13738.htm

CÍMSZÓ: Ostorozók

SZÓCIKK: Ostorozók. 1848-49-ben felekezetszerű alakulat volt, amely az akkor pusztító úgynevezett «fekete halál» idején létesült. Vallási rajongás leple alatt városból-városba, országról-országra vitte a zsidógyűlöletet, gyilkolt és fosztogatott, mert az O. a zsidókban látták a «fekete halál» okozóit. Egész Európában már esztendők óta dúlták a zsidó községeket: 1312, 1320, 1336-37 kegyetlen és véres állomásai a zsidó történelemnek Ausztriában, Csehországban, Franciaországban és Spanyolországban, azután Németországban. A vérhullám egész Magyarország határáig ért, de átcsapni nehezen tudott, mert a jogbiztonság szilárdan állott az országban. Északi Magyarország azonban mégis némikép megszenvedte az O.-at, mert betörtek a határon és az északi részen keresztül vonultak Lengyelországba. A magyarok között azonban kevés támogatásra találtak és ennek köszönhető, hogy amerre átvonultak, elmaradtak a vérengzések. Ez az esemény jellemzi Magyarországon az egész kornak a hangulatát legjobban, mert az Árpádház kihalása után is még vagy hat évtizedig törvényekkel biztosított jogbiztonságban éltek a zsidók Magyarországon és míg egész Európában a felizgatott népszenvedélyek áldozatai voltak, addig a magyarokkal egyetértő, jó viszonyban éltek.


Ez a címszó a Magyar Zsidó Lexikonban (1929, szerk. Újvári Péter) található. A felismertetett és korrektúrázott szövegben előfordulnak még hibák, úgyhogy a szócikk pontos szövegének és külalakjának megtekintéséhez nyissa meg a digitalizált oldalképet! Ez a(z) 3738. címszó a lexikon => 675. oldalán van. Az itt olvasható változat forrása: Nagy Péter Tibor: Az 1929-es magyar zsidó lexikon adatbázisa. Szociológiai adatbázisok No. 1. WJLF, Budapest, 2013

 

 

A további szöveg a keresőmotor hatékonyságának növelésére szolgál, nem elolvasásra.

4953255472018468

13738.htm

CÍMSZÓ: Ostorozók

SZÓCIKK: Ostorozók. 1848-49-ben felekezetszerű alakulat volt, amely az akkor pusztító úgynevezett fekete halál idején létesült. Vallási rajongás leple alatt városból-városba, országról-országra vitte a zsidógyűlöletet, gyilkolt és fosztogatott, mert az O. a zsidókban látták a fekete halál okozóit. Egész Európában már esztendők óta dúlták a zsidó községeket: 1312, 1320, 1336-37 kegyetlen és véres állomásai a zsidó történelemnek Ausztriában, Csehországban, Franciaországban és Spanyolországban, azután Németországban. A vérhullám egész Magyarország határáig ért, de átcsapni nehezen tudott, mert a jogbiztonság szilárdan állott az országban. Északi Magyarország azonban mégis némikép megszenvedte az O.-at, mert betörtek a határon és az északi részen keresztül vonultak Lengyelországba. A magyarok között azonban kevés támogatásra találtak és ennek köszönhető, hogy amerre átvonultak, elmaradtak a vérengzések. Ez az esemény jellemzi Magyarországon az egész kornak a hangulatát legjobban, mert az Árpádház kihalása után is még vagy hat évtizedig törvényekkel biztosított jogbiztonságban éltek a zsidók Magyarországon és míg egész Európában a felizgatott népszenvedélyek áldozatai voltak, addig a magyarokkal egyetértő, jó viszonyban éltek.

13738.ht

CÍMSZÓ Ostorozó

SZÓCIKK Ostorozók 1848-49-be felekezetszer alakula volt amel a akko pusztít úgynevezet feket halá idejé létesült Vallás rajongá lepl alat városból-városba országról-országr vitt zsidógyűlöletet gyilkol é fosztogatott mer a O zsidókba láttá feket halá okozóit Egés Európába má esztendő ót dúltá zsid községeket 1312 1320 1336-3 kegyetle é vére állomása zsid történelemne Ausztriában Csehországban Franciaországba é Spanyolországban azutá Németországban vérhullá egés Magyarorszá határái ért d átcsapn neheze tudott mer jogbiztonsá szilárda állot a országban Észak Magyarorszá azonba mégi némiké megszenvedt a O.-at mer betörte határo é a észak része keresztü vonulta Lengyelországba magyaro közöt azonba kevé támogatásr találta é enne köszönhető hog amerr átvonultak elmaradta vérengzések E a esemén jellemz Magyarországo a egés korna hangulatá legjobban mer a Árpádhá kihalás utá i mé vag ha évtizedi törvényekke biztosítot jogbiztonságba élte zsidó Magyarországo é mí egés Európába felizgatot népszenvedélye áldozata voltak addi magyarokka egyetértő j viszonyba éltek

