13721.htm

CÍMSZÓ: Országos Magyar Izraelita Közművelődési Egyesület

SZÓCIKK: Országos Magyar Izraelita Közművelődési Egyesület (OMIKE), eszméjét Hevesi Simon pesti vezető főrabbi vetette fel 1910. meg is alakult és azóta jelentős kulturális és karitatív ténykedést fejt ki. Az elmúlt esztendőkben több kulturális és jóléti intézményt állított fel. Nevezetesen: a Menza Academieát, melyen a Budapesten tanuló zsidó hitű főiskolai hallgatóság nyer ellátást. Ez 1910. márc. 1. nyílt meg báró Dirsztay Béla elnöklete alatt. Már a háború kitörése előtt, több mint 600 hallgató étkezett itt. Az ellátás mellett nagy összeget fordított beíratási díjakra és szigorlati segélyekre. Másik kulturális intézménye: a Könyvtár és Olvasóterem, ahol tan- és szakkönyvek, meg folyóiratok állnak a főiskolai hallgatóság rendelkezésére. A kultúrotthon rendezi a fővárosban, a környéken és a vidéken az ismeretterjesztő népszerű, előadásokat és tudományos kurzusokat tart fenn. Az O. műbarátok köre a festő- és szobrásznövendékek művészi kiképzése céljából alakult. Az O. tanonchittanai a főváros kerületeiben működnek és a fővárosi kereskedelmi és iparos fiú- és leánytanoncainak erkölcsi és hitéleti nevelésével foglalkoznak. Gyermeknyaraltatási akciója nyolc esztendeje működik, évente 5-600 vérszegény gyermeket helyez el vidéki hittestvérek családjainál. Orvosi ambulatóriumán a Menza ifjúsága részesül gyógykezelésben és díjmentes gyógyszerekben. Tisztikara: elnökök: báró Dirsztay Béla, Baracs Marcell, jelenleg: Buday-Goldberger Leó. Egyházi elnök a megalakulás óta: Hevesi Simon; ügyvezető alelnök: Weiler Ernő. A kulturális ügyek vitele és sikere Frisch Ármin kulturtanácsos nevéhez fűződik.


Ez a címszó a Magyar Zsidó Lexikonban (1929, szerk. Újvári Péter) található. A felismertetett és korrektúrázott szövegben előfordulnak még hibák, úgyhogy a szócikk pontos szövegének és külalakjának megtekintéséhez nyissa meg a digitalizált oldalképet! Ez a(z) 3721. címszó a lexikon => 667. s köv. oldalán van. Az itt olvasható változat forrása: Nagy Péter Tibor: Az 1929-es magyar zsidó lexikon adatbázisa. Szociológiai adatbázisok No. 1. WJLF, Budapest, 2013

 

 

A további szöveg a keresőmotor hatékonyságának növelésére szolgál, nem elolvasásra.

