13765.htm

CÍMSZÓ: Paks

SZÓCIKK: A jelenlegi elnök Hermann Lajos, aki 1919 óta vezeti nagy hozzáértéssel a hitközséget. A hitközség megalakulása évében három tanerős osztott iskolát létesített, amely 1919. a tanulók létszámának folytonos apadása miatt megszűnt. Ettől kezdve 1923-ig egy magániskolát szubvencionált a hitközség. Sokáig bérházban volt a hitközség imaháza, de Hermann Lajos elnök kezdeményezésére az iskolaépületet szép templommá alakították át. A hitközségnek 46 adófizető tagja van, akiknek fele része lateiner. A hitközség főcélja a hitélet elmélyítése s evégből Kelemen Albert nyug. polgári iskolai tanárt magyar hitszónoklatok tartására alkalmazta. A hitközség Chevra Kadisája közös az orthodox hitközségével. A hitközség társelnöke Schossberger Lipót, jegyzője Kelemen Albert.


Ez a címszó a Magyar Zsidó Lexikonban (1929, szerk. Újvári Péter) található. A felismertetett és korrektúrázott szövegben előfordulnak még hibák, úgyhogy a szócikk pontos szövegének és külalakjának megtekintéséhez nyissa meg a digitalizált oldalképet! Ez a(z) 3765. címszó a lexikon => 678. oldalán van. Az itt olvasható változat forrása: Nagy Péter Tibor: Az 1929-es magyar zsidó lexikon adatbázisa. Szociológiai adatbázisok No. 1. WJLF, Budapest, 2013

 

 

A további szöveg a keresőmotor hatékonyságának növelésére szolgál, nem elolvasásra.

4953255472018468

13765.htm

CÍMSZÓ: Paks

SZÓCIKK: A jelenlegi elnök Hermann Lajos, aki 1919 óta vezeti nagy hozzáértéssel a hitközséget. A hitközség megalakulása évében három tanerős osztott iskolát létesített, amely 1919. a tanulók létszámának folytonos apadása miatt megszűnt. Ettől kezdve 1923-ig egy magániskolát szubvencionált a hitközség. Sokáig bérházban volt a hitközség imaháza, de Hermann Lajos elnök kezdeményezésére az iskolaépületet szép templommá alakították át. A hitközségnek 46 adófizető tagja van, akiknek fele része lateiner. A hitközség főcélja a hitélet elmélyítése s evégből Kelemen Albert nyug. polgári iskolai tanárt magyar hitszónoklatok tartására alkalmazta. A hitközség Chevra Kadisája közös az orthodox hitközségével. A hitközség társelnöke Schossberger Lipót, jegyzője Kelemen Albert.

13765.ht

CÍMSZÓ Pak

SZÓCIKK jelenleg elnö Herman Lajos ak 191 ót vezet nag hozzáértésse hitközséget hitközsé megalakulás évébe háro tanerő osztot iskolá létesített amel 1919 tanuló létszámána folytono apadás miat megszűnt Ettő kezdv 1923-i eg magániskolá szubvencionál hitközség Sokái bérházba vol hitközsé imaháza d Herman Lajo elnö kezdeményezésér a iskolaépülete szé templomm alakítottá át hitközségne 4 adófizet tagj van akikne fel rész lateiner hitközsé főcélj hitéle elmélyítés evégbő Keleme Alber nyug polgár iskola tanár magya hitszónoklato tartásár alkalmazta hitközsé Chevr Kadisáj közö a orthodo hitközségével hitközsé társelnök Schossberge Lipót jegyzőj Keleme Albert

13765.h

CÍMSZ Pa

SZÓCIK jelenle eln Herma Lajo a 19 ó veze na hozzáértéss hitközsége hitközs megalakulá évéb hár taner oszto iskol létesítet ame 191 tanul létszámán folyton apadá mia megszűn Ett kezd 1923- e magániskol szubvencioná hitközsé Soká bérházb vo hitközs imaház Herma Laj eln kezdeményezésé iskolaépület sz templom alakított á hitközségn adófize tag va akikn fe rés lateine hitközs főcél hitél elmélyíté evégb Kelem Albe nyu polgá iskol taná magy hitszónoklat tartásá alkalmazt hitközs Chev Kadisá köz orthod hitközségéve hitközs társelnö Schossberg Lipó jegyző Kelem Alber

13765.

CÍMS P

SZÓCI jelenl el Herm Laj 1 vez n hozzáértés hitközség hitköz megalakul évé há tane oszt isko létesíte am 19 tanu létszámá folyto apad mi megszű Et kez 1923 magánisko szubvencion hitközs Sok bérház v hitköz imahá Herm La el kezdeményezés iskolaépüle s templo alakítot hitközség adófiz ta v akik f ré latein hitköz főcé hité elmélyít evég Kele Alb ny polg isko tan mag hitszónokla tartás alkalmaz hitköz Che Kadis kö ortho hitközségév hitköz társeln Schossber Lip jegyz Kele Albe

13765

CÍM

SZÓC jelen e Her La ve hozzáérté hitközsé hitkö megalaku év h tan osz isk létesít a 1 tan létszám folyt apa m megsz E ke 192 magánisk szubvencio hitköz So bérhá hitkö imah Her L e kezdeményezé iskolaépül templ alakíto hitközsé adófi t aki r latei hitkö főc hit elmélyí evé Kel Al n pol isk ta ma hitszónokl tartá alkalma hitkö Ch Kadi k orth hitközségé hitkö társel Schossbe Li jegy Kel Alb

1376SZÓ jele He L v hozzáért hitközs hitk megalak é ta os is létesí ta létszá foly ap megs k 19 magánis szubvenci hitkö S bérh hitk ima He kezdeményez iskolaépü temp alakít hitközs adóf ak late hitk fő hi elmély ev Ke A po is t m hitszónok tart alkalm hitk C Kad ort hitközség hitk társe Schossb L jeg Ke Al