13729.htm

CÍMSZÓ: Orvostudomány

SZÓCIKK: "A Talmud (Chulin 51a) leír egy diagnózist, melyet egy juhon állapított meg Rabina s amely a juh felboncolása után igazolódott be. Ez az egyetlen post mortem beigazolódott diagnózis az egész ókorból, amiről tudunk. A szív és máj, a gerinc, a belek stb. patologikus elváltozásairól is részletesen tudtak a zsidó orvosok. Feltűnő, hogy már a Biblia sokféle sebről tesz említést: gyulladás, tályog, genny, seb meg vannak különböztetve. A bibliai korból csak egyféle sebészeti beavatkozásról tudunk, a cirkumcíziónál. A kasztrálás szigorúan el volt tiltva (Deuteron. 23. 1). A talmudi korban a sebészet igen magas fokot ért el s némelyik orvos egyenesen ebben specializálta magát. A sebészeket ummánim-nak nevezték (Szanhedrin 91b). Operáció közben a ruha felett külön kötényt tartottak (Kelim 26. 5); voltak különböző sebészeti műszerek (Kel. 13. 2) és érzéstelenítő, azaz mámort okozó folyadék alkalmazásáról is tudunk. Ezt szamé de-szintó-nak nevezi a Talmud (Bába Mecia 83b). Az érvágást ötven éven felül sűrűn alkalmazták s ezt túlságba vitték. Nagyon vigyáztak a tisztaságra operáció után is (Sabbat 129a); tudunk műfogakról. melyeket aranyból és ezüstből készítettek (Sabbat 65a; Nedarim 66b); súlyosabb amputálásokról és trepanálásról is tudunk (Keritot 66a; Semahot 28 ; Sabbat 66a), úgyszintén a lép sikeres kimetszéséről is (Avoda Zára 44a): az anyaméhtükör használatát is ismerték (Nidda 66). Az V. sz. közepén élt utolsó tibériási patriarcháról, VI. Gamalielről Marcellus római orvos úgy írt, mint a lépfene gyógymódjának feltalálójáról. Az V. és VI. sz.-tól kezdve a zsidó orvostudomány egy ideig nem fejlődhetett, mert Honorius és Theodosius római császárok (V. sz.) és Kobad perzsa király a hivatalok gyakorlásától eltiltották a zsidókat, de az iszlám államainak megalakulásakor az eddiginél is nagyobb lendületet vett a zsidók orvostudománya. "


Ez a címszó a Magyar Zsidó Lexikonban (1929, szerk. Újvári Péter) található. A felismertetett és korrektúrázott szövegben előfordulnak még hibák, úgyhogy a szócikk pontos szövegének és külalakjának megtekintéséhez nyissa meg a digitalizált oldalképet! Ez a(z) 3729. címszó a lexikon => 670. oldalán van. Az itt olvasható változat forrása: Nagy Péter Tibor: Az 1929-es magyar zsidó lexikon adatbázisa. Szociológiai adatbázisok No. 1. WJLF, Budapest, 2013

 

 

A további szöveg a keresőmotor hatékonyságának növelésére szolgál, nem elolvasásra.

