13737.htm

CÍMSZÓ: Ősök tisztelete

SZÓCIKK: Ősök tisztelete. A Biblia a lélek halhatatlanságáról csak futólag tesz említést, ami pedig a hátramaradottaknak az elhunytak lelkiüdvéról való gondoskodást illeti, ez számára teljesen idegen. Az ősök istenszerű tisztelete, ahogy az a keletázsiai népeknél kifejlődött, a régi zsidóknál nem volt szokásos. Később azonban náluk is fellelhetők az Ő.-nek egyes nyomai. A Talmud már ismeri a halotti áldozat egy fajtáját, amely tulajdonképen egy jótékonysági aktusból állott. A halottakért való engesztelő istentiszteletről először a Makkabeusok történetében esik szó. (Makk. II. 12. 28.) Mikor történetesen a jamniai csata után egyes elesett zsidó harcosoknál pogány varázsszereket találtak, Juda Makkabi általános engesztelő imát rendelt el s áldozati adományt küldött Jeruzsálembe, hogy a halottakat megszabadítsa vétkeiktől és feltámadásukat biztosítsa. (Innen veszi eredetét a keresztények halotti miséje.) Az «Achare mosz» hetiszakasznak jom kippurkor való felolvasása idővel arra vezetett, hogy az engesztelő nap istentiszteletének rendjébe beiktattak egy külön imát az elhunytakért. Ennek az imának, az ú. n. «Hazhórósz nesómósz»-nak az elmondását később Kelet Németországban és más vidékeken minden ünnep utolsó napjára kiterjesztették, ros hasónó kivételével. Az Ő.-re szolgál a Kaddis ima is (l. Kaddis).


Ez a címszó a Magyar Zsidó Lexikonban (1929, szerk. Újvári Péter) található. A felismertetett és korrektúrázott szövegben előfordulnak még hibák, úgyhogy a szócikk pontos szövegének és külalakjának megtekintéséhez nyissa meg a digitalizált oldalképet! Ez a(z) 3737. címszó a lexikon => 674. oldalán van. Az itt olvasható változat forrása: Nagy Péter Tibor: Az 1929-es magyar zsidó lexikon adatbázisa. Szociológiai adatbázisok No. 1. WJLF, Budapest, 2013

 

 

A további szöveg a keresőmotor hatékonyságának növelésére szolgál, nem elolvasásra.

4953255472018468

13737.htm

CÍMSZÓ: Ősök tisztelete

SZÓCIKK: Ősök tisztelete. A Biblia a lélek halhatatlanságáról csak futólag tesz említést, ami pedig a hátramaradottaknak az elhunytak lelkiüdvéról való gondoskodást illeti, ez számára teljesen idegen. Az ősök istenszerű tisztelete, ahogy az a keletázsiai népeknél kifejlődött, a régi zsidóknál nem volt szokásos. Később azonban náluk is fellelhetők az Ő.-nek egyes nyomai. A Talmud már ismeri a halotti áldozat egy fajtáját, amely tulajdonképen egy jótékonysági aktusból állott. A halottakért való engesztelő istentiszteletről először a Makkabeusok történetében esik szó. Makk. II. 12. 28. Mikor történetesen a jamniai csata után egyes elesett zsidó harcosoknál pogány varázsszereket találtak, Juda Makkabi általános engesztelő imát rendelt el s áldozati adományt küldött Jeruzsálembe, hogy a halottakat megszabadítsa vétkeiktől és feltámadásukat biztosítsa. Innen veszi eredetét a keresztények halotti miséje. Az Achare mosz hetiszakasznak jom kippurkor való felolvasása idővel arra vezetett, hogy az engesztelő nap istentiszteletének rendjébe beiktattak egy külön imát az elhunytakért. Ennek az imának, az ú. n. Hazhórósz nesómósz -nak az elmondását később Kelet Németországban és más vidékeken minden ünnep utolsó napjára kiterjesztették, ros hasónó kivételével. Az Ő.-re szolgál a Kaddis ima is l. Kaddis .

