13739.htm

CÍMSZÓ: Ostyamegszentségtelenítés

SZÓCIKK: "Ostyamegszentségtelenítés. O. a vérváddal (l. o.) és kútmérgezéssel azonos kategóriájú embertelen rágalom a közép- és újkor folyamán, mely Európa nyugati államaiban, főképp Németországban és Ausztriában merült fel időnként és következményeiben némely terület zsidóságára megsemmisítően végzetes volt. Az O. vádja abban állott, hogy a zsidók megvesztegetett keresztényekkel ellopatják a szentelt ostyát s abból azután vallási célokra vért facsarnak. Ez a gonosz és súlyos következményekkel járó vád egyidejűleg jelentkezik a transsubstanciát dogmává emelő zsinati határozattal 1215. III. Innocentius pápasága alatt s felváltva vagy egyidejűleg, vagy külön-külön jelentkezik az említett két másik váddal. Azok, akiket ily vád alapján tartóztattak mind az egyházi bíróságok elé kerültek; ahol inkvizíció működött, ott ez bíráskodott fölöttük. A letartóztatottakat minden esetben, kivétel nélkül a legborzalmasabb tortúrákkal kényszerítették arra, hogy bevallják az O.-t. A kikényszerítőit vallomás után feltétlenül elevenen való megégetésre ítélték őket. Első ilyen O.-per volt a 12-iki Helitzben, Berlin mellett s a tömeges zsidóelégetés helyét ott máig Judenbergnek nevezik. Ezt követte azután számos más O.-i vád és hasonló kimenetelű per úgy német területen, mint Nyugat-európában, Spanyolországban a XV. sz.-ban merül fel, de ennek a speciális vádnak mégis a középkori német államok voltak a főfészkei. Magyarországon csupán szórványosan fordult elő. Leghírhedtebb koholmány az 1591-iki pozsonyi O.-i vád, amely tragikus kimenetelű volt. Erről egykorú kép is maradt fenn. L. Vérvád, Kútmérgezés, Inkvizíció, Mártírok és Memor-könyvek és azok irodalmát."


Ez a címszó a Magyar Zsidó Lexikonban (1929, szerk. Újvári Péter) található. A felismertetett és korrektúrázott szövegben előfordulnak még hibák, úgyhogy a szócikk pontos szövegének és külalakjának megtekintéséhez nyissa meg a digitalizált oldalképet! Ez a(z) 3739. címszó a lexikon => 675. oldalán van. Az itt olvasható változat forrása: Nagy Péter Tibor: Az 1929-es magyar zsidó lexikon adatbázisa. Szociológiai adatbázisok No. 1. WJLF, Budapest, 2013

 

 

A további szöveg a keresőmotor hatékonyságának növelésére szolgál, nem elolvasásra.

4953255472018468

13739.htm

CÍMSZÓ: Ostyamegszentségtelenítés

SZÓCIKK: Ostyamegszentségtelenítés. O. a vérváddal l. o. és kútmérgezéssel azonos kategóriájú embertelen rágalom a közép- és újkor folyamán, mely Európa nyugati államaiban, főképp Németországban és Ausztriában merült fel időnként és következményeiben némely terület zsidóságára megsemmisítően végzetes volt. Az O. vádja abban állott, hogy a zsidók megvesztegetett keresztényekkel ellopatják a szentelt ostyát s abból azután vallási célokra vért facsarnak. Ez a gonosz és súlyos következményekkel járó vád egyidejűleg jelentkezik a transsubstanciát dogmává emelő zsinati határozattal 1215. III. Innocentius pápasága alatt s felváltva vagy egyidejűleg, vagy külön-külön jelentkezik az említett két másik váddal. Azok, akiket ily vád alapján tartóztattak mind az egyházi bíróságok elé kerültek; ahol inkvizíció működött, ott ez bíráskodott fölöttük. A letartóztatottakat minden esetben, kivétel nélkül a legborzalmasabb tortúrákkal kényszerítették arra, hogy bevallják az O.-t. A kikényszerítőit vallomás után feltétlenül elevenen való megégetésre ítélték őket. Első ilyen O.-per volt a 12-iki Helitzben, Berlin mellett s a tömeges zsidóelégetés helyét ott máig Judenbergnek nevezik. Ezt követte azután számos más O.-i vád és hasonló kimenetelű per úgy német területen, mint Nyugat-európában, Spanyolországban a XV. sz.-ban merül fel, de ennek a speciális vádnak mégis a középkori német államok voltak a főfészkei. Magyarországon csupán szórványosan fordult elő. Leghírhedtebb koholmány az 1591-iki pozsonyi O.-i vád, amely tragikus kimenetelű volt. Erről egykorú kép is maradt fenn. L. Vérvád, Kútmérgezés, Inkvizíció, Mártírok és Memor-könyvek és azok irodalmát.

