13759.htm

CÍMSZÓ: Özönvíz

SZÓCIKK: Özönvíz. Történetét a Biblia első könyve beszéli el a 6., 7. és 8. fejezetben. Ez a világkatasztrófa 1657. volt a zsidó évszámítás szerint. Hőse, aki családostul túlélte, Noách volt. Az Ö. emlékezete más népek legendáiban is megmaradt, más-más költői feldolgozásban természetesen Josephus Flavius (Contra Appion) Berosust idézi, aki a Bibliával megegyezően adja elő az Ö. történetét. A görög-latin hagyományban is él az Ö. emlékezete, ennek bizonyítására egy éremre hivatkoznak, amelyet állítólag Kihotosban (ahol Noach bárkája megfeneklett) vertek. Az érem egyik oldalán Caesar Julii Philippus Avgustus elírás, a másik oldalon Deukalion és Pirrha (Nóach és felesége) képmása található. A bárka tetején két galamb áll az olajfaággal. Magán a bárkán Noé neve olvasható.


Ez a címszó a Magyar Zsidó Lexikonban (1929, szerk. Újvári Péter) található. A felismertetett és korrektúrázott szövegben előfordulnak még hibák, úgyhogy a szócikk pontos szövegének és külalakjának megtekintéséhez nyissa meg a digitalizált oldalképet! Ez a(z) 3759. címszó a lexikon => 676. oldalán van. Az itt olvasható változat forrása: Nagy Péter Tibor: Az 1929-es magyar zsidó lexikon adatbázisa. Szociológiai adatbázisok No. 1. WJLF, Budapest, 2013

 

 

A további szöveg a keresőmotor hatékonyságának növelésére szolgál, nem elolvasásra.

4953255472018468

13759.htm

CÍMSZÓ: Özönvíz

SZÓCIKK: Özönvíz. Történetét a Biblia első könyve beszéli el a 6., 7. és 8. fejezetben. Ez a világkatasztrófa 1657. volt a zsidó évszámítás szerint. Hőse, aki családostul túlélte, Noách volt. Az Ö. emlékezete más népek legendáiban is megmaradt, más-más költői feldolgozásban természetesen Josephus Flavius Contra Appion Berosust idézi, aki a Bibliával megegyezően adja elő az Ö. történetét. A görög-latin hagyományban is él az Ö. emlékezete, ennek bizonyítására egy éremre hivatkoznak, amelyet állítólag Kihotosban ahol Noach bárkája megfeneklett vertek. Az érem egyik oldalán Caesar Julii Philippus Avgustus elírás, a másik oldalon Deukalion és Pirrha Nóach és felesége képmása található. A bárka tetején két galamb áll az olajfaággal. Magán a bárkán Noé neve olvasható.

13759.ht

CÍMSZÓ Özönví

SZÓCIKK Özönvíz Történeté Bibli els könyv beszél e 6. 7 é 8 fejezetben E világkatasztróf 1657 vol zsid évszámítá szerint Hőse ak családostu túlélte Noác volt A Ö emlékezet má népe legendáiba i megmaradt más-má költő feldolgozásba természetese Josephu Flaviu Contr Appio Berosus idézi ak Bibliáva megegyezőe adj el a Ö történetét görög-lati hagyományba i é a Ö emlékezete enne bizonyításár eg éremr hivatkoznak amelye állítóla Kihotosba aho Noac bárkáj megfeneklet vertek A ére egyi oldalá Caesa Juli Philippu Avgustu elírás mási oldalo Deukalio é Pirrh Nóac é feleség képmás található bárk tetejé ké galam ál a olajfaággal Magá bárká No nev olvasható

13759.h

CÍMSZ Özönv

SZÓCIK Özönví Történet Bibl el köny beszé 6 fejezetbe világkatasztró 165 vo zsi évszámít szerin Hős a családost túlélt Noá vol emlékeze m nép legendáib megmarad más-m költ feldolgozásb természetes Joseph Flavi Cont Appi Berosu idéz a Bibliáv megegyező ad e történeté görög-lat hagyományb emlékezet enn bizonyításá e érem hivatkozna amely állítól Kihotosb ah Noa bárká megfenekle verte ér egy oldal Caes Jul Philipp Avgust elírá más oldal Deukali Pirr Nóa felesé képmá találhat bár tetej k gala á olajfaágga Mag bárk N ne olvashat

13759.

CÍMS Özön

SZÓCI Özönv Történe Bib e kön besz fejezetb világkatasztr 16 v zs évszámí szeri Hő családos túlél No vo emlékez né legendái megmara más- köl feldolgozás természete Josep Flav Con App Beros idé Bibliá megegyez a történet görög-la hagyomány emlékeze en bizonyítás ére hivatkozn amel állító Kihotos a No bárk megfenekl vert é eg olda Cae Ju Philip Avgus elír má olda Deukal Pir Nó feles képm találha bá tete gal olajfaágg Ma bár n olvasha

13759

CÍM Özö

SZÓC Özön Történ Bi kö bes fejezet világkataszt 1 z évszám szer H családo túlé N v emléke n legendá megmar más kö feldolgozá természet Jose Fla Co Ap Bero id Bibli megegye történe görög-l hagyomán emlékez e bizonyítá ér hivatkoz ame állít Kihoto N bár megfenek ver e old Ca J Phili Avgu elí m old Deuka Pi N fele kép találh b tet ga olajfaág M bá olvash

1375

CÍ Öz

SZÓ Özö Törté B k be fejeze világkatasz évszá sze család túl emlék legend megma má k feldolgoz természe Jos Fl C A Ber i Bibl megegy történ görög- hagyomá emléke bizonyít é hivatko am állí Kihot bá megfene ve ol C Phil Avg el ol Deuk P fel ké talál te g olajfaá b olvas