13744.htm

CÍMSZÓ: Ósze hasólom

SZÓCIKK: Ósze hasólom (h.). A békeszerzö. A liturgiában Isten magasztalásakónt fordul elő, Mar bar Ravina talmudszerző Elóháj necór lesóni mérő, Istenem óvd meg nyelvemet a gonoszságtól kezdetű híres imájában (Beráchot 17a). Ez a könyörgés rekeszti be a mindennapi tefillót. Külön benedikcióként szerepel az év első tíz napján a Beszéfer chájim kezdetű ima végén. A sacharisz alkalmával a Szim sólom tóvó és az Eloháj necór imák között, a minchó és maáriv keretében pedig a Sólóm rov és Elóháj necór imák között mondják.


Ez a címszó a Magyar Zsidó Lexikonban (1929, szerk. Újvári Péter) található. A felismertetett és korrektúrázott szövegben előfordulnak még hibák, úgyhogy a szócikk pontos szövegének és külalakjának megtekintéséhez nyissa meg a digitalizált oldalképet! Ez a(z) 3744. címszó a lexikon => 675. oldalán van. Az itt olvasható változat forrása: Nagy Péter Tibor: Az 1929-es magyar zsidó lexikon adatbázisa. Szociológiai adatbázisok No. 1. WJLF, Budapest, 2013

 

 

A további szöveg a keresőmotor hatékonyságának növelésére szolgál, nem elolvasásra.

4953255472018468

13744.htm

CÍMSZÓ: Ósze hasólom

SZÓCIKK: Ósze hasólom h. . A békeszerzö. A liturgiában Isten magasztalásakónt fordul elő, Mar bar Ravina talmudszerző Elóháj necór lesóni mérő, Istenem óvd meg nyelvemet a gonoszságtól kezdetű híres imájában Beráchot 17a . Ez a könyörgés rekeszti be a mindennapi tefillót. Külön benedikcióként szerepel az év első tíz napján a Beszéfer chájim kezdetű ima végén. A sacharisz alkalmával a Szim sólom tóvó és az Eloháj necór imák között, a minchó és maáriv keretében pedig a Sólóm rov és Elóháj necór imák között mondják.

13744.ht

CÍMSZÓ Ósz hasólo

SZÓCIKK Ósz hasólo h békeszerzö liturgiába Iste magasztalásakón fordu elő Ma ba Ravin talmudszerz Elóhá necó lesón mérő Istene óv me nyelveme gonoszságtó kezdet híre imájába Berácho 17 E könyörgé rekeszt b mindennap tefillót Külö benedikciókén szerepe a é els tí napjá Beszéfe cháji kezdet im végén sacharis alkalmáva Szi sólo tóv é a Elohá necó imá között minch é maári keretébe pedi Sóló ro é Elóhá necó imá közöt mondják

13744.h

CÍMSZ Ós hasól

SZÓCIK Ós hasól békeszerz liturgiáb Ist magasztalásakó ford el M b Ravi talmudszer Elóh nec lesó mér Isten ó m nyelvem gonoszságt kezde hír imájáb Berách 1 könyörg rekesz mindenna tefilló Kül benedikcióké szerep el t napj Beszéf cháj kezde i végé sachari alkalmáv Sz sól tó Eloh nec im közöt minc maár keretéb ped Sól r Elóh nec im közö mondjá

13744.

CÍMS Ó hasó

SZÓCI Ó hasó békeszer liturgiá Is magasztalásak for e Rav talmudsze Eló ne les mé Iste nyelve gonoszság kezd hí imájá Berác könyör rekes mindenn tefill Kü benedikciók szere e nap Beszé chá kezd vég sachar alkalmá S só t Elo ne i közö min maá kereté pe Só Eló ne i köz mondj

13744

CÍM has

SZÓC has békesze liturgi I magasztalása fo Ra talmudsz El n le m Ist nyelv gonoszsá kez h imáj Berá könyö reke minden tefil K benedikció szer na Besz ch kez vé sacha alkalm s El n köz mi ma keret p S El n kö mond

1374

CÍ ha

SZÓ ha békesz liturg magasztalás f R talmuds E l Is nyel gonoszs ke imá Ber köny rek minde tefi benedikci sze n Bes c ke v sach alkal E kö m m kere E k mon