13738.h

CÍMSZ Ostoroz

SZÓCIK Ostorozó 1848-49-b felekezetsze alakul vol ame akk pusztí úgyneveze feke hal idej létesül Vallá rajong lep ala városból-városb országról-ország vit zsidógyűlölete gyilko fosztogatot me zsidókb látt feke hal okozói Egé Európáb m esztend ó dúlt zsi községeke 131 132 1336- kegyetl vér állomás zsi történelemn Ausztriába Csehországba Franciaországb Spanyolországba azut Németországba vérhull egé Magyarorsz határá ér átcsap nehez tudot me jogbiztons szilárd állo országba Észa Magyarorsz azonb még némik megszenved O.-a me betört határ észa rész kereszt vonult Lengyelországb magyar közö azonb kev támogatás talált enn köszönhet ho amer átvonulta elmaradt vérengzése esemé jellem Magyarország egé korn hangulat legjobba me Árpádh kihalá ut m va h évtized törvényekk biztosíto jogbiztonságb élt zsid Magyarország m egé Európáb felizgato népszenvedély áldozat volta add magyarokk egyetért viszonyb élte

13738.

CÍMS Ostoro

SZÓCI Ostoroz 1848-49- felekezetsz alaku vo am ak puszt úgynevez fek ha ide létesü Vall rajon le al városból-város országról-orszá vi zsidógyűlölet gyilk fosztogato m zsidók lát fek ha okozó Eg Európá eszten dúl zs községek 13 13 1336 kegyet vé állomá zs történelem Ausztriáb Csehországb Franciaország Spanyolországb azu Németországb vérhul eg Magyarors határ é átcsa nehe tudo m jogbizton szilár áll országb Ész Magyarors azon mé némi megszenve O.- m betör hatá ész rés keresz vonul Lengyelország magya köz azon ke támogatá talál en köszönhe h ame átvonult elmarad vérengzés esem jelle Magyarorszá eg kor hangula legjobb m Árpád kihal u v évtize törvények biztosít jogbiztonság él zsi Magyarorszá eg Európá felizgat népszenvedél áldoza volt ad magyarok egyetér viszony élt

13738

CÍM Ostor

SZÓC Ostoro 1848-49 felekezets alak v a a pusz úgyneve fe h id létes Val rajo l a városból-váro országról-orsz v zsidógyűlöle gyil fosztogat zsidó lá fe h okoz E Európ eszte dú z községe 1 1 133 kegye v állom z történele Ausztriá Csehország Franciaorszá Spanyolország az Németország vérhu e Magyaror hatá átcs neh tud jogbizto szilá ál ország És Magyaror azo m ném megszenv O. betö hat és ré keres vonu Lengyelorszá magy kö azo k támogat talá e köszönh am átvonul elmara vérengzé ese jell Magyarorsz e ko hangul legjob Árpá kiha évtiz törvénye biztosí jogbiztonsá é zs Magyarorsz e Európ felizga népszenvedé áldoz vol a magyaro egyeté viszon él

1373

CÍ Osto

SZÓ Ostor 1848-4 felekezet ala pus úgynev f i léte Va raj városból-vár országról-ors zsidógyűlöl gyi fosztoga zsid l f oko Euró eszt d község 13 kegy állo történel Ausztri Csehorszá Franciaorsz Spanyolorszá a Németorszá vérh Magyaro hat átc ne tu jogbizt szil á orszá É Magyaro az né megszen O bet ha é r kere von Lengyelorsz mag k az támoga tal köszön a átvonu elmar vérengz es jel Magyarors k hangu legjo Árp kih évti törvény biztos jogbiztons z Magyarors Euró felizg népszenved áldo vo magyar egyet viszo é