13766.htm

CÍMSZÓ: Palágyi

SZEMÉLYNÉV: Palágyi Lajos

SZÓCIKK: "Palágyi, 1. Lajos, költő, P. Menyhért (1. o.) testvéröccse, szül. Óbecsén 1866 ápr. 15. Atyai nagyatyja volt a Semen Rokeach híres szerzője s anyja nevelt lánya volt Löw Jeremiás (l. o.) híres sátoraljaújhelyi főrabbinak. Szülei elszegényedtek s ő korán megtanult nélkülözni. Küzdelmes ifjúság után több vidéki városban polgári iskolai, majd Budapesten az Áll. Női Tanítóképző intézet tanára lett. Már gyermekkorában írt verseket s egész fiatalon munkatársa lett a Vasárnapi Újságnak, Fővárosi Lapoknak, Pesti Naplónak, majd bátyjával együtt szerkesztette a Jelenkor heti folyóiratot. Meghitt barátság fűzte Vajda Jánoshoz, Reviczkyhez és Komjáthy Jenőhöz. Költeményeivel több alkalommal nyert pályadíjat az Akadémián és a Petőfi Társaságon, amely tagjául választotta. A valláspolitikai harcok idején élénk publicisztikai munkásságot fejtett ki Vázsonyi Vilmossal és Jenővel együtt s tulajdonképpen ők hárman indították azt meg zsidó részről. P. filozofikus és szatirikus költő. Nagyobb szatirikus műveiben (Hangyák, Utazás a Gellérthegy alatt), valamint epigrammáiban (Magyar állapotok, Deres, Parittya) nem csak a közállapotok gyarlóságát, hanem az emberi szív fogyatkozásait, belső ellentmondásait s tévedéseit is ostorozza. Gúnyjába legtöbbször fájdalom és részvét is vegyül. Szatírája mindig élményekből fakad. Filozófiai költészete a lét titkait fürkészi. Bibliai emlékek c. könyvében a Szentírás több nevezetes mozzanatát énekli meg. E költeményekben olyan zsidó motívumok szólalnak meg, melyek a magyar nemzet sorsát szimbolizálják. P. ma is élő tagja annak a bölcselmi iskolának, melynek Vajda János, Reviczky Gyula és Komjáthy Jenő voltak tagjai és ma egyedül képviseli azok irányát. Verses kötetei: Küzdelmes évek (1890); Komor napok (1891); Magányos úton (1893); Nemzeti dalok (1895); Bibliai emlékek (1896); Új költemények (1901); Költemények (1907); Magyar állapotok (1911); Az ifjú szerzetes (1894); Rabszolgák (színmű, előadták a Nemzeti Színházban 1904., az Akadémia pedig a Karátsonyi-díjjal tüntette ki); A Hesperidák kertje (1911); Deres (1922); Parittya (1924); Hangyák (szatíra 1924). Nagy poétikai műve: A költészet új rendszere; sajtó alatt van Új poetika és a Magyar írók sorsa c. munkája. Eposza, Az anyaföld. 1921. jelent meg s a magyar irodalom legszámottevőbb jelenségeinek egyike. E művét az Akadémia a Nádasdy-díjjal jutalmazta. P. lefordította Goethe Faustját is (1908). Költeményeiből P. válogatott költeményei c. Vajthó László adott ki antológiát P. 60-ik születésnapja alkalmából."


Ez a címszó a Magyar Zsidó Lexikonban (1929, szerk. Újvári Péter) található. A felismertetett és korrektúrázott szövegben előfordulnak még hibák, úgyhogy a szócikk pontos szövegének és külalakjának megtekintéséhez nyissa meg a digitalizált oldalképet! Ez a(z) 3766. címszó a lexikon => 677. oldalán van. Az itt olvasható változat forrása: Nagy Péter Tibor: Az 1929-es magyar zsidó lexikon adatbázisa. Szociológiai adatbázisok No. 1. WJLF, Budapest, 2013

 

 

A további szöveg a keresőmotor hatékonyságának növelésére szolgál, nem elolvasásra.

4953255472018468

13766.htm

CÍMSZÓ: Palágyi

SZEMÉLYNÉV: Palágyi Lajos

SZÓCIKK: Palágyi, 1. Lajos, költő, P. Menyhért 1. o. testvéröccse, szül. Óbecsén 1866 ápr. 15. Atyai nagyatyja volt a Semen Rokeach híres szerzője s anyja nevelt lánya volt Löw Jeremiás l. o. híres sátoraljaújhelyi főrabbinak. Szülei elszegényedtek s ő korán megtanult nélkülözni. Küzdelmes ifjúság után több vidéki városban polgári iskolai, majd Budapesten az Áll. Női Tanítóképző intézet tanára lett. Már gyermekkorában írt verseket s egész fiatalon munkatársa lett a Vasárnapi Újságnak, Fővárosi Lapoknak, Pesti Naplónak, majd bátyjával együtt szerkesztette a Jelenkor heti folyóiratot. Meghitt barátság fűzte Vajda Jánoshoz, Reviczkyhez és Komjáthy Jenőhöz. Költeményeivel több alkalommal nyert pályadíjat az Akadémián és a Petőfi Társaságon, amely tagjául választotta. A valláspolitikai harcok idején élénk publicisztikai munkásságot fejtett ki Vázsonyi Vilmossal és Jenővel együtt s tulajdonképpen ők hárman indították azt meg zsidó részről. P. filozofikus és szatirikus költő. Nagyobb szatirikus műveiben Hangyák, Utazás a Gellérthegy alatt , valamint epigrammáiban Magyar állapotok, Deres, Parittya nem csak a közállapotok gyarlóságát, hanem az emberi szív fogyatkozásait, belső ellentmondásait s tévedéseit is ostorozza. Gúnyjába legtöbbször fájdalom és részvét is vegyül. Szatírája mindig élményekből fakad. Filozófiai költészete a lét titkait fürkészi. Bibliai emlékek c. könyvében a Szentírás több nevezetes mozzanatát énekli meg. E költeményekben olyan zsidó motívumok szólalnak meg, melyek a magyar nemzet sorsát szimbolizálják. P. ma is élő tagja annak a bölcselmi iskolának, melynek Vajda János, Reviczky Gyula és Komjáthy Jenő voltak tagjai és ma egyedül képviseli azok irányát. Verses kötetei: Küzdelmes évek 1890 ; Komor napok 1891 ; Magányos úton 1893 ; Nemzeti dalok 1895 ; Bibliai emlékek 1896 ; Új költemények 1901 ; Költemények 1907 ; Magyar állapotok 1911 ; Az ifjú szerzetes 1894 ; Rabszolgák színmű, előadták a Nemzeti Színházban 1904., az Akadémia pedig a Karátsonyi-díjjal tüntette ki ; A Hesperidák kertje 1911 ; Deres 1922 ; Parittya 1924 ; Hangyák szatíra 1924 . Nagy poétikai műve: A költészet új rendszere; sajtó alatt van Új poetika és a Magyar írók sorsa c. munkája. Eposza, Az anyaföld. 1921. jelent meg s a magyar irodalom legszámottevőbb jelenségeinek egyike. E művét az Akadémia a Nádasdy-díjjal jutalmazta. P. lefordította Goethe Faustját is 1908 . Költeményeiből P. válogatott költeményei c. Vajthó László adott ki antológiát P. 60-ik születésnapja alkalmából.

13766.ht

CÍMSZÓ Palágy

SZEMÉLYNÉV Palágy Lajo

SZÓCIKK Palágyi 1 Lajos költő P Menyhér 1 o testvéröccse szül Óbecsé 186 ápr 15 Atya nagyatyj vol Seme Rokeac híre szerzőj anyj nevel lány vol Lö Jeremiá l o híre sátoraljaújhely főrabbinak Szüle elszegényedte korá megtanul nélkülözni Küzdelme ifjúsá utá töb vidék városba polgár iskolai maj Budapeste a Áll Nő Tanítóképz intéze tanár lett Má gyermekkorába ír verseke egés fiatalo munkatárs let Vasárnap Újságnak Főváros Lapoknak Pest Naplónak maj bátyjáva együt szerkesztett Jelenko het folyóiratot Meghit barátsá fűzt Vajd Jánoshoz Reviczkyhe é Komjáth Jenőhöz Költeményeive töb alkalomma nyer pályadíja a Akadémiá é Petőf Társaságon amel tagjáu választotta valláspolitika harco idejé élén publicisztika munkásságo fejtet k Vázsony Vilmossa é Jenőve együt tulajdonképpe ő hárma indítottá az me zsid részről P filozofiku é szatiriku költő Nagyob szatiriku műveibe Hangyák Utazá Gellértheg alat valamin epigrammáiba Magya állapotok Deres Paritty ne csa közállapoto gyarlóságát hane a ember szí fogyatkozásait bels ellentmondásai tévedései i ostorozza Gúnyjáb legtöbbszö fájdalo é részvé i vegyül Szatíráj mindi élményekbő fakad Filozófia költészet lé titkai fürkészi Biblia emléke c könyvébe Szentírá töb nevezete mozzanatá énekl meg költeményekbe olya zsid motívumo szólalna meg melye magya nemze sorsá szimbolizálják P m i él tagj anna bölcselm iskolának melyne Vajd János Reviczk Gyul é Komjáth Jen volta tagja é m egyedü képvisel azo irányát Verse kötetei Küzdelme éve 189 Komo napo 189 Magányo úto 189 Nemzet dalo 189 Biblia emléke 189 Ú költeménye 190 Költeménye 190 Magya állapoto 191 A ifj szerzete 189 Rabszolgá színmű előadtá Nemzet Színházba 1904. a Akadémi pedi Karátsonyi-díjja tüntett k Hesperidá kertj 191 Dere 192 Paritty 192 Hangyá szatír 192 Nag poétika műve költésze ú rendszere sajt alat va Ú poetik é Magya író sors c munkája Eposza A anyaföld 1921 jelen me magya irodalo legszámottevőb jelenségeine egyike művé a Akadémi Nádasdy-díjja jutalmazta P lefordított Goeth Faustjá i 190 Költeményeibő P válogatot költeménye c Vajth Lászl adot k antológiá P 60-i születésnapj alkalmából

13766.h

CÍMSZ Palág

SZEMÉLYNÉ Palág Laj

SZÓCIK Palágy Lajo költ Menyhé testvéröccs szü Óbecs 18 áp 1 Aty nagyaty vo Sem Rokea hír szerző any neve lán vo L Jeremi hír sátoraljaújhel főrabbina Szül elszegényedt kor megtanu nélkülözn Küzdelm ifjús ut tö vidé városb polgá iskola ma Budapest Ál N Tanítókép intéz taná let M gyermekkoráb í versek egé fiatal munkatár le Vasárna Újságna Főváro Lapokna Pes Naplóna ma bátyjáv együ szerkesztet Jelenk he folyóirato Meghi baráts fűz Vaj Jánosho Reviczkyh Komját Jenőhö Költeményeiv tö alkalomm nye pályadíj Akadémi Pető Társaságo ame tagjá választott valláspolitik harc idej élé publicisztik munkásság fejte Vázson Vilmoss Jenőv együ tulajdonképp hárm indított a m zsi részrő filozofik szatirik költ Nagyo szatirik műveib Hangyá Utaz Gellérthe ala valami epigrammáib Magy állapoto Dere Paritt n cs közállapot gyarlóságá han embe sz fogyatkozásai bel ellentmondása tévedése ostorozz Gúnyjá legtöbbsz fájdal részv vegyü Szatírá mind élményekb faka Filozófi költésze l titka fürkész Bibli emlék könyvéb Szentír tö nevezet mozzanat ének me költeményekb oly zsi motívum szólaln me mely magy nemz sors szimbolizáljá é tag ann bölcsel iskolána melyn Vaj Jáno Revicz Gyu Komját Je volt tagj egyed képvise az irányá Vers kötete Küzdelm év 18 Kom nap 18 Magány út 18 Nemze dal 18 Bibli emlék 18 költemény 19 Költemény 19 Magy állapot 19 if szerzet 18 Rabszolg színm előadt Nemze Színházb 1904 Akadém ped Karátsonyi-díjj tüntet Hesperid kert 19 Der 19 Paritt 19 Hangy szatí 19 Na poétik műv költész rendszer saj ala v poeti Magy ír sor munkáj Eposz anyaföl 192 jele m magy irodal legszámottevő jelenségein egyik műv Akadém Nádasdy-díjj jutalmazt lefordítot Goet Faustj 19 Költeményeib válogato költemény Vajt Lász ado antológi 60- születésnap alkalmábó

13766.

CÍMS Palá

SZEMÉLYN Palá La

SZÓCI Palág Laj köl Menyh testvéröcc sz Óbec 1 á At nagyat v Se Roke hí szerz an nev lá v Jerem hí sátoraljaújhe főrabbin Szü elszegényed ko megtan nélkülöz Küzdel ifjú u t vid város polg iskol m Budapes Á Tanítóké inté tan le gyermekkorá verse eg fiata munkatá l Vasárn Újságn Fővár Lapokn Pe Naplón m bátyjá egy szerkeszte Jelen h folyóirat Megh barát fű Va Jánosh Reviczky Komjá Jenőh Költeményei t alkalom ny pályadí Akadém Pet Társaság am tagj választot valláspoliti har ide él publiciszti munkássá fejt Vázso Vilmos Jenő egy tulajdonkép hár indítot zs részr filozofi szatiri köl Nagy szatiri művei Hangy Uta Gellérth al valam epigrammái Mag állapot Der Parit c közállapo gyarlóság ha emb s fogyatkozása be ellentmondás tévedés ostoroz Gúnyj legtöbbs fájda rész vegy Szatír min élmények fak Filozóf költész titk fürkés Bibl emlé könyvé Szentí t neveze mozzana éne m költemények ol zs motívu szólal m mel mag nem sor szimbolizálj ta an bölcse iskolán mely Va Ján Revic Gy Komjá J vol tag egye képvis a irány Ver kötet Küzdel é 1 Ko na 1 Magán ú 1 Nemz da 1 Bibl emlé 1 költemén 1 Költemén 1 Mag állapo 1 i szerze 1 Rabszol szín előad Nemz Színház 190 Akadé pe Karátsonyi-díj tünte Hesperi ker 1 De 1 Parit 1 Hang szat 1 N poéti mű költés rendsze sa al poet Mag í so munká Epos anyafö 19 jel mag iroda legszámottev jelenségei egyi mű Akadé Nádasdy-díj jutalmaz lefordíto Goe Faust 1 Költeményei válogat költemén Vaj Lás ad antológ 60 születésna alkalmáb

13766

CÍM Pal

SZEMÉLY Pal L

SZÓC Palá La kö Meny testvéröc s Óbe A nagya S Rok h szer a ne l Jere h sátoraljaújh főrabbi Sz elszegénye k megta nélkülö Küzde ifj vi váro pol isko Budape Tanítók int ta l gyermekkor vers e fiat munkat Vasár Újság Fővá Lapok P Napló bátyj eg szerkeszt Jele folyóira Meg bará f V János Reviczk Komj Jenő Költeménye alkalo n pályad Akadé Pe Társasá a tag választo valláspolit ha id é publiciszt munkáss fej Vázs Vilmo Jen eg tulajdonké há indíto z rész filozof szatir kö Nag szatir műve Hang Ut Gellért a vala epigrammá Ma állapo De Pari közállap gyarlósá h em fogyatkozás b ellentmondá tévedé ostoro Gúny legtöbb fájd rés veg Szatí mi élménye fa Filozó költés tit fürké Bib eml könyv Szent nevez mozzan én költeménye o z motív szóla me ma ne so szimbolizál t a bölcs iskolá mel V Já Revi G Komj vo ta egy képvi irán Ve köte Küzde K n Magá Nem d Bib eml költemé Költemé Ma állap szerz Rabszo szí előa Nem Színhá 19 Akad p Karátsonyi-dí tünt Hesper ke D Pari Han sza poét m költé rendsz s a poe Ma s munk Epo anyaf 1 je ma irod legszámotte jelensége egy m Akad Nádasdy-dí jutalma lefordít Go Faus Költeménye váloga költemé Va Lá a antoló 6 születésn alkalmá

1376

CÍ Pa

SZEMÉL Pa

SZÓ Pal L k Men testvérö Ób nagy Ro sze n Jer sátoraljaúj főrabb S elszegény megt nélkül Küzd if v vár po isk Budap Tanító in t gyermekko ver fia munka Vasá Újsá Főv Lapo Napl báty e szerkesz Jel folyóir Me bar Jáno Revicz Kom Jen Költemény alkal pálya Akad P Társas ta választ valláspoli h i publicisz munkás fe Váz Vilm Je e tulajdonk h indít rés filozo szati k Na szati műv Han U Gellér val epigramm M állap D Par közálla gyarlós e fogyatkozá ellentmond téved ostor Gún legtöb fáj ré ve Szat m élmény f Filoz költé ti fürk Bi em köny Szen neve mozza é költemény motí szól m m n s szimbolizá bölc iskol me J Rev Kom v t eg képv irá V köt Küzd Mag Ne Bi em költem Költem M álla szer Rabsz sz elő Ne Szính 1 Aka Karátsonyi-d tün Hespe k Par Ha sz poé költ rends po M mun Ep anya j m iro legszámott jelenség eg Aka Nádasdy-d jutalm lefordí G Fau Költemény válog költem V L antol születés alkalm