13731.htm

CÍMSZÓ: Orvostudomány

SZÓCIKK: "Elia Delmedigo padovai egyetemi tanár (XV. sz.), Juda de Blanis, Abraham de Balnes, Theodorus Sacerdotti, Isaac Zarfati, Bonet de Lattes, Elia Montaldo, Medici Máriának és Sanchez, II. Katalin cárnőnek udvari orvosa stb. A jelentékeny zsidó orvostudósokat, akik a XIX. századig éltek és működtek Paristól Szt. Pétervárig egész Európában, nem lehet azok nagy száma miatt felsorolni. Ellenben röviden szakmák szerint megemlíthetjük azokat a világhírű zsidó orvostudósokat, akik szakmájuk legelső képviselői közé tartoztak a XIX. és XX. sz.-ban. I. Külföldiek. Anatómusok: F. G. Heule (Göttingen, megh. 1883), kora egyik legkiválóbbnak elismert anatómusa; J. Herz (Erlangen. megh. 1871). akinek zsidó létére szobrot állítottak; M. Hirschfeld (Varsó, megh. 1876); S. Spitzer (Konstantinápoly, udv. orvos, megh. 1894); L. Mandl (Paris, megh. 1881,1. o.); Hirschfeld Ludvig, varsói; Hirschmann Leonard*, kharkovi egyet, tanár és Schwalbe* német prof. Fiziológusok: L. L. Jacobsen (Copenhagen 1840.); Levi Carlo, modenai egyet, tanár; S. Fubini (Palermo, megh. 1898.); Fleischl v. Merzon (Wien, megh. 1891.); M. Schiff (Genf, megh. 1896.); G. G. Valentin (Bern, megh. 1893.); J. Bernstein (Halle); K. és Immanuel Munk, Nathan Zuntz (Berlin); Jacques Loeb (Chicago). Mikroszkopia: Gottl. Gluge (Brüsszel, megh. 1898.); Louis Mandl (l. o., Paris). Színfényképezés (feltalálója): Gábriel Lippmann (Paris)."


Ez a címszó a Magyar Zsidó Lexikonban (1929, szerk. Újvári Péter) található. A felismertetett és korrektúrázott szövegben előfordulnak még hibák, úgyhogy a szócikk pontos szövegének és külalakjának megtekintéséhez nyissa meg a digitalizált oldalképet! Ez a(z) 3731. címszó a lexikon => 671. oldalán van. Az itt olvasható változat forrása: Nagy Péter Tibor: Az 1929-es magyar zsidó lexikon adatbázisa. Szociológiai adatbázisok No. 1. WJLF, Budapest, 2013

 

 

A további szöveg a keresőmotor hatékonyságának növelésére szolgál, nem elolvasásra.

4953255472018468

13731.htm

CÍMSZÓ: Orvostudomány

SZÓCIKK: Elia Delmedigo padovai egyetemi tanár XV. sz. , Juda de Blanis, Abraham de Balnes, Theodorus Sacerdotti, Isaac Zarfati, Bonet de Lattes, Elia Montaldo, Medici Máriának és Sanchez, II. Katalin cárnőnek udvari orvosa stb. A jelentékeny zsidó orvostudósokat, akik a XIX. századig éltek és működtek Paristól Szt. Pétervárig egész Európában, nem lehet azok nagy száma miatt felsorolni. Ellenben röviden szakmák szerint megemlíthetjük azokat a világhírű zsidó orvostudósokat, akik szakmájuk legelső képviselői közé tartoztak a XIX. és XX. sz.-ban. I. Külföldiek. Anatómusok: F. G. Heule Göttingen, megh. 1883 , kora egyik legkiválóbbnak elismert anatómusa; J. Herz Erlangen. megh. 1871 . akinek zsidó létére szobrot állítottak; M. Hirschfeld Varsó, megh. 1876 ; S. Spitzer Konstantinápoly, udv. orvos, megh. 1894 ; L. Mandl Paris, megh. 1881,1. o. ; Hirschfeld Ludvig, varsói; Hirschmann Leonard*, kharkovi egyet, tanár és Schwalbe* német prof. Fiziológusok: L. L. Jacobsen Copenhagen 1840. ; Levi Carlo, modenai egyet, tanár; S. Fubini Palermo, megh. 1898. ; Fleischl v. Merzon Wien, megh. 1891. ; M. Schiff Genf, megh. 1896. ; G. G. Valentin Bern, megh. 1893. ; J. Bernstein Halle ; K. és Immanuel Munk, Nathan Zuntz Berlin ; Jacques Loeb Chicago . Mikroszkopia: Gottl. Gluge Brüsszel, megh. 1898. ; Louis Mandl l. o., Paris . Színfényképezés feltalálója : Gábriel Lippmann Paris .