4953255472018468

13729.htm

CÍMSZÓ: Orvostudomány

SZÓCIKK: A Talmud Chulin 51a leír egy diagnózist, melyet egy juhon állapított meg Rabina s amely a juh felboncolása után igazolódott be. Ez az egyetlen post mortem beigazolódott diagnózis az egész ókorból, amiről tudunk. A szív és máj, a gerinc, a belek stb. patologikus elváltozásairól is részletesen tudtak a zsidó orvosok. Feltűnő, hogy már a Biblia sokféle sebről tesz említést: gyulladás, tályog, genny, seb meg vannak különböztetve. A bibliai korból csak egyféle sebészeti beavatkozásról tudunk, a cirkumcíziónál. A kasztrálás szigorúan el volt tiltva Deuteron. 23. 1 . A talmudi korban a sebészet igen magas fokot ért el s némelyik orvos egyenesen ebben specializálta magát. A sebészeket ummánim-nak nevezték Szanhedrin 91b . Operáció közben a ruha felett külön kötényt tartottak Kelim 26. 5 ; voltak különböző sebészeti műszerek Kel. 13. 2 és érzéstelenítő, azaz mámort okozó folyadék alkalmazásáról is tudunk. Ezt szamé de-szintó-nak nevezi a Talmud Bába Mecia 83b . Az érvágást ötven éven felül sűrűn alkalmazták s ezt túlságba vitték. Nagyon vigyáztak a tisztaságra operáció után is Sabbat 129a ; tudunk műfogakról. melyeket aranyból és ezüstből készítettek Sabbat 65a; Nedarim 66b ; súlyosabb amputálásokról és trepanálásról is tudunk Keritot 66a; Semahot 28 ; Sabbat 66a , úgyszintén a lép sikeres kimetszéséről is Avoda Zára 44a : az anyaméhtükör használatát is ismerték Nidda 66 . Az V. sz. közepén élt utolsó tibériási patriarcháról, VI. Gamalielről Marcellus római orvos úgy írt, mint a lépfene gyógymódjának feltalálójáról. Az V. és VI. sz.-tól kezdve a zsidó orvostudomány egy ideig nem fejlődhetett, mert Honorius és Theodosius római császárok V. sz. és Kobad perzsa király a hivatalok gyakorlásától eltiltották a zsidókat, de az iszlám államainak megalakulásakor az eddiginél is nagyobb lendületet vett a zsidók orvostudománya.

13729.ht

CÍMSZÓ Orvostudomán

SZÓCIKK Talmu Chuli 51 leí eg diagnózist melye eg juho állapítot me Rabin amel ju felboncolás utá igazolódot be E a egyetle pos morte beigazolódot diagnózi a egés ókorból amirő tudunk szí é máj gerinc bele stb patologiku elváltozásairó i részletese tudta zsid orvosok Feltűnő hog má Bibli sokfél sebrő tes említést gyulladás tályog genny se me vanna különböztetve biblia korbó csa egyfél sebészet beavatkozásró tudunk cirkumcíziónál kasztrálá szigorúa e vol tiltv Deuteron 23 talmud korba sebésze ige maga foko ér e némelyi orvo egyenese ebbe specializált magát sebészeke ummánim-na nevezté Szanhedri 91 Operáci közbe ruh felet külö kötény tartotta Keli 26 volta különböz sebészet műszere Kel 13 é érzéstelenítő aza mámor okoz folyadé alkalmazásáró i tudunk Ez szam de-szintó-na nevez Talmu Báb Meci 83 A érvágás ötve éve felü sűrű alkalmaztá ez túlságb vitték Nagyo vigyázta tisztaságr operáci utá i Sabba 129 tudun műfogakról melyeke aranybó é ezüstbő készítette Sabba 65a Nedari 66 súlyosab amputálásokró é trepanálásró i tudun Kerito 66a Semaho 2 Sabba 66 úgyszinté lé sikere kimetszésérő i Avod Zár 44 a anyaméhtükö használatá i ismerté Nidd 6 A V sz közepé él utols tibériás patriarcháról VI Gamalielrő Marcellu róma orvo úg írt min lépfen gyógymódjána feltalálójáról A V é VI sz.-tó kezdv zsid orvostudomán eg idei ne fejlődhetett mer Honoriu é Theodosiu róma császáro V sz é Koba perzs királ hivatalo gyakorlásátó eltiltottá zsidókat d a iszlá államaina megalakulásako a eddiginé i nagyob lendülete vet zsidó orvostudománya

