13734.htm

CÍMSZÓ: Orvostudomány

SZÓCIKK: a királyt is gyógykezelte. Apafi Mihály erdélyi vajdának is zsidó háziorvosa volt, Juda. Csak II. József uralkodása alatt, mikor az 1790: XXXVIII. t.-c-ben biztosított tanszabadság lehetővé tette a zsidók számára a különböző pályákon való elhelyezkedést (l. Egyenjogúsító törekvés) kezdődött meg a zsidó orvosok egyetemi kiképzése Magyarországon. Eddig egyetemi tanulmányaikat külföldön végezték. Hirschel Mihály Náthán pozsonyi orvos 1733. Halléban szerezte meg orvosi diplomáját. Márkus Mózes, a pozsonyi rabbi fia 1764. Bützowban lett orvossá. Márkus sokat foglalkozott a Biblia orvostudományi vonatkozásaival. 1773-ban Oppenheimer Sámuel Bernát pozsonyi és 1776. Löbl Mendl holicsi orvosoknak, akik külföldön, Páduában, illetve Halléban végezték tanulmányaikat, a helytartótanács megengedte, hogy a nagyszombati egyetemen vizsgázhassanak. Az első magyar-zsidó, aki itt is tanult s királyi engedéllyel megszerezte a budai egyetemen az orvosi diplomát 1782., Oesterreicher József Manes (l. o.) volt. A magyar orvosi irodalom ezután két évtizedig nem tud oly orvosi disszertációról, amely zsidó jelölttől származott volna, de azontúl egyre sűrűbben jelentkeznek s 1840-ig igen tekintélyes számot mutatnak fel. Roth Sámuel 1821. Pesten, Grósz Frigyes (l. o.) Grósz Emil nagyatyja 1825. Bécsben lett orvosdoktor és 1830. már fenntartotta Nagyváradon szemkórházát, 1857. pedig megkapta a koronás arany érdemkeresztet. Arany érdemkeresztet kapott 1858. Pserhofér Samu pápai orvos is. Az alábbiak a következő sorrendben lettek orvosdoktorok: Saphir Zsigmond 1826, Löwy Ignác 1828, Auerbach Miksa Ede 1829, Chorin Károly Zakariás 1829, Bettelheim József Lipót 1830, Goldberger Adolf 1830, Gross Fülöp 1830, Grünfeld Vilmos 1830, Grünhut Jakab 1830, Heller Jakab 1830, Austerlitzer Simon 1831, Bing Herman 1831, Landshut Sámuel 1831, Pick József 1831, Pserhofer Sámuel 1831, Ádler Ignác 1832, Altschul Éliás 1832, Cajus Gábor* 1832, Czuker Sámuel 1832, Goldschmied Albert 1832, Hauser József Holländer Leó 1832, Horovitz Náthán 1832, Moscovitz Móric 1832, Pollák Herman 1832, Rosenthal Bernát 1832, Schlesinger Bernát 1832, Weisz Sándor 1832, Breslauer Jakab 1833, Deutsch József 1833, Deutsch Mór 1833, Koppel Zsigmond, Spitzer Hermán 1833, Auerbach József 1834, Braun Sándor 1834. Grünhut Jakab, 1834, Abeles József 1835, Billitzer Fülöp 1835, Eibenschütz Móric 1835, Frankos Dávid 1835, Herz Lipót 1835, Hőnig Ignác 1835, Klein Lázár 1835, Löwy Adolf 1835, Kain Albert 1836, Kestenband Bernát 1836, Oesterreicher Ede 1836, Pollák József 1836, Schönfeld Lipót 1836, Frankel Illés 1836, Glatter Ede Ignác 1836, Zucker Leó 1836, Abeles Simon 1837, Blumenfeld Ábrahám 1887, Buchwald Gyula 1837, Elsass Náthán 1837, Finály Zsigmond 1837, Geyer Sámuel 1837, Goldberger Móric 1837, Jakobovics Miksa Móric 1837, Kremzir Mózes 1837, Kuczynszki Salamon 1837, Landesman G. 1837, Rosenberg Zsigmond 1837, Rosentbal Zsigmond 1887, Blau Vilmos 1838, Fraenkl Jakab Gyula 1839, Grünwald Adolf 1839, Klein Ignác Mór 1839, Mangold Salamon 1839


