13768.htm

CÍMSZÓ: Palágyi

SZEMÉLYNÉV: Palágyi Menyhért

SZÓCIKK: "P. Menyhért*, filozófus, P. Lajos testvérbátyja, szül. Pakson 1859. dec. 16., megh. Darmstadtban 1925. A budapesti egyetemen tanult és miután középiskolai tanár lett, több vidéki városban tanított, majd Budapestre nevezték ki. 1905a kolozsvári egyetemen a természetfilozófia magántanára lett. 1918-ban rövid ideig tankerületi főigazgató volt, 1919. nyugalomba vonult s attól kezdve Darmstadtban élt, ahová Kayserling gróf, a neves német filozófus hívta meg. P. nagy koncepciójú, külföldön igen nagyra becsült, önálló filozófus volt, aki eredetileg matematikai problémák kutatásával, majd esztétikai és ismeretelméleti problémákkal foglalkozott. 1882-ben az Irodalmi Lapok, 1887. Új Nemzedék és 1896. Jelenkor címen kritikai hetilapot szerkesztett. Önállóan megjelent esztétikai munkái: Madách Imre élete és költészete (1900); Petőfi (1909); Székely Bertalan (1910). Jóllehet ezekben is új szempontjai vannak, mégis fontosabbak filozófiai művei. Ilyenek: Az ész törvénye (1896); A hellenizmus és afilonizmus kozmogóniája (1899); Neue Theorie des Raumes u. der Zeit (1901); Der Streit der Psychologisten u. Formalisten in der modernen Logik (1902); Kant u. Bolzano (1902), melyben az elfelejtett nagy német filozófust először értékeli és fedezi fel; Die Logik auf dem Scheidewege (1903); Az ismerettan alapvetése (1904), Naturphilosophische Vorlesungen (1907); Theorie der Phantasie (1908); Die Relativitätstheorie in der modernen Physik. (1914). Halála után német filozófusok összegyűjtötték szétszórt értekezéseit és három kötetben 1925-26. Lipcsében kiadták: Melchior P.-s gesammelte Schriften címmel. Kikeresztelkedése előtt élénk részt vett a zsidó életben és a legelsők közé tartozott, akik küzdöttek a recepcióért."


Ez a címszó a Magyar Zsidó Lexikonban (1929, szerk. Újvári Péter) található. A felismertetett és korrektúrázott szövegben előfordulnak még hibák, úgyhogy a szócikk pontos szövegének és külalakjának megtekintéséhez nyissa meg a digitalizált oldalképet! Ez a(z) 3768. címszó a lexikon => 678. oldalán van. Az itt olvasható változat forrása: Nagy Péter Tibor: Az 1929-es magyar zsidó lexikon adatbázisa. Szociológiai adatbázisok No. 1. WJLF, Budapest, 2013

 

 

A további szöveg a keresőmotor hatékonyságának növelésére szolgál, nem elolvasásra.

4953255472018468

13768.htm

CÍMSZÓ: Palágyi

SZEMÉLYNÉV: Palágyi Menyhért

SZÓCIKK: P. Menyhért*, filozófus, P. Lajos testvérbátyja, szül. Pakson 1859. dec. 16., megh. Darmstadtban 1925. A budapesti egyetemen tanult és miután középiskolai tanár lett, több vidéki városban tanított, majd Budapestre nevezték ki. 1905a kolozsvári egyetemen a természetfilozófia magántanára lett. 1918-ban rövid ideig tankerületi főigazgató volt, 1919. nyugalomba vonult s attól kezdve Darmstadtban élt, ahová Kayserling gróf, a neves német filozófus hívta meg. P. nagy koncepciójú, külföldön igen nagyra becsült, önálló filozófus volt, aki eredetileg matematikai problémák kutatásával, majd esztétikai és ismeretelméleti problémákkal foglalkozott. 1882-ben az Irodalmi Lapok, 1887. Új Nemzedék és 1896. Jelenkor címen kritikai hetilapot szerkesztett. Önállóan megjelent esztétikai munkái: Madách Imre élete és költészete 1900 ; Petőfi 1909 ; Székely Bertalan 1910 . Jóllehet ezekben is új szempontjai vannak, mégis fontosabbak filozófiai művei. Ilyenek: Az ész törvénye 1896 ; A hellenizmus és afilonizmus kozmogóniája 1899 ; Neue Theorie des Raumes u. der Zeit 1901 ; Der Streit der Psychologisten u. Formalisten in der modernen Logik 1902 ; Kant u. Bolzano 1902 , melyben az elfelejtett nagy német filozófust először értékeli és fedezi fel; Die Logik auf dem Scheidewege 1903 ; Az ismerettan alapvetése 1904 , Naturphilosophische Vorlesungen 1907 ; Theorie der Phantasie 1908 ; Die Relativitätstheorie in der modernen Physik. 1914 . Halála után német filozófusok összegyűjtötték szétszórt értekezéseit és három kötetben 1925-26. Lipcsében kiadták: Melchior P.-s gesammelte Schriften címmel. Kikeresztelkedése előtt élénk részt vett a zsidó életben és a legelsők közé tartozott, akik küzdöttek a recepcióért.