13729.h

CÍMSZ Orvostudomá

SZÓCIK Talm Chul 5 le e diagnózis mely e juh állapíto m Rabi ame j felboncolá ut igazolódo b egyetl po mort beigazolódo diagnóz egé ókorbó amir tudun sz má gerin bel st patologik elváltozásair részletes tudt zsi orvoso Feltűn ho m Bibl sokfé sebr te említés gyulladá tályo genn s m vann különböztetv bibli korb cs egyfé sebésze beavatkozásr tudun cirkumcízióná kasztrál szigorú vo tilt Deutero 2 talmu korb sebész ig mag fok é némely orv egyenes ebb specializál magá sebészek ummánim-n nevezt Szanhedr 9 Operác közb ru fele kül kötén tartott Kel 2 volt különbö sebésze műszer Ke 1 érzéstelenít az mámo oko folyad alkalmazásár tudun E sza de-szintó-n neve Talm Bá Mec 8 érvágá ötv év fel sűr alkalmazt e túlság vitté Nagy vigyázt tisztaság operác ut Sabb 12 tudu műfogakró melyek aranyb ezüstb készített Sabb 65 Nedar 6 súlyosa amputálásokr trepanálásr tudu Kerit 66 Semah Sabb 6 úgyszint l siker kimetszésér Avo Zá 4 anyaméhtük használat ismert Nid s közep é utol tibériá patriarcháró V Gamalielr Marcell róm orv ú ír mi lépfe gyógymódján feltalálójáró V sz.-t kezd zsi orvostudomá e ide n fejlődhetet me Honori Theodosi róm császár s Kob perz kirá hivatal gyakorlását eltiltott zsidóka iszl államain megalakulásak eddigin nagyo lendület ve zsid orvostudomány

13729.

CÍMS Orvostudom

SZÓCI Tal Chu l diagnózi mel ju állapít Rab am felboncol u igazolód egyet p mor beigazolód diagnó eg ókorb ami tudu s m geri be s patologi elváltozásai részlete tud zs orvos Feltű h Bib sokf seb t említé gyullad tály gen van különböztet bibl kor c egyf sebész beavatkozás tudu cirkumcízión kasztrá szigor v til Deuter talm kor sebés i ma fo némel or egyene eb specializá mag sebésze ummánim- nevez Szanhed Operá köz r fel kü köté tartot Ke vol különb sebész műsze K érzéstelení a mám ok folya alkalmazásá tudu sz de-szintó- nev Tal B Me érvág öt é fe sű alkalmaz túlsá vitt Nag vigyáz tisztasá operá u Sab 1 tud műfogakr melye arany ezüst készítet Sab 6 Neda súlyos amputálások trepanálás tud Keri 6 Sema Sab úgyszin sike kimetszésé Av Z anyaméhtü használa ismer Ni köze uto tibéri patriarchár Gamaliel Marcel ró or í m lépf gyógymódjá feltalálójár sz.- kez zs orvostudom id fejlődhete m Honor Theodos ró császá Ko per kir hivata gyakorlásá eltiltot zsidók isz államai megalakulása eddigi nagy lendüle v zsi orvostudomán

13729

CÍM Orvostudo

SZÓC Ta Ch diagnóz me j állapí Ra a felbonco igazoló egye mo beigazoló diagn e ókor am tud ger b patolog elváltozása részlet tu z orvo Felt Bi sok se említ gyulla tál ge va különbözte bib ko egy sebés beavatkozá tud cirkumcízió kasztr szigo ti Deute tal ko sebé m f néme o egyen e specializ ma sebész ummánim neve Szanhe Oper kö fe k köt tarto K vo külön sebés műsz érzéstelen má o foly alkalmazás tud s de-szintó ne Ta M érvá ö f s alkalma túls vit Na vigyá tisztas oper Sa tu műfogak mely aran ezüs készíte Sa Ned súlyo amputáláso trepanálá tu Ker Sem Sa úgyszi sik kimetszés A anyaméht használ isme N köz ut tibér patriarchá Gamalie Marce r o lép gyógymódj feltalálójá sz. ke z orvostudo i fejlődhet Hono Theodo r csász K pe ki hivat gyakorlás eltilto zsidó is állama megalakulás eddig nag lendül zs orvostudomá

1372

CÍ Orvostud

SZÓ T C diagnó m állap R felbonc igazol egy m beigazol diag óko a tu ge patolo elváltozás részle t orv Fel B so s emlí gyull tá g v különbözt bi k eg sebé beavatkoz tu cirkumcízi kaszt szig t Deut ta k seb ném egye speciali m sebés ummáni nev Szanh Ope k f kö tart v külö sebé műs érzéstele m fol alkalmazá tu de-szint n T érv alkalm túl vi N vigy tiszta ope S t műfoga mel ara ezü készít S Ne súly amputálás trepanál t Ke Se S úgysz si kimetszé anyaméh haszná ism kö u tibé patriarch Gamali Marc lé gyógymód feltalálój sz k orvostud fejlődhe Hon Theod csás p k hiva gyakorlá eltilt zsid i állam megalakulá eddi na lendü z orvostudom