13767.htm

CÍMSZÓ: Paksi rabbigyűlés

SZÓCIKK: Paksi rabbigyűlés. A magyar zsidóság haladó és konzervatív felfogású tábora közt a múlt század első felében mindinkább növekedett az ellentét (l. Nagymihályi zsinat). Egy kellő időben tartott közös megbeszélés talán elősegíthette volna a felmerült ellentétek kiegyenlítését. Horovitz Pinkász pápai rabbi kísérletet is tett ily irányban s 1844. a tolna megyei Paksra rabbigyűlést hirdetett, melyre meghívta a mindkét párthoz tartozó rabbikat. A kiegyenlítő kísérlet azonban eredménytelen maradt, nem utolsó sorban azért, mert Horovitz vállalkozásából hiányzott az őszinteség. A haladó rabbik előtt abban jelölte meg terveit, hogy egy minden párthoz tartozó rabbik és laikusok testülete lenne teremtendő, mely a rabbiképzésről, iskoláról és istentiszteletről lesz hivatva a kor szellemében határozni, pártolva a haladást, de azt egyben féken is tartaná. Ugyanakkor azonban a konzervatív rabbikat külön körlevélben felszólította, hogy közösen lépjenek fel a modern törekvések elnyomására és a régi zsidóság változatlan fenntartására. A haladó felfogású rabbik tudomást szereztek Horovitz kettős szerepéről és ezért meg sem jelentek a gyűlésen. De a pozsonyi rabbi sem tartotta szerencsésnek a tervbe vett rabbi gyűlés eszméjét, minek folytán úgy ő maga, valamint az őt követő konzervatív rabbik nagy része is távol maradt a gyűléstől. 1844 aug. 20. és 21. csupán 25 rabbi jelent meg Pakson, még pedig Schwab Lőb pesti, Kohn-Schwerin Götz bajai és Oppenheimer Hirs temesvári tekintélyes rabbikon kívül legtöbbje jelentéktelen hitközség rabbija. Horovitz javaslatot terjesztett elő, mely szerint: 1. Az ország hitközségei négy kerületre oszlanak, minden kerületben egy háromtagú rabbikollégium működik, mely minden vallási kérdésben az egyedül döntő hatóság s egyedül ez adhat rabbiképesítő oklevelet. 2. A helyi rabbi hatásköre a községében előforduló funkciók végzésén kívül csupán csak a tanítók és metszők felügyeletére szorítkozik. 3. A négy kerületi rabbikollégium 12 tagja minden harmadik évben nagygyűlést tart, melyen minden rabbi jelen lehet. Schwab rabbi ellenindítványt tett, mely egy rabbikból és laikusokból álló, állami törvény által is elismert országos felekezeti hatóság megteremtését követelte. Az egybegyűlt rabbik egyik javaslatot sem emelték határozattá, hanem kimondották, hogy a következő évben Óbudán folytatják tanácskozásaikat. Horovitz 1845. hirtelen meghalt s így elmaradt a további tanácskozás.


Ez a címszó a Magyar Zsidó Lexikonban (1929, szerk. Újvári Péter) található. A felismertetett és korrektúrázott szövegben előfordulnak még hibák, úgyhogy a szócikk pontos szövegének és külalakjának megtekintéséhez nyissa meg a digitalizált oldalképet! Ez a(z) 3767. címszó a lexikon => 678. oldalán van. Az itt olvasható változat forrása: Nagy Péter Tibor: Az 1929-es magyar zsidó lexikon adatbázisa. Szociológiai adatbázisok No. 1. WJLF, Budapest, 2013

 

 

A további szöveg a keresőmotor hatékonyságának növelésére szolgál, nem elolvasásra.

4953255472018468

13767.htm

CÍMSZÓ: Paksi rabbigyűlés

SZÓCIKK: Paksi rabbigyűlés. A magyar zsidóság haladó és konzervatív felfogású tábora közt a múlt század első felében mindinkább növekedett az ellentét l. Nagymihályi zsinat . Egy kellő időben tartott közös megbeszélés talán elősegíthette volna a felmerült ellentétek kiegyenlítését. Horovitz Pinkász pápai rabbi kísérletet is tett ily irányban s 1844. a tolna megyei Paksra rabbigyűlést hirdetett, melyre meghívta a mindkét párthoz tartozó rabbikat. A kiegyenlítő kísérlet azonban eredménytelen maradt, nem utolsó sorban azért, mert Horovitz vállalkozásából hiányzott az őszinteség. A haladó rabbik előtt abban jelölte meg terveit, hogy egy minden párthoz tartozó rabbik és laikusok testülete lenne teremtendő, mely a rabbiképzésről, iskoláról és istentiszteletről lesz hivatva a kor szellemében határozni, pártolva a haladást, de azt egyben féken is tartaná. Ugyanakkor azonban a konzervatív rabbikat külön körlevélben felszólította, hogy közösen lépjenek fel a modern törekvések elnyomására és a régi zsidóság változatlan fenntartására. A haladó felfogású rabbik tudomást szereztek Horovitz kettős szerepéről és ezért meg sem jelentek a gyűlésen. De a pozsonyi rabbi sem tartotta szerencsésnek a tervbe vett rabbi gyűlés eszméjét, minek folytán úgy ő maga, valamint az őt követő konzervatív rabbik nagy része is távol maradt a gyűléstől. 1844 aug. 20. és 21. csupán 25 rabbi jelent meg Pakson, még pedig Schwab Lőb pesti, Kohn-Schwerin Götz bajai és Oppenheimer Hirs temesvári tekintélyes rabbikon kívül legtöbbje jelentéktelen hitközség rabbija. Horovitz javaslatot terjesztett elő, mely szerint: 1. Az ország hitközségei négy kerületre oszlanak, minden kerületben egy háromtagú rabbikollégium működik, mely minden vallási kérdésben az egyedül döntő hatóság s egyedül ez adhat rabbiképesítő oklevelet. 2. A helyi rabbi hatásköre a községében előforduló funkciók végzésén kívül csupán csak a tanítók és metszők felügyeletére szorítkozik. 3. A négy kerületi rabbikollégium 12 tagja minden harmadik évben nagygyűlést tart, melyen minden rabbi jelen lehet. Schwab rabbi ellenindítványt tett, mely egy rabbikból és laikusokból álló, állami törvény által is elismert országos felekezeti hatóság megteremtését követelte. Az egybegyűlt rabbik egyik javaslatot sem emelték határozattá, hanem kimondották, hogy a következő évben Óbudán folytatják tanácskozásaikat. Horovitz 1845. hirtelen meghalt s így elmaradt a további tanácskozás.

13767.ht

CÍMSZÓ Paks rabbigyűlé

SZÓCIKK Paks rabbigyűlés magya zsidósá halad é konzervatí felfogás tábor köz múl száza els felébe mindinkáb növekedet a ellenté l Nagymihály zsina Eg kell időbe tartot közö megbeszélé talá elősegíthett voln felmerül ellentéte kiegyenlítését Horovit Pinkás pápa rabb kísérlete i tet il irányba 1844 toln megye Paksr rabbigyűlés hirdetett melyr meghívt mindké pártho tartoz rabbikat kiegyenlít kísérle azonba eredménytele maradt ne utols sorba azért mer Horovit vállalkozásábó hiányzot a őszinteség halad rabbi előt abba jelölt me terveit hog eg minde pártho tartoz rabbi é laikuso testület lenn teremtendő mel rabbiképzésről iskoláró é istentiszteletrő les hivatv ko szellemébe határozni pártolv haladást d az egybe féke i tartaná Ugyanakko azonba konzervatí rabbika külö körlevélbe felszólította hog közöse lépjene fe moder törekvése elnyomásár é rég zsidósá változatla fenntartására halad felfogás rabbi tudomás szerezte Horovit kettő szerepérő é ezér me se jelente gyűlésen D pozsony rabb se tartott szerencsésne tervb vet rabb gyűlé eszméjét mine folytá úg maga valamin a ő követ konzervatí rabbi nag rész i távo marad gyűléstől 184 aug 20 é 21 csupá 2 rabb jelen me Pakson mé pedi Schwa Lő pesti Kohn-Schweri Göt baja é Oppenheime Hir temesvár tekintélye rabbiko kívü legtöbbj jelentéktele hitközsé rabbija Horovit javaslato terjesztet elő mel szerint 1 A orszá hitközsége nég kerületr oszlanak minde kerületbe eg háromtag rabbikollégiu működik mel minde vallás kérdésbe a egyedü dönt hatósá egyedü e adha rabbiképesít oklevelet 2 hely rabb hatáskör községébe előfordul funkció végzésé kívü csupá csa tanító é metsző felügyeletér szorítkozik 3 nég kerület rabbikollégiu 1 tagj minde harmadi évbe nagygyűlés tart melye minde rabb jele lehet Schwa rabb ellenindítvány tett mel eg rabbikbó é laikusokbó álló állam törvén álta i elismer országo felekezet hatósá megteremtésé követelte A egybegyűl rabbi egyi javaslato se emelté határozattá hane kimondották hog következ évbe Óbudá folytatjá tanácskozásaikat Horovit 1845 hirtele meghal íg elmarad tovább tanácskozás

13767.h

CÍMSZ Pak rabbigyűl

SZÓCIK Pak rabbigyűlé magy zsidós hala konzervat felfogá tábo kö mú száz el feléb mindinká növekede ellent Nagymihál zsin E kel időb tarto köz megbeszél tal elősegíthet vol felmerü ellentét kiegyenlítésé Horovi Pinká páp rab kísérlet te i irányb 184 tol megy Paks rabbigyűlé hirdetet mely meghív mindk párth tarto rabbika kiegyenlí kísérl azonb eredménytel marad n utol sorb azér me Horovi vállalkozásáb hiányzo őszintesé hala rabb elő abb jelöl m tervei ho e mind párth tarto rabb laikus testüle len teremtend me rabbiképzésrő iskolár istentiszteletr le hivat k szelleméb határozn pártol haladás a egyb fék tartan Ugyanakk azonb konzervat rabbik kül körlevélb felszólított ho közös lépjen f mode törekvés elnyomásá ré zsidós változatl fenntartásár hala felfogá rabb tudomá szerezt Horovi kett szerepér ezé m s jelent gyűlése pozson rab s tartot szerencsésn terv ve rab gyűl eszméjé min folyt ú mag valami köve konzervat rabb na rés táv mara gyűléstő 18 au 2 2 csup rab jele m Pakso m ped Schw L pest Kohn-Schwer Gö baj Oppenheim Hi temesvá tekintély rabbik kív legtöbb jelentéktel hitközs rabbij Horovi javaslat terjeszte el me szerin orsz hitközség né kerület oszlana mind kerületb e háromta rabbikollégi működi me mind vallá kérdésb egyed dön hatós egyed adh rabbiképesí oklevele hel rab hatáskö községéb előfordu funkci végzés kív csup cs tanít metsz felügyeleté szorítkozi né kerüle rabbikollégi tag mind harmad évb nagygyűlé tar mely mind rab jel lehe Schw rab ellenindítván tet me e rabbikb laikusokb áll álla törvé ált elisme ország felekeze hatós megteremtés követelt egybegyű rabb egy javaslat s emelt határozatt han kimondottá ho követke évb Óbud folytatj tanácskozásaika Horovi 184 hirtel megha í elmara továb tanácskozá

13767.

CÍMS Pa rabbigyű

SZÓCI Pa rabbigyűl mag zsidó hal konzerva felfog táb k m szá e felé mindink növeked ellen Nagymihá zsi ke idő tart kö megbeszé ta elősegíthe vo felmer ellenté kiegyenlítés Horov Pink pá ra kísérle t irány 18 to meg Pak rabbigyűl hirdete mel meghí mind párt tart rabbik kiegyenl kísér azon eredményte mara uto sor azé m Horov vállalkozásá hiányz őszintes hal rab el ab jelö terve h min párt tart rab laiku testül le teremten m rabbiképzésr iskolá istentisztelet l hiva szellemé határoz párto haladá egy fé tarta Ugyanak azon konzerva rabbi kü körlevél felszólítot h közö lépje mod törekvé elnyomás r zsidó változat fenntartásá hal felfog rab tudom szerez Horov ket szerepé ez jelen gyűlés pozso ra tarto szerencsés ter v ra gyű eszméj mi foly ma valam köv konzerva rab n ré tá mar gyűlést 1 a csu ra jel Paks pe Sch pes Kohn-Schwe G ba Oppenhei H temesv tekintél rabbi kí legtöb jelentékte hitköz rabbi Horov javasla terjeszt e m szeri ors hitközsé n kerüle oszlan min kerület háromt rabbikollég működ m min vall kérdés egye dö ható egye ad rabbiképes oklevel he ra hatásk községé előford funkc végzé kí csu c taní mets felügyelet szorítkoz n kerül rabbikollég ta min harma év nagygyűl ta mel min ra je leh Sch ra ellenindítvá te m rabbik laikusok ál áll törv ál elism orszá felekez ható megteremté követel egybegy rab eg javasla emel határozat ha kimondott h követk év Óbu folytat tanácskozásaik Horov 18 hirte megh elmar tová tanácskoz

13767

CÍM P rabbigy

SZÓC P rabbigyű ma zsid ha konzerv felfo tá sz fel mindin növeke elle Nagymih zs k id tar k megbesz t elősegíth v felme ellent kiegyenlíté Horo Pin p r kísérl irán 1 t me Pa rabbigyű hirdet me megh min pár tar rabbi kiegyen kísé azo eredményt mar ut so az Horo vállalkozás hiány őszinte ha ra e a jel terv mi pár tar ra laik testü l teremte rabbiképzés iskol istentisztele hiv szellem határo párt halad eg f tart Ugyana azo konzerv rabb k körlevé felszólíto köz lépj mo törekv elnyomá zsid változa fenntartás ha felfo ra tudo szere Horo ke szerep e jele gyűlé pozs r tart szerencsé te r gy eszmé m fol m vala kö konzerv ra r t ma gyűlés cs r je Pak p Sc pe Kohn-Schw b Oppenhe temes tekinté rabb k legtö jelentékt hitkö rabb Horo javasl terjesz szer or hitközs kerül oszla mi kerüle három rabbikollé műkö mi val kérdé egy d hat egy a rabbiképe okleve h r hatás község előfor funk végz k cs tan met felügyele szorítko kerü rabbikollé t mi harm é nagygyű t me mi r j le Sc r ellenindítv t rabbi laikuso á ál tör á elis orsz feleke hat megteremt követe egybeg ra e javasl eme határoza h kimondot követ é Ób folyta tanácskozásai Horo 1 hirt meg elma tov tanácsko

1376

CÍ rabbig

SZÓ rabbigy m zsi h konzer felf t s fe mindi növek ell Nagymi z i ta megbes elősegít felm ellen kiegyenlít Hor Pi kísér irá m P rabbigy hirde m meg mi pá ta rabb kiegye kís az eredmény ma u s a Hor vállalkozá hián őszint h r je ter m pá ta r lai test teremt rabbiképzé isko istentisztel hi szelle határ pár hala e tar Ugyan az konzer rab körlev felszólít kö lép m törek elnyom zsi változ fenntartá h felf r tud szer Hor k szere jel gyűl poz tar szerencs t g eszm fo val k konzer r m gyűlé c j Pa S p Kohn-Sch Oppenh teme tekint rab legt jelenték hitk rab Hor javas terjes sze o hitköz kerü oszl m kerül háro rabbikoll műk m va kérd eg ha eg rabbikép oklev hatá közsé előfo fun vég c ta me felügyel szorítk ker rabbikoll m har nagygy m m l S ellenindít rabb laikus á tö eli ors felek ha megterem követ egybe r javas em határoz kimondo köve Ó folyt tanácskozása Hor hir me elm to tanácsk