L Mis Jó

1371

CÍ Ors Izra T Egye

SZÓ Ors Izra Tanítóegyes legr magyaror tanítóegyes ala C taní sze nívó eme m ne ápo tanítóözv segély betegta istápo működé eredm ta megszilárd m is t megmagyarosí O tekint va hadikölc fek elértéktelene Keszt üdülő e k Balatonfü üdülőte létesí el vo Le Ábr S Ele M Mi Kor G jele tiszt Schic e Áb A alel P ti O fió alf északk dunán eln J Deb Mi J