13731.ht

CÍMSZÓ Orvostudomán

SZÓCIKK Eli Delmedig padova egyetem taná XV sz Jud d Blanis Abraha d Balnes Theodoru Sacerdotti Isaa Zarfati Bone d Lattes Eli Montaldo Medic Máriána é Sanchez II Katali cárnőne udvar orvos stb jelentéken zsid orvostudósokat aki XIX századi élte é működte Paristó Szt Pétervári egés Európában ne lehe azo nag szám miat felsorolni Ellenbe rövide szakmá szerin megemlíthetjü azoka világhír zsid orvostudósokat aki szakmáju legels képviselő köz tartozta XIX é XX sz.-ban I Külföldiek Anatómusok F G Heul Göttingen megh 188 kor egyi legkiválóbbna elismer anatómusa J Her Erlangen megh 187 akine zsid létér szobro állítottak M Hirschfel Varsó megh 187 S Spitze Konstantinápoly udv orvos megh 189 L Mand Paris megh 1881,1 o Hirschfel Ludvig varsói Hirschman Leonard* kharkov egyet taná é Schwalbe néme prof Fiziológusok L L Jacobse Copenhage 1840 Lev Carlo modena egyet tanár S Fubin Palermo megh 1898 Fleisch v Merzo Wien megh 1891 M Schif Genf megh 1896 G G Valenti Bern megh 1893 J Bernstei Hall K é Immanue Munk Natha Zunt Berli Jacque Loe Chicag Mikroszkopia Gottl Glug Brüsszel megh 1898 Loui Mand l o. Pari Színfényképezé feltalálój Gábrie Lippman Pari

13731.h

CÍMSZ Orvostudomá

SZÓCIK El Delmedi padov egyete tan X s Ju Blani Abrah Balne Theodor Sacerdott Isa Zarfat Bon Latte El Montald Medi Márián Sanche I Katal cárnőn udva orvo st jelentéke zsi orvostudósoka ak XI század élt működt Parist Sz Pétervár egé Európába n leh az na szá mia felsoroln Ellenb rövid szakm szeri megemlíthetj azok világhí zsi orvostudósoka ak szakmáj legel képvisel kö tartozt XI X sz.-ba Külföldie Anatómuso Heu Göttinge meg 18 ko egy legkiválóbbn elisme anatómus He Erlange meg 18 akin zsi lété szobr állította Hirschfe Vars meg 18 Spitz Konstantinápol ud orvo meg 18 Man Pari meg 1881, Hirschfe Ludvi varsó Hirschma Leonard kharko egye tan Schwalb ném pro Fiziológuso Jacobs Copenhag 184 Le Carl moden egye taná Fubi Palerm meg 189 Fleisc Merz Wie meg 189 Schi Gen meg 189 Valent Ber meg 189 Bernste Hal Immanu Mun Nath Zun Berl Jacqu Lo Chica Mikroszkopi Gott Glu Brüssze meg 189 Lou Man o Par Színfényképez feltaláló Gábri Lippma Par

13731.

CÍMS Orvostudom

SZÓCI E Delmed pado egyet ta J Blan Abra Baln Theodo Sacerdot Is Zarfa Bo Latt E Montal Med Máriá Sanch Kata cárnő udv orv s jelenték zs orvostudósok a X száza él működ Paris S Pétervá eg Európáb le a n sz mi felsorol Ellen rövi szak szer megemlíthet azo világh zs orvostudósok a szakmá lege képvise k tartoz X sz.-b Külföldi Anatómus He Götting me 1 k eg legkiválóbb elism anatómu H Erlang me 1 aki zs lét szob állított Hirschf Var me 1 Spit Konstantinápo u orv me 1 Ma Par me 1881 Hirschf Ludv vars Hirschm Leonar khark egy ta Schwal né pr Fiziológus Jacob Copenha 18 L Car mode egy tan Fub Paler me 18 Fleis Mer Wi me 18 Sch Ge me 18 Valen Be me 18 Bernst Ha Imman Mu Nat Zu Ber Jacq L Chic Mikroszkop Got Gl Brüssz me 18 Lo Ma Pa Színfényképe feltalál Gábr Lippm Pa

13731

CÍM Orvostudo

SZÓC Delme pad egye t Bla Abr Bal Theod Sacerdo I Zarf B Lat Monta Me Mári Sanc Kat cárn ud or jelenté z orvostudóso száz é műkö Pari Péterv e Európá l s m felsoro Elle röv sza sze megemlíthe az világ z orvostudóso szakm leg képvis tarto sz.- Külföld Anatómu H Göttin m e legkiválób elis anatóm Erlan m ak z lé szo állítot Hirsch Va m Spi Konstantináp or m M Pa m 188 Hirsch Lud var Hirsch Leona khar eg t Schwa n p Fiziológu Jaco Copenh 1 Ca mod eg ta Fu Pale m 1 Flei Me W m 1 Sc G m 1 Vale B m 1 Berns H Imma M Na Z Be Jac Chi Mikroszko Go G Brüss m 1 L M P Színfénykép feltalá Gáb Lipp P

1373

CÍ Orvostud

SZÓ Delm pa egy Bl Ab Ba Theo Sacerd Zar La Mont M Már San Ka cár u o jelent orvostudós szá műk Par Péter Európ felsor Ell rö sz sz megemlíth a vilá orvostudós szak le képvi tart sz. Külföl Anatóm Götti legkiváló eli anató Erla a l sz állíto Hirsc V Sp Konstantiná o P 18 Hirsc Lu va Hirsc Leon kha e Schw Fiziológ Jac Copen C mo e t F Pal Fle M S Val Bern Imm N B Ja Ch Mikroszk G Brüs Színfényké feltal Gá Lip