4953255472018468

13721.htm

CÍMSZÓ: Országos Magyar Izraelita Közművelődési Egyesület

SZÓCIKK: Országos Magyar Izraelita Közművelődési Egyesület OMIKE , eszméjét Hevesi Simon pesti vezető főrabbi vetette fel 1910. meg is alakult és azóta jelentős kulturális és karitatív ténykedést fejt ki. Az elmúlt esztendőkben több kulturális és jóléti intézményt állított fel. Nevezetesen: a Menza Academieát, melyen a Budapesten tanuló zsidó hitű főiskolai hallgatóság nyer ellátást. Ez 1910. márc. 1. nyílt meg báró Dirsztay Béla elnöklete alatt. Már a háború kitörése előtt, több mint 600 hallgató étkezett itt. Az ellátás mellett nagy összeget fordított beíratási díjakra és szigorlati segélyekre. Másik kulturális intézménye: a Könyvtár és Olvasóterem, ahol tan- és szakkönyvek, meg folyóiratok állnak a főiskolai hallgatóság rendelkezésére. A kultúrotthon rendezi a fővárosban, a környéken és a vidéken az ismeretterjesztő népszerű, előadásokat és tudományos kurzusokat tart fenn. Az O. műbarátok köre a festő- és szobrásznövendékek művészi kiképzése céljából alakult. Az O. tanonchittanai a főváros kerületeiben működnek és a fővárosi kereskedelmi és iparos fiú- és leánytanoncainak erkölcsi és hitéleti nevelésével foglalkoznak. Gyermeknyaraltatási akciója nyolc esztendeje működik, évente 5-600 vérszegény gyermeket helyez el vidéki hittestvérek családjainál. Orvosi ambulatóriumán a Menza ifjúsága részesül gyógykezelésben és díjmentes gyógyszerekben. Tisztikara: elnökök: báró Dirsztay Béla, Baracs Marcell, jelenleg: Buday-Goldberger Leó. Egyházi elnök a megalakulás óta: Hevesi Simon; ügyvezető alelnök: Weiler Ernő. A kulturális ügyek vitele és sikere Frisch Ármin kulturtanácsos nevéhez fűződik.

13721.ht

CÍMSZÓ Országo Magya Izraelit Közművelődés Egyesüle

SZÓCIKK Országo Magya Izraelit Közművelődés Egyesüle OMIK eszméjé Heves Simo pest vezet főrabb vetett fe 1910 me i alakul é azót jelentő kulturáli é karitatí ténykedés fej ki A elmúl esztendőkbe töb kulturáli é jólét intézmény állítot fel Nevezetesen Menz Academieát melye Budapeste tanul zsid hit főiskola hallgatósá nye ellátást E 1910 márc 1 nyíl me bár Dirszta Bél elnöklet alatt Má hábor kitörés előtt töb min 60 hallgat étkezet itt A ellátá mellet nag összege fordítot beíratás díjakr é szigorlat segélyekre Mási kulturáli intézménye Könyvtá é Olvasóterem aho tan é szakkönyvek me folyóirato állna főiskola hallgatósá rendelkezésére kultúrottho rendez fővárosban környéke é vidéke a ismeretterjeszt népszerű előadásoka é tudományo kurzusoka tar fenn A O műbaráto kör festő é szobrásznövendéke művész kiképzés céljábó alakult A O tanonchittana főváro kerületeibe működne é főváros kereskedelm é iparo fiú é leánytanoncaina erkölcs é hitélet neveléséve foglalkoznak Gyermeknyaraltatás akciój nyol esztendej működik évent 5-60 vérszegén gyermeke helye e vidék hittestvére családjainál Orvos ambulatóriumá Menz ifjúság részesü gyógykezelésbe é díjmente gyógyszerekben Tisztikara elnökök bár Dirszta Béla Barac Marcell jelenleg Buday-Goldberge Leó Egyház elnö megalakulá óta Heves Simon ügyvezet alelnök Weile Ernő kulturáli ügye vitel é siker Frisc Ármi kulturtanácso nevéhe fűződik

13721.h

CÍMSZ Ország Magy Izraeli Közművelődé Egyesül

SZÓCIK Ország Magy Izraeli Közművelődé Egyesül OMI eszméj Heve Sim pes veze főrab vetet f 191 m alaku azó jelent kulturál karitat ténykedé fe k elmú esztendőkb tö kulturál jólé intézmén állíto fe Nevezetese Men Academieá mely Budapest tanu zsi hi főiskol hallgatós ny ellátás 191 már nyí m bá Dirszt Bé elnökle alat M hábo kitöré előt tö mi 6 hallga étkeze it ellát melle na összeg fordíto beíratá díjak szigorla segélyekr Más kulturál intézmény Könyvt Olvasótere ah ta szakkönyve m folyóirat álln főiskol hallgatós rendelkezésér kultúrotth rende fővárosba környék vidék ismeretterjesz népszer előadások tudomány kurzusok ta fen műbarát kö fest szobrásznövendék művés kiképzé céljáb alakul tanonchittan fővár kerületeib működn főváro kereskedel ipar fi leánytanoncain erkölc hitéle nevelésév foglalkozna Gyermeknyaraltatá akció nyo esztende működi éven 5-6 vérszegé gyermek hely vidé hittestvér családjainá Orvo ambulatórium Men ifjúsá részes gyógykezelésb díjment gyógyszerekbe Tisztikar elnökö bá Dirszt Bél Bara Marcel jelenle Buday-Goldberg Le Egyhá eln megalakul ót Heve Simo ügyveze alelnö Weil Ern kulturál ügy vite sike Fris Árm kulturtanács nevéh fűződi

13721.

