13724.htm

CÍMSZÓ: Orthodox

SZÓCIKK: Orthodox. Helyes hitű, óhitű, a vallás dolgaiban meg nem alkuvó. Magyarországon megjelöli a konzervatív zsidó hitközségek irányát és hivatalos szervezetét. A magyar zsidóság egy része ugyanis az 1868-iki kongresszus alkalmából külön szervezkedett, hogy hitközségi intézményeit a Sulchan Áruch értelmében tarthassa fenn. Az egyesre nézve az O. szó csak elvi pártállást jelent, nem pedig kötelező magatartást is az egyéni vallásos életben. Az O. hitközségek az autonóm jelzőt is használják. Ezzel azt fejezik ki, hogy kötelező határozatokat semmiféle szervezet nem oktrojálhat rá az egyes hitközségekre, mert ezek nem csak egymástól, de az egyetemes zsidóságtól is függetlenek.


Ez a címszó a Magyar Zsidó Lexikonban (1929, szerk. Újvári Péter) található. A felismertetett és korrektúrázott szövegben előfordulnak még hibák, úgyhogy a szócikk pontos szövegének és külalakjának megtekintéséhez nyissa meg a digitalizált oldalképet! Ez a(z) 3724. címszó a lexikon => 668. oldalán van. Az itt olvasható változat forrása: Nagy Péter Tibor: Az 1929-es magyar zsidó lexikon adatbázisa. Szociológiai adatbázisok No. 1. WJLF, Budapest, 2013

 

 

A további szöveg a keresőmotor hatékonyságának növelésére szolgál, nem elolvasásra.

4953255472018468

13724.htm

CÍMSZÓ: Orthodox

SZÓCIKK: Orthodox. Helyes hitű, óhitű, a vallás dolgaiban meg nem alkuvó. Magyarországon megjelöli a konzervatív zsidó hitközségek irányát és hivatalos szervezetét. A magyar zsidóság egy része ugyanis az 1868-iki kongresszus alkalmából külön szervezkedett, hogy hitközségi intézményeit a Sulchan Áruch értelmében tarthassa fenn. Az egyesre nézve az O. szó csak elvi pártállást jelent, nem pedig kötelező magatartást is az egyéni vallásos életben. Az O. hitközségek az autonóm jelzőt is használják. Ezzel azt fejezik ki, hogy kötelező határozatokat semmiféle szervezet nem oktrojálhat rá az egyes hitközségekre, mert ezek nem csak egymástól, de az egyetemes zsidóságtól is függetlenek.

13724.ht

CÍMSZÓ Orthodo

SZÓCIKK Orthodox Helye hitű óhitű vallá dolgaiba me ne alkuvó Magyarországo megjelöl konzervatí zsid hitközsége irányá é hivatalo szervezetét magya zsidósá eg rész ugyani a 1868-ik kongresszu alkalmábó külö szervezkedett hog hitközség intézményei Sulcha Áruc értelmébe tarthass fenn A egyesr nézv a O sz csa elv pártállás jelent ne pedi kötelez magatartás i a egyén valláso életben A O hitközsége a autonó jelző i használják Ezze az fejezi ki hog kötelez határozatoka semmifél szerveze ne oktrojálha r a egye hitközségekre mer eze ne csa egymástól d a egyeteme zsidóságtó i függetlenek

13724.h

CÍMSZ Orthod

SZÓCIK Orthodo Hely hit óhit vall dolgaib m n alkuv Magyarország megjelö konzervat zsi hitközség irány hivatal szervezeté magy zsidós e rés ugyan 1868-i kongressz alkalmáb kül szervezkedet ho hitközsé intézménye Sulch Áru értelméb tarthas fen egyes néz s cs el pártállá jelen n ped kötele magatartá egyé vallás életbe hitközség auton jelz használjá Ezz a fejez k ho kötele határozatok semmifé szervez n oktrojálh egy hitközségekr me ez n cs egymástó egyetem zsidóságt függetlene

13724.

CÍMS Ortho

SZÓCI Orthod Hel hi óhi val dolgai alku Magyarorszá megjel konzerva zs hitközsé irán hivata szervezet mag zsidó ré ugya 1868- kongress alkalmá kü szervezkede h hitközs intézmény Sulc Ár értelmé tartha fe egye né c e pártáll jele pe kötel magatart egy vallá életb hitközsé auto jel használj Ez feje h kötel határozato semmif szerve oktrojál eg hitközségek m e c egymást egyete zsidóság független

13724

CÍM Orth

SZÓC Ortho He h óh va dolga alk Magyarorsz megje konzerv z hitközs irá hivat szerveze ma zsid r ugy 1868 kongres alkalm k szervezked hitköz intézmén Sul Á értelm tarth f egy n pártál jel p köte magatar eg vall élet hitközs aut je használ E fej köte határozat semmi szerv oktrojá e hitközsége egymás egyet zsidósá függetle

1372

CÍ Ort

SZÓ Orth H ó v dolg al Magyarors megj konzer hitköz ir hiva szervez m zsi ug 186 kongre alkal szervezke hitkö intézmé Su értel tart eg pártá je köt magata e val éle hitköz au j haszná fe köt határoza semm szer oktroj hitközség egymá egye zsidós függetl