13720.htm

CÍMSZÓ: Országos Izraelita Tanítóképző Intézet

SZÓCIKK: Országos Izraelita Tanítóképző Intézet. A magy. kir. vallás- és közokt. minisztérium kezelésében levő állami jellegű tanintézet, mely az Iskolaalap (I. o.) vagyonából 1857. létesült. Az O. kezdetben három, majd négy évfolyamú volt, 1924 óta öt évfolyama van, melynek elvégzése és a tanítóképesítő vizsgálat letétele után a növendékek államérvényes bizonyítványokat kapnak. Az O.-ben az állami tanterv az irányadó, de nagy súlyt helyez az intézet a héber tanításra is, úgy hogy végzett növendékei gyakran töltik be a középiskolai hitoktatók tisztét. Van az O.-nek kántortanfolyama, mely liturgiái teendők elvégzésére képesít, továbbá hatosztályú két tanerős, koedukatív alapon működő elemi iskolája, mely a tanítójelöltek gyakorlati kiképzését szolgálja. Az O.-ből fennállása óta több mint ezer tanító került ki, akik nemcsak felekezeti, de fővárosi és állami iskoláknál is nyertek alkalmazást. A növendékek átlagos létszáma 125. Az O. első igazgatója Deutsch Henrik (l. o.) volt, utána, Lederer Ábrahám (l. o.), majd Bánóczi József (l. o.) következett, aki 1887--1926-ig állott az intézet élén. A jelenlegi igazgató Szemere Samu dr. (l. o.). A régebbi tanárok közül - az említett igazgatókon kívül - kiváltak tudományos munkásságukkal Schreiner Márton (l. o.), Krausz Sámuel (l. o.) és Major J. Gyula (l. o.). A jelenlegi tanári kar: Cseh Arnold dr., Harmos Sándor dr., Gyulai Aladár, Lányi Dávid, Erdős Gyula, Richtmann Mózes dr. (l. o.), Soós Ernő és Stroke Henrik. A gyakorlati iskola vezetői Balázs Dezső és Schwarcz Károly.


Ez a címszó a Magyar Zsidó Lexikonban (1929, szerk. Újvári Péter) található. A felismertetett és korrektúrázott szövegben előfordulnak még hibák, úgyhogy a szócikk pontos szövegének és külalakjának megtekintéséhez nyissa meg a digitalizált oldalképet! Ez a(z) 3720. címszó a lexikon => 667. oldalán van. Az itt olvasható változat forrása: Nagy Péter Tibor: Az 1929-es magyar zsidó lexikon adatbázisa. Szociológiai adatbázisok No. 1. WJLF, Budapest, 2013

 

 

A további szöveg a keresőmotor hatékonyságának növelésére szolgál, nem elolvasásra.

4953255472018468

13720.htm

CÍMSZÓ: Országos Izraelita Tanítóképző Intézet

SZÓCIKK: Országos Izraelita Tanítóképző Intézet. A magy. kir. vallás- és közokt. minisztérium kezelésében levő állami jellegű tanintézet, mely az Iskolaalap I. o. vagyonából 1857. létesült. Az O. kezdetben három, majd négy évfolyamú volt, 1924 óta öt évfolyama van, melynek elvégzése és a tanítóképesítő vizsgálat letétele után a növendékek államérvényes bizonyítványokat kapnak. Az O.-ben az állami tanterv az irányadó, de nagy súlyt helyez az intézet a héber tanításra is, úgy hogy végzett növendékei gyakran töltik be a középiskolai hitoktatók tisztét. Van az O.-nek kántortanfolyama, mely liturgiái teendők elvégzésére képesít, továbbá hatosztályú két tanerős, koedukatív alapon működő elemi iskolája, mely a tanítójelöltek gyakorlati kiképzését szolgálja. Az O.-ből fennállása óta több mint ezer tanító került ki, akik nemcsak felekezeti, de fővárosi és állami iskoláknál is nyertek alkalmazást. A növendékek átlagos létszáma 125. Az O. első igazgatója Deutsch Henrik l. o. volt, utána, Lederer Ábrahám l. o. , majd Bánóczi József l. o. következett, aki 1887--1926-ig állott az intézet élén. A jelenlegi igazgató Szemere Samu dr. l. o. . A régebbi tanárok közül - az említett igazgatókon kívül - kiváltak tudományos munkásságukkal Schreiner Márton l. o. , Krausz Sámuel l. o. és Major J. Gyula l. o. . A jelenlegi tanári kar: Cseh Arnold dr., Harmos Sándor dr., Gyulai Aladár, Lányi Dávid, Erdős Gyula, Richtmann Mózes dr. l. o. , Soós Ernő és Stroke Henrik. A gyakorlati iskola vezetői Balázs Dezső és Schwarcz Károly.