Ez a címszó a Magyar Zsidó Lexikonban (1929, szerk. Újvári Péter) található. A felismertetett és korrektúrázott szövegben előfordulnak még hibák, úgyhogy a szócikk pontos szövegének és külalakjának megtekintéséhez nyissa meg a digitalizált oldalképet! Ez a(z) 3734. címszó a lexikon => 673. oldalán van. Az itt olvasható változat forrása: Nagy Péter Tibor: Az 1929-es magyar zsidó lexikon adatbázisa. Szociológiai adatbázisok No. 1. WJLF, Budapest, 2013

 

 

A további szöveg a keresőmotor hatékonyságának növelésére szolgál, nem elolvasásra.

4953255472018468

13734.htm

CÍMSZÓ: Orvostudomány

SZÓCIKK: a királyt is gyógykezelte. Apafi Mihály erdélyi vajdának is zsidó háziorvosa volt, Juda. Csak II. József uralkodása alatt, mikor az 1790: XXXVIII. t.-c-ben biztosított tanszabadság lehetővé tette a zsidók számára a különböző pályákon való elhelyezkedést l. Egyenjogúsító törekvés kezdődött meg a zsidó orvosok egyetemi kiképzése Magyarországon. Eddig egyetemi tanulmányaikat külföldön végezték. Hirschel Mihály Náthán pozsonyi orvos 1733. Halléban szerezte meg orvosi diplomáját. Márkus Mózes, a pozsonyi rabbi fia 1764. Bützowban lett orvossá. Márkus sokat foglalkozott a Biblia orvostudományi vonatkozásaival. 1773-ban Oppenheimer Sámuel Bernát pozsonyi és 1776. Löbl Mendl holicsi orvosoknak, akik külföldön, Páduában, illetve Halléban végezték tanulmányaikat, a helytartótanács megengedte, hogy a nagyszombati egyetemen vizsgázhassanak. Az első magyar-zsidó, aki itt is tanult s királyi engedéllyel megszerezte a budai egyetemen az orvosi diplomát 1782., Oesterreicher József Manes l. o. volt. A magyar orvosi irodalom ezután két évtizedig nem tud oly orvosi disszertációról, amely zsidó jelölttől származott volna, de azontúl egyre sűrűbben jelentkeznek s 1840-ig igen tekintélyes számot mutatnak fel. Roth Sámuel 1821. Pesten, Grósz Frigyes l. o. Grósz Emil nagyatyja 1825. Bécsben lett orvosdoktor és 1830. már fenntartotta Nagyváradon szemkórházát, 1857. pedig megkapta a koronás arany érdemkeresztet. Arany érdemkeresztet kapott 1858. Pserhofér Samu pápai orvos is. Az alábbiak a következő sorrendben lettek orvosdoktorok: Saphir Zsigmond 1826, Löwy Ignác 1828, Auerbach Miksa Ede 1829, Chorin Károly Zakariás 1829, Bettelheim József Lipót 1830, Goldberger Adolf 1830, Gross Fülöp 1830, Grünfeld Vilmos 1830, Grünhut Jakab 1830, Heller Jakab 1830, Austerlitzer Simon 1831, Bing Herman 1831, Landshut Sámuel 1831, Pick József 1831, Pserhofer Sámuel 1831, Ádler Ignác 1832, Altschul Éliás 1832, Cajus Gábor* 1832, Czuker Sámuel 1832, Goldschmied Albert 1832, Hauser József Holländer Leó 1832, Horovitz Náthán 1832, Moscovitz Móric 1832, Pollák Herman 1832, Rosenthal Bernát 1832, Schlesinger Bernát 1832, Weisz Sándor 1832, Breslauer Jakab 1833, Deutsch József 1833, Deutsch Mór 1833, Koppel Zsigmond, Spitzer Hermán 1833, Auerbach József 1834, Braun Sándor 1834. Grünhut Jakab, 1834, Abeles József 1835, Billitzer Fülöp 1835, Eibenschütz Móric 1835, Frankos Dávid 1835, Herz Lipót 1835, Hőnig Ignác 1835, Klein Lázár 1835, Löwy Adolf 1835, Kain Albert 1836, Kestenband Bernát 1836, Oesterreicher Ede 1836, Pollák József 1836, Schönfeld Lipót 1836, Frankel Illés 1836, Glatter Ede Ignác 1836, Zucker Leó 1836, Abeles Simon 1837, Blumenfeld Ábrahám 1887, Buchwald Gyula 1837, Elsass Náthán 1837, Finály Zsigmond 1837, Geyer Sámuel 1837, Goldberger Móric 1837, Jakobovics Miksa Móric 1837, Kremzir Mózes 1837, Kuczynszki Salamon 1837, Landesman G. 1837, Rosenberg Zsigmond 1837, Rosentbal Zsigmond 1887, Blau Vilmos 1838, Fraenkl Jakab Gyula 1839, Grünwald Adolf 1839, Klein Ignác Mór 1839, Mangold Salamon 1839

