13756.htm

CÍMSZÓ: Ovinu malkenu

SZÓCIKK: "Ovínu malkenu (h.). Mi atyánk, királyunk kezdetű imát a tíz bűnbánati napon mondják; bizonyos rítusban minden böjti alkalomkor. E kezdő formulát és az egyes szakaszokat már a Talmud ismeri. A hagyomány szerint az O. szavaival először Rabbi Akiba fohászkodott az Istenhez. Az ima 44 szakaszból áll és mindegyik O.-val kezdődik. Az első szakasz bűnbevalló (vetkeztünk előtted), a második hódoló (nincsen királyunk rajtad kívül), a többi valamennyi könyörgő tartalmú (adj nekünk jó új esztendőt stb.) A régi imakönyvekben e litániának 25 szakasza kezdődik O.-val, de az idők során a mondatok megszaporodtak, így Ukrajnában a Chmielnicki-féle kozákmészárlások után fölvettek az imába több szakaszt, amely a zsidók vértanúságáról szól. Ezt az imát a sacharisz és mincho tefillo után mondják, szombaton elmarad. Jom kipur napján a maariv, sacharisz és neilo után. Neiló után még akkor is mondják, ha szombatra esik a jom kipur."


Ez a címszó a Magyar Zsidó Lexikonban (1929, szerk. Újvári Péter) található. A felismertetett és korrektúrázott szövegben előfordulnak még hibák, úgyhogy a szócikk pontos szövegének és külalakjának megtekintéséhez nyissa meg a digitalizált oldalképet! Ez a(z) 3756. címszó a lexikon => 676. oldalán van. Az itt olvasható változat forrása: Nagy Péter Tibor: Az 1929-es magyar zsidó lexikon adatbázisa. Szociológiai adatbázisok No. 1. WJLF, Budapest, 2013

 

 

A további szöveg a keresőmotor hatékonyságának növelésére szolgál, nem elolvasásra.

4953255472018468

13756.htm

CÍMSZÓ: Ovinu malkenu

SZÓCIKK: Ovínu malkenu h. . Mi atyánk, királyunk kezdetű imát a tíz bűnbánati napon mondják; bizonyos rítusban minden böjti alkalomkor. E kezdő formulát és az egyes szakaszokat már a Talmud ismeri. A hagyomány szerint az O. szavaival először Rabbi Akiba fohászkodott az Istenhez. Az ima 44 szakaszból áll és mindegyik O.-val kezdődik. Az első szakasz bűnbevalló vetkeztünk előtted , a második hódoló nincsen királyunk rajtad kívül , a többi valamennyi könyörgő tartalmú adj nekünk jó új esztendőt stb. A régi imakönyvekben e litániának 25 szakasza kezdődik O.-val, de az idők során a mondatok megszaporodtak, így Ukrajnában a Chmielnicki-féle kozákmészárlások után fölvettek az imába több szakaszt, amely a zsidók vértanúságáról szól. Ezt az imát a sacharisz és mincho tefillo után mondják, szombaton elmarad. Jom kipur napján a maariv, sacharisz és neilo után. Neiló után még akkor is mondják, ha szombatra esik a jom kipur.

13756.ht

CÍMSZÓ Ovin malken

SZÓCIKK Ovín malken h M atyánk királyun kezdet imá tí bűnbánat napo mondják bizonyo rítusba minde böjt alkalomkor kezd formulá é a egye szakaszoka má Talmu ismeri hagyomán szerin a O szavaiva előszö Rabb Akib fohászkodot a Istenhez A im 4 szakaszbó ál é mindegyi O.-va kezdődik A els szakas bűnbevall vetkeztün előtte másodi hódol nincse királyun rajta kívü több valamenny könyörg tartalm ad nekün j ú esztendő stb rég imakönyvekbe litániána 2 szakasz kezdődi O.-val d a idő sorá mondato megszaporodtak íg Ukrajnába Chmielnicki-fél kozákmészárláso utá fölvette a imáb töb szakaszt amel zsidó vértanúságáró szól Ez a imá sacharis é minch tefill utá mondják szombato elmarad Jo kipu napjá maariv sacharis é neil után Neil utá mé akko i mondják h szombatr esi jo kipur

13756.h

CÍMSZ Ovi malke

SZÓCIK Oví malke atyán királyu kezde im t bűnbána nap mondjá bizony rítusb mind böj alkalomko kez formul egy szakaszok m Talm ismer hagyomá szeri szavaiv elősz Rab Aki fohászkodo Istenhe i szakaszb á mindegy O.-v kezdődi el szaka bűnbeval vetkeztü előtt másod hódo nincs királyu rajt kív töb valamenn könyör tartal a nekü esztend st ré imakönyvekb litánián szakas kezdőd O.-va id sor mondat megszaporodta í Ukrajnáb Chmielnicki-fé kozákmészárlás ut fölvett imá tö szakasz ame zsid vértanúságár szó E im sachari minc tefil ut mondjá szombat elmara J kip napj maari sachari nei utá Nei ut m akk mondjá szombat es j kipu

13756.

CÍMS Ov malk

SZÓCI Ov malk atyá király kezd i bűnbán na mondj bizon rítus min bö alkalomk ke formu eg szakaszo Tal isme hagyom szer szavai elős Ra Ak fohászkod Istenh szakasz mindeg O.- kezdőd e szak bűnbeva vetkezt előt máso hód ninc király raj kí tö valamen könyö tarta nek eszten s r imakönyvek litániá szaka kezdő O.-v i so monda megszaporodt Ukrajná Chmielnicki-f kozákmészárlá u fölvet im t szakas am zsi vértanúságá sz i sachar min tefi u mondj szomba elmar ki nap maar sachar ne ut Ne u ak mondj szomba e kip

13756

CÍM O mal

SZÓC O mal aty királ kez bűnbá n mond bizo rítu mi b alkalom k form e szakasz Ta ism hagyo sze szava elő R A fohászko Isten szakas minde O. kezdő sza bűnbev vetkez elő más hó nin királ ra k t valame köny tart ne eszte imakönyve litáni szak kezd O.- s mond megszaporod Ukrajn Chmielnicki- kozákmészárl fölve i szaka a zs vértanúság s sacha mi tef mond szomb elma k na maa sacha n u N a mond szomb ki

1375

CÍ ma

SZÓ ma at kirá ke bűnb mon biz rít m alkalo for szakas T is hagy sz szav el fohászk Iste szaka mind O kezd sz bűnbe vetke el má h ni kirá r valam kön tar n eszt imakönyv litán sza kez O. mon megszaporo Ukraj Chmielnicki kozákmészár fölv szak z vértanúsá sach m te mon szom elm n ma sach mon szom k