13720.ht

CÍMSZÓ Országo Izraelit Tanítóképz Intéze

SZÓCIKK Országo Izraelit Tanítóképz Intézet magy kir vallás é közokt minisztériu kezelésébe lev állam jelleg tanintézet mel a Iskolaala I o vagyonábó 1857 létesült A O kezdetbe három maj nég évfolyam volt 192 ót ö évfolyam van melyne elvégzés é tanítóképesít vizsgála letétel utá növendéke államérvénye bizonyítványoka kapnak A O.-be a állam tanter a irányadó d nag súly helye a intéze hébe tanításr is úg hog végzet növendéke gyakra tölti b középiskola hitoktató tisztét Va a O.-ne kántortanfolyama mel liturgiá teendő elvégzésér képesít tovább hatosztály ké tanerős koedukatí alapo működ elem iskolája mel tanítójelölte gyakorlat kiképzésé szolgálja A O.-bő fennállás ót töb min eze tanít kerül ki aki nemcsa felekezeti d főváros é állam iskolákná i nyerte alkalmazást növendéke átlago létszám 125 A O els igazgatój Deutsc Henri l o volt utána Ledere Ábrahá l o maj Bánócz Józse l o következett ak 1887--1926-i állot a intéze élén jelenleg igazgat Szemer Sam dr l o régebb tanáro közü a említet igazgatóko kívü kiválta tudományo munkásságukka Schreine Márto l o Kraus Sámue l o é Majo J Gyul l o jelenleg tanár kar Cse Arnol dr. Harmo Sándo dr. Gyula Aladár Lány Dávid Erdő Gyula Richtman Móze dr l o Soó Ern é Strok Henrik gyakorlat iskol vezető Baláz Dezs é Schwarc Károly

13720.h

CÍMSZ Ország Izraeli Tanítókép Intéz

SZÓCIK Ország Izraeli Tanítókép Intéze mag ki vallá közok minisztéri kezeléséb le álla jelle tanintéze me Iskolaal vagyonáb 185 létesül kezdetb háro ma né évfolya vol 19 ó évfolya va melyn elvégzé tanítóképesí vizsgál letéte ut növendék államérvény bizonyítványok kapna O.-b álla tante irányad na súl hely intéz héb tanítás i ú ho végze növendék gyakr tölt középiskol hitoktat tiszté V O.-n kántortanfolyam me liturgi teend elvégzésé képesí továb hatosztál k tanerő koedukat alap műkö ele iskoláj me tanítójelölt gyakorla kiképzés szolgálj O.-b fennállá ó tö mi ez taní kerü k ak nemcs felekezet főváro álla iskolákn nyert alkalmazás növendék átlag létszá 12 el igazgató Deuts Henr vol után Leder Ábrah ma Bánóc Józs következet a 1887--1926- állo intéz élé jelenle igazga Szeme Sa d régeb tanár köz említe igazgatók kív kivált tudomány munkásságukk Schrein Márt Krau Sámu Maj Gyu jelenle taná ka Cs Arno dr Harm Sánd dr Gyul Aladá Lán Dávi Erd Gyul Richtma Móz d So Er Stro Henri gyakorla isko vezet Balá Dez Schwar Károl

13720.

CÍMS Orszá Izrael Tanítóké Inté

SZÓCI Orszá Izrael Tanítóké Intéz ma k vall közo minisztér kezelésé l áll jell tanintéz m Iskolaa vagyoná 18 létesü kezdet hár m n évfoly vo 1 évfoly v mely elvégz tanítóképes vizsgá letét u növendé államérvén bizonyítványo kapn O.- áll tant iránya n sú hel inté hé tanítá h végz növendé gyak töl középisko hitokta tiszt O.- kántortanfolya m liturg teen elvégzés képes tová hatosztá taner koeduka ala műk el iskolá m tanítójelöl gyakorl kiképzé szolgál O.- fennáll t m e tan ker a nemc felekeze fővár áll iskolák nyer alkalmazá növendé átla létsz 1 e igazgat Deut Hen vo utá Lede Ábra m Bánó Józ következe 1887--1926 áll inté él jelenl igazg Szem S rége taná kö említ igazgató kí kivál tudomán munkásságuk Schrei Már Kra Sám Ma Gy jelenl tan k C Arn d Har Sán d Gyu Alad Lá Dáv Er Gyu Richtm Mó S E Str Henr gyakorl isk veze Bal De Schwa Káro

13720

CÍM Orsz Izrae Tanítók Int

SZÓC Orsz Izrae Tanítók Inté m val köz miniszté kezelés ál jel taninté Iskola vagyon 1 létes kezde há évfol v évfol mel elvég tanítóképe vizsg leté növend államérvé bizonyítvány kap O. ál tan irány s he int h tanít vég növend gya tö középisk hitokt tisz O. kántortanfoly litur tee elvégzé képe tov hatoszt tane koeduk al mű e iskol tanítójelö gyakor kiképz szolgá O. fennál ta ke nem felekez fővá ál iskolá nye alkalmaz növend átl léts igazga Deu He v ut Led Ábr Bán Jó következ 1887--192 ál int é jelen igaz Sze rég tan k emlí igazgat k kivá tudomá munkásságu Schre Má Kr Sá M G jelen ta Ar Ha Sá Gy Ala L Dá E Gy Richt M St Hen gyakor is vez Ba D Schw Kár

1372

CÍ Ors Izra Tanító In

SZÓ Ors Izra Tanító Int va kö miniszt kezelé á je tanint Iskol vagyo léte kezd h évfo évfo me elvé tanítókép vizs let növen államérv bizonyítván ka O á ta irán h in taní vé növen gy t középis hitok tis O kántortanfol litu te elvégz kép to hatosz tan koedu a m isko tanítójel gyako kikép szolg O fenná t k ne feleke főv á iskol ny alkalma növen át lét igazg De H u Le Áb Bá J követke 1887--19 á in jele iga Sz ré ta eml igazga kiv tudom munkásság Schr M K S jele t A H S G Al D G Rich S He gyako i ve B Sch Ká