13734.ht

CÍMSZÓ Orvostudomán

SZÓCIKK király i gyógykezelte Apaf Mihál erdély vajdána i zsid háziorvos volt Juda Csa II Józse uralkodás alatt miko a 1790 XXXVIII t.-c-be biztosítot tanszabadsá lehetőv tett zsidó számár különböz pályáko val elhelyezkedés l Egyenjogúsít törekvé kezdődöt me zsid orvoso egyetem kiképzés Magyarországon Eddi egyetem tanulmányaika külföldö végezték Hirsche Mihál Náthá pozsony orvo 1733 Halléba szerezt me orvos diplomáját Márku Mózes pozsony rabb fi 1764 Bützowba let orvossá Márku soka foglalkozot Bibli orvostudomány vonatkozásaival 1773-ba Oppenheime Sámue Berná pozsony é 1776 Löb Mend holics orvosoknak aki külföldön Páduában illetv Halléba végezté tanulmányaikat helytartótanác megengedte hog nagyszombat egyeteme vizsgázhassanak A els magyar-zsidó ak it i tanul király engedéllye megszerezt buda egyeteme a orvos diplomá 1782. Oesterreiche Józse Mane l o volt magya orvos irodalo ezutá ké évtizedi ne tu ol orvos disszertációról amel zsid jelölttő származot volna d azontú egyr sűrűbbe jelentkezne 1840-i ige tekintélye számo mutatna fel Rot Sámue 1821 Pesten Grós Frigye l o Grós Emi nagyatyj 1825 Bécsbe let orvosdokto é 1830 má fenntartott Nagyvárado szemkórházát 1857 pedi megkapt koroná aran érdemkeresztet Aran érdemkereszte kapot 1858 Pserhofé Sam pápa orvo is A alábbia következ sorrendbe lette orvosdoktorok Saphi Zsigmon 1826 Löw Igná 1828 Auerbac Miks Ed 1829 Chori Károl Zakariá 1829 Bettelhei Józse Lipó 1830 Goldberge Adol 1830 Gros Fülö 1830 Grünfel Vilmo 1830 Grünhu Jaka 1830 Helle Jaka 1830 Austerlitze Simo 1831 Bin Herma 1831 Landshu Sámue 1831 Pic Józse 1831 Pserhofe Sámue 1831 Ádle Igná 1832 Altschu Éliá 1832 Caju Gábor 1832 Czuke Sámue 1832 Goldschmie Alber 1832 Hause Józse Hollände Le 1832 Horovit Náthá 1832 Moscovit Móri 1832 Pollá Herma 1832 Rosentha Berná 1832 Schlesinge Berná 1832 Weis Sándo 1832 Breslaue Jaka 1833 Deutsc Józse 1833 Deutsc Mó 1833 Koppe Zsigmond Spitze Hermá 1833 Auerbac Józse 1834 Brau Sándo 1834 Grünhu Jakab 1834 Abele Józse 1835 Billitze Fülö 1835 Eibenschüt Móri 1835 Franko Dávi 1835 Her Lipó 1835 Hőni Igná 1835 Klei Lázá 1835 Löw Adol 1835 Kai Alber 1836 Kestenban Berná 1836 Oesterreiche Ed 1836 Pollá Józse 1836 Schönfel Lipó 1836 Franke Illé 1836 Glatte Ed Igná 1836 Zucke Le 1836 Abele Simo 1837 Blumenfel Ábrahá 1887 Buchwal Gyul 1837 Elsas Náthá 1837 Finál Zsigmon 1837 Geye Sámue 1837 Goldberge Móri 1837 Jakobovic Miks Móri 1837 Kremzi Móze 1837 Kuczynszk Salamo 1837 Landesma G 1837 Rosenber Zsigmon 1837 Rosentba Zsigmon 1887 Bla Vilmo 1838 Fraenk Jaka Gyul 1839 Grünwal Adol 1839 Klei Igná Mó 1839 Mangol Salamo 183