13768.ht

CÍMSZÓ Palágy

SZEMÉLYNÉV Palágy Menyhér

SZÓCIKK P Menyhért* filozófus P Lajo testvérbátyja szül Pakso 1859 dec 16. megh Darmstadtba 1925 budapest egyeteme tanul é miutá középiskola taná lett töb vidék városba tanított maj Budapestr nevezté ki 1905 kolozsvár egyeteme természetfilozófi magántanár lett 1918-ba rövi idei tankerület főigazgat volt 1919 nyugalomb vonul attó kezdv Darmstadtba élt ahov Kayserlin gróf neve néme filozófu hívt meg P nag koncepciójú külföldö ige nagyr becsült önáll filozófu volt ak eredetile matematika problémá kutatásával maj esztétika é ismeretelmélet problémákka foglalkozott 1882-be a Irodalm Lapok 1887 Ú Nemzedé é 1896 Jelenko címe kritika hetilapo szerkesztett Önállóa megjelen esztétika munkái Madác Imr élet é költészet 190 Petőf 190 Székel Bertala 191 Jóllehe ezekbe i ú szempontja vannak mégi fontosabba filozófia művei Ilyenek A és törvény 189 hellenizmu é afilonizmu kozmogóniáj 189 Neu Theori de Raume u de Zei 190 De Strei de Psychologiste u Formaliste i de moderne Logi 190 Kan u Bolzan 190 melybe a elfelejtet nag néme filozófus előszö értékel é fedez fel Di Logi au de Scheideweg 190 A ismeretta alapvetés 190 Naturphilosophisch Vorlesunge 190 Theori de Phantasi 190 Di Relativitätstheori i de moderne Physik 191 Halál utá néme filozófuso összegyűjtötté szétszór értekezései é háro kötetbe 1925-26 Lipcsébe kiadták Melchio P.- gesammelt Schrifte címmel Kikeresztelkedés előt élén rész vet zsid életbe é legelső köz tartozott aki küzdötte recepcióért

13768.h

CÍMSZ Palág

SZEMÉLYNÉ Palág Menyhé

SZÓCIK Menyhért filozófu Laj testvérbátyj szü Paks 185 de 16 meg Darmstadtb 192 budapes egyetem tanu miut középiskol tan let tö vidé városb tanítot ma Budapest nevezt k 190 kolozsvá egyetem természetfilozóf magántaná let 1918-b röv ide tankerüle főigazga vol 191 nyugalom vonu att kezd Darmstadtb él aho Kayserli gró nev ném filozóf hív me na koncepciój külföld ig nagy becsül önál filozóf vol a eredetil matematik problém kutatásáva ma esztétik ismeretelméle problémákk foglalkozot 1882-b Irodal Lapo 188 Nemzed 189 Jelenk cím kritik hetilap szerkesztet Önálló megjele esztétik munká Madá Im éle költésze 19 Pető 19 Széke Bertal 19 Jólleh ezekb szempontj vanna még fontosabb filozófi műve Ilyene é törvén 18 hellenizm afilonizm kozmogóniá 18 Ne Theor d Raum d Ze 19 D Stre d Psychologist Formalist d modern Log 19 Ka Bolza 19 melyb elfelejte na ném filozófu elősz értéke fede fe D Log a d Scheidewe 19 ismerett alapveté 19 Naturphilosophisc Vorlesung 19 Theor d Phantas 19 D Relativitätstheor d modern Physi 19 Halá ut ném filozófus összegyűjtött szétszó értekezése hár kötetb 1925-2 Lipcséb kiadtá Melchi P. gesammel Schrift címme Kikeresztelkedé elő élé rés ve zsi életb legels kö tartozot ak küzdött recepcióér

