13762.htm

CÍMSZÓ: Pajtan

SZÓCIKK: Pajtán, vagy pajtanim (a pajtán plurálisa) középkor héber költői, akik zsinagógai költeményeket írtak. Héber, ritkán arameus nyelven írt költeményeiket pijjut-nak (pijjutim) hívják, megkülönböztetésül a világi költeménytől, amelynek sír a neve. A pijjut rendszerint himnusz, vagy könyörgés, de olykor az ünneppel kapcsolatos hagyományból, bibliai emlékekből és legendákból meríti anyagát. A zsidó liturgia jelentékeny része ezekből a költeményekből áll és egy részük a héber irodalom legnemesebb értékei közzé tartozik. A magyar zsidóság nem adott P.-okat a héber iroda lomnak.


Ez a címszó a Magyar Zsidó Lexikonban (1929, szerk. Újvári Péter) található. A felismertetett és korrektúrázott szövegben előfordulnak még hibák, úgyhogy a szócikk pontos szövegének és külalakjának megtekintéséhez nyissa meg a digitalizált oldalképet! Ez a(z) 3762. címszó a lexikon => 677. oldalán van. Az itt olvasható változat forrása: Nagy Péter Tibor: Az 1929-es magyar zsidó lexikon adatbázisa. Szociológiai adatbázisok No. 1. WJLF, Budapest, 2013

 

 

A további szöveg a keresőmotor hatékonyságának növelésére szolgál, nem elolvasásra.

4953255472018468

13762.htm

CÍMSZÓ: Pajtan

SZÓCIKK: Pajtán, vagy pajtanim a pajtán plurálisa középkor héber költői, akik zsinagógai költeményeket írtak. Héber, ritkán arameus nyelven írt költeményeiket pijjut-nak pijjutim hívják, megkülönböztetésül a világi költeménytől, amelynek sír a neve. A pijjut rendszerint himnusz, vagy könyörgés, de olykor az ünneppel kapcsolatos hagyományból, bibliai emlékekből és legendákból meríti anyagát. A zsidó liturgia jelentékeny része ezekből a költeményekből áll és egy részük a héber irodalom legnemesebb értékei közzé tartozik. A magyar zsidóság nem adott P.-okat a héber iroda lomnak.

13762.ht

CÍMSZÓ Pajta

SZÓCIKK Pajtán vag pajtani pajtá plurális középko hébe költői aki zsinagóga költeményeke írtak Héber ritká arameu nyelve ír költeményeike pijjut-na pijjuti hívják megkülönböztetésü világ költeménytől amelyne sí neve pijju rendszerin himnusz vag könyörgés d olyko a ünneppe kapcsolato hagyományból biblia emlékekbő é legendákbó merít anyagát zsid liturgi jelentéken rész ezekbő költeményekbő ál é eg részü hébe irodalo legnemeseb értéke közz tartozik magya zsidósá ne adot P.-oka hébe irod lomnak

13762.h

CÍMSZ Pajt

SZÓCIK Pajtá va pajtan pajt pluráli középk héb költő ak zsinagóg költemények írta Hébe ritk arame nyelv í költeményeik pijjut-n pijjut hívjá megkülönböztetés vilá költeménytő amelyn s nev pijj rendszeri himnus va könyörgé olyk ünnepp kapcsolat hagyománybó bibli emlékekb legendákb merí anyagá zsi liturg jelentéke rés ezekb költeményekb á e rész héb irodal legnemese érték köz tartozi magy zsidós n ado P.-ok héb iro lomna

13762.

CÍMS Paj

SZÓCI Pajt v pajta paj plurál közép hé költ a zsinagó költeménye írt Héb rit aram nyel költeményei pijjut- pijju hívj megkülönbözteté vil költeményt amely ne pij rendszer himnu v könyörg oly ünnep kapcsola hagyományb bibl emlékek legendák mer anyag zs litur jelenték ré ezek költemények rés hé iroda legnemes érté kö tartoz mag zsidó ad P.-o hé ir lomn

13762

CÍM Pa

SZÓC Paj pajt pa plurá közé h köl zsinag költemény ír Hé ri ara nye költeménye pijjut pijj hív megkülönböztet vi költemény amel n pi rendsze himn könyör ol ünne kapcsol hagyomány bib emléke legendá me anya z litu jelenté r eze költeménye ré h irod legneme ért k tarto ma zsid a P.- h i lom

1376

CÍ P

SZÓ Pa paj p plur köz kö zsina költemén í H r ar ny költemény pijju pij hí megkülönbözte v költemén ame p rendsz him könyö o ünn kapcso hagyomán bi emlék legend m any lit jelent ez költemény r iro legnem ér tart m zsi P. lo