13734.h

CÍMSZ Orvostudomá

SZÓCIK királ gyógykezelt Apa Mihá erdél vajdán zsi háziorvo vol Jud Cs I Józs uralkodá alat mik 179 XXXVII t.-c-b biztosíto tanszabads lehető tet zsid számá különbö pályák va elhelyezkedé Egyenjogúsí törekv kezdődö m zsi orvos egyete kiképzé Magyarországo Edd egyete tanulmányaik külföld végezté Hirsch Mihá Náth pozson orv 173 Halléb szerez m orvo diplomájá Márk Móze pozson rab f 176 Bützowb le orvoss Márk sok foglalkozo Bibl orvostudomán vonatkozásaiva 1773-b Oppenheim Sámu Bern pozson 177 Lö Men holic orvosokna ak külföldö Páduába illet Halléb végezt tanulmányaika helytartótaná megengedt ho nagyszomba egyetem vizsgázhassana el magyar-zsid a i tanu királ engedélly megszerez bud egyetem orvo diplom 1782 Oesterreich Józs Man vol magy orvo irodal ezut k évtized n t o orvo disszertációró ame zsi jelöltt származo voln azont egy sűrűbb jelentkezn 1840- ig tekintély szám mutatn fe Ro Sámu 182 Peste Gró Frigy Gró Em nagyaty 182 Bécsb le orvosdokt 183 m fenntartot Nagyvárad szemkórházá 185 ped megkap koron ara érdemkereszte Ara érdemkereszt kapo 185 Pserhof Sa páp orv i alábbi követke sorrendb lett orvosdoktoro Saph Zsigmo 182 Lö Ign 182 Auerba Mik E 182 Chor Káro Zakari 182 Bettelhe Józs Lip 183 Goldberg Ado 183 Gro Fül 183 Grünfe Vilm 183 Grünh Jak 183 Hell Jak 183 Austerlitz Sim 183 Bi Herm 183 Landsh Sámu 183 Pi Józs 183 Pserhof Sámu 183 Ádl Ign 183 Altsch Éli 183 Caj Gábo 183 Czuk Sámu 183 Goldschmi Albe 183 Haus Józs Holländ L 183 Horovi Náth 183 Moscovi Mór 183 Poll Herm 183 Rosenth Bern 183 Schlesing Bern 183 Wei Sánd 183 Breslau Jak 183 Deuts Józs 183 Deuts M 183 Kopp Zsigmon Spitz Herm 183 Auerba Józs 183 Bra Sánd 183 Grünh Jaka 183 Abel Józs 183 Billitz Fül 183 Eibenschü Mór 183 Frank Dáv 183 He Lip 183 Hőn Ign 183 Kle Láz 183 Lö Ado 183 Ka Albe 183 Kestenba Bern 183 Oesterreich E 183 Poll Józs 183 Schönfe Lip 183 Frank Ill 183 Glatt E Ign 183 Zuck L 183 Abel Sim 183 Blumenfe Ábrah 188 Buchwa Gyu 183 Elsa Náth 183 Finá Zsigmo 183 Gey Sámu 183 Goldberg Mór 183 Jakobovi Mik Mór 183 Kremz Móz 183 Kuczynsz Salam 183 Landesm 183 Rosenbe Zsigmo 183 Rosentb Zsigmo 188 Bl Vilm 183 Fraen Jak Gyu 183 Grünwa Ado 183 Kle Ign M 183 Mango Salam 18

