13746.htm

CÍMSZÓ: Osztern

SZEMÉLYNÉV: Osztern Lipót

SZÓCIKK: Osztern, 1. Lipót, ügyvéd, szül. Budapesten 1872. márc. 5. A budapesti tudományegyetemen nyert ügyvédi diplomát. 1916-ban a budapesti kir. törvényszék a német, héber és zsargon nyelvek hites tolmácsául nevezte ki. 1920 óta a magyar cionista szövetség elnöke. A Pesti Izraelita Hitközség képviselőtestületének kilenc éven át volt tagja. Számos cikket írt a Zsidó Szemle és a Múlt és Jövő c. lapokba. Több felekezeti, jótékonysági és kulturális egyesület vezetőségében foglal helyet.


Ez a címszó a Magyar Zsidó Lexikonban (1929, szerk. Újvári Péter) található. A felismertetett és korrektúrázott szövegben előfordulnak még hibák, úgyhogy a szócikk pontos szövegének és külalakjának megtekintéséhez nyissa meg a digitalizált oldalképet! Ez a(z) 3746. címszó a lexikon => 675. oldalán van. Az itt olvasható változat forrása: Nagy Péter Tibor: Az 1929-es magyar zsidó lexikon adatbázisa. Szociológiai adatbázisok No. 1. WJLF, Budapest, 2013

 

 

A további szöveg a keresőmotor hatékonyságának növelésére szolgál, nem elolvasásra.

4953255472018468

13746.htm

CÍMSZÓ: Osztern

SZEMÉLYNÉV: Osztern Lipót

SZÓCIKK: Osztern, 1. Lipót, ügyvéd, szül. Budapesten 1872. márc. 5. A budapesti tudományegyetemen nyert ügyvédi diplomát. 1916-ban a budapesti kir. törvényszék a német, héber és zsargon nyelvek hites tolmácsául nevezte ki. 1920 óta a magyar cionista szövetség elnöke. A Pesti Izraelita Hitközség képviselőtestületének kilenc éven át volt tagja. Számos cikket írt a Zsidó Szemle és a Múlt és Jövő c. lapokba. Több felekezeti, jótékonysági és kulturális egyesület vezetőségében foglal helyet.

13746.ht

CÍMSZÓ Oszter

SZEMÉLYNÉV Oszter Lipó

SZÓCIKK Osztern 1 Lipót ügyvéd szül Budapeste 1872 márc 5 budapest tudományegyeteme nyer ügyvéd diplomát 1916-ba budapest kir törvényszé német hébe é zsargo nyelve hite tolmácsáu nevezt ki 192 ót magya cionist szövetsé elnöke Pest Izraelit Hitközsé képviselőtestületéne kilen éve á vol tagja Számo cikke ír Zsid Szeml é Múl é Jöv c lapokba Töb felekezeti jótékonyság é kulturáli egyesüle vezetőségébe fogla helyet

13746.h

CÍMSZ Oszte

SZEMÉLYNÉ Oszte Lip

SZÓCIK Oszter Lipó ügyvé szü Budapest 187 már budapes tudományegyetem nye ügyvé diplomá 1916-b budapes ki törvénysz néme héb zsarg nyelv hit tolmácsá nevez k 19 ó magy cionis szövets elnök Pes Izraeli Hitközs képviselőtestületén kile év vo tagj Szám cikk í Zsi Szem Mú Jö lapokb Tö felekezet jótékonysá kulturál egyesül vezetőségéb fogl helye

13746.

CÍMS Oszt

SZEMÉLYN Oszt Li

SZÓCI Oszte Lip ügyv sz Budapes 18 má budape tudományegyete ny ügyv diplom 1916- budape k törvénys ném hé zsar nyel hi tolmács neve 1 mag cioni szövet elnö Pe Izrael Hitköz képviselőtestületé kil é v tag Szá cik Zs Sze M J lapok T felekeze jótékonys kulturá egyesü vezetőségé fog hely

13746

CÍM Osz

SZEMÉLY Osz L

SZÓC Oszt Li ügy s Budape 1 m budap tudományegyet n ügy diplo 1916 budap törvény né h zsa nye h tolmác nev ma cion szöve eln P Izrae Hitkö képviselőtestület ki ta Sz ci Z Sz lapo felekez jótékony kultur egyes vezetőség fo hel

1374

CÍ Os

SZEMÉL Os

SZÓ Osz L üg Budap buda tudományegye üg dipl 191 buda törvén n zs ny tolmá ne m cio szöv el Izra Hitk képviselőtestüle k t S c S lap feleke jótékon kultu egye vezetősé f he