13739.ht

CÍMSZÓ Ostyamegszentségteleníté

SZÓCIKK Ostyamegszentségtelenítés O vérvádda l o é kútmérgezésse azono kategóriáj embertele rágalo közép é újko folyamán mel Európ nyugat államaiban főkép Németországba é Ausztriába merül fe időnkén é következményeibe némel terüle zsidóságár megsemmisítőe végzete volt A O vádj abba állott hog zsidó megvesztegetet keresztényekke ellopatjá szentel ostyá abbó azutá vallás célokr vér facsarnak E gonos é súlyo következményekke jár vá egyidejűle jelentkezi transsubstanciá dogmáv emel zsinat határozatta 1215 III Innocentiu pápaság alat felváltv vag egyidejűleg vag külön-külö jelentkezi a említet ké mási váddal Azok akike il vá alapjá tartóztatta min a egyház bíróságo el kerültek aho inkvizíci működött ot e bíráskodot fölöttük letartóztatottaka minde esetben kivéte nélkü legborzalmasab tortúrákka kényszerítetté arra hog bevalljá a O.-t kikényszerítői vallomá utá feltétlenü elevene val megégetésr ítélté őket Els ilye O.-pe vol 12-ik Helitzben Berli mellet tömege zsidóelégeté helyé ot mái Judenbergne nevezik Ez követt azutá számo má O.- vá é hasonl kimenetel pe úg néme területen min Nyugat-európában Spanyolországba XV sz.-ba merü fel d enne speciáli vádna mégi középkor néme államo volta főfészkei Magyarországo csupá szórványosa fordul elő Leghírhedteb koholmán a 1591-ik pozsony O.- vád amel tragiku kimenetel volt Errő egykor ké i marad fenn L Vérvád Kútmérgezés Inkvizíció Mártíro é Memor-könyve é azo irodalmát

13739.h

CÍMSZ Ostyamegszentségtelenít

SZÓCIK Ostyamegszentségteleníté vérvádd kútmérgezéss azon kategóriá embertel rágal közé újk folyamá me Euró nyuga államaiba főké Németországb Ausztriáb merü f időnké következményeib néme terül zsidóságá megsemmisítő végzet vol vád abb állot ho zsid megvesztegete keresztényekk ellopatj szente osty abb azut vallá célok vé facsarna gono súly következményekk já v egyidejűl jelentkez transsubstanci dogmá eme zsina határozatt 121 II Innocenti pápasá ala felvált va egyidejűle va külön-kül jelentkez említe k más vádda Azo akik i v alapj tartóztatt mi egyhá bíróság e kerülte ah inkvizíc működöt o bíráskodo fölöttü letartóztatottak mind esetbe kivét nélk legborzalmasa tortúrákk kényszerített arr ho bevallj O.- kikényszerítő vallom ut feltétlen eleven va megégetés ítélt őke El ily O.-p vo 12-i Helitzbe Berl melle tömeg zsidóeléget hely o má Judenbergn nevezi E követ azut szám m O. v hason kimenete p ú ném területe mi Nyugat-európába Spanyolországb X sz.-b mer fe enn speciál vádn még középko ném állam volt főfészke Magyarország csup szórványos fordu el Leghírhedte koholmá 1591-i pozson O. vá ame tragik kimenete vol Err egyko k mara fen Vérvá Kútmérgezé Inkvizíci Mártír Memor-könyv az irodalmá

13739.

CÍMS Ostyamegszentségtelení

SZÓCI Ostyamegszentségtelenít vérvád kútmérgezés azo kategóri emberte rága köz új folyam m Eur nyug államaib fők Németország Ausztriá mer időnk következményei ném terü zsidóság megsemmisít végze vo vá ab állo h zsi megveszteget keresztények ellopat szent ost ab azu vall célo v facsarn gon súl következmények j egyidejű jelentke transsubstanc dogm em zsin határozat 12 I Innocent pápas al felvál v egyidejűl v külön-kü jelentke említ má vádd Az aki alap tartóztat m egyh bírósá került a inkvizí működö bíráskod fölött letartóztatotta min esetb kivé nél legborzalmas tortúrák kényszerítet ar h bevall O. kikényszerít vallo u feltétle eleve v megégeté ítél ők E il O.- v 12- Helitzb Ber mell töme zsidóelége hel m Judenberg nevez köve azu szá O haso kimenet né terület m Nyugat-európáb Spanyolország sz.- me f en speciá vád mé középk né álla vol főfészk Magyarorszá csu szórványo ford e Leghírhedt koholm 1591- pozso O v am tragi kimenet vo Er egyk mar fe Vérv Kútmérgez Inkvizíc Mártí Memor-köny a irodalm

13739

CÍM Ostyamegszentségtelen

SZÓC Ostyamegszentségtelení vérvá kútmérgezé az kategór embert rág kö ú folya Eu nyu államai fő Németorszá Ausztri me időn következménye né ter zsidósá megsemmisí végz v v a áll zs megvesztege kereszténye ellopa szen os a az val cél facsar go sú következménye egyidej jelentk transsubstan dog e zsi határoza 1 Innocen pápa a felvá egyidejű külön-k jelentk emlí m vád A ak ala tartózta egy bírós kerül inkviz működ bírásko fölöt letartóztatott mi eset kiv né legborzalma tortúrá kényszeríte a beval O kikényszerí vall feltétl elev megéget íté ő i O. 12 Helitz Be mel töm zsidóelég he Judenber neve köv az sz has kimene n terüle Nyugat-európá Spanyolorszá sz. m e speci vá m közép n áll vo főfész Magyarorsz cs szórvány for Leghírhed kohol 1591 pozs a trag kimene v E egy ma f Vér Kútmérge Inkvizí Márt Memor-kön irodal

1373

CÍ Ostyamegszentségtele

SZÓ Ostyamegszentségtelen vérv kútmérgez a kategó ember rá k foly E ny állama f Németorsz Ausztr m idő következmény n te zsidós megsemmis vég ál z megveszteg keresztény ellop sze o a va cé facsa g s következmény egyide jelent transsubsta do zs határoz Innoce páp felv egyidej külön- jelent eml vá a al tartózt eg bíró kerü inkvi műkö bírásk fölö letartóztatot m ese ki n legborzalm tortúr kényszerít beva kikényszer val feltét ele megége ít O 1 Helit B me tö zsidóelé h Judenbe nev kö a s ha kimen terül Nyugat-európ Spanyolorsz sz spec v közé ál v főfés Magyarors c szórván fo Leghírhe koho 159 poz tra kimen eg m Vé Kútmérg Inkviz Már Memor-kö iroda