CÍMS Orszá Mag Izrael Közművelőd Egyesü

SZÓCI Orszá Mag Izrael Közművelőd Egyesü OM eszmé Hev Si pe vez főra vete 19 alak az jelen kulturá karita tényked f elm esztendők t kulturá jól intézmé állít f Nevezetes Me Academie mel Budapes tan zs h főisko hallgató n ellátá 19 má ny b Dirsz B elnökl ala háb kitör elő t m hallg étkez i ellá mell n össze fordít beírat díja szigorl segélyek Má kulturá intézmén Könyv Olvasóter a t szakkönyv folyóira áll főisko hallgató rendelkezésé kultúrott rend fővárosb környé vidé ismeretterjes népsze előadáso tudomán kurzuso t fe műbará k fes szobrásznövendé művé kiképz céljá alaku tanonchitta fővá kerületei működ fővár kereskede ipa f leánytanoncai erköl hitél nevelésé foglalkozn Gyermeknyaraltat akci ny esztend működ éve 5- vérszeg gyerme hel vid hittestvé családjain Orv ambulatóriu Me ifjús része gyógykezelés díjmen gyógyszerekb Tisztika elnök b Dirsz Bé Bar Marce jelenl Buday-Goldber L Egyh el megalaku ó Hev Sim ügyvez aleln Wei Er kulturá üg vit sik Fri Ár kulturtanác nevé fűződ

13721

CÍM Orsz Ma Izrae Közművelő Egyes

SZÓC Orsz Ma Izrae Közművelő Egyes O eszm He S p ve főr vet 1 ala a jele kultur karit tényke el esztendő kultur jó intézm állí Nevezete M Academi me Budape ta z főisk hallgat ellát 1 m n Dirs elnök al há kitö el hall étke ell mel össz fordí beíra díj szigor segélye M kultur intézmé Köny Olvasóte szakköny folyóir ál főisk hallgat rendelkezés kultúrot ren főváros körny vid ismeretterje népsz előadás tudomá kurzus f műbar fe szobrásznövend műv kikép célj alak tanonchitt főv kerülete műkö fővá keresked ip leánytanonca erkö hité nevelés foglalkoz Gyermeknyaralta akc n eszten műkö év 5 vérsze gyerm he vi hittestv családjai Or ambulatóri M ifjú rész gyógykezelé díjme gyógyszerek Tisztik elnö Dirs B Ba Marc jelen Buday-Goldbe Egy e megalak He Si ügyve alel We E kultur ü vi si Fr Á kulturtaná nev fűző

1372

CÍ Ors M Izra Közművel Egye

SZÓ Ors M Izra Közművel Egye esz H v fő ve al jel kultu kari tényk e esztend kultu j intéz áll Nevezet Academ m Budap t főis hallga ellá Dir elnö a h kit e hal étk el me öss ford beír dí szigo segély kultu intézm Kön Olvasót szakkön folyói á főis hallga rendelkezé kultúro re főváro körn vi ismeretterj néps előadá tudom kurzu műba f szobrásznöven mű kiké cél ala tanonchit fő kerület műk főv kereske i leánytanonc erk hit nevelé foglalko Gyermeknyaralt ak eszte műk é vérsz gyer h v hittest családja O ambulatór ifj rés gyógykezel díjm gyógyszere Tiszti eln Dir B Mar jele Buday-Goldb Eg megala H S ügyv ale W kultu v s F kulturtan ne fűz