13747.htm

CÍMSZÓ: Osztern

SZEMÉLYNÉV: Osztern Salamon

SZÓCIKK: "O. Salamon Pál, tanár, orientalista, O. Lipót testvéröccse, szül. Budapesten 1879 jan. 25. A középiskolai tanári oklevél és a doktorátus megszerzése után huzamosabb ideig dolgozott a leydeni, müncheni és párisi egyetemek kelet szemináriumaiban és tanulmányozta kéziratgyűjteményeiket. Hazajövet előbb vidéken működött, jelenleg a VIII. kerületi főgimnázium tanára. Számos értekezése jelent meg magyar és német folyóiratokban. Munkatársa volt a Huszadik Századnak és az Ethnographiának. A Pester Lleydnak a mohamedán jogról és a keleti politikáról írt kimerítő tanulmányokat. Művei: A Korán ethikája; Volkssouveränität und Khalifat: Muhammedanisches Staatsrecht 1- Kriegsrecht. Egyéb nagyszámú tanulmányai az iszlám államtana, a mohamedán vallásfilozófia és dogmatika körében mozognak. Elkészítette a Korán első teljes magyar fordítását az arab eredetéből, de ez még nem jelent meg."


Ez a címszó a Magyar Zsidó Lexikonban (1929, szerk. Újvári Péter) található. A felismertetett és korrektúrázott szövegben előfordulnak még hibák, úgyhogy a szócikk pontos szövegének és külalakjának megtekintéséhez nyissa meg a digitalizált oldalképet! Ez a(z) 3747. címszó a lexikon => 675. oldalán van. Az itt olvasható változat forrása: Nagy Péter Tibor: Az 1929-es magyar zsidó lexikon adatbázisa. Szociológiai adatbázisok No. 1. WJLF, Budapest, 2013

 

 

A további szöveg a keresőmotor hatékonyságának növelésére szolgál, nem elolvasásra.

4953255472018468

13747.htm

CÍMSZÓ: Osztern

SZEMÉLYNÉV: Osztern Salamon

SZÓCIKK: O. Salamon Pál, tanár, orientalista, O. Lipót testvéröccse, szül. Budapesten 1879 jan. 25. A középiskolai tanári oklevél és a doktorátus megszerzése után huzamosabb ideig dolgozott a leydeni, müncheni és párisi egyetemek kelet szemináriumaiban és tanulmányozta kéziratgyűjteményeiket. Hazajövet előbb vidéken működött, jelenleg a VIII. kerületi főgimnázium tanára. Számos értekezése jelent meg magyar és német folyóiratokban. Munkatársa volt a Huszadik Századnak és az Ethnographiának. A Pester Lleydnak a mohamedán jogról és a keleti politikáról írt kimerítő tanulmányokat. Művei: A Korán ethikája; Volkssouveränität und Khalifat: Muhammedanisches Staatsrecht 1- Kriegsrecht. Egyéb nagyszámú tanulmányai az iszlám államtana, a mohamedán vallásfilozófia és dogmatika körében mozognak. Elkészítette a Korán első teljes magyar fordítását az arab eredetéből, de ez még nem jelent meg.

13747.ht

CÍMSZÓ Oszter

SZEMÉLYNÉV Oszter Salamo

SZÓCIKK O Salamo Pál tanár orientalista O Lipó testvéröccse szül Budapeste 187 jan 25 középiskola tanár oklevé é doktorátu megszerzés utá huzamosab idei dolgozot leydeni münchen é páris egyeteme kele szemináriumaiba é tanulmányozt kéziratgyűjteményeiket Hazajöve előb vidéke működött jelenle VIII kerület főgimnáziu tanára Számo értekezés jelen me magya é néme folyóiratokban Munkatárs vol Huszadi Századna é a Ethnographiának Peste Lleydna mohamedá jogró é kelet politikáró ír kimerít tanulmányokat Művei Korá ethikája Volkssouveränitä un Khalifat Muhammedanische Staatsrech 1 Kriegsrecht Egyé nagyszám tanulmánya a iszlá államtana mohamedá vallásfilozófi é dogmatik körébe mozognak Elkészített Korá els telje magya fordításá a ara eredetéből d e mé ne jelen meg

13747.h

CÍMSZ Oszte

SZEMÉLYNÉ Oszte Salam

SZÓCIK Salam Pá taná orientalist Lip testvéröccs szü Budapest 18 ja 2 középiskol taná oklev doktorát megszerzé ut huzamosa ide dolgozo leyden münche pári egyetem kel szemináriumaib tanulmányoz kéziratgyűjteményeike Hazajöv elő vidék működöt jelenl VII kerüle főgimnázi tanár Szám értekezé jele m magy ném folyóiratokba Munkatár vo Huszad Századn Ethnographiána Pest Lleydn mohamed jogr kele politikár í kimerí tanulmányoka Műve Kor ethikáj Volkssouveränit u Khalifa Muhammedanisch Staatsrec Kriegsrech Egy nagyszá tanulmány iszl államtan mohamed vallásfilozóf dogmati köréb mozogna Elkészítet Kor el telj magy fordítás ar eredetébő m n jele me

13747.

CÍMS Oszt

SZEMÉLYN Oszt Sala

SZÓCI Sala P tan orientalis Li testvéröcc sz Budapes 1 j középisko tan okle doktorá megszerz u huzamos id dolgoz leyde münch pár egyete ke szemináriumai tanulmányo kéziratgyűjteményeik Hazajö el vidé működö jelen VI kerül főgimnáz taná Szá értekez jel mag né folyóiratokb Munkatá v Husza Század Ethnographián Pes Lleyd mohame jog kel politiká kimer tanulmányok Műv Ko ethiká Volkssouveräni Khalif Muhammedanisc Staatsre Kriegsrec Eg nagysz tanulmán isz államta mohame vallásfilozó dogmat köré mozogn Elkészíte Ko e tel mag fordítá a eredetéb jel m

13747

CÍM Osz

SZEMÉLY Osz Sal

SZÓC Sal ta orientali L testvéröc s Budape középisk ta okl doktor megszer huzamo i dolgo leyd münc pá egyet k szemináriuma tanulmány kéziratgyűjteményei Hazaj e vid működ jele V kerü főgimná tan Sz érteke je ma n folyóiratok Munkat Husz Száza Ethnographiá Pe Lley moham jo ke politik kime tanulmányo Mű K ethik Volkssouverän Khali Muhammedanis Staatsr Kriegsre E nagys tanulmá is államt moham vallásfiloz dogma kör mozog Elkészít K te ma fordít eredeté je

1374

CÍ Os

SZEMÉL Os Sa

SZÓ Sa t oriental testvérö Budap középis t ok dokto megsze huzam dolg ley mün p egye szeminárium tanulmán kéziratgyűjteménye Haza vi műkö jel ker főgimn ta S értek j m folyóirato Munka Hus Száz Ethnographi P Lle moha j k politi kim tanulmány M ethi Volkssouverä Khal Muhammedani Staats Kriegsr nagy tanulm i állam moha vallásfilo dogm kö mozo Elkészí t m fordí eredet j