13734.

CÍMS Orvostudom

SZÓCI kirá gyógykezel Ap Mih erdé vajdá zs háziorv vo Ju C Józ uralkod ala mi 17 XXXVI t.-c- biztosít tanszabad lehet te zsi szám különb pályá v elhelyezked Egyenjogús törek kezdőd zs orvo egyet kiképz Magyarország Ed egyet tanulmányai külföl végezt Hirsc Mih Nát pozso or 17 Hallé szere orv diplomáj Már Móz pozso ra 17 Bützow l orvos Már so foglalkoz Bib orvostudomá vonatkozásaiv 1773- Oppenhei Sám Ber pozso 17 L Me holi orvosokn a külföld Páduáb ille Hallé végez tanulmányaik helytartótan megenged h nagyszomb egyete vizsgázhassan e magyar-zsi tan kirá engedéll megszere bu egyete orv diplo 178 Oesterreic Józ Ma vo mag orv iroda ezu évtize orv disszertációr am zs jelölt származ vol azon eg sűrűb jelentkez 1840 i tekintél szá mutat f R Sám 18 Pest Gr Frig Gr E nagyat 18 Bécs l orvosdok 18 fenntarto Nagyvára szemkórház 18 pe megka koro ar érdemkereszt Ar érdemkeresz kap 18 Pserho S pá or alább követk sorrend let orvosdoktor Sap Zsigm 18 L Ig 18 Auerb Mi 18 Cho Kár Zakar 18 Bettelh Józ Li 18 Goldber Ad 18 Gr Fü 18 Grünf Vil 18 Grün Ja 18 Hel Ja 18 Austerlit Si 18 B Her 18 Lands Sám 18 P Józ 18 Pserho Sám 18 Ád Ig 18 Altsc Él 18 Ca Gáb 18 Czu Sám 18 Goldschm Alb 18 Hau Józ Hollän 18 Horov Nát 18 Moscov Mó 18 Pol Her 18 Rosent Ber 18 Schlesin Ber 18 We Sán 18 Bresla Ja 18 Deut Józ 18 Deut 18 Kop Zsigmo Spit Her 18 Auerb Józ 18 Br Sán 18 Grün Jak 18 Abe Józ 18 Billit Fü 18 Eibensch Mó 18 Fran Dá 18 H Li 18 Hő Ig 18 Kl Lá 18 L Ad 18 K Alb 18 Kestenb Ber 18 Oesterreic 18 Pol Józ 18 Schönf Li 18 Fran Il 18 Glat Ig 18 Zuc 18 Abe Si 18 Blumenf Ábra 18 Buchw Gy 18 Els Nát 18 Fin Zsigm 18 Ge Sám 18 Goldber Mó 18 Jakobov Mi Mó 18 Krem Mó 18 Kuczyns Sala 18 Landes 18 Rosenb Zsigm 18 Rosent Zsigm 18 B Vil 18 Frae Ja Gy 18 Grünw Ad 18 Kl Ig 18 Mang Sala 1

13734

CÍM Orvostudo

SZÓC kir gyógykeze A Mi erd vajd z házior v J Jó uralko al m 1 XXXV t.-c biztosí tanszaba lehe t zs szá külön pály elhelyezke Egyenjogú töre kezdő z orv egye kikép Magyarorszá E egye tanulmánya külfö végez Hirs Mi Ná pozs o 1 Hall szer or diplomá Má Mó pozs r 1 Bützo orvo Má s foglalko Bi orvostudom vonatkozásai 1773 Oppenhe Sá Be pozs 1 M hol orvosok külföl Páduá ill Hall vége tanulmányai helytartóta megenge nagyszom egyet vizsgázhassa magyar-zs ta kir engedél megszer b egyet or dipl 17 Oesterrei Jó M v ma or irod ez évtiz or disszertáció a z jelöl szárma vo azo e sűrű jelentke 184 tekinté sz muta Sá 1 Pes G Fri G nagya 1 Béc orvosdo 1 fenntart Nagyvár szemkórhá 1 p megk kor a érdemkeresz A érdemkeres ka 1 Pserh p o aláb követ sorren le orvosdokto Sa Zsig 1 I 1 Auer M 1 Ch Ká Zaka 1 Bettel Jó L 1 Goldbe A 1 G F 1 Grün Vi 1 Grü J 1 He J 1 Austerli S 1 He 1 Land Sá 1 Jó 1 Pserh Sá 1 Á I 1 Alts É 1 C Gá 1 Cz Sá 1 Goldsch Al 1 Ha Jó Hollä 1 Horo Ná 1 Mosco M 1 Po He 1 Rosen Be 1 Schlesi Be 1 W Sá 1 Bresl J 1 Deu Jó 1 Deu 1 Ko Zsigm Spi He 1 Auer Jó 1 B Sá 1 Grü Ja 1 Ab Jó 1 Billi F 1 Eibensc M 1 Fra D 1 L 1 H I 1 K L 1 A 1 Al 1 Kesten Be 1 Oesterrei 1 Po Jó 1 Schön L 1 Fra I 1 Gla I 1 Zu 1 Ab S 1 Blumen Ábr 1 Buch G 1 El Ná 1 Fi Zsig 1 G Sá 1 Goldbe M 1 Jakobo M M 1 Kre M 1 Kuczyn Sal 1 Lande 1 Rosen Zsig 1 Rosen Zsig 1 Vi 1 Fra J G 1 Grün A 1 K I 1 Man Sal

1373

CÍ Orvostud

SZÓ ki gyógykez M er vaj házio J uralk a XXX t.- biztos tanszab leh z sz külö pál elhelyezk Egyenjog tör kezd or egy kiké Magyarorsz egy tanulmány külf vége Hir M N poz Hal sze o diplom M M poz Bütz orv M foglalk B orvostudo vonatkozása 177 Oppenh S B poz ho orvoso külfö Pádu il Hal vég tanulmánya helytartót megeng nagyszo egye vizsgázhass magyar-z t ki engedé megsze egye o dip 1 Oesterre J m o iro e évti o disszertáci jelö szárm v az sűr jelentk 18 tekint s mut S Pe Fr nagy Bé orvosd fenntar Nagyvá szemkórh meg ko érdemkeres érdemkere k Pser alá köve sorre l orvosdokt S Zsi Aue C K Zak Bette J Goldb Grü V Gr H Austerl H Lan S J Pser S Alt G C S Goldsc A H J Holl Hor N Mosc P H Rose B Schles B S Bres De J De K Zsig Sp H Aue J S Gr J A J Bill Eibens Fr  A Keste B Oesterre P J Schö Fr Gl Z A Blume Áb Buc E N F Zsi S Goldb Jakob Kr Kuczy Sa Land Rose Zsi Rose Zsi V Fr Grü Ma Sa