13737.ht

CÍMSZÓ Ősö tisztelet

SZÓCIKK Ősö tisztelete Bibli léle halhatatlanságáró csa futóla tes említést am pedi hátramaradottakna a elhunyta lelkiüdvéró val gondoskodás illeti e számár teljese idegen A ősö istenszer tisztelete ahog a keletázsia népekné kifejlődött rég zsidókná ne vol szokásos Későb azonba nálu i fellelhető a Ő.-ne egye nyomai Talmu má ismer halott áldoza eg fajtáját amel tulajdonképe eg jótékonyság aktusbó állott halottakér val engesztel istentiszteletrő előszö Makkabeuso történetébe esi szó Makk II 12 28 Miko történetese jamnia csat utá egye eleset zsid harcosokná pogán varázsszereke találtak Jud Makkab általáno engesztel imá rendel e áldozat adomány küldöt Jeruzsálembe hog halottaka megszabadíts vétkeiktő é feltámadásuka biztosítsa Inne vesz eredeté kereszténye halott miséje A Achar mos hetiszakaszna jo kippurko val felolvasás időve arr vezetett hog a engesztel na istentiszteleténe rendjéb beiktatta eg külö imá a elhunytakért Enne a imának a ú n Hazhórós nesómós -na a elmondásá későb Kele Németországba é má vidékeke minde ünne utols napjár kiterjesztették ro hasón kivételével A Ő.-r szolgá Kaddi im i l Kaddi

13737.h

CÍMSZ Ős tisztele

SZÓCIK Ős tisztelet Bibl lél halhatatlanságár cs futól te említés a ped hátramaradottakn elhunyt lelkiüdvér va gondoskodá illet számá teljes idege ős istensze tisztelet aho keletázsi népekn kifejlődöt ré zsidókn n vo szokáso Késő azonb nál fellelhet Ő.-n egy nyoma Talm m isme halot áldoz e fajtájá ame tulajdonkép e jótékonysá aktusb állot halottaké va engeszte istentiszteletr elősz Makkabeus történetéb es sz Mak I 1 2 Mik történetes jamni csa ut egy elese zsi harcosokn pogá varázsszerek találta Ju Makka általán engeszte im rende áldoza adomán küldö Jeruzsálemb ho halottak megszabadít vétkeikt feltámadásuk biztosíts Inn ves eredet keresztény halot miséj Acha mo hetiszakaszn j kippurk va felolvasá időv ar vezetet ho engeszte n istentiszteletén rendjé beiktatt e kül im elhunytakér Enn imána Hazhóró nesómó -n elmondás késő Kel Németországb m vidékek mind ünn utol napjá kiterjesztetté r hasó kivételéve Ő.- szolg Kadd i Kadd

13737.

CÍMS Ő tisztel

SZÓCI Ő tisztele Bib lé halhatatlanságá c futó t említé pe hátramaradottak elhuny lelkiüdvé v gondoskod ille szám telje ideg ő istensz tisztele ah keletázs népek kifejlődö r zsidók v szokás Kés azon ná fellelhe Ő.- eg nyom Tal ism halo áldo fajtáj am tulajdonké jótékonys aktus állo halottak v engeszt istentisztelet elős Makkabeu történeté e s Ma Mi története jamn cs u eg eles zs harcosok pog varázsszere talált J Makk általá engeszt i rend áldoz adomá küld Jeruzsálem h halotta megszabadí vétkeik feltámadásu biztosít In ve erede keresztén halo misé Ach m hetiszakasz kippur v felolvas idő a vezete h engeszt istentiszteleté rendj beiktat kü i elhunytaké En imán Hazhór nesóm - elmondá kés Ke Németország vidéke min ün uto napj kiterjesztett has kivételév Ő. szol Kad Kad

13737

CÍM tiszte

SZÓC tisztel Bi l halhatatlanság fut említ p hátramaradotta elhun lelkiüdv gondosko ill szá telj ide istens tisztel a keletáz népe kifejlőd zsidó szoká Ké azo n fellelh Ő. e nyo Ta is hal áld fajtá a tulajdonk jótékony aktu áll halotta engesz istentisztele elő Makkabe történet M M történet jam c e ele z harcoso po varázsszer talál Mak által engesz ren áldo adom kül Jeruzsále halott megszabad vétkei feltámadás biztosí I v ered kereszté hal mis Ac hetiszakas kippu felolva id vezet engesz istentisztelet rend beikta k elhunytak E imá Hazhó nesó elmond ké K Németorszá vidék mi ü ut nap kiterjesztet ha kivételé Ő szo Ka Ka

1373

CÍ tiszt

SZÓ tiszte B halhatatlansá fu emlí hátramaradott elhu lelkiüd gondosk il sz tel id isten tiszte keletá nép kifejlő zsid szok K az fellel Ő ny T i ha ál fajt tulajdon jótékon akt ál halott enges istentisztel el Makkab történe történe ja el harcos p varázssze talá Ma álta enges re áld ado kü Jeruzsál halot megszaba vétke feltámadá biztos ere kereszt ha mi A hetiszaka kipp felolv i veze enges istentisztele ren beikt elhunyta im Hazh nes elmon k Németorsz vidé m u na kiterjeszte h kivétel sz K K