13754.htm

CÍMSZÓ: Óváry

SZEMÉLYNÉV: Ováry Lipót

SZÓCIKK: "Ováry Lipót lovag*, történetíró, az Országos levéltár igazgatója, szül. Veszprémben 1833. dec. 31., megh. Budapesten 1919 ápr. 4. Részt vett a szabadságharcban és az olasz függetlenségi küzdelmekben, amelyeknek végeztével kizárólag levéltári kutatásainak szentelte további életét. 1904-ben főigazgatója lett az Országos Levéltárnak, miután már előzőleg a Magyar Tudományos Akadémia és számos külföldi, főleg olasz tudományos társaság tagjává választotta. Számos műve közül fontosabbak: Nápolyi történelmi kutatások (1874); III. Pál pápa és Farnese Sándor bíbornok Magyarországra vonatkozó diplomáciai levelezései (1879); Oklevéltár Bethlen Gábor diplomáciai összeköttetéseinek történetéhez (1886); Zsigmond király és az olasz diplomácia (1889); A magyar Anjouk eredete (1893); La questione dacoromana e lo stato ungherese (1894, olaszul, franciául és németül). Továbbá: Az 1866-iki hadjárat és a magyar emigráció (1903)."


Ez a címszó a Magyar Zsidó Lexikonban (1929, szerk. Újvári Péter) található. A felismertetett és korrektúrázott szövegben előfordulnak még hibák, úgyhogy a szócikk pontos szövegének és külalakjának megtekintéséhez nyissa meg a digitalizált oldalképet! Ez a(z) 3754. címszó a lexikon => 676. oldalán van. Az itt olvasható változat forrása: Nagy Péter Tibor: Az 1929-es magyar zsidó lexikon adatbázisa. Szociológiai adatbázisok No. 1. WJLF, Budapest, 2013

 

 

A további szöveg a keresőmotor hatékonyságának növelésére szolgál, nem elolvasásra.

4953255472018468

13754.htm

CÍMSZÓ: Óváry

SZEMÉLYNÉV: Ováry Lipót

SZÓCIKK: Ováry Lipót lovag*, történetíró, az Országos levéltár igazgatója, szül. Veszprémben 1833. dec. 31., megh. Budapesten 1919 ápr. 4. Részt vett a szabadságharcban és az olasz függetlenségi küzdelmekben, amelyeknek végeztével kizárólag levéltári kutatásainak szentelte további életét. 1904-ben főigazgatója lett az Országos Levéltárnak, miután már előzőleg a Magyar Tudományos Akadémia és számos külföldi, főleg olasz tudományos társaság tagjává választotta. Számos műve közül fontosabbak: Nápolyi történelmi kutatások 1874 ; III. Pál pápa és Farnese Sándor bíbornok Magyarországra vonatkozó diplomáciai levelezései 1879 ; Oklevéltár Bethlen Gábor diplomáciai összeköttetéseinek történetéhez 1886 ; Zsigmond király és az olasz diplomácia 1889 ; A magyar Anjouk eredete 1893 ; La questione dacoromana e lo stato ungherese 1894, olaszul, franciául és németül . Továbbá: Az 1866-iki hadjárat és a magyar emigráció 1903 .

13754.ht

CÍMSZÓ Óvár

SZEMÉLYNÉV Ovár Lipó

SZÓCIKK Ovár Lipó lovag* történetíró a Országo levéltá igazgatója szül Veszprémbe 1833 dec 31. megh Budapeste 191 ápr 4 Rész vet szabadságharcba é a olas függetlenség küzdelmekben amelyekne végeztéve kizáróla levéltár kutatásaina szentelt tovább életét 1904-be főigazgatój let a Országo Levéltárnak miutá má előzőle Magya Tudományo Akadémi é számo külföldi főle olas tudományo társasá tagjáv választotta Számo műv közü fontosabbak Nápoly történelm kutatáso 187 III Pá páp é Farnes Sándo bíborno Magyarországr vonatkoz diplomácia levelezése 187 Oklevéltá Bethle Gábo diplomácia összeköttetéseine történetéhe 188 Zsigmon királ é a olas diplomáci 188 magya Anjou eredet 189 L question dacoroman l stat ungheres 1894 olaszul franciáu é németü Továbbá A 1866-ik hadjára é magya emigráci 190

13754.h

CÍMSZ Óvá

SZEMÉLYNÉ Ová Lip

SZÓCIK Ová Lip lovag történetír Ország levélt igazgatój szü Veszprémb 183 de 31 meg Budapest 19 áp Rés ve szabadságharcb ola függetlensé küzdelmekbe amelyekn végeztév kizáról levéltá kutatásain szentel továb életé 1904-b főigazgató le Ország Levéltárna miut m előzől Magy Tudomány Akadém szám külföld fől ola tudomány társas tagjá választott Szám mű köz fontosabba Nápol történel kutatás 18 II P pá Farne Sánd bíborn Magyarország vonatko diplomáci levelezés 18 Oklevélt Bethl Gáb diplomáci összeköttetésein történetéh 18 Zsigmo kirá ola diplomác 18 magy Anjo erede 18 questio dacoroma sta unghere 189 olaszu franciá német Tovább 1866-i hadjár magy emigrác 19

13754.

CÍMS Óv

SZEMÉLYN Ov Li

SZÓCI Ov Li lova történetí Orszá levél igazgató sz Veszprém 18 d 3 me Budapes 1 á Ré v szabadságharc ol függetlens küzdelmekb amelyek végezté kizáró levélt kutatásai szente tová élet 1904- főigazgat l Orszá Levéltárn miu előző Mag Tudomán Akadé szá külföl fő ol tudomán társa tagj választot Szá m kö fontosabb Nápo történe kutatá 1 I p Farn Sán bíbor Magyarorszá vonatk diplomác levelezé 1 Oklevél Beth Gá diplomác összeköttetései történeté 1 Zsigm kir ol diplomá 1 mag Anj ered 1 questi dacorom st ungher 18 olasz franci néme Továb 1866- hadjá mag emigrá 1

13754

CÍM Ó

SZEMÉLY O L

SZÓC O L lov történet Orsz levé igazgat s Veszpré 1 m Budape R szabadsághar o független küzdelmek amelye végezt kizár levél kutatása szent tov éle 1904 főigazga Orsz Levéltár mi előz Ma Tudomá Akad sz külfö f o tudomá társ tag választo Sz k fontosab Náp történ kutat Far Sá bíbo Magyarorsz vonat diplomá levelez Oklevé Bet G diplomá összeköttetése történet Zsig ki o diplom ma An ere quest dacoro s unghe 1 olas franc ném Tová 1866 hadj ma emigr

1375SZEMÉL

SZÓ lo történe Ors lev igazga Veszpr Budap szabadságha függetle küzdelme amely végez kizá levé kutatás szen to él 190 főigazg Ors Levéltá m elő M Tudom Aka s külf tudom tár ta választ S fontosa Ná törté kuta Fa S bíb Magyarors vona diplom levele Oklev Be diplom összeköttetés történe Zsi k diplo m A er ques dacor ungh ola fran né Tov 186 had m emig