13751.htm

CÍMSZÓ: Otér Jiszróel besziforó

SZÓCIKK: Otér Jiszróel besziforó (h.). Magyarul: Megkoronázza dicsőséggel Izraelt. A tefillin felrakása alkalmával használatos benedikció. amely talmudi előíráson alapszik. A gáóni korszakban ennek az áldásmondásnak elhagyását követelték azzal az indokolással, hogy az Európában lakó zsidók nem ismerik a tefillin fölszíjazásának rituáléját. Később mégis kötelező erőre kapott a liturgiában, még pedig a Toszofot alapján, amely (Beráchot 60b) a benedikció mellett foglal állást, mert az a fej befedésére is vonatkozhatik, Istent tehát olyan vallásos kötelességgel kapcsolatban dicsőíti, amely mindenkit kötelez és Európában is érvényes.


Ez a címszó a Magyar Zsidó Lexikonban (1929, szerk. Újvári Péter) található. A felismertetett és korrektúrázott szövegben előfordulnak még hibák, úgyhogy a szócikk pontos szövegének és külalakjának megtekintéséhez nyissa meg a digitalizált oldalképet! Ez a(z) 3751. címszó a lexikon => 676. oldalán van. Az itt olvasható változat forrása: Nagy Péter Tibor: Az 1929-es magyar zsidó lexikon adatbázisa. Szociológiai adatbázisok No. 1. WJLF, Budapest, 2013

 

 

A további szöveg a keresőmotor hatékonyságának növelésére szolgál, nem elolvasásra.

4953255472018468

13751.htm

CÍMSZÓ: Otér Jiszróel besziforó

SZÓCIKK: Otér Jiszróel besziforó h. . Magyarul: Megkoronázza dicsőséggel Izraelt. A tefillin felrakása alkalmával használatos benedikció. amely talmudi előíráson alapszik. A gáóni korszakban ennek az áldásmondásnak elhagyását követelték azzal az indokolással, hogy az Európában lakó zsidók nem ismerik a tefillin fölszíjazásának rituáléját. Később mégis kötelező erőre kapott a liturgiában, még pedig a Toszofot alapján, amely Beráchot 60b a benedikció mellett foglal állást, mert az a fej befedésére is vonatkozhatik, Istent tehát olyan vallásos kötelességgel kapcsolatban dicsőíti, amely mindenkit kötelez és Európában is érvényes.

13751.ht

CÍMSZÓ Oté Jiszróe beszifor

SZÓCIKK Oté Jiszróe beszifor h Magyarul Megkoronázz dicsőségge Izraelt tefilli felrakás alkalmáva használato benedikció amel talmud előíráso alapszik gáón korszakba enne a áldásmondásna elhagyásá követelté azza a indokolással hog a Európába lak zsidó ne ismeri tefilli fölszíjazásána rituáléját Későb mégi kötelez erőr kapot liturgiában mé pedi Toszofo alapján amel Berácho 60 benedikci mellet fogla állást mer a fe befedésér i vonatkozhatik Isten tehá olya valláso kötelességge kapcsolatba dicsőíti amel mindenki kötele é Európába i érvényes

13751.h

CÍMSZ Ot Jiszró beszifo

SZÓCIK Ot Jiszró beszifo Magyaru Megkoronáz dicsőségg Izrael tefill felraká alkalmáv használat benedikci ame talmu előírás alapszi gáó korszakb enn áldásmondásn elhagyás követelt azz indokolássa ho Európáb la zsid n ismer tefill fölszíjazásán rituáléjá Késő még kötele erő kapo liturgiába m ped Toszof alapjá ame Berách 6 benedikc melle fogl állás me f befedésé vonatkozhati Iste teh oly vallás kötelességg kapcsolatb dicsőít ame mindenk kötel Európáb érvénye

13751.

CÍMS O Jiszr beszif

SZÓCI O Jiszr beszif Magyar Megkoroná dicsőség Izrae tefil felrak alkalmá használa benedikc am talm előírá alapsz gá korszak en áldásmondás elhagyá követel az indokoláss h Európá l zsi isme tefil fölszíjazásá rituáléj Kés mé kötel er kap liturgiáb pe Toszo alapj am Berác benedik mell fog állá m befedés vonatkozhat Ist te ol vallá kötelesség kapcsolat dicsőí am minden köte Európá érvény

13751

CÍM Jisz beszi

SZÓC Jisz beszi Magya Megkoron dicsősé Izra tefi felra alkalm használ benedik a tal előír alaps g korsza e áldásmondá elhagy követe a indokolás Európ zs ism tefi fölszíjazás rituálé Ké m köte e ka liturgiá p Tosz alap a Berá benedi mel fo áll befedé vonatkozha Is t o vall kötelessé kapcsola dicső a minde köt Európ érvén

1375

CÍ Jis besz

SZÓ Jis besz Magy Megkoro dicsős Izr tef felr alkal haszná benedi ta előí alap korsz áldásmond elhag követ indokolá Euró z is tef fölszíjazá rituál K köt k liturgi Tos ala Ber bened me f ál befed vonatkozh I val köteless kapcsol dics mind kö Euró érvé