13768.

CÍMS Palá

SZEMÉLYN Palá Menyh

SZÓCI Menyhér filozóf La testvérbáty sz Pak 18 d 1 me Darmstadt 19 budape egyete tan miu középisko ta le t vid város taníto m Budapes nevez 19 kolozsv egyete természetfilozó magántan le 1918- rö id tankerül főigazg vo 19 nyugalo von at kez Darmstadt é ah Kayserl gr ne né filozó hí m n koncepció külföl i nag becsü öná filozó vo eredeti matemati problé kutatásáv m esztéti ismeretelmél problémák foglalkozo 1882- Iroda Lap 18 Nemze 18 Jelen cí kriti hetila szerkeszte Önáll megjel esztéti munk Mad I él költész 1 Pet 1 Szék Berta 1 Jólle ezek szempont vann mé fontosab filozóf műv Ilyen törvé 1 helleniz afiloniz kozmogóni 1 N Theo Rau Z 1 Str Psychologis Formalis moder Lo 1 K Bolz 1 mely elfelejt n né filozóf elős érték fed f Lo Scheidew 1 ismeret alapvet 1 Naturphilosophis Vorlesun 1 Theo Phanta 1 Relativitätstheo moder Phys 1 Hal u né filozófu összegyűjtöt szétsz értekezés há kötet 1925- Lipcsé kiadt Melch P gesamme Schrif címm Kikeresztelked el él ré v zs élet legel k tartozo a küzdöt recepcióé

13768

CÍM Pal

SZEMÉLY Pal Meny

SZÓC Menyhé filozó L testvérbát s Pa 1 m Darmstad 1 budap egyet ta mi középisk t l vi váro tanít Budape neve 1 kolozs egyet természetfiloz magánta l 1918 r i tankerü főigaz v 1 nyugal vo a ke Darmstad a Kayser g n n filoz h koncepci külfö na becs ön filoz v eredet matemat probl kutatásá esztét ismeretelmé problémá foglalkoz 1882 Irod La 1 Nemz 1 Jele c krit hetil szerkeszt Önál megje esztét mun Ma é költés Pe Szé Bert Jóll eze szempon van m fontosa filozó mű Ilye törv helleni afiloni kozmogón The Ra St Psychologi Formali mode L Bol mel elfelej n filozó elő érté fe L Scheide ismere alapve Naturphilosophi Vorlesu The Phant Relativitätsthe mode Phy Ha n filozóf összegyűjtö széts értekezé h köte 1925 Lipcs kiad Melc gesamm Schri cím Kikeresztelke e é r z éle lege tartoz küzdö recepció

1376

CÍ Pa

SZEMÉL Pa Men

SZÓ Menyh filoz testvérbá P Darmsta buda egye t m középis v vár taní Budap nev koloz egye természetfilo magánt 191 tanker főiga nyuga v k Darmsta Kayse filo koncepc külf n bec ö filo erede matema prob kutatás eszté ismeretelm problém foglalko 188 Iro L Nem Jel kri heti szerkesz Öná megj eszté mu M költé P Sz Ber Jól ez szempo va fontos filoz m Ily tör hellen afilon kozmogó Th R S Psycholog Formal mod Bo me elfele filoz el ért f Scheid ismer alapv Naturphilosoph Vorles Th Phan Relativitätsth mod Ph H filozó összegyűjt szét értekez köt 192 Lipc kia Mel gesam Schr cí Kikeresztelk él